Drepturi băneşti

Sentinţă civilă 1122/CM din 30.09.2009


Dosar nr. 3059/109/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1122/CM

Şedinţa publică din data de 30 Septembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. B.

Judecător A. L.

Asistent  judiciar C. E. I.

Asistent  judiciar D. C.

Grefier M. S.

..//..

 S-a luat în examinare, pentru soluţionare, în primă instanţă, acţiunea civilă formulată de reclamantul S. Î. P. A." M., în numele şi pentru reclamanta membră de sindicat F. E., în contradictoriu cu pârâţii Ş. T., C. B. : L. I. M. T., O. T. P. P.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Tribunalul, uneşte cu fondul, potrivit disp.art.137 alin.2 cod proc.civilă excepţia, invocată din oficiu, cu privire la prescripţia dreptului la acţiune pentru perioada 2005-30.06.2006 şi rămâne în pronunţare asupra cauzei.

T R I B U N A L U L :

Prin acţiunea înregistrată  la data de 30.06.2009 formulată de reclamantul S. I. P. A. M.  în numele şi pentru membra de sindicat F. E. au chemat în judecată  pe pârâţii Ş. T., C. B. : L. I. M.  T., O. T. P. P. , solicitând ca prin  hotărârea judecătorească ce se va pronunţa  să fie obligaţi pârâţii să le plătească  prima de  vacanţă pentru perioada -  actualizată cu indicele de inflaţie la data achitării sumelor în cauză.

În motivarea cererii reclamanta arată că este îndreptăţită la aceste prime de vacanţă în virtutea art. 50  alin. 12 din legea nr. 128/1997 care prevede  că personalul  didactic  beneficiază de premii şi alte drepturi băneşti  prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă .

De asemenea, art. 243 din C.M  prevede că, contractul  colectiv de muncă este obligatoriu între părţi  , art.165 din C.M.  prevede că salariaţii  nu pot renunţa  la drepturile salariale  cuvenite, iar art. 241 din C.M.  stipulează că  C.C.M produce efecte asupra tuturor salariaţilor din învăţământ.

Pe cale de excepţie, din oficiu s-a invocat prescripţia dreptului la acţiune pentru perioada -.

În timpul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisuri în temeiul art. 172 C.pr.civ.

În ceea ce  priveşte excepţia prescripţiei  dreptului material la acţiune, urmează a fi analizat , în primul rând, dreptul reclamantei la prima de vacanţă , astfel cum aceasta a fost solicitată prin  acţiune .

Astfel, instanţa reţine că, potrivit art. 241 alin.1  lit. ( c )din Codul muncii, clauzele  contractelor  colective de muncă produs efecte pentru  toţi  angajatorii din ramura de activitate pentru care sa încheiat contractul colectiv de muncă  la acest nivel. De asemenea, contractul colectiv de muncă la nivel  naţional prevede la art. 8 alin.2 că în raporturile de muncă  dintre angajaţi şi angajator  se aplică , cu prioritate reglementările mai favorabile pentru salariat  , indiferent dacă acestea se găsesc sau nu în contractul colectiv de muncă sau în prevederile legale.

Potrivit art.50 alin.12 din Legea nr. 128/1997 - Statutul Personalului  Didactic -personalul didactic  beneficiază de premii şi alte drepturi băneşti  prevăzute de lege  şi de contractul colectiv de muncă.

În această ordine de idei , contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură de învăţământ  a prevăzut , încă de la  începutul apariţiei sale, dreptul personalului didactic la prima de  vacanţă ce trebuia acordată în plus faţă de indemnizaţia de concediu .

Astfel, potrivit art. 37  lit. (g) din  contractul colectiv de muncă amintit  , părţile contractante  convin  ca personalul din  învăţământ să beneficieze de o primă de vacanţă , care se acordă odată cu indemnizaţia de concediu .

Executarea contractelor colective e muncă este, potrivit  disp.art.  30 din Legea nr. 130/1996, obligatorie pentru părţile semnatare.

Cum ,  în cauză nu a intervenit nici o cauză de suspendare  a acestui drept al personalului didactic  la prima de vacanţă ,astfel încât să se pună problema suspendării cursului  prescripţiei extinctive, tribunalul apreciază că pentru perioada - , dreptul reclamantei  de a solicita contravaloarea primei  de vacanţă  este prescris în raport de disp.art.  166 din Codul muncii .

Prin urmare , va fi admisă în parte acţiunea şi  va  fi  obligată pârâta Ş.  T. şi C. B. I. M. T. să plătească reclamantei  drepturile băneşti reprezentând prima de vacanţă pe perioada -,  drepturi ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie  la data plăţii efective.

În temeiul disp.art.  13 din OUG nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare , în raport de care începând cu anul 2001  finanţarea instituţiilor de învăţământ  preuniversitar  de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ  teritoriale  pe a căror rază  acestea îşi desfăşoară  activitatea  va fi admisă acţiunea  faţă de pârâtul  O. T.  care va fi obligat  să vireze pârâţilor  de  mai sus fondurile necesare  achitării drepturilor salariale solicitate de reclamanţi.

Se va respinge cererea privind  înregistrarea acestor drepturi băneşti  în carnetul de muncă ale reclamantei întrucât prima de vacanţă  nu intră în categoria sporurilor cu caracter permanent  ce se înscriu în carnetele  de muncă, conform art.40 alin.2 lit. (g) din C.muncii , precum şi cererea  privind  acordarea drepturilor de mai sus  pe perioada - şi pe viitor.

Se va respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecată, întrucât reclamanta nu a făcut dovada unor astfel de cheltuieli .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia precripţiei dreptului la acţiune pentru perioada -.

Admite în parte acţiunea formulată de  reclamantul S. Î. P.  A. M., în numele şi pentru reclamanta membră de sindicat F. E. cu sediul ales în P., B. E. jud. A. , în contradictoriu cu pârâţii Ş. T., C. B. : L. I. M.  T. - T. , str. C. B. , jud. A. , O. T. P. P.

Obligă pe pârâţii Ş. nr.- T. şi C. B. I. M. T. să plătească reclamantei drepturile băneşti reprezentând prima de vacanţă pe perioada - , în raport de perioada efectiv lucrată în cadrul unităţii de învăţământ pârâte, drepturi ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Respinge cererea privind acordarea drepturilor de mai sus pe perioada - şi pe viitor şi cererea privind înregistrarea acestor drepturi băneşti în carnetul de muncă.

Obligă pe pârâtul o. T. să vireze celorlalţi pârâţi fondurile necesare achitării drepturilor salariale solicitate.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 septembrie 2009, la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă, complet specializat pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Preşedinte,

C. B. Judecător,

A. L. Asistent  judiciar,

C. E. I. Asistent  judiciar,

D. C. Grefier,

M. S.

1