Art.35 Legea 18/91

Sentinţă civilă 568/R din 05.06.2008


Dosar nr. 5940/180/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA nr. 568/ R

Sedinta publica de la 05 iunie 2008

TRIBUNALUL

deliberând

Asupra  recursului civil de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta  civila nr. 8190 pronuntata de Judecatoria Bacau  la data de 12 decembrie 2007 a fost admisa actiunea precizata, formulata de reclamanta E. H. si a fost obligat Prefectul Judetului Bacau sa emita ordin prin care  sa atribuie reclamantei în proprietate  suprafata de  412 mp teren aferent  imobilului situat  în strada C. M.  nr. x, astfel cum  a fost identificat în schita anexa la raportul de expertiza.

Pentru a pronunta aceasta solutie , prima instanta a retinut  ca E. H. este titulara dreptului  de proprietate asupra  terenului de 67,32 mp situat în  municipiul Bacau, str. C.M. nr. x, atribuit prin O.P. nr. 49/13.02.1996 astfel cum a fost  modificat prin O.P. nr. 171/18.06.1996; ca acest  ordin a fost emis în baza  cererii formulate  de reclamanta si înregistrata  sub nr.  2986/1996, precum si a contractului  de vânzare cumparare nr. 113/13.01.1992; ca dupa emiterea  O.P. nr.  49/1996, reclamanta  a facut demersuri pentru  a i se emite un nou ordin si pentru suprafata de 412 mp  aferenta curtii imobilului situat în C. M. , nr. x, raspunsul fiind negativ, deoarece s-a apreciat  ca singura  cale legala ar fi fost aceea  de a  ataca primul ordin, acela prin care i s-a atribuit  suprafata de 67,32 mp; ca, din acest punct de vedere nu exista  o dispozitie expresa în sensul  interdictiei emiterii mai multor ordine  ale prefectului pentru  aceiasi persoana  sau pentru suprafete alaturate de teren  , astfel încât, în lumina principiilor  de drept, o astfel de posibilitate exista; ca în contractul de vânzare cumparare nr. 113/13.01.1992 prin care  reclamanta a cumparat  imobilul situat în  C. M. nr. x, se prevede ca aceasta dobândeste  si dreptul de  folosinta asupra suprafetei  de 67,32 mp, respectiv  cota indiviza de 0,44% din teren, potrivit deciziei Primariei municipiului Bacau, iar la art. 7 se prevede ca  drepturile si obligatiile  partilor contractante  se completeaza cu dispozitiile decretului Lege nr. 61/1990, art. 3 odata cu locuinta  se transmite cumparatorului si  dreptul de folosinta asupra terenului aferent, pe durata existentei constructiei; ca în conformitate cu  dispozitiile art.  36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietate de stat  situate în intravilanul localitatilor, atribuite potrivit legii în  folosinta pe durata existentei constructiei cu ocazia cumpararii de la stat  a unor asemenea locuinte, trec la  cererea proprietarilor actuali  ai locuintelor, în  proprietatea acestora, integral sau proportional cu cota obtinuta din constructie, alineatul 4 al articolului mentionat  facând trimitere la art.  23 din aceeasi lege; ca referirea  la art. 23 din lege  si implicit, la art. 8  din Decretul Lege nr. 42/1990  urmareste determinarea suprafetei  ce poate face obiectul  constituirii dreptului de proprietate  în acest caz, prevazut de art. 36 alin. 1, care poate  fi pâna la  1.000 mp teren aferent  casei si anexelor  gospodaresti ; ca din toate aceste dispozitii legale  rezulta faptul ca  suprafata care trebuie sa  treaca în proprietatea persoanei  îndreptatita la atribuire nu  poate fi limitata exclusiv trebuie  la suprafata  casei de locuit  si, implicit, cea prevazuta în decizie de atribuire a primariei  din momentul încheierii contractului  de vânzare cumparare; ca priveste suprafata  aferenta casei dar si anexelor  gospodaresti; ca suprafata detinuta de reclamanta ca fiind aferenta  casei si anexelor gospodaresti rezulta atât din declaratiile martorilor  cât si din  expertiza efectuata în cauza si ca, fata de dispozitiile  legale anterior enuntate, precum si de faptul ca reclamanta  îndeplineste conditiile legale , dovedind  formularea  cererii de constituire a dreptului de proprietate, precum si a  suprafetei detinute, actiunea urmeaza a fi admisa.

