Competenţa instanţei române în raport de disp. l.105/1992 şi Regulemantul ce 1347/2000. Mandatul avocatului în cauzele de divorţ.

Decizie 152 din 30.06.2009


 Competenţa instanţei române în raport de disp. L.105/1992 şi Regulemantul CE 1347/2000. Mandatul avocatului în cauzele de divorţ. 

Dosar nr.1755/107/2006

Decizia Civilă 152/A/30.06.2009

 Prin  acţiunea  civilă înregistrată  pe  rolul  Judecătoriei  Sebeş  sub nr  2272/2005, reclamantul  T.I. a chemat în judecată pârâta  T.D.A. solicitând  desfacerea  căsătoriei  încheiată de  părţi  la 25.08.1970  şi reluarea  de către pârâtă a  numelui  avut anterior  căsătoriei .

În motivarea  cererii, reclamanta  a  arătat că părţile s-au căsătorit  la  data de  25.08.1970, din căsătorie rezultând  un  copil  în prezent  major. Având în vedere  că  cei  doi  soţi au  fost separaţi  în fapt de  mai  multe ori , reclamantul fiind plecat în  altă ţară, în F., de  peste  15  ani, iar  reluarea convieţuirii nu mai este  posibilă datorită  conduitei  pârâtei, se  impune  desfacerea  căsătoriei.

În  drept, au  fost  invocate  dispoziţiile  art. 37, 38  C fam .

Pârâta  a  formulat  întâmpinare ( f. 15 )  prin care  a  solicitat  declinarea  competenţei în favoarea  instanţei competente din F. ,iar  pe  fondul cauzei  admiterea acţiunii de  divorţ , însă  din culpa  exclusivă a  reclamantului.

Cererea de  declinare  a competenţei  în favoarea  instanţei  competente  din F. a  fost respinsă de  instanţa  de  fond , o astfel de  procedură  nefiind  admisibilă , declinarea  competenţei  putând  fi efectuată doar între  instanţe  de  pe  teritoriul României .

De asemenea, s-a  stabilit  competenţa  teritorială  în favoarea  Judecătoriei Sebeş, faţă de  dispoziţiile  art. 607 Cod pr.  civilă şi  L. 105/1992  întrucât ultimul  domiciliu  comun al pârâţilor  a  fost în Sebeş , reclamantul  locuind  şi în  prezent  la  acelaşi  domiciliu .

Prin  cererea  reconvenţională  depusă  la  fila  105  din dosarul instanţei de  fond  prin avocat, pârâta  a  solicitat desfacerea căsătoriei din culpa  exclusivă a  reclamantei  pârâtă  reconvenţională  şi revenirea acesteia  la  numele  avut  anterior  căsătoriei, acela de  M. . 

În drept, s-au  invocat dispoziţiile  art.37, 38  C. fam, art. 607  şi urm  Cod pr.  civ.

Prin  sentinţa  civilă  nr. 378/2006, Judecătoria  Sebeş  a  respins acţiunea  formulată de  reclamantul T.I.  împotriva pârâtei T.D.A  şi a  admis acţiunea reconvenţională formulată de reclamanta reconvenţională  T. D.A.  împotriva  pârâtului  T.I., dispunând  desfacerea  căsătoriei  înregistrată  sub nr.  137/25.08.1970  la Primăria  Sebeş, din culpa exclusivă a pârâtului reconvenţional şi reluarea de către reclamanta reconvenţională  a  numelui  avut  anterior  căsătoriei, acela  de  M..

Pentru a  pronunţa  această soluţie, instanţa de  fond  a  reţinut că potrivit  certificatului de  căsătorie seria  C 3  nr 992112  părţile  s-au  căsătorit  la  25.08.1970. din relaţia  acestora  a  rezultat  un fiu , în prezent  major.

Raporturile  dintre soţi s-au  deteriorat  reclamantul fiind  chiar evacuat  pe  cale judecătorească  de  pârâtă  din locuinţa  din F. .

Martorul  B. N. ( f. 107) a  declarat într-o  convorbire  telefonică  purtată  de  reclamant  şi soţia  sa, T. I.  i-a  adresat  cuvinte jignitoare soţiei .

