Notificare formulata in baza legii 10/2001 modificata prin legea 247/2005. Situatii speciale prevazute de legea 247/2005 de repunere in termen pentru formularea contestatiilor. Inaplicabilitate.

Sentinţă civilă 666 din 13.12.2005


NOTIFICARE FORMULATA IN BAZA LEGII 10/2001  MODIFICATA PRIN LEGEA 247/2oo5.SITUATII SPECIALE PREVAZUTE DE LEGEA 247/2005 DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU FORMULAREA CONTESTATIILOR. INAPLICABILITATE.

Prin  actiunea inregistrata la nr. 585l/7.lo.2oo5 la Tribunalul  Olt petenta Barbu Constanta a chemat in judecata Primaria com.Vulpeni solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa oblige parata la  restituirea in natura a unui imobil  ce a apartinut mamei sale Predescu Teofana cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii petenta arata ca a formulat cererea in baza Leg. 247/2oo5, avand ca obiect restituirea imobilului mai sus mentionat iar prin adresa l729/l6.o9.2oo5 Primaria Vulpeni a raspuns ca imobilul in cauza se afla in patrimoniul SC SPICUL Gropsani .

Petenta sustine ca in realitate  patrimoniul societatii Spicul Gropsani a fost preluat de Primaria Vulpeni printr-un protocol.

S-au depus in copie  adeverinta 554/4.o8.l992 , adresa l729/l6.o9.2oo5, adeverinta 24976/6.o9. l99l  emise de Primaria  Vulpeni,  titlul de proprietate 53l93/58/l3.o9.l995  emis de Comisia Judeteana Olt de aplicare a leg.l8/9l, acte de stare civila .

Legal citata parata a depus intampinare  prin care solicita respingerea actiunii depunand in copie sentinta civila nr. 257/lo.o3.2oo3 adresa nr. 9l4/l7 mai 2oo2, si contractul de vanzare cumparare din ll.o9.l962.

Din actele si probele dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Petenta a formulat o cerere la l6.o9.2oo5 catre Primaria Vulpeni  prin care solicita retrocedarea unui imobil ce a apartinut autoarei  sale Predescu Teofana , considerand ca  este indreptatita in baza Leg. 247/2oo5 sa solicite retrocedarea.

Din sentinta civila 257/lo.o3.2oo3 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar 624o/2oo2 , definitiva prin neapelare ( fila l8) rezulta ca reclamanta a mai formulat o actiune in baza leg.lo/2ool in contradictoriu cu societatea agricola Spicul Gropsani,Primaria Vulpeni si Statul Roman, privind retrocedarea imobilului, actiune care a fost  respinsa, astfel ca in cauza  sunt si  elemente  de autoritate de lucru judecat .

Din actele depuse de reclamanta in sustinerea noii sale actiuni se constata ca aceasta  nu a respectat procedura prev. de Leg.lo/2ool art.2l, nu a administrat probe cu privire la  identificarea , situatia si modalitatea de preluare a imobilului solicitat , invocand un temei legal care nu isi are aplicabilitate in actiunea de fata. Astfel , prin legea 247/l9.o7.2oo5 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei sau adus modificari si Leg.lo/2ool.

Din dispozitiile modificatoare nu rezulta in  nici un caz ca se dispune  o repunere in termen  generala pentru efectuarea notificarii prev. de art. 2l din leg.lo/2ool. Singurele masuri speciale cu privire la contestarea unor dispozitii emise in baza art.l6 din leg. lo/2ool, anularea contractelor de instrainare a imobilelor incheiate dupa l4.o2.2ool, cu nerespectarea art. 44 din OG 4o/99, si rezolvarea notificarilor inca nesolutionate la data intrarii in vigoare a legii 247/2oo5, sunt cuprinse in titlul I , art. II , III, IV, V ale Leg. 247/2oo5, situatii in care petenta nu se incadreaza.

Avand in vedere aceste considerente si vazand dispoz.Legii lo/2ool  modificata prin Leg. 247/2o5 actiunea petentei urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata