Civil.complet specializat de litigii si asigurari SOCIALE.Contestatie concediere restructurare.

Hotărâre din 07.01.2009


CIVIL.COMPLET SPECIALIZAT DE LITIGII SI ASIGURARI SOCIALE.Contestatie concediere restructurare.

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 5914/114/2007 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamantul P. S. a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC„T.C. M.” SRL  Buzău, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, prin care să se dispună anularea deciziei nr. 123/2.10.2007 emisă de pârâta , reîncadrarea reclamantului pe postul deţinut anterior, cu obligarea remiterii contravalorii salariilor neîncasate de la 3.10.2007 până la reîncadrare , recunoaşterea sporului de vechime şi a celorlalte sporuri, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a relatat instanţei faptul că la data de 3.10.2007, i-a fost comunicată decizia nr. 123/2.10.2007 prin care în temeiul art. 65 al.1 Codul Muncii s-a hotărât restructurarea activităţii societăţii, cu consecinţa desfiinţării locului său de muncă, acela de director general adjunct.

S- a invocat în principal nulitatea deciziei în condiţiile în care art. 65 al. 2 Codul Muncii prevede obligaţia ca desfiinţarea postului să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. În realitate a arătat că desfiinţarea locului de muncă este rezultatul unei stări de animozitate între directorul general al SC R. SA şi reclamant pe argumentul pretins al efectuării de operaţii comerciale de natură a favoriza o fermă oarecare. Până la data de 3.10.2007 nu s-a pus problema reducerii postului dimpotrivă permanent se organizau interviuri pentru noii angajaţi iar directorul societăţii nu le-a adus la cunoştinţă niciodată că ar fi probleme cu parametrii bugetului.

După cum s-a mai arătat, anterior emiterii deciziei plecaseră trei colegi din sectorul filtre iar ulterior au apărut alte 2 persoane în acelaşi sector.

În dovedirea contestaţiei s-au depus la dosar: copia deciziei nr. 123/2.10.2007, preavizul acordat reclamantului.

Pârâta a depus la dosar în termen legal întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei din următoarele considerente:

Începând cu data de 1.06.2007 reclamantul a fost încadrat la SC „T. C. M.” SRL în baza, contractului individual de  muncă nr. 281319/1.06.2007, încheiat pe durata nedeterminată, în funcţie de director general adjunct. La data de 31.10.2007 în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor din data de 1.10.2007, a deciziei Administratorului Unic nr. 123/2.10.2007 şi pe fondul reorganizării activităţii în cadrul societăţii contractul individual de muncă a încetat în baza art. 65 al.1 Codul Munci.

SC „T. C. M.” SRL, este o societate înfiinţată în anul 2006 în scopul externalizării activităţii de marketing, vânzări şi logistică a SC R.SA şi SC „G.  I.” SA. După 3 luni de funcţionare efectivă, Consiliul de Administraţie al SC „R” S.A. (care este asociat majoritar, cu o deţinere de 95 % din capitalul social, a dispus efectuarea unui audit în cadrul SC „T. C. M.” SRL, care a relevat că parametrii stabiliţi în buget nu sunt respectaţi şi a făcut recomandări pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii societăţii.

În acest scop a fost convocată Adunarea Generală a Asociaţilor, care a decis o serie de măsuri referitoare la reorganizarea activităţii , una din măsuri fiind şi desfiinţarea postului de Director General Adjunct, fiind ineficientă o astfel de funcţie.

Măsura de desfiinţare a funcţiei de Director General Adjunct este efectivă, având o cauză reală şi serioasă, fiind dictată de necesitatea organizării activităţii într-o manieră care să permită pe de o parte încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit iar pe de altă parte responsabilizarea conducerii şi evitarea luării unor măsuri contradictorii la nivelul acestuia.

La înfiinţarea SC „T. C. M.” SRL avea 69 de angajaţi în prezent societatea având 62 de salariaţi, în condiţiile în care după data de 18.09.2007, în societate nu s-au mai făcut angajări.

În dovedirea întâmpinării s-au depus la dosar: decizia nr. 123/2.10.2007, copia contractului individual de muncă, hotărârea adunării generale a asociaţilor, raport de audit intern, raport de activitate, tabel nominal angajaţi SC „T. C. M.” SRL, organigrama T.C.M.

Reclamantul a depus precizări la acţiune prin care a arătat că operaţiunea de „restructurare a posturilor” o fost o mască elegantă a membrilor conducerii societăţii, care anterior emiterii deciziei, iau cerut să-şi dea demisia, depunând o serie de acte în acest sens.

S-a luat interogatoriul pârâtei, răspunsurile fiind consemnate la dosar.

La solicitarea pârâtei au fost audiaţi martorii: B. Il. şi C. V., iar din partea reclamantului: B. N. A. şi I. N. C..

Tribunalul, analizând întregul material probator administrat în cauză, va reţine următoarea situaţie de fapt: reclamantul a fost încadrat pe postul de director general adjunct la SC „T. C. M.” SRL, începând cu data de 1.06.2007, în baza contractului individual de muncă nr. 281319/1.06.2007.

Reclamantul deţinuse aceeaşi funcţie de director general adjunct în cadrul SC „R.” SA Departamentul comercial al acestei societăţi, s-a transformat în SC „T. C. M.” SRL care a preluat toţi angajaţii din sectorul respectiv. În acest fel s-a ajuns ca reclamantul să ocupe aceeaşi funcţie de director general adjunct în cadrul societăţii nou înfiinţate.

