Divorț

Sentinţă civilă 3 din 07.01.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Făurei la data de ... sub nr. ..., reclamantul X a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta Y pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor.

 În motivarea în fapt a cererii, arată reclamantul că s-a căsătorit cu pârâta la data de ..., căsătoria fiind înregistrată în registrul stării civile al ... sub nr. ....

Din căsătorie au rezultat trei copii, fiind majori în prezent.

Mai arată reclamantul că sunt despărţiţi în fapt din anul ....

În dovedire a solicitat încuviinţarea probei testimoniale, cu interogatoriu şi a probei cu înscrisuri.

 În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art 374 şi 383 C.civ..

 Pârâtul nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

 În cauză a fost audiat martorul Z.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

 Părţile s-au căsătorit în data de ..., căsătoria fiind înregistrată în registrul stării civile al ..., sub nr. ..., potrivit certificatului de căsătorie seria ... nr. ....

 Din căsătoria părţilor au rezultat trei copii, fiind majori la momentul introducerii acţiunii.

 Potrivit dispoziţiilor art. 935 C.proc.civ., când soţii sunt separaţi în fapt de cel puţin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divorţul, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul căsătoriei.

 În acest caz instanţa va verifica existenţa şi durata despărţirii în fapt şi va pronunţa divorţul din culpa exclusivă a reclamantului.

 Potrivit dispoziţiilor art.373 lit c C.civ., divorţul poate avea loc la cererea unuia dintre soţi după o separare în fapt ce a durat cel puţin 2 ani.

 Faţă de aceste dispoziţii, văzând şi declaraţia martorului audiat în cauză, care a arătat că părţile sunt despărţite în fapt de circa 20 de ani, locuiesc în imobile separate şi nu au ţinut în niciun fel legătura, instanţa va admite cererea aşa cum a fost formulată şi va dispune desfacerea căsătoriei părţilor din culpa reclamantului.

Având în vedere cererea reclamantului şi prevederile art. 383 alin.3 C. civil, instanţa urmează să dispună ca aceasta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „A”, conform datelor din cadrul certificatului de căsătorie depus la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cererea formulată de reclamantul X, domiciliat în ... în contradictoriu cu pârâta Y, domiciliată în  ....

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi şi înregistrată sub nr. .../... la ..., în temeiul art.373 lit.c Cod civil, din culpa reclamantului.

Dispune revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „A”. 

Apelul se depune la Judecătoria Făurei.

Pronunţată astăzi, 07 ianuarie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.