Împotriva acestei sentinte  a declarat recurs pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. În motivare a aratat ca  în contractul de vânzare  cumparare nr. 113 transcris sub nr. 10612/04.06.1992  se precizeaza ca suprafata de  67,32 mp, respectiv cota indiviza de 0,44% din teren, se atribuie  reclamantei în folosinta pe durata existentei constructiei, iar  aceasta suprafata a fost atribuita  reclamantei în proprietate prin O.P.  nr. 49/13.02.1996 modificat prin O.P. nr. 171/18.06.1996, conform art. 35  alin. 2  din  legea fondului funciar; ca titlul IV pct. 5  din Legea nr. 247/2005 prevede ca suprafata  terenurilor prevazute  în art. 24 alin.1, aferenta casei de locuit  si anexelor gospodaresti nu  poate fi mai mare decât cea prevazuta în actul de atribuire  provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva, astfel încât prin  ordinul prefectului nu i se putea  atribui o suprafata mai mare de 67,32 mp; ca Decretul Lege nr.  42/1990, precum si art. 23 din Legea nr. 18/1991 nu au aplicabilitate în speta, deoarece  atribuirea în folosinta a terenului aferent locuintei  pe durata existentei constructiei a avut  la baza decretul Lege nr.  61/1992 ca reclamanta nu a înteles  sa formuleze contestatie  privind suprafata terenului în termenul legal de 30 de zile  de la comunicare ci a avut  obiectiuni doar cu privire la  adresa imobilului, sa ca  aceasta nu mai era în drept  de a formula contestatie. Analizând prezentul recurs prin prisma  motivelor invocate, tribunalul  constata ca acesta este întemeiat..

Astfel, prin contractul de vânzare cumparare nr. 113 încheiat  la data de 13 ianuarie 1992, reclamanta a dobândit dreptul  de proprietate cu privire la  imobilul constructie, compus din doua camere de locuit, imobil situat  în municipiul Bacau, str. C.M. nr. x judetul Bacau. Prin acelasi contract i s-a atribuit cumparatoarei în folosinta  pe durata existentei constructiei, terenul aferent locuintei în suprafata de 67,32 mp,  respectiv cota indiviza de 0,44% din teren potrivit deciziei Primariei municipiului Bacau.

Urmare a cererii formulate  la data de 26 ianuarie  1996,  reclamantei, i-a fost atribuita în proprietate în conditiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 ( în prezent  art. 36 alin. 2 )  suprafata de  67,32 mp teren aferent  locuintei situata în  municipiul Bacau , str. C.M. nr. x, a fost emis  în acest sens O.P.  nr. 49/13.02.1996.

Acest ordin a fost modificat, în urma contestatiei formulata, doar  cu privire la  amplasamentul terenului, acesta fiind situat în municipiul Bacau, Calea Moinesti nr. 21, fiind emis O.P. nr.  171/18.06.1996. Potrivit  art. 35 alin. 2 din Legea  nr. 18/1991, în vigoare la acea data, terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit  legii, …în folosinta pe durata existentei  constructiei… cu ocazia  cumpararii de la stat  a unor asemenea locuinte, trec, la  cererea proprietarilor actuali  ai locuintelor, în proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.

Textul de lege enuntat  nu precizeaza întinderea suprafetei de teren care trece  în proprietatea persoanei  îndreptatite  la atribuire, dar fata de formularea „ trec în  proprietatea actualilor detinatori terenurile atribuite în folosinta” se deduce ca legiuitorul a avut în vedere suprafata atribuita în folosinta înscrisa în decizia  de  atribuire ( în speta 67,32 mp.).

În cauza nu sunt incidente  dispozitiile art. 8 din Decretul nr. 42/1990 si ale art. 23 din Legea nr. 18/1991 deoarece, terenul aferent constructiei a fost  atribuit  reclamantei în baza decretului Lege nr. 61/1991 si se afla într-o  zona necooperativizata, astfel încât reclamanta este îndreptatita la atribuirea doar a suprafetei de  67,32 mp.

Este de retinut, în acelasi timp, ca în cererea formulata în anul 1996, reclamanta nu a indicat suprafata de teren care solicita a-i fi atribuita în proprietate si nici  nu a fost nemultumita, din acest punct de vedere, de ordinul emis  neuzând de calea contestatiei.

Fata de cele ce preced, si având în vedere  dispozitiile art.304 pct. 9 C.pr. civ. coroborate cu cele ale art. 312 alin. 1,3 C.pr. civ. tribunalul constata ca  recursul  este fondat, astfel încât urmeaza a fi admis cu consecinta  modificarii în tot  a sentintei recurate  în sensul respingerii actiunii formulata de reclamanta.

3

Domenii speta