În această societate organizarea sectoarelor era făcută în divizii, conduse de către un director, iar reclamantul coordona practic activitatea acelora în sectoarele vânzare filtre auto şi industriale, materiale de protecţie produse de polietilenă, saci de  PVC şi tăviţe de polietilenă.

După cum se poate observa SC „T. C. M.” SRL este o societate înfiinţată în copul externalizării activităţii de marketing şi logistică a SC „R.” SA şi G. I. SA, condiţionat de o eficienţă economică maximă şi proiectare şi respectarea unui buget prealabil prestabilit.

Reclamantul a îndeplinit funcţia respectivă până la data de 2.10.2007, când prin decizia 123/2007 i-a fost desfăcut contractul de muncă în temeiul art. 65 al.1 Codul muncii, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor din data de 1.10.2007 şi a deciziei Administratorului Unice nr.123/2007.

Conform prevederilor art. 65 al.1 Codul Muncii:” concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, din cele prevăzute la alin. 1.

În speţă după cum se poate observa din materialul probator administrat în cauză la solicitarea SC „R.” SA (care este asociat angajator) s-a dispus efectuarea unui audit în cadrul SC „T. C. M.” SRL, s-a dispus efectuarea efectivă de către un auditor independent.

Acest raport a relevat faptul că parametrii stabiliţi în buget nu sunt respectaţi mai ales indicatorii referitori la cheltuielile salariale. La acesta s-a adăugat şi raportul întocmit de Directorul General al „T.C.M.” în care au fost descrise dificultăţile cu care se confruntă societatea şi a propus soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii.

Având cele două rapoarte Adunarea Generală a Asociaţilor a decis o serie de măsuri, respectiv: desfiinţarea postului ocupat de reclamant, de director general adjunct, reorganizarea diviziei filtre, modificarea organigramei societăţii, acordarea de către SC R. SA de asistenţă tehnică gratuită, încheierea unui contract de mandat cu directorul general  şi ceilalţi directori.

De asemenea din organigrama societăţii înainte  şi după concedierea reclamantului a rezultat faptul că pe postul deţinut de acesta nu a mai fost angajată nici o altă persoană, atribuţiile sale fiind preluate de directorul general, motiv pentru care desfiinţarea postului este reală, nu fictivă şi este serioasă.

Astfel martorii audiaţi, care îndeplinesc funcţii importante în cadrul societăţii pârâte precum şi înscrisurile depuse la dosar au relevat faptul că activitatea pârâtei se încadrează în parametrii normali, iar cheltuielile au scăzut semnificativ (cele cu salariile au scăzut cu 8%).

Instanţa constată că măsura luată de desfiinţare a funcţiei de director general adjunct, este efectivă, postul dispărând din organigrama societăţii, că a avut o cauză reală şi serioasă, generată de necesitatea organizării activităţii într-o manieră care să permită încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit şi responsabilizarea conducerii, evitându-se luarea unor măsuri contradictorii la nivelul acesteia.

Instanţa, atunci când verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 65 al.1 Codul Muncii, nu este în măsură să analizeze dacă auditoriul era competent să întocmească raportul respectiv, dacă concluziile auditorului sunt conforme cu realităţile, dacă postul de director general adjunct trebuia să existe pe viitor în organigrama pârâtei sau nu, că nu are competenţă decât de a stabilii dacă desfiinţarea postului a fost una reală, nu efectivă, şi a avut o cauză serioasă.

Având în vedere că desfacerea contractului de muncă în baza prev. art. 65 Codul muncii reprezintă o concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, prezintă mai puţină importanţă capacitatea profesională a reclamantului, competenţele sale profesionale pe care nu i le contestă nici conducerea societăţii pârâte. Martorii audiaţi la solicitarea reclamantului nu au putut prezenta decât aspecte legate de capacitatea profesională, competenţele în domeniu şi probitatea morală a fostului director, care aşa cum am arătat nu au importanţă în cazul de faţă. De asemenea depoziţiile lor trebuie coroborate cu materialul probator administrat în cauză şi cenzurate în unele privinţe având în vedere că în prezent martorii sunt salariaţii reclamantului, la firma la care este director.

A mai încercat reclamantul să acrediteze ideea că anterior desfacerii contractului de muncă, i se ceruse acestuia să îşi dea demisia, şi că i se relataseră prerogativele funcţiei încă din luna septembrie 2007. Aceste susţineri însă nu sunt dovedite prin nici un mod, chiar martorii audiaţi, neputând furniza vreo informaţie, în acest sens.

În schimb,  martorii  audiaţi din partea pârâtei au arătat că în data de 3.10.2007, după emiterea deciziei de desfacere a contractului de muncă, la şedinţa operativă ce se ţine săptămânal s-a anunţat desfiinţarea  postului de director general adjunct şi ca o consecinţă retragerea atribuţiilor reclamantului şi capacităţii de a lua decizii care să antreneze societatea.

Nu în ultimul rând pârâta a precizat că la data desfacerii contractului de muncă nu existau posturi vacante motiv pentru care nu i-au putut oferii contestatorului un alt loc de muncă, corespunzător pregătirii sale profesionale.

Reţinând cele relatate mai sus şi având în vedere că desfiinţarea postului a fost efectivă a avut o cauză reală şi serioasă, că pe postul respectiv nu a fost angajată o altă persoană el dispărând din organigrama societăţii, Tribunalul va respinge contestaţia.

PENTRU ACESTE MOTIVE-ÎN NUMELE LEGII-HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia promovată de reclamantul P. S. în contradictoriu cu pârâta SC „T. C. M.” SRLDefinitivă.Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică.

3