Acţiune în anulare– anulare licitaţie publică de atribuire contract de prestări servicii

Sentinţă comercială 119/Fca din 10.10.2006


În materie contencios administrativ şi fiscal

ACŢIUNE ÎN ANULARE– anulare licitaţie publică de atribuire contract de prestări servicii.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.294/c+c/2006, reclamanta SC „Serv Paza şi Protecţie VISPO” SRL cu sediul în Brăila, strada Şcolilor BL.AC1,sc.2,ap.29 în temeiul art.80,81 din OUG 60/2001, în referire la art.1 din Legea 554/2004 a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Brăila pentru a se dispune anularea rezoluţiei de respingere a contestaţiei nr.4036/30.06.2001 emisă de pârâtă, să se admită contestaţia,  şi să se modifice decizia acesteia de respingere a ofertei pentru atribuirea contractului de prestări servicii, pază şi protecţie.

Totodată reclamanta a solicitat să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată. În temeiul art.94 al.1lit.c din OUG nr.60/2001 reclamanta a solicitat să se dispună măsuri care să asigure oferirea implementării oricărei decizii a pârâtei privind atribuirea şi executarea contractului de prestări servicii pază şi protecţie .În motivarea cererii sale reclamanta a arătat că prin adresa nr.1584/11.01.2006 a C.J.P. Brăila a fost invitată să participe la selecţia de oferte pentru achiziţionarea unui contract de prestări servicii de pază şi protecţie, ale unor obiective menţionate în anexa 1 la această invitaţie. La pct.7 din invitaţie s-a menţionat că atribuirea contractului de achiziţie se face pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”.

Reclamanta a oferit cel mai scăzut preţ iar SC DIOP SECURITY SRL Brăila  a oferit acelaşi preţ. În aceste împrejurări, prin adresa nr.2967/18.01.2006 transmisă prin fax de către pârâtă, s-a comunicat că departajarea ofertelor se face în conformitate cu art.46 al.5 din HG 461/2001, prin aplicarea unor criterii suplimentare, cu caracter exclusiv tehnic.

C.J.P. Brăila a introdus patru criterii suplimentare:

- informaţii referitoare la dotările de natură tehnică;

- informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului, numărul mediu anual;

- experienţa similară în cadrul instituţiilor publice;

- informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii.

Reclamanta a susţinut că s-a conformat acestei cereri şi a depus la sediul pârâtei toate informaţiile ce se refereau la criteriile suplimentare. Prin adresa nr.3375/23.01.2006 pârâta i-a comunicat că în urma verificării documentaţiei depuse oferta acesteia a fost declarată necâştigătoare deoarece:

- echipamentul individual de intervenţie şi autoapărare este insuficient raportat la numărul de personal;

- nu există un departament de monitorizare  şi intervenţie rapidă;

- mijloace de comunicare sunt insuficiente, fapt ce ar rezulta din comunicările actelor depuse şi a constatărilor proprii făcute de autoritatea contractantă;

Reclamanta a formulat contestaţie împotriva acestei soluţii prin care a arătat că sub aspectul dotărilor de natură tehnică, este net superioară faţă de cel concurent. În acest sens, a indicat cu lista mijloacelor materiale tehnice, de transport, tehnica de calcul şi armamentul din dotare. Aceste dotări tehnice sunt în proprietatea societăţii şi demonstrează la o simplă lecturare (8 autoturisme, echipamente individuale de intervenţie şi autoapărare, 25 telefoane mobile în reţeaua ZAPP, 13 staţii radiofrecvenţă proprii, echipamente) ce are aptitudinea de asigure condiţii optime pentru executarea serviciului de protecţie şi pază la obiectivele pârâtei.

Tot în contestaţie reclamanta a precizat că dispune de personal, atât ca număr şi pregătire la un nivel adecvat, că are o experienţă similară în cadrul instituţiilor publice superioară celuilalt concurent (s-a depus numărul de societăţi comerciale şi instituţii publice care au contracte de acelaşi gen în derulare cu reclamanta; 16 societăţi comerciale şi 5 instituţii publice), iar pentru asigurarea calităţii are încheiat contractul nr.295/C/13.01.2006 cu CERTIND Bucureşti.

În declaraţia privitoare la asigurarea cu personal, s-a expus concis organigrama societăţii, principiile şi modul de lucru în cadrul acesteia. Reclamanta a menţionat că SC DIOP SECURITY SRL care este înfiinţată în luna octombrie 2004, care nu are dotarea tehnică, calificarea şi asigurarea personalului cu echipament adecvat.

Prin rezoluţia comunicată prin adresa nr.4036/30.01.2006 pârâta a respins contestaţia, deoarece ar fi constatat că firma concurentă ar avea o dotare tehnică superioară, mijloace de comunicare superioare şi un departament de intervenţie rapidă.

Ca urmare, reclamanta a solicitat admiterea acţiunii  astfel cum a fost formulate, iar până la soluţionarea acesteia, suspendarea provizorie prin  dispunerea de măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii ale autorităţii contractante.

În dovedirea susţinerilor făcute, reclamanta a administrat proba cu acte.

Prin întâmpinare pârâta C.J.P. Brăila a arătat că într-adevăr la data de 17.01.2006,17.01.2006, în urma invitaţiei trimise reclamanta a depus întreaga documentaţie în vederea participării la licitaţia publică pentru încheierea contractului de prestări servicii, pază şi protecţie.

La licitaţia ce a avut loc, au fost declarate câştigătoare două societăţi şi anume SC „S.P.P.VISPO” SRL Brăila şi SC „DIOP SECURITY” SRL Brăila  care au oferit acelaşi preţ, ca fiind criteriul principal de obţinere a contractului.

Întrucât s-au înregistrat (două) preţuri ofertate egale (acestea fiind cele mai mici preţuri), s-a luat hotărârea ca pentru departajarea celor doi ofertanţi să se utilizeze procedura prevăzută la art.46, pct.5 din H.G.R. nr.461/2001, prin solicitarea de criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic, motivat de faptul că utilizând cealaltă procedură, adică o altă propunere financiară, calitatea serviciilor oferite ar fi putut scădea concomitent cu scăderea preţului.

Prin adresa nr.2967/18.01.2006, reclamanta a fost invitată să depună :

- informaţii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune; informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului, numărul mediu anual; experienţa similară în cadrul instituţiilor publice, informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii.

La efectuarea departajării dintre cele două societăţi pârâta a ţinut cont de toate criteriile solicitate însă aşa cum s-a precizat şi în comunicarea făcută către reclamanta departajarea s-a făcut pe baza dotărilor de natură tehnică.

Din analiza tuturor criteriilor suplimentare solicitate prezentate atât de reclamantă cât şi de societatea câştigătoare, pârâta a constatat că S.C.DIOP SECURITY are o dotare tehnică superioară, mijloace de comunicare superioară şi un rapidă ceea ce a reprezentat un avantaj faţă de SC SPP VISPO SRL.

Din studierea celorlalte criterii solicitate pârâta a constatat următoarele: că atât societatea câştigătoare cât şi reclamanta, deţin personal pregătit corespunzător pentru asigurarea pazei.

Cu privire la experienţa similară în cadrul instituţiilor publice, ambele societăţi au avut şi au în derulare contracte de pază şi protecţie, cu privire la informaţiile privind sistemul de asigurare a calităţii, ambele societăţi au încheiat poliţe de asigurare.

În drept pârâta a invocat prevederile OUG nr.60/2001, HGR 461/2003, Ordinul 1013/2001.

Ulterior, pârâta a precizat că SC Diop Security SRL are  următoarele dotări tehnice superioare.

- un departament de monitorizare şi intervenţie cu un număr de 4 dispeceri şi 8 agenţi de intervenţie care supraveghează 24/24 ore sistemul de securitate montate la instituţiile publice,

- dispeceratul  de monitorizare al societăţii este compus dintr-un număr de 3 receptoare de semnal care monitorizează sistemele de alarmare utilizând 4 linii telefonice şi un canal GSM de comunicare.

Totodată pârâta a precizat că reclamanta a mai avut în derulare un contract de  prestări servicii şi a demonstrat că mijloacele de comunicare deţinute sunt insuficiente.

În probaţiune pârâta a depus, în copie, dosarul de achiziţie publică.

Procedând la verificarea susţinerilor reclamantei prin prisma actelor depuse în probaţiune, instanţa constată în fapt următoarele:

Pârâta a scos la licitaţie publică  achiziţionarea contractului de prestări servicii de pază şi protecţie şi a invitat-o pe reclamantă cu adresa nr.1584/11.01.2006 să participe la selecţia de oferte precizând că criteriul de departajare este preţul cel mai scăzut.