În  consecinţă  s-a  constatat că  raporturile dintre  soţi sunt  grav  şi iremediabil  vătămate, căsătoria nemaiputând  continua , motiv pentru care  în baza  art 38  al 1  Codul familiei  instanţa a  admis  acţiunea  reconvenţională  şi a dispus desfacerea  căsătoriei  din culpa  exclusivă  a  pârâtului  reconvenţional T.I..

Acţiunea  promovată de  reclamantul  T. I.a  fost  respinsă, căsătoria neputând  fi desfăcută  din vina exclusivă a  reclamantului, acesta neputând invoca  propria  culpă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta reconvenţională  T. D. A. criticând-o pentru nelegalitate şi solicitând schimbarea în parte a acesteia, în sensul de a se lua act de excepţia de necompetenţă  teritorială a instanţei  române de a judeca prezenta cauză şi a se declina competenţa în favoarea instanţei franceze din următoarele considerente:

Domiciliul ambilor soţi se află actualmente în F. .; pârâtul reconvenţional – intimat, la data iniţierii procesului  de divorţ, nu avea domiciliul în România, indicând un domiciliu ales. Se susţine că, din aceste motive, este lipsită de legalitate hotărârea instanţei de fond  cu privire la respingerea excepţiei de necompetenţă teritorială, motivată prin faptul că ultimul domiciliu comun al părţilor ar fi fost în România, în Sebeş, întrucât apelanta- reclamantă reconvenţională ar fi venit şi-ar fi montat o centrală termică în acest apartament  pe care îl deţin în România , fără a avea instanţa de fond în vedere că faptul că deţine un apartament în România nu înseamnă că domiciliază  în România, câtă vreme aceasta vine cel mult o săptămână pe an în ţară, tocmai pentru a se ocupa de întreţinerea acelui apartament. Pe de altă parte  se susţine că intimatul nu s-a folosit  niciodată de domiciliul invocat, pentru a putea fi catalogat drept domiciliu comun; el nu are nici măcar cheia acestui apartament, întrucât acesta când vine temporar în România domiciliază la concubina sa.

Cu privire la acest aspect, se invocă în drept art. 607 Cpc.

Se invocă, de asemenea, disp. art. 20 ultimul aliniat din Legea 105/1992, arătându-se că cele mai strânse legături  teritoriale, atât apelanta cât şi intimatul, în ultimii ani , le-au avut cu F., unde apelanta actualmente domiciliază şi lucrează, iar intimatul are o pensie acordată de Statul f., o reşedinţă la adresa menţionată în petit, unde au domiciliat şi domiciliază soţii împreună.

Apelanta arată că, în plus, aceasta a iniţiat procedura divorţului pe teritoriul f., înainte de prima zi de înfăţişare, neîndeplinind astfel prev. art. 608 Cpc; cu această acţiune intimatul a fost de acord.

Înainte de prima zi de înfăţişare, apelanta a completat motivele de apel, după cum urmează, solicitând schimbarea în întregime a sentinţei civile nr. 378/2006 atacată prin prezentul apel, astfel:

- în principal, în sensul respingerii acţiunii reconvenţionale, în temeiul art. 157 din Legea 105/1992, reţinând că nu aparţine instanţelor române  competenţa de soluţionare a acesteia;

- în subsidiar, în sensul constatării nulităţii cererii reconvenţionale, ca fiind formulată de către o persoană fără calitate şi mandat, în temeiul art. 161 Cpc.

In susţinerea excepţiei de necompetenţă a instanţelor române în soluţionarea prezentului divorţ, se mai arată că soţii au locuit neîntrerupt, împreună, în F. la .din data de 17.08.1999, sens în care înţelege să depună copie după chitanţa aferentă anilor 2004, 2005 privind taxa de locuit care se plăteşte numai de către cetăţenii sau rezidenţii francezi care domiciliază  efectiv în F. , din care rezultă că reclamantul  a achitat această taxă.

Se mai susţine că, chiar dacă s-ar reţine existenţa domiciliului reclamantului în România (fapt care însă îl apreciază ca nefiind dovedit) instanţele române tot nu ar fi competente a judeca acest divorţ, faţă de prev. art. 20 alin. ultim  şi art. 22 alin.1 din Legea  105/1992, ci competenţa ar aparţine Judecătoriei L. (F.), unde apelanta a şi promovat acţiune de divorţ, aflată în curs de soluţionare şi înregistrată în dosar nr. 2005136.

