Decizia civila nr. 287/r

Decizie 287/R din 16.09.2008


Dosar nr. 126/305/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

DECIZIA CIVILĂ NR. 287/R

Şedinţa publică din 16 septembrie 2008.

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului formulat de reclamanta BCR A. SA , prin BCR  A. SA Sucursala Covasna împotriva Încheierii de suspendare a judecării procesului din data de 11 iunie 2008, pronunţată de Judecătoria Tg. Secuiesc în dosar nr.  126/305/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei, după care :

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 9 septembrie 2008, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanţa în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru data de astăzi 16 septembrie 2008.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată la data de 28.03.2008 pe rolul Judecătoriei Tg.Secuiesc (după declinare la Judecătoria Sf.Gheorghe), reclamanta S.C. B.C.R. A. S.A. prin S.C. B.C.R. A. – Sucursala Covasna a chemat în judecată pe pârâtul B. G., solicitând ca prin hotărârea ce o va pronunţa instanţa de judecată că oblige pârâtul să-i plătească 7.400,72 lei despăgubiri civile şi dobânzile legale aferente sumei calculate de la data producerii pagubei şi până la achitarea integrală a debitului.

În drept au fost invocate disp.art.22 din Legea nr.136/1995, art.998 – 999 C.civ. art.111, art.109 şi art.112 C.pr.civ.

În fapt ca urmare a procedurii evenimentului de circulaţie din data de 23.12.2006, a avut loc avarierea autoturismului marca Mitsubishi Colt, cu număr de înmatriculare … aflat în proprietatea B.C.R. Leasing IFN SA.

Asiguratul, prin împuternicit, în temeiul contractului de asigurare facultativă …, încheiat cu B.C.R. A., a avizat societatea de producerea riscului asigurat, în acest sens constituindu-se dosarul de daună ….

În actul constatator cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat – Anexa nr.2, întocmită de Serviciul Poliţiei Rutiere Braşov, s-a consemnat că din declaraţiile celor doi conducători auto implicate în accident şi din cercetările efectuate, reiese că vinovat de producerea accidentului se face B. G., ce se afla la volanul autoturismului marca VW Golf, cu nr.de înmatriculare ….

De asemenea s-a mai menţionat ca la momentul producerii accidentului, B. G. conducea sub influenţa alcoolului, conform etilotestului care a indicat o concentraţie de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Întinderea pagubei suferite urmare a accidentului a fost determinat pe baza actelor eliberate de organele de poliţie, a documentelor de constatare a avariilor precum şi a actelor emise de către unitatea service.

B.C.R. A. S.A., în urma înştiinţării primite de la reprezentantul legal al asiguratului cu privire la producerea daunei, a solicitat dosarul de daună şi a achitat către unitatea service suma totală de 7.400,72 lei potrivit facturii fiscale nr… emisă de S.C.”M. P. Service”S.R.L., cu O.P. nr….din 06.04.2007.

Prin Încheierea de şedinţă din 11.06.2008, judecătoria Tg.Secuiesc a dispus suspendarea judecării cauzei în conformitate cu prevederile art.244 pct.1 C.pr.civ. până la soluţionarea dosarului penal nr.296/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, şi pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile.

Pentru a adopta această soluţie instanţa de fond a avut în vedere adresa  nr…. din 14.05.2008 emisă de Serviciu Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Braşov din care rezultă că pârâtul  B. G. a condus autoturismul VW Golf nr. înmatriculare … sub influenţa băuturilor alcoolice şi a tamponat autoturismul Mitsubishi Colt cu nr.de înmatriculare ...  Întrucât pârâtul a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemniei i-a fost întocmit dosar penal nr.203357/28.12.2006 pentru săvârşirea infracţiunii prev.şi ped. De art.87 alin.5 din OUG nr.195/2002 republicată.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta S.C. B.C.R. A. S.A.

În motivele de recurs se susţine că instanţa de fond s-a aflat în eroare suspendând judecata, deoarece dos. penal invocat nu are legătură cu acţiunea formulată de reclamantă, iar aflarea rezultatelor cercetării penale nu impietează asupra soluţionării dosarului de faţă, iar disp.art.244/1 C.pr.civ. nu sunt incidente speţei.

Recursul este fondat.

Disp.art.244 alin.(1) pct.1 din C.pr.civ. prevăd că : instanţa de judecată poate suspenda judecata când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei judecăţi ori când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrăurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea.

Potrivit adresei I.P.J. Braşov pe baza căreia a fost suspendată judecata pricinii de faţă, pârâtul B. G. este cercetat pentru infracţiunea de refuz recoltare probe biologice în dos.penal nr…. al Serviciului circulaţiei Braşov.

Cercetarea  infracţiunii comise de pârât precum şi soluţia ce va fi adoptată de către organele judiciare faţă  de infracţiunea săvârşită de acesta nu are nici o înrăurire asupra acţiunii de faţă, acţiune care are ca obiect despăgubiri civile pe care pârâtul le datorează reclamantei.

Potrivit textului de lege invocat de instanţa de judecată ca temei legal pentru măsura luată suspendarea judecăţii pricinii de faţă este facultativă şi nu obligatorie, aceasta fiind lăsată de legiuitor la latitudinea judecătorului.

Or, cum în speţă cercetarea penală pentru acest gen de infracţiune a pârâtului nu are nici o relevanţă asupra dezlegării pricinii de faţă, tribunalul constată că judecătoria a adoptat o soluţie nelegală, motiv pentru care în temeiul art.304 pct.9 şi 312 din C.pr.civ. va admite recursul de faţă şi va dispune trimiterea dosarului primei instanţe pentru judecarea pricinii cu care a fost investită.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta S.C. B.C.R. A. S.A. Sucursala Covasna împotriva Încheierii din 11 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Tg.Secuiesc în dos.civ.nr.126/322/2008 pe care o casează şi trimite cauza pentru continuarea judecăţii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 16 septembrie 2008.