Contestaţie la executare -fond funciar.admisibilitate

Decizie 41 din 13.05.2009


Dosar nr. 5490/280/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 797/R

Şedinţa publică de la 13 Mai 2009

S-a luat în examinare, pentru solutionare recursul formulat de recurent –

intimat .............., domiciliat în .............................

 împotriva sentintei civile nr. 6029 din 20.10.2008

pronunţată de Judecătoria Piteşti în contradictoriu cu intimata - contestatoare 

COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR PITESTI - PRIN PRIMAR

................, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul 

cauzei s-au depus, prin serviciul registratură, concluzii scrise în raport de adresa 

dispusă de instanţă din care rezultă că nu s-a formulat recurs în dosarul nr.

5490/280/2008, de catre intimata COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR

PITESTI - PRIN PRIMAR .........................

Tribunalul înlătură filele 6-9 din dosar reprezentând motive de recurs 

formulate de Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti ce vizează o altă cauză,

urmând a fi înaintate compartimentului arhivă a Tribunalului Argeş.

În raport de actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată recursul în stare

de judecată şi rămâne în pronunţare asupra acestuia.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de faţă, va retine următoarele :

Prin contestaţia la executare înregistrată la data de 26.09.2008 sub

nr.5490/280/2008, contestatoarea Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti a

formulat, în contradictoriu, cu intimatul  ..........., contestaţie la executare

împotriva executării silite ce face obiectul dosarului nr.184/2008 al .............

......, solicitând anularea actelor de executare întocmite  în acest dosar. 

În motivarea contestaţiei, contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr.

2712/07.05.2007 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr.11576/280/2006,

irevocabilă prin decizia civilă nr. 1732/R/08.11.2007 a  Tribunalului Argeş, a fost

obligată la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 149 mp teren

situat în Piteşti, ..................., judeţul  Argeş şi la plata cheltuielilor de

judecată în sumă totală de 800 lei.

După soluţionarea cauzei în recurs, intimatul a solicitat punerea în posesie

Comisiei Locale, fapt pentru care contestatoarea s-a conformat şi a emis adeverinţa

de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 334 şi procesul verbal nr. 334/2008.

S-a sustinut ca intimatul a fost invitat în mai multe rânduri să semneze de

primirea actelor de punere în posesie, însă la data de 04.03.2008 contestatoarei i-a

fost comunicată somaţia emisă de .............. prin care era înştiinţată de

punerea în executare a titlului executoriu – sentinţa  civilă nr. 2712/07.05.2007,

irevocabilă prin decizia civilă nr.1732/R/08.11.2008.

La data de 10.03.2008 prin adresa nr.14409 contestatoarea  a solicitat

executorului, în baza art.239 C.pr.civ. să dispună încetarea executării silite

declanşate în dosarul nr. 88/2008 întrucât nu poate fi pusă în executare o sentinţă

civilă ce a avut ca obiect „ plângere fond funciar”, executarea acestor hotărâri având

o procedură specială, iar pe de altă parte au fost întocmite actele premergătoare

punerii în posesie a intimatului.

La data de 17.03.2008 intimatul împreună cu executorul judecătoresc s-au

deplasat la sediul contestatoarei, petentul semnând de primirea procesului verbal şi

a ordinului nr. 34/2008 emis de Prefectul Judeţului Argeş, punerea în posesie fiind

efectuată numai de Comisia Locală de Fond Funciar Piteşti, executorul făcând doar

muncă ce îi excede atribuţiilor sale .

Prin urmare apreciază contestatoarea că nu sunt  justificate cheltuielile de

executare silită în cuantum de 4346,29 lei, întrucât potrivit art.93 alin.1 şi 2 din

Legea nr. 169/1997, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005, punerea în

posesie se face numai de comisiile locale de fond funciar.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată pe care contestatoarea le datora

intimatului în cuantum de 800 lei, se arată că urmau a fi restituite de bună-voie, însă

intimatul nu s-a prezentat nici personal şi nici prin mandatar să-i fie înaintată suma

şi nici  nu a indicat un număr de cont bancar pentru a-i fi virată suma.

A invederat contestatoarea că executarea silită este inadmisibilă în raport de

disp.art.371/1 C.pr.civ., având în vedere că aceasta a înţeles să execute de bună-voie

titlul executoriu, atât în ceea ce priveşte punerea în posesie a intimatului cât şi în

ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, culpa pentru neexecutare aparţinându-i

intimatului, care nu a răspuns solicitărilor contestatoarei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art. 399 şi următoarele C.pr.civ.

S-au administrat probele cu inscrisuri şi interogatoriul intimatului.

A fost ataşat dosarul de executare nr. 88/2008 al .........................