Apelanta mai susţine că este exclusă incidenţa art. 151 pct.5 sau 150 pct.1 din Legea 105/1992, întrucât , primul articol de lege ar presupune ca ambii soţi să domicilieze în România , iar cel de-al doilea se referă la acte de stare civilă, fiind o normă generală, iar disp. art. 22 din lege reprezintă o normă specială derogatorie în materie de divorţ.

Chiar dacă reclamantul - intimat ar locui sporadic sau perioade mai mari de timp în România, potrivit art. 607 Cpc competenţa ar aparţine instanţei de la domiciliul reclamantului, ori acesta are domiciliul în F..

Cu privire la  nulitatea acţiunii reconvenţionale se invocă următoarele:

Apelanta nu a mandatat avocatul care a reprezentat-o în faţa Judecătoriei Sebeş să formuleze acţiune reconvenţională prin care să solicite desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantului.

Aşa cum a arătat în motivele de apel şi după cum a dovedit cu înscrisurile depuse la instanţa de fond, nu solicită desfacerea căsătoriei în faţa instanţelor române.

Mandatara sa nu a avut procură specială în acest sens, astfel că cererea reconvenţională formulată la ultimul termen de judecată, fără acordul său, este nulă, potrivit art. 161 Cpc, fiind depusă de o persoană fără calitate.

Divorţul presupune prezenţa personală a soţilor în faţa instanţei, legea permiţând excepţii stricte de la această regulă legate de imposibilitatea fizică de prezentare a părţilor. Cu atât mai mult, poziţia fiecăruia dintre soţi, raportată la cererea de divorţ formulată de celălalt soţ sau cererea de chemare în judecată, în sine, trebuie exprimate personal, iar nu prin mandatar, în mod explicit.

Depune în susţinerea motivelor de apel declaraţia dată în faţa reprezentantului Primăriei oraşului SC din F., în data de 27.12.2006 din care rezultă că nu a mandatat pe nimeni să solicite divorţul în numele său şi că nu îşi însuşeşte această cerere reconvenţională.

Intimatul reclamant T. I. a depus o cerere de aderare la apelul formulat de pârâta- reclamantă reconvenţională T.. D. împotriva sentinţei civile nr. 378/2006 pronunţată de Judecătoria Sebeş în dosar civil nr. 2272/2005, solicitând schimbarea în parte a acesteia în sensul admiterii acţiunii  principale şi desfacerea căsătoriei părţilor din culpă comună.

In sensul celor de mai sus, se susţin următoarele:

Relaţiile dintre părţi s-au răcit foarte mult în ultima perioadă datorită lipsei de interes a acesteia faţă de relaţia  lor de familie şi a interesului apelantei doar faţă de partea materială.

Deşi intimatul a încercat de foarte multe ori să discute aceste aspecte, în ultima perioadă apelanta a refuzat  orice comunicare cu intimatul în ceea ce priveşte relaţiile familiale, condiţionând orice motiv de reluare a căsniciei de partea materială şi financiară a intimatului.

Totodată, apelanta obişnuia ca în situaţia în care nu era de acord cu condiţiile stabilite de aceasta pentru reluarea căsniciei, să-i adreseze diverse reproşuri nejustificate, injurii şi cuvinte jignitoare.

Chiar dacă intimatul a încercat de multe ori să treacă peste aceste probleme, în timp toate aceste divergenţe au dus la răcirea relaţiei lor astfel încât în prezent s-a ajuns la situaţia în care această căsătorie nu mai poate continua.

Cu privire la această cerere de aderare la apel s-a invocat tardivitatea de către apelanta T. D., susţinând că la data şi ora depunerii acesteia, era epuizată prima zi de înfăţişare, care, consideră apelanta a  fost la termenul din 5.12.2006 pentru intimat, însă acesta nu a formulat cererea oral sau în scris nici la următorul termen din data de 16.01.2007, când apelanta a depus prin mandatar completarea motivelor de apel şi când, părţile au fost legal citate, cauza nu s-a amânat pentru lipsă de apărare iar completul era legal constituit, astfel că la acel moment, potrivit prevederilor legale, prima zi de înfăţişare a început să curgă până cel mai târziu la închiderea dezbaterilor din ziua respectivă, ori intimatul , abia după aceasta, a trimis prin poştă cererea de aderare la apel, motiv pentru care intimatul este decăzut din dreptul de aderare la apelul părţii adverse potrivit art. 103 Cpc.

