Decizie de sanctionare ca urmare a nerealizarii sarcinilor de serviciu si a încalcarii dispozitiilor Regulamentului de Ordine Interioara – netemeinicie. Potrivit art. 263-268 codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având drept...

Sentinţă civilă 88 din 21.02.2005


Decizie de sanctionare ca urmare a nerealizarii sarcinilor de serviciu si a încalcarii dispozitiilor Regulamentului de Ordine Interioara – netemeinicie.

Potrivit art. 263-268 codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara fara a folosi însa acest drept în mod abuziv.

Prin cererea înregistrata sub nr.1017/2005 petentul B.I. a formulat contestatie împotriva deciziei de sanctionare nr.15/6.01.2005 emisa de pârâta SC A SA Slatina, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna admiterea contestatiei, anularea deciziei sus mentionate.

In motivare petentul a precizat ca prin decizia contestata a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului cu 10% pe o luna fiind retinute în sarcina sa ca abateri savârsite ” nereguli în zona deservita de electricienii sectiei Electroliza V”,  fara ca în decizie sa fie precizate motivele concrete pentru care ia fost aplicata sanctiunea.

Arata petentul ca la data inspectiei din 04.12.2004 pârâta nu a retinut faptul ca în vestiarele electricienilor de la sectia Electroliza V se aflau într-un stadiu intermediar al lucrarilor de abilitare, lucrari demarate la propunerea sa si nu au avut în vedere faptul ca prin depozitarea celor doua mijloace fixe , respectiv instalatii de uscare aer comprimat, pe holul de acces al electricienilor, nu a încalcat nici o dispozitie ci a încercat sa le asigure integritatea.

Mai arata petentul  ca nu se face vinovat de abaterea retinuta, deoarece pâna la data inspectiei a actionat pe linia ordinei si curateniei cât si pentru asigurarea bunei functionarii a instalatiei sectiei.

Petentul a depus la dosar , în sustinere: decizie nr.15/6.01.2005, nota privind masurile impuse în urma constatarilor din data de 4.12.2004 – inspectie vestiare , adresa nr.1588/22.12.2004, nota explicativa, propuneri de casare mijloace fixe nr.1872/21.06.2004, HOT CA nr.390/2004, decizia de delegare nr.947/18.06.2004 si nr.1266/28.07.2004.

Pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata, motivat de faptul ca petentul se face vinovat de savârsirea abaterii retinute în sarcina sa prin încalcare dispozitii serviciului mecanic , referitor la depozitarea mijloacelor fixe propuse pentru casare în hala nr.2, dispozitie respectata dupa controlul efectuat. De asemenea a mai depus :nota referitoare la masurile impuse în urma constatarilor din data de 4.12.2004, inspectie vestiare, extras din ROI si CCM la nivel de unitate pentru anul 2004.

Instanta, analizând actele aflate la dosarul cauzei retine ca petentul este salariatul pârâtei în calitate de sef sectie adjunct  Mecanico - Energetic, iar prin decizia nr.15/6.01.2005 a fost sanctionat disciplinar conf. art.264 alin. 1 lit. d CM, prin reducerea salariului de baza cu 10% pe o luna, fiind retinuta în sarcina sa existenta unor nereguli în zona deservita de electricienii sectiei Electroliza V.

In baza art.267 CM a procedat la efectuarea cercetarii prealabile a faptei constatate în urma controlului efectuat la vestiarele Uzinei de Aluminiu în data de 4.12.2004, în urma carora a fost încheiata nota referitoare la masurile impuse în urma constatarilor din data de 4.12.2004 – inspectie vestiare, din care instanta a retinut ca neregulile din zona deservita de electricienii sectiei Electroliza V se refera la starea curateniei holului de acces in atelier, unde erau depozitate doua uscatoare de aer prin refrigerare si un raft cu piese electrice de schimb necesare asigurarii întretinerii electrice a utilajelor.

Referitor la depozitarea celor doua mijloace fixe în holul de acces spre atelierul electricienilor sectiei Electroliza V instanta a retinut, din situatia propunerilor de casare mijloace fixe Electroliza 5 nr.8872/21.06.2004, ca aceste uscatoare de aer au fost propuse casarii, iar din hot. Nr.390/02.09.2004 din CA a retinut ca lista privind propunerile de casare va fi reanalizata cu specialisti de la Iprolam SA si se va realiza un inventar fizic al actor bunuri ce vor fi aduse într-o magazie centrala de casari.

Fata de dispozitiile hot. CA se apreciaza ca pârâta nu a facut dovada aducerii la cunostinta petentului  a locului destinat depozitarii bunurilor ce urmau a fi casate si nici a existentei unui termen de realizare acestei sarcini.

Faptul ca petentul a aflat de la serviciul mecanic ca toate mijloacele fixe casarii se depoziteaza în hala nr.2, dar a “ezitat” sa procedeze astfel, nu se poate retine ca nerealizare a sarcinilor de serviciu deoarece nefiind aprobata casarea bunurilor se aflau în inventarul petentului, iar potrivit sustinerilor sale, sustineri neînlaturate de pârâta, hala nr.2 nu era asigurata si nu avea un magazioner care sa le preia.

De asemenea, nici existenta raftului cu piese electrice în holul de acces spre atelierul electricienilor nu poate fi retinuta ca încalcare a obligatiei de a asigura ordinea si curatenia în sector, prevazuta de art. 65 din ROI, deoarece  chiar pârâta recunoaste ca destinatia acestuia era aceea de a asigura piesele de schimb necesare întretinerii electrice a utilajelor.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs intimata criticând-o pentru netemeinicie, solicitând modificarea sentintei în sensul respingerii contestatiei ti mentinerii ca netemeinica si legala a deciziei nr.15/2005.

Recursul a fost respins ca nefundat, retinându-se ca instanta de fond a interpretat în mod corect probele din care rezulta neîndeplinirea conditiilor pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare conform art.263- 268 CM de catre angajator.