La licitaţie s-a constatat că atât reclamanta cât şi terţul SC Diop Security SRL au oferit acelaşi preţ.

Ca urmare pârâta a procedat conform dispoziţiilor art.46 alin.5 din HG 461/2001 şi a aplicat criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic şi anume: dotările tehnice, numărul de personal şi pregătirea şi calificarea acesteia, experienţa similară şi calitatea serviciilor (sistemul de asigurare a calităţii).

Examinând sub acest aspect cele două oferte instanţa constată următoarele:

Cu privire la experienţa similară se constată că este nefondată susţinerea reclamantei că are contracte cu societăţi comerciale cunoscute ca anvergură ca SC PROMEX SA, SC Celhart Donaris SA, iar societatea câştigătoare are contracte mult mai mici.

Comparativ, lista contractelor celor două societăţi este asemănătoare şi din acest motiv pârâta a fost în imposibilitatea de a face departajarea pe acest criteriu.

Astfel, reclamanta are următoarele contracte de prestări servicii pază cu următoarele societăţi:

1- SC Celhart Donaris SA Brăila – contract nr..28/19.03.2004,

2- SC PROMEX SA Brăila – contract nr.04-2400-065/20.07.2004;

3- SC Electrica SA Brăila - contract nr.345/26.09.2005,

4- SC Electrica SA Focşani -  contract nr.346/26.09.2005,

5- SC TMUCB SA Filiala Brăila – contract nr.116/10.12.2003,

6- SC TIAB SA Suc. Brăila - contract nr.202/11.12.2003.

7- SC ALSIT SA Brăila – contract nr.118/12.12.2003.

8- SC START SA Brăila – contract nr.607(28.02.2003.

9- SC EMIRISA Textil SRL Brăila - contract nr.129/19.09.2003.

10- SC TRACON SRL Brăila – contract nr.77/14.04.2004.

11- SC ING GROUP SRL Brăila-contract nr.8/20.01.2004.

12- SC SUVENIR IMPEX SRL Brăila – contract nr.127/15.09.2003.

13- SC ATLAS SA Brăila – contract nr.2336/22.06.2005.

14- SC” ALKE ILKUMUT „J.V. - contract nr.46/04.05.2005.

15- Gr.SCOLAR „SC BRÂNCOVEANU” Brăila-contract nr.14/12.01.2004.

16. Scoala Generală „Ion Băncilă” Brăila – contract nr.10/13.01.2004.

INSTITUŢII PUBLICE.

1- Casa Judeţeană de Pensii Brăila – contract nr.17107/26.04.2005 (contract iniţial 2003)

2. D.A.P.T. Brăila – contract mr.2597/15.04.2005.

3. Direcţia Vamală Bucureşti – contract nr.29511/05.08.2005 (contact iniţial 2002).

4- Sucursala CEC Ialomiţa - Slobozia – contract nr.16227/06.08.2004.

5- Teatrul Dramatic „Maria Filotti”- contract nr.2809/14.09.2005.

Terţul câştigător are un număr mai mare de contracte şi faţă de această activitate nu prezintă relevanţă faptul că este înfiinţată în anul 2004 iar reclamanta în anul 2001, va dimpotrivă dovedeşte că intr-un interval de timp relativ redus SC Diop Security SRL a desfăşurat o activitate intensă.

Terţul câştigător a avut următoarele contracte:

- SC ASTRAL TELECOM – pază şi monitorizare,

- SC ALADIN JUNIOR – discoteca Milenium – pază şi monitorizare.

- SC BRAI-CATA – SA monitorizare,

- SC CARPATICA ASIG SA- pază şi monitorizare,

- SC COMFERT SRL-pază

- SC J.T. INTERNATIONAL ROMANIA SRL –pază şi monitorizare.

