Procedură

Decizie 1100/R din 12.12.2008


Asupra recursului civil de fa constat? urm?toarele:

Prin Încheierea din 17.09.2008 pronun?at? de Judec?toria Bac?u în dosarul nr. 10009/180/2007 instan?a a respins excep?ia insuficientei timbr?ri a cererii reclamantului, re?inând c? timbrajul a fost acoperit prin depunerea taxei de timbru de 208 lei calculat? în raport de valoarea stabilit? prin raportul de expertiz? tehnic?.

Împotriva acestei Încheieri a declarat apel pârâtul R.D., calificat ca fiind recurs de c?tre Tribunal.

În motivarea recursului se arat? c?:  Instan?a de fond în mod gre?it a respins  excep?ia netimbr?rii ac?iunii ?i  excep?ia  insuficientei timbr?ri a ac?iunii pentru c? textul de lege este mai mult decât clar ?i f?r? nici un echivoc. La primul termen de judecat? reclamantul  trebuia s? depun? odat?  aferente pentru toate  capetele  de ac?iune  plus timbrele  judiciare aferente. Instan?a de fond  trebuia s? verifice taxele de timbru ?i s?-i pun? în vedere s? timbreze corespunz?tor  dar nu a f?cut aceasta. Doar dup? un an de  la introducerea  ac?iunii ?i la cererea  sa se  verific? taxa de timbru, se constat? c?  nu a fost respectat? Legea nr. 146/1997 ?i i se  pune în vedere reclamantului s? timbreze la valoare. Aceasta nu timbreaz? nici la termenul urm?tor cu  toat? taxa  de timbru aferent? a?a c? hot?rârea instan?ei de fond este nelegal? ?i netemeinic?.

La termenul din 12.12.2008 instan?a de recurs a invocat din oficiu excep?ia inadmisibilitii recursului. Fa de dispozi?iile art. 137 Cod procedur? civil? instan?a urmeaz? s? analizeze aceast? excep?ie cu prec?dere.

Potrivit dispozi?iilor art. 316 Cod procedur? civil? dispozi?iile de procedur? privind judecata în apel se aplic? ?i în instan?a de recurs, în m?sura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol iar potrivit dispozi?iilor art. 282 al. 2 Cod procedur? civil? împotriva încheierilor premerg?toare nu se poate face apel decât odat? cu fondul, afar? de cazul în care prin ele s-a întrerupt cursul judecii.

În spe?a de fa recursul a fost declarat împotriva unei încheieri premerg?toare care nu întrerupe cursul judecii.

Fa de cele re?inute mai sus  tribunalul urmeaz? s? admit? excep?ia inadmisibilitii ?i va respinge ca inadmisibil recursul declarat împotriva încheierii din data de 17.09.2008 a Judec?toriei Bac?u în dosarul 10009/180/2007.

Tribunalul urmeaz? s? ia act c? nu s-au solicitat cheltuieli judiciare.