Divorţ

Sentinţă civilă 803 din 31.01.2013


 Divorţ

 

 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamantul A  I a solicitat în contradictoriu cu pârâta A  L desfacerea căsătoriei părţilor, încredinţarea  minorei spre creştere şi educare şi stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea acesteia.

 Cererea  a fost  legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 39 lei RON şi timbru judiciar  de 0,30 lei RON.

 În motivarea cererii, reclamanta a arătat în esenţă că din căsătoria părţilor a rezultat un copil minor, că între părţi au existat certuri dar şi cu membri familiei soţiei  şi că relaţiile de familie sunt grav afectate.

 Nu a fost indicat temeiul de drept.

 La termenele din 6 decembrie 2012 şi 31 ianuarie 2013 reclamantul a precizat actiunea  în sensul că solicită :

- desfacerea căsătoriei prin acord.

- exercitarea în comun a autorităţii părinteşti

- stabilirea locuinţa minorei  alături de pârâtă la domiciliul acesteia Bacău,.

- obligarea dumnealui sa plateasca  reclamantei in favoarea minorei o pensie lunara de intretinere în procent de 25 % din venitul net minim net pe economia naţională, începând cu data pronunţării sentinţei civile  si pana la majoratul acestuia

- păstrarea de către pârâtă a numelui din căsătorie

 În probaţiune reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, depunând acte de stare civilă.

Pârâta legal citată s-a prezentat în instanţă, şi a depus întâmpinare  ( fl 23 -24 ).

În motivare a arătat în esenţă că în perioada căsătoriri nu s-a înţeles cu soţul său întrucât lipsea frecvent din domiciliu, că se manifesta violent faţă de copii dintr-o altă relaţie, că pârâtul vorbea urât cu dumneaei, că nu avea serviciu stabil, că în luna iunie 2012 reclamantul a plecat de acasă lăsând-o cu cei doi copii minori în îngrijire, că de atunci  nu s-a ocupat de copii şi nu le-a trimis nici un ban, că starea de sănătate a minorei I A necesită supraveghere medicală atentă şi că dânsa trebuie să fie lângă copil, motiv pentru care solicită să-i fie acordată custodia, să fie desfăcută căsătoria din vina soţului şi să fie obligat pârâtul la plata pensiei de întreţinere.

 A arătat la termenele din 13 decembrie 2012  şi 31 ianuarie 2013 că este de acord cu acţiunea precizată de reclamant

În cauză s-a efectuat anchetă socială la domiciliul părţilor.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la desfacerea căsătoriei

Părţile s-au căsătorit în data de 16 iunie 2007 în localitatea Bacău, judeţul Bacău, căsătorie care a fost înregistrată în registrul stării civile sub nr. 492/2007.

Din această căsătorie a rezultat un copil minor,  respectiv: A I - A, născut la data de 12 februarie 2010

Părţile prezente în instanţă personal au precizat că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă.

 Din întreg probatoriul administrat în cauză instanţa, luând act şi de voinţa părţilor în sensul de a se reţine acordul părţilor în desfacerea căsătoriei constată că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate,  continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, astfel că în baza art. 373 lit a  şi art 374 cod civ va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Cu privire la numele din căsătorie

In baza art.383 al 1 cod civ. va dispune ca pârâta păstreze  numele din căsătorie, acela de A

Cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti

Instanţa reţine pe baza referatului de anchetă psihosocială efectuat în cauză că minora locuieşte alături de mama sa  în domiciliul buncilor materni, respectiv într-un apartament compus din trei camere şi dependinţe mobilat şi întreţinut igienico -sanitar, situat în Bacău.

 În faţa instanţei părţile au solcitat ca autoritatea părintească  cu privire la minora  I  A să se exercite în comun.

 Art 397 din noul cod civil, care prevede că după divorţ autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, în afară de cazul în care instanţa decide astfel. Acest articol din codul civil instaurează în dreptul român prezumţia de autoritate părintească comună, în funcţie de interesul superior al copilului, custodia  copilului putând fi acordată şi în mod exclusiv unuia dintre părinţi.

Astfel că, având in vedere concluziile referatului de anchetă socială ataşat la dosar, vârsta si interesul superior al minorului, precum şi posibilităţile înţelegere ale părţilor, instanţa in temeiul art. 397 cod civ. va dispune ca autoritatea părintească cu privire la minorul  sus amintit să se exercite in comun de ambii părinţi.

Cu privire la locuinţa minorului

Atunci când stabileşte locuinţa copilului minor instanţa trebuie să ia în considerare o serie de criterii precum: disponibilitatea fiecăruia dintre părinţi de a implica pe celălalt părinte cu privire la deciziile legate de copii, disponibilitatea fiecăruia dintre părinţi de a permite celuilalt părinte accesul în locuinţa sa, situaţia locativă a fiecăruia dintre cei doi părinţi, istoricul îngrijirii copilului, dorinţa exprimată de minor cu privire la stabilirea locuinţei sale la reşedinţa unuia sau altuia dintre părinţi, apropierea locuinţelor fiecăruia dintre cei doi părinţi de şcoală  şi respectiv grădiniţă, concluziile raportului autorităţii tutelare cu privire la locuinţele celor doi părinţi, dorinţa exprimată de fiecare dintre cei doi părinţi cu privire la stabilirea locuinţei minorului la reşedinţa lor.

In consecinţă, analizând criteriile sus amintite, instanţa apreciază că nevoia  de stabilitate şi continuitate a copilului este asigurată cel mai bine în condiţiile stabilirii domiciliului acestuia alături de mamă.

În considerarea celor anterior precizate, în baza art 400 din noul cov civ va stabili locuinţa minorei sus amintite alături de  pârâtă în Bacău,

Cu privire la obligaţia de întreţinere:

Intrucat potrivit art. 499 cod civ .intre parinti si copii exista o obligatie legala de intretinere care se stabileste conform art. 529 cod civ., potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta  va lua act de înţelegea părţilor şi va stabili ca reclamantul sa plateasca  pârâtei in favoarea minorei o pensie lunara de intretinere în procent de 25 % din venitul net minim net pe economia naţională, începând cu data pronunţării sentinţei civile  si pana la majoratul acestuia,  pensie stabilită în raport de venitul minim net pe economia naţională în condiţiile în care, deşi nu s-a făcut dovada faptului că pârâtul - reclamant ar lucra, există prezumţia că e apt de muncă şi că ar putea realiza lunar cel puţin acest venit. 

Cu privire la cheltuieli de judecată 

În baza art 274 cod proc civ va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.