Se invocă, de asemenea, inadmisibilitatea aderării la apel. Întrucât, prin aceasta intimatul  nu a dorit să sprijine poziţia adversarului din apelul principal, ci a iniţiat o cerere proprie prin care tinde la schimbarea hotărârii în favoarea sa, deşi a achiesat iniţial la hotărârea primei instanţe şi nu a exercitat calea de atac.

Numai acest al doilea apel este un apel incident şi, în prezenţa lui situaţia pârâtului reclamant reconvenţional apelant se poate înrăutăţi, astfel cum prevede expres art. 296 teza a doua din Codul de pr. civilă , în situaţia în care instanţa de apel ajunge la concluzia că hotărârea primei instanţe este nelegală.

Insă cu privire la intimat, doar în situaţia în care prin apelul părţii adverse i se poate crea intimatului o situaţie mai grea, legiuitorul i-a acordat acestuia  posibilitatea în temeiul art. 293 alin.1, să adere la apel, eventual pentru a contrabalansa efectele apelului apelantului.

Deci, dacă apelantul principal nu doreşte o schimbare a soluţiei în favoarea sa, ci doar să se aplice corect legea şi anume să se admită excepţia lipsei calităţii de mandatar a avocatului care a reprezentat la fond, soluţia ce se va da este în favoarea intimatului, întrucât se va respinge  cererea reconvenţională, iar căsătoria nu se desface din vina reclamantului T. I.

In această situaţie, tocmai interesul intimatului de a nu i se înrăutăţi situaţia în apelul părţii adverse , fără ca acesta să exercite propria cale de atac prin instituţia aderării la apel nu mai există. Prin urmare, consideră aderarea la apel inadmisibilă prin lipsa interesului.

Intimatul trebuia şi putea să introducă un apel propriu-zis înlăuntrul termenului de apel, fiind căzut în pretenţii în faţa instanţei de fond. Consideră  că o încercare de a fi repus în termenul de apel, având posibilitatea de a exercita calea de atac în termen, este abuzivă. In acest sens s-a pronunţat şi I Deleanu  în revista Dreptul nr. 2/2001, pag. 47.

Potrivit art. 723 alin.1 Cpc părţile sunt obligate să-şi exercite drepturile procesuale cu bună credinţă, iar nu cu intenţia de a tergiversa sau de a specula anumite dispoziţii legale.

Sentinţa instanţei de fond a fost comunicată reclamantului la data de 17.07.2006, iar acesta nu a înţeles să o atace în termenul de apel de 30 de zile, depunând cererea de aderare la apel în data de 16.01.2007 (după 6 luni), deşi căsătoria s-a desfăcut din culpa sa.

Dacă instanţa constată nulitatea mandatului, respectiv respinge cererea reconvenţională ca înaintată de o persoană fără calitate procesuală activă, apelul se admite fără dezbateri asupra fondului. In acest caz, potrivit art. 293 alin.2 Cpc, prin analogie, aderarea la apel rămâne fără efecte şi apelul incident trebuie respins.

Cererea reconvenţională a fost formulată la ultimul termen de judecată de la Judecătoria Sebeş.

Reclamantul a fost prezent în instanţă şi a arătat expres că este de acord cu admiterea acestei cereri şi cu desfacerea căsătoriei din culpa sa exclusivă.

Această achiesare a reclamantului echivalează, practic,  cu o renunţare la acţiunea principală de divorţ, în sensul de a nu o mai susţine.

Separat de acest aspect, din nici o probă administrată în faţa instanţei de fond nu rezultă culpa apelantei în destrămarea relaţiilor de familie.

In altă ordine de idei, apelanta susţine că  reclamantul T. I. este pensionat de boală în F., primind pensie de la Statul f., este cetăţean f.şi are domiciliul stabilit în F..

Actul de identitate român a fost solicitat de reclamant „pro causa”, în luna ianuarie 2007, însă a omis să depună vechea carte de identitate şi cartea de identitate f..

Paşaportul român al reclamantului şi-a pierdut valabilitatea din data de 8.08.2006.. a arătat că, cu ocazia unei convorbiri telefonice, reclamantul i-a adresat apelantei cuvinte jignitoare. In plus, la fila 80 este depusă scrisoarea olografă comunicată apelantei de către reclamant, scrisoare din care acesta îşi recunoaşte culpa deteriorată relaţiilor de familie şi solicită împăcarea.

