Contestaţie împotriva deciziei de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă

Sentinţă civilă 1150 din 30.10.2009


Prin cererea înregistrată sub nr. 366/102/2009 la data de 23 februarie 2009 formulată de reclamantul T F în contradictoriu cu pârâta Cabinet Medical Veterinar Individual Dr. Ercean Elena s-a cerut instanţei :

-anularea deciziei nr. 28/5.02.2009, privind desfacerea contractului individual de muncă şi a Dispoziţiei nr.15/28.01.2009 de suspendare a contractului de muncă

-reintegrarea reclamantului în funcţia avută anterior aceea de tehnician veterinar;

-obligarea pârâtei la plata către reclamant a drepturilor salariale începând cu 28.01.2009 şi până la reintegrarea efectivă în funcţie

-obligarea pârâtei la plata de daune morale în cuantum de 5000 lei;

-cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii formulate reclamantul a arătat că nu i-au fost aduse la cunoştinţă notele de control, că nepredarea la timp a tabelelor de imunoprofilaxie s-a datorat faptului că nu a fost plătit, şi că acţiunea de vaccinare a efectuat-o corect. S-a mai arătat ci a fost în concediu de boală, şi de aceea nu a putut finaliza acţiunea de vaccinare. Sub aspect procedural s-a invocat faptul că sancţiunea disciplinară trebuie aplicată în termen de 20 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea baterii disciplinare, sens în care s-a considerat că aplicarea sancţiunii este prescrisă, faţă de faptul că şefa sa ştia de pretinsele abateri de mai de mult.

S-a depus la dosarul cauzei copia deciziei nr. 28/5.02.2009 ( fila 6), motivele înlăturării apărărilor (f.7), proces verbal de cercetare disciplinară (f.8-10), note de control (f.11,12), declaraţie (f.13), convocator cercetare disciplinară (f.14) Dispoziţia nr.15/28.01.2009 de suspendare a contractului de muncă (f.16), tabel privind efectuarea vaccinării (f.17) contractul individual de muncă ( f.18-20), certificate de concediu medical (f.22,23).

Pârâta a depus întâmpinare cerând respingerea acţiunii ca nefondată. S-a arătat că reclamantul a primit drepturile salariale dar a refuzat să mai semneze statele de plată. Reclamantul nu a înţeles să predea tabelele de imunoprofilaxie, şi că prin notele de control s-au constatat deficienţe majore în activitatea reclamantului, existând gospodării unde reclamantul nu a efectuat vaccinări. Totodată reclamantul a avut un comportament agresiv şi necivilizat la adresa şefei cabinetului.

S-a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza desfacerii contractului de muncă (f.40-80).

Analizând cererea formulată de reclamant instanţa apreciază că aceasta este nefondată.

În urma unor controale, efectuate de dr. Ercean Elena la data de 28.11.2008, s-a constatat că nu au fost efectuate vaccinări şi întocmite carnete de sănătate (f.58-62). La sfârşitul lunii noiembrie 2008 reclamantul ar fi trebuit să predea tabelul de imunoprofilaxie, însă nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

Din actele depuse la dosar rezultă că angajatorul ar fi luat la cunoştinţă de baterile disciplinare la 28.11.2008. Ulterior reclamantul a intrat în concediu medical de la 1.12.2008 până la 22.01.2009, şi din 28.01.2009 la 31.01.2009.

Conform art.60 al.1 lit.a din Codul muncii „Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii”. În speţă cabinetul individual de medicină veterinară nu putea emite decizia de concediere pe perioada concediului medical. Tocmi de aceea în mod legal s-a aşteptat revenirea angajatului din acest concediu.

Într-adevăr art.268 prevede că angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, însă acesta se referă la zilele în care angajatorul nu este obligat să respecte alte dispoziţii legale, care îl împiedică să emită decizia.

În speţă s-au scurs doar 13 zile din perioada în care se putea emite decizia (29-30.11.2008 şi 23-27.01.2009). Or decizia de concediere a fost emisă în 5.02.2009, deci în termenul legal de aplicare al sancţiunii, astfel încât aplicarea sancţiunii nu este prescrisă.

Reclamantul justifică nepredarea tabelelor de imunoprofilaxie prin neplata de către angajator. O asemenea apărare nu este justificată, deoarece un salariat nu poate refuza îndeplinirea sarcinilor de serviciu pe motivul neîndeplinirii obligaţiilor de către patron. Pentru apărarea drepturilor salariale are diverse alte căi legale: greve, acţiuni în justiţie, etc.

Din analizarea elementelor deciziei de desfacere a contractului de muncă şi a dispoziţiei de suspendare a contractului de muncă, rezultă că acestea îndeplinesc cerinţele legale, prevăzute de art.268 şi 52 al.1 lit.a din Codul muncii. Reclamantul, după cum a afirmat chiar el în cuprinsul acţiunii, a avut posibilitatea formulării de apărări în cursul cercetării disciplinare, care însă au fost înlăturate de angajator în mod justificat.

Reclamantul a invocat în apărarea sa notele de control ale Direcţiei Sanitar Veterinare Mureş, care însă a constat şi că o parte din vaccinarea antipestoasă nu s-a efectuat, la Dinu Irina, şi Baciu Avram (f.11 verso), şi s-au găsit câini nevaccinaţi pe Valea Ulieşului şi Sânmărtinului (f.12 verso), adică exact ce a constatat şi angajatorul.

Din declaraţia martorului Şandor Vasile rezultă printre altele că reclamantul nu îşi îndeplinea corespunzător datoria. (f.154). De asemenea din declaraţiile martorilor C Cşi C I D, rezultă că reclamantul vorbea cu un ton mai ridicat la adresa angajatoarei, şi nu dorea să depună tabelele cu vaccinările pentru a obstrucţiona activitatea cabinetului.

În consecinţă, decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare cu desfacerea contractului de muncă, şi de suspendare din funcţie, sunt legale. Astfel şi petitele subsidiare sunt nejustificate faţă de cele reţinute mai sus.

În concluzie se va respinge acţiunea reclamantului ca nefondată.