Prin sentinta civila nr. 6029 din 20.10.2008 pronunţată de Judecătoria

Piteşti, s-a admis contestaţia la executare si s-au anulat actele de executare

întocmite in dosarul de executare nr.88/2008 al ...................

Pentru a pronunta o atare solutie, instanta de fond a retinut ca punerea în

posesie este atributul exclusiv al comisiei locale prin primar, neputînd fi adusă la

îndeplinire decât de către executorul judecătoresc, iar , pe de alta parte, potrivit art.

5803 C.pr.civ., debitorul poate fi constrins la indeplinirea obligatiei de a face, prin

aplicarea unei amenzi civile. 

Împotriva sentinţei civile nr. 6029 din 20.10.2008 pronunţată de Judecătoria

Piteşti a declarat recurs intimatul criticând hotărârea primei instanţe sub aspecte de

nelegalitate şi netemeinicie,  după cum urmează :

Din ansamblul probator administrat rezulta ca recurentul nu a fost pus in

posesie nici pina la declararea recursului. Ca atare, titlul executoriu este susceptibil

de a fi pus in executare prin executorul judecatoresc, atit timp cit contestatoarea nu

s-a achitat de obligatiile ce-i reveneau prin lege.

Analizând recursul prin prisma criticii formulate încadrate în disp.art.304

pct.9 C.pr.civilă şi a disp.art.304 /1 C.pr.civilă, Tribunalul apreciază că acesta este

nefondat pentru următoarele considerente :

Prin sentinţa civilă nr.2712/07.05.2007 pronunţată de Judecătoria Piteşti în

dosarul nr. 1576/280/2006 s-a constatat că  intimatul are dreptul  să i se

reconstituie dreptul de proprietate  pentru suprafaţa de 149 mp  teren situat în 

intravilanul Municipiului Piteşti, .............................., fiind obligată

contestatoarea să-l pună efectiv în posesie pe intimat asupra acestui teren.

Se va retine ca desi contestatia la executare privea actele de executare

intocmite in dosarul nr.184/2008 al ..............., avind ca obiect executare

cheltuieli din proces fond funciar si cheltuieli de executare din dos. nr. 88/2008,

instanta de fond s-a pronuntat asupra legalitatii actelor de executare intocmite in

dos. de executare nr. 88/2008, ce avea ca obiect executarea obligatiei de a face,

respectiv de a pune in posesie pe recurent, conform sentinţei civile

nr.2712/07.05.2007 pronunţată de Judecătoria Piteşti.

Se va mai retine si ca motivele de recurs privesc actele de executare intocmite

in dos. de executare nr. 88/2008, asupra carora s-a pronuntat instanta de fond,

recurentul sustinind ca in mod corect s-a adresat executorului judecatoresc, ce a

procedat la punerea in posesie efectiva .

Tribunalul constata ca desi actele de executare intocmite in dosarul

nr.184/2008 al ................... au directa legatura cu actele de executare

intocmite in dos. de executare nr. 88/2008, cheltuielile de judecata decurgind din

aceeasi imprejurare, respectiv, a punerii in posesie, solutia instantei de fond priveste

numai anularea actelor de executare intocmite in dos. nr. 88/2008 .

Referindu-se la aceasta critica, in limitele formularii ei, Tribunalul constata ca

instanta de fond a analizat in mod corect legalitatea actelor de executare intocmite

in dos. de executare nr. 88/2008, pentru ca, potrivit Legii nr.18/1991, atributiile de

punere in posesie revin in exclusivitate comisiilor locale de fond funciar.

Pentru neindeplinirea acestei obligatii „de a face”, recurentul intimat avea la

indemina disp. art. 5803 C.pr.civ prin care contestatoarea intimata putea fi

constrinsa la indeplinirea obligatiei prin aplicarea unei amenzi civile in favoarea

statului, sau, disp. art.64 din Legea nr.18/1991, prin obligarea primarului, ca

presedinte al comisiei locale, la plata de daune cominatorii stabilite de instanta, pina

la indeplinirea obligatiei de punere in posesie.

Pentru toate acestea Tribunalul apreciază că recursul aşa cum a fost

argumentat nu este fondat, iar pe cale de consecinţă, în baza art.312 alin.1 şi

art.304/1 C.pr.civilă, va fi respins, cu consecinţa menţinerii în vigoare a hotărârii

primei instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge recursul formulat de recurent – intimat ........................, 

domiciliat în Franţa, .................................................

împotriva sentintei civile  nr. 6029 din 20.10.2008 pronunţată de  Judecătoria Piteşti

în contradictoriu cu  intimata  - contestatoare  COMISIA LOCALA DE FOND

FUNCIAR PITESTI - PRIN PRIMAR .................., ca  nefondat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Mai 2009 la Tribunalul  Argeş- sectie

civilă.