Cel care se face vinovat  de destrămarea căsătoriei este reclamantul care a părăsit domiciliul comun din F. şi s-a stabilit în Sebeş pentru a trăi în concubinaj cu o altă femeie.

Prin  decizia  civilă nr.  243/A/2007  pronunţată de  Tribunalul  Alba în dosar 1755/107/2006, a  fost  admis apelul declarat de  pârâta  T. D.  împotriva  sentinţei civile nr.  378/2006  a Judecătoriei Sebeş, cu  consecinţa  schimbării  în parte a  sentinţei  atacate  numai în ceea ce priveşte  soluţionarea  acţiunii reconvenţionale, în sensul respingerii.

De asemenea, a  fost  respinsă cererea de  aderare  la  apel formulată de  reclamantul T.I., cu obligarea  acestuia  la  plata  în favoarea  apelantei  a  sumei de 1054,5  lei  cu  titlu  de  cheltuieli de  judecată .

Pentru a  pronunţa  această soluţie, Tribunalul Alba  a  reţinut că în speţă  instanţele române nu  sunt  competente  a  judeca în prezenta  cauză, având în vedere  dispoziţiile  art  20  alin  ultim  şi art 22  al 1 din L.  105/1992  precum  şi Regulamentul CE  1347/29.05.2000 .

Cum această  excepţie  de  necompetenţă  a  instanţelor  române  este  peremtorie  şi dirimantă , nu se  mai  justifică  cercetarea  altor  excepţii  sau  apărări  de  fond .

În ce  priveşte  cererea de  aderare  la  apel s-a reţinut  că aceasta  vizează strict fondul divorţului, fond  ce  nu mai  poate  fi evocat  în faţa  instanţei necompetente.

Recursul  declarat de reclamantul  - pârât  reconvenţional  T.I.  împotriva  acestei  decizii  a  fost  admis  prin decizia civilă nr.  95/2008 a  Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia  pentru  cauze  cu  minori  şi de  familie, cu consecinţa casării deciziei 243/A/2007 a Tribunalului Alba şi trimiterea cauzei spre  rejudecare  aceleiaşi instanţe  de  apel, pentru  cercetarea  motivelor de fond  ale apelului şi  cererea  de  aderare la  apel, instanţa de  recurs  reţinând  că în cauză  competenţa jurisdicţională  aparţine instanţelor  române.

Pronunţându-se  în prealabil  asupra excepţiei nulităţii apelului, invocată în recurs  de  către  reclamantul  T.  I., conform  îndrumărilor  instanţei de control judiciar, în temeiul art. 137  Cod pr civ  Tribunalul reţine  următoarele :

Reclamantul recurent a  invocat prin motivele de  recurs nulitatea  apelului declarat de  pârâta T.  D., susţinând că semnăturile  de  pe  cererea de apel, cererea  pentru amânare a  judecării în vederea precizării  şi dezvoltării motivelor de apel şi motivele  de apel  depuse  la  24.10.2006  nu aparţin apelantei  ci unei  alte persoane care nu are procură specială în  acest sens, fiind astfel  incidente dispoziţiile  art 287  raportat  la art. 284  C pr civ  care atrag nulitatea apelului pentru  lipsa semnăturii ce  putea  fi acoperită în cursul  judecăţii apelului.

Potrivit art 287  Cod pr civ , „ cererea de  apel  va  cuprinde :

1. numele, domiciliul sau  reşedinţa  părţilor …

2.  arătarea hotărârii care se atacă

3. motivele de  fapt  şi de  drept pe  care se întemeiază apelul

4. dovezile  invocate în susţinerea  apelului

5.  semnătura.

Cerinţele de la  punctele 2 şi 5  sunt  prevăzute  sub sancţiunea nulităţii, iar  cele de la pct. 3 şi 4, sub  sancţiunea decăderii. Aceste cerinţe  pot  fi împlinite până cel mai târziu la  prima  zi de  înfăţişare, iar  lipsa  semnăturii, în condiţiile  prev de  art  133 alin 2… „.

