Carnet de muncă. Rectificare a înscrierii absenţei nemotivate. Cerere de învoire.

Decizie 179 din 19.06.2008


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Brăila sub nr.4748/196/2007 reclamanta P.M. a chemat în judecata pe pârâta Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11 pentru a se constata că menţiunea efectuată în carnetul de muncă al reclamantei “pontat nemotivat” din ziua de 26.04.2007 este netemeinică şi nelegală şi să se dispună obligarea pârâtei la rectificarea menţiunii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că este încadrată ca educatoare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11, că în ziua de 25.04.2007 reclamanta a formulat o cerere adresata pârâtei, cerere înregistrată sub nr.286/25.04.2007, prin care a solicitat aprobarea unui schimb de tură pentru ziua de 26.04.2007 cu o colegă care a fost de acord să lucreze dimineaţa, iar reclamanta după-amiaza, motivat de faptul că reclamanta era citată la Judecătoria Brăila în calitate de reclamantă.

Reclamanta a mai arătat că s-a prezentat la ora 12,35 în ziua de 26.04.2007 la grădiniţă, însă directoarea instituţiei nu i-a permis să intre la grupă, obligand-o pe colega cu care efectuase reclamanta schimbul, să efectueze şi orele de după-amiază, emiţând în aceeaşi zi o decizie în acest sens.

Reclamanta s-a adresat conducerii unităţii în aceeasi zi, cu o cerere înregistrată sub nr.290/26.04.2007, solicitând acordarea unei zile de concediu fără plată pentru ziua respectivă, iar a doua zi a primit răspunsul, în sensul respingerii cererii de efectuare a schimbului de tură şi respingerii cererii de acordare a unei zile de concediu fără plată. Astfel, în carnetul de muncă al reclamantei a fost inserată menţiunea “pontat nemotivat” pentru data de 26.04.2007.

În drept reclamanta a fost invocat dispoziţiile art.283 C.muncii şi Decretului nr.92/1976, precum şi art.111 Cod procedură civilă.

Prin sentinţa civilă nr.5911/12.11.2007  instanţa a respins acţiunea ca nefondată.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a avut în vedere că în cartea de munca a reclamantei figurează menţiunea “pontat nemotivat” pentru ziua de 26.04.2007  şi că la acea dată reclamata a fost citată în faţa instanţei în calitate de reclamantă în dosarul nr.2780/196/2007 având ca obiect obligaţie de a face, în contradictoriu cu pârâta Grădiniţa cu Program Prelungit nr.11.

Cu o zi înainte de termenul de judecată, reclamanta a formulat o cerere de schimb de tură cu numita D.E., cerere semnată si de către aceasta din urmă şi înregistrată sub nr.286/25.04.2007, orele 12,39.

Instanţa a constatat că prin cererea înregistrată sub nr.290/26.04.2007, orele 13, reclamanta a solicitat conducerii unităţii aprobarea unei zile de concediu fără plată pentru ziua de 26.04.2007.

Prin decizia nr.19/26.04.2007 emisă de Directorul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.11, s-a decis ca D.E. să fie plătită la cumul de funcţii pentru ziua de 26.04.2007, iar prin adresele nr.291/26.04.2007 şi 290/26.04.2007, emise de pârâtă s-a comunicat reclamantei că nu se aprobă schimbul de tură, respectiv nu se aprobă cererea de concediu fără plată retroactiv. Adresele poartă menţiunea “primit în 27.04.2007 orele 14, 43”.

A mai reţinut că la 26.04.2007 reclamanta a fost prezentă în faţa instanţei, că D.E. a fost de acord cu schimbul de tură propus de către reclamantă, cerere ce trebuia aprobată de conducerea unităţii şi că nu era prima oară când făcea schimb de tură cu reclamanta, cererile anterioare fiind aprobate de directorul unităţii. De asemenea, pârâta a recunoscut că reclamanta a formulat o cerere pentru aprobarea unui schimb de ture în data de 25.04.2007 ora 12,39, însă a afirmat că cererea este nelegală si nemotivată, răspunsul la cererea din data de 25.04.2007 fiind formulat în data de 26.04.2007, iar în aceeaşi zi, orele 12,35, reclamanta a refuzat primirea acestuia.