- SC MENPHIS –sediu şi atelier – monitorizare

- SC METAL HOUSE- pază

- SC NOVA BANK – SA –monitorizare

- SC PARODENT SRL – monitorizare

- SC PANCRONEX SA – pază

- SC ROMINVEST SRL – pază şi monitorizare TVCI

- SC R.A- APA – cu un număr de 8 posturi de pază – pază şi monitorizare,

- SC ROMINSTAL CONSTRUCT SRL – pază şi monitorizare,

- SC MABOMIT SRL – pază

- SC TEXTIL GEL &CO ROM SRL Tulcea –pază

- SC ITALFIN ROM SRL Tulcea- pază

- RA AEROPORTUL TULCEA „Delta Dunării „ – pază,

- Direcţia Servicii Publice Tulcea – pază,

- INSTITITUL DE CERCETARI „ECO-MUZEALA Tulcea- „ pază

-Muzeul de Artă Tulcea – pază,

-Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea – pază

-SC TRANSILVANIA DRINKS – pază şi monitorizare,

-SC WILMARKT SA Brăila şi Tulcea – pază şi monitorizare

-Liceul cu program sportiv – pază

-SC COMTARA SRL – MONITORIZARE,

-AJVPS – monitorizare

-CEC – Service şi întreţinere sisteme de alarmă

-DIRECŢIA SILVICĂ – monitorizare

-SC GEO ANCA SRL –monitorizare

-SC SOLO TEXTIL SRL – pază

-SC VOBIS SRL  - monitorizare

Informaţiile privind dotările tehnice ale reclamantei sunt următoarele: 8 autoturisme pentru intervenţii; dotarea fiecărui agent de pază cu o tronfă (baston) şi un spray iritant  şi echipament specific şi la nivelul societăţii există autorizaţie pentru folosirea a două pistoale cu gaz; două echipamente de dispecerizare: 25 telefoane şi 13 staţii radio.

Din oferta tehnică depusă de terţul câştigător, SC DIOP SECURITY SRL rezultă că aceasta are şapte autoturisme de intervenţie; agenţii de pază  şi protecţie sunt dotaţi corespunzător şi efectuează operaţiuni la puncte (obiective) fixe şi intervenţie rapidă într-un program 24 din 24 ore iar în caz de necesitate a echipelor operative de intervenţie formate din agenţi de pază şi protecţie bine instruiţi, înarmaţi şi dotaţi cu mijloace de intervenţie.

Informaţiile  referitoare la pregătirea şi calificarea personalului: reclamanta are un număr mediu anual a personalului  specializat  de 280 persoane care sunt instruiţi tactic şi sportiv de doi lectori, are angajat medic şi consilier juridic. Din acest personal 50%  au absolvit cursurile specifice de agenţi de pază şi protecţie, iar restul urmează aceste cursuri.

SC DIOP SECURITY SRL are un număr de 95 agenţi de pază din care 85 au absolvit cursul de calificare de agenţi de pază, ceilalţi 10 agenţi sunt noi angajaţi şi s-au înscris şi vor urma cursurile de calificare. În total are 103 salariaţi.

Cât priveşte experienţa asimilată în cadrul instituţiei publice aşa cum s-a arătat mai sus şi sub acest aspect cele două societăţi sunt similare.

Informaţii privind sistemele de asigurare a calităţii:

Reclamanta are certificat ISO P001/2000 emis de  SC CERTIND SA , organism de certificare, acreditat de Asociaţia de Acreditare pentru managementul calităţii. Ambele au tehnică de calcul  modernă.

Dar, ceea ce a determinat selecţia efectuată de pârâtă este faptul că SC DIOP SECURITY SRL are în plus faţă de reclamantă un departament de monitorizare şi intervenţie cu un număr de 4 dispeceri  şi 8 agenţi de intervenţie care supraveghează 24/24 ore sistemele de securitate montate la instituţiile publice  şi un dispecerat de monitorizare compus din 3 receptoare de semnal care monitorizează sistemele de alarmare utilizând 4 linii telefonice  şi un canal GSM de comunicare.

Mai mult decât atât, pârâta a precizat că  a mai avut în derulare un contract de prestări servicii cu reclamanta şi a demonstrat că mijloacele de comunicare deţinute sunt insuficiente.

Referitor la cererea reclamantei privind dispunerea unor măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a pârâtei privind atribuirea şi executarea contractului de prestări servicii pază şi protecţie se reţine de către instanţă că pârâta a încheiat cu SC DIOP Security SRL contractul de prestări de servicii nr.4395/31.01.2006 care este în executare. Întrucât se constată de către instanţă că reclamanta nu a invocat un prejudiciu grav şi eminent care să justifice luarea măsurilor prevăzută de art.94 al.1  lit.”c” din OUG 60/2001instanţa va respinge cererea reclamantei.

În consecinţă pentru considerentele mai sus expuse instanţa a respins ca nefondată acţiunea reclamantei.

Sentinţa 119/Fca/2006 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr.294/2006 a rămas irevocabilă prin respingerea recursului prin decizia nr.18/R/2007 a Curţii de Apel Galaţi.