În ce priveşte  cererea de declarare  a apelului ( f.2 – dosar apel ),  pe  tot  parcursul  judecării apelului  reclamantul  intimat  nu a  invocat lipsa  semnăturii  apelantei  pentru  a  putea  fi  acoperită  în condiţiile  art. 133 al 2 C pr civ şi nici nu s-a  făcut dovada  că, semnătura  aplicată pe  cerere  nu ar  aparţine apelantei  care, de  altfel şi-a  şi susţinut  cererea de  apel, după  cum  rezultă  din actele de  procedură  ulterioare  acesteia  (f.16, 29 – 31) .

Referitor  la  motivele de  apel, cerinţele  art. 287  alin 1  pct 3 C pr civ  au  fost  împlinite  conform alin  2  al  aceluiaşi articol, fiind  depuse  până la  prima  zi de înfăţişare, prin mandatar avocat ( f.29 – 31)  situaţie în care  excepţia  invocată de  reclamantul intimat nu poate  fi primită .

Procedând  la  rejudecare, prin prisma  criticilor  formulate  pe  fondul  cauzei, Tribunalul reţine  următoarele :

Potrivit  art 67 alin 1  Cod pr  civ., părţile pot  să exercite  drepturile procedurale  personal  sau  prin mandatar, art 68 C pr civ  reglementând  condiţiile reprezentării  şi ale  justificării  mandatului judiciar.

În ce  priveşte mandatarul  avocat, reglementarea  specială  cuprinsă  în Legea  nr  51/1995  prevede că  avocatul  are  dreptul  să  reprezinte  în temeiul  unui  contract de  asistenţă  juridică încheiat în  formă scrisă de  avocat  şi clientul sau mandatarul acestuia. Contractul  prevede  în mod expres întinderea puterilor  pe  care clientul  le  conferă  avocatului, în baza  acestui contract avocatul  legitimându-se  prin împuternicirea  avocaţială.

În privinţa actelor  procesuale de  dispoziţie  art 69 al 1  Cod pr  civ nu  face  distincţie între  mandatarul  neavocat  şi  avocat, ceea ce  înseamnă că şi avocatul  ar  avea  nevoie  de  o procură specială pentru astfel de  acte , excepţie  făcând  situaţia  în care contractul de asistenţă juridică  stipulează expres  dreptul  avocatului de a  face astfel de  acte.

În speţă, contractul de  asistenţă  juridică  încheiat de apelantă  cu avocata sa  B. R.  prevede expres  întinderea mandatului  judiciar  doar pentru apărare în calitate de  pârâtă în procesul de  divorţ, fără a  stipula  dreptul avocatului  de a efectua alte  acte procesuale decât  cele  pe  care  le  presupune apărarea  într-o astfel de  cauză.

Prin urmare, câtă  vreme  avocatul  nu a avut  mandat  special  pentru  exerciţiul  dreptului  de chemare  în judecată, acesta fiind  limitat prin contractul de  asistenţă  juridică , nu putea  exercita în numele părţii reprezentate  acţiunea  reconvenţională  de divorţ, cu  atât mai  mult  cu cât mandatul  se  referă la reprezentarea  în  procedura de  divorţ care  impune  reguli  speciale mult mai  restrictive decât  în dreptul  comun, tocmai  datorită caracterului strict personal al acţiunii de  divorţ.

Mai mult, acţiunea  reconvenţională a  fost depusă  de  avocata  împuternicită de  titulara  contractului de  asistenţă  juridică pentru a  o  substitui în cauză şi care  de asemenea  nu deţinea  mandat  special  în acest sens ( f. 99 ) .

Cum în  speţă nu rezultă abilitarea  în condiţiile  legii  a  avocatului  de a  formula  acţiune de  divorţ în numele  apelantei  şi cum aceasta  nu a  ratificat  sub nici o  formă actul  efectuat fără mandat  în numele  său, cererii  reconvenţionale îi  sunt aplicabile dispoziţiile  art. 161 Cod pr. civ.  care  sancţionează  lipsa mandatului de  reprezentare cu anularea  cererii .

Prin  lipsirea de  efecte  juridice a  acţiunii reconvenţionale, limitele investirii  instanţei se circumscriu  acţiunii principale  formulate  de  reclamantul  intimat.

Analizând  soluţia  instanţei de  fond prin prisma  criticilor  aduse  prin cererea  de aderare la  apel, Tribunalul  reţine  următoarele:

Prealabil cercetării pe  fond  se impune  analizarea  în condiţiile  art. 137  Cod pr. civ.  a  excepţiilor  invocate  de  apelantă  în legătură  cu cererea  de aderare  la  apel .

Un prim  aspect  supus  analizei  priveşte  tardivitatea cererii de  aderare  faţă de  dispoziţiile  art.  293  al. 1  Cod pr. civ.

Potrivit  acestui  text de lege, cererea  de  aderare  la  apel  se  poate  face până la  prima  zi de  înfăţişare.

Conform  art  134  Cod pr  civ , este  socotită prima  zi de  înfăţişare  aceea  în care  părţile, legal citate,  pot  pune concluzii  pe  fond.

În speţă, prima  zi de  înfăţişare a  fost  la  termenul  de  judecată  din  13.02.2007, acesta  fiind  primul termen  la  care  ambele părţi  au  fost  citate, iar  intimatul  a  luat la  cunoştinţă motivele de apel astfel cum  au  fost  completate  de  către  apelantă, situaţie în  care  nu se  poate  reţine  tardivitatea  cererii de  apel.

În ce  priveşte  inadmisibilitatea  aderării , nu poate fi  reţinută, având  în vedere că prin apelul  incident intimatul  nu sprijină poziţia  adversarului  din proces ci a  formulat  cereri  proprii prin care  tinde  la  schimbarea hotărârii  primei instanţe în favoarea sa .

Nici susţinerile apelantei privind exercitarea  abuzivă a  dreptului de  aderare  la apel nu pot  fi  apreciate ca  fondate , câtă vreme dispoziţiile  legale  permit  aderarea  până la prima zi de înfăţişare chiar  dacă iniţial  pârâtul  ar  fi achiesat la  hotărârea primei instanţe  prin  neexercitarea  apelului .

Analizând  pe  fond  criticile aduse sentinţei, Tribunalul  apreciază că instanţa de fond  a  reţinut  corect  împrejurarea că reclamantul se  face  vinovat  exclusiv de  destrămarea  relaţiilor  de  familie .

Astfel, nici unul din  martorii  audiaţi  nu a  relevat existenţa  vreunei  culpe  a apelantei în destrămarea relaţiilor de  familie, neputându-i atribui  comportamente  sau acţiuni  de  natură a  afecta  negativ relaţia cu  soţul său .

În schimb, probatoriul administrat a  evidenţiat faptul că  soţului reclamant  îi aparţine  în exclusivitate  culpa  în deteriorarea  relaţiilor de  familie, acesta  fiind cel  care  a  părăsit  domiciliul conjugal prin emigrarea ilegală în F., întrerupând astfel viaţa de cuplu şi stabilind  o  relaţie  extraconjugală  în F. (f.  136, 139  bis, dos  1755/107/2006 -  în primul ciclu procesual în apel ).

Mai mult, apelanta  a  fost cea  care  a încercat  reluarea convieţuirii prin  mutarea  în  F.  la  vârsta  de  50 de ani, ceea ce  evident  presupune  o  schimbare majoră în viaţa oricărui om, schimbare  pe  care  apelanta  a  fost  dispusă  să  şi-o asume.

Aşa  fiind, cererea  de  divorţ  formulată de  reclamant nu  poate  fi  admisă, căsătoria  neputând fi desfăcută  din  vina  exclusivă a  acestuia , câtă vreme  din probatoriul  administrat nu rezultă  culpa comună  a soţilor în destrămarea relaţiilor de  familie .

Faţă de  considerentele  de  fapt şi de  drept  expuse în temeiul art. 296  Cod pr. civ.  apelul pârâtei  urmează a  fi admis cu  consecinţa schimbării  în parte a sentinţei  doar în ce priveşte  modalitatea de  soluţionare a acţiunii reconvenţionale  ce  va  fi anulată pentru  lipsa  calităţii de  reprezentant .

De  asemenea, urmează  a  fi  respinsă cererea de  aderare  la  apel  formulată de reclamantul intimat, ca nefondat.

În temeiul art. 274 Cod pr. civ.,  intimatul  T.I.  va  fi obligat  la  plata  în favoarea  apelantei  a  sumei de  2754,5  lei cu  titlu  de cheltuieli de  judecată  reprezentând  onorariu  avocaţial şi taxe  de  timbru .

Domenii speta