Instanţa a reţinut că reclamanta a dovedit că motivul cererii de schimb de ture a fost necesitatea prezenţei sale în faţa instanţei,  însă a considerat că faţă de  data primirii citaţiei (11.04.2007) nu se justifică pasivitatea reclamantei până la data de 25.04.2007.

Instanţa a mai constatat că o cerere de schimbare de tură formulată în data de 11.01.2007, orele 13, a mai fost aprobată reclamantei pentru a doua zi, tura de după-amiază, deci cu o marjă de 27 ore, astfel că a apreciat că cererea reclamantei formulată la 25.04.2007, ora 12,39, pentru tura de dimineaţă a zilei ce urma, nu este motivată, deoarece reclamanta ar fi putut depune mai multe diligenţe pentru aprobarea acesteia.

Având în vedere principiul conform căruia nimeni nu va putea invoca propria culpă în apărare şi ţinând seama de prevederile art. 1 alin.1  din Decretul nr. 92/1976 , instanţa a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada netemeiniciei înscrierii menţiunii “pontat nemotivat” pentru ziua de 26.04.2007.

Împotriva acestei sentinţe reclamanta a declarat recurs în termen legal, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie motivat de faptul că instanţa a făcut o interpretare greşită a situaţiei de fapt şi de drept.

Astfel, recurenta a susţinut că în condiţiile în care conducerea grădiniţei acceptase în trecut efectuarea de schimburi de tură pentru probleme personale, reiese că acordul instituţiei în asemenea situaţii se obţinea întotdeauna fără probleme.

A mai susţinut că nu poate fi primită concluzia instanţei de fond cum că cererea nu a fost trimisă din timp, atâta vreme cât fiind depusă la 25.04.2007 ora 12,39, deci cu o zi înainte, în timpul programului de lucru al instituţiei, directorul ar fi trebuit să dea un răspuns de îndată asupra ei şi în plus nu este prevăzut nici un termen în care o cerere poate fi depusă în raport cu situaţia invocată.

Aceeaşi critică a adus-o şi argumentului că cererea a fost nemotivată, deoarece în ea a menţionat că nu poate veni în tura de dimineaţă.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, întrucât cererea formulată de recurentă în data de 25.04.2007 este nelegală şi netemeinică, nu se poate impune directorului unităţii de învăţământ aprobarea cererii pentru schimb de tură şi aprobarea retroactivă a unei cereri de concediu fără plată, iar menţiunea din carnetul de muncă evidenţiază faptul că reclamanta nu a prestat activitatea în tura de dimineaţă. 

Prin decizia civilă nr. 179/19.06.2008 Tribunalul Brăila a respins recursul ca nefondat pentru următoarele considerente:

Cererea recurentei privind schimbul de ture pentru tura de dimineaţă a zilei ce urma a fost înregistrată la data de 25.04.2007 ora 12,39.

Fără a aştepta rezoluţia directorului unităţii, recurenta nu s-a prezentat la serviciu a doua zi dimineaţa, prezentându-se în schimb în instanţă unde fusese citată încă din data de 11.04.2007.

Faţă de această situaţie de fapt tribunalul apreciază că în mod corect prima instanţă a constatat că cererea nu a fost trimisă din timp, atâta vreme cât recurenta avea cunoştinţă încă de la primirea citaţiei că pentru a participa la proces va fi necesar să lipsească de la serviciu.

Este adevărată susţinerea recurentei că a precizat în cerere că nu poate veni a doua zi dimineaţa şi că nu este prevăzut nici un termen în care o cerere poate fi depusă în raport cu situaţia invocată, însă aceasta nu o exonera de obligaţia de a se interesa de modul de soluţionare al cererii, pentru a vedea dacă poate lipsi de la serviciu.

Faptul că anterior conducerea grădiniţei acceptase efectuarea de schimburi de tură pentru probleme personale nu dovedeşte că acordul instituţiei în asemenea situaţii se obţinea întotdeauna fără probleme, aşa cum susţine recurenta, dovadă fiind chiar faptul că cererea formulată de ea la data de 25.04.2007 a fost respinsă.

Susţinerea că directorul ar fi trebuit să dea un răspuns de îndată asupra cererii care a fost depusă la ora 12,39, în timpul programului de lucru al instituţiei, nu este de natură să justifice lipsa reclamantei de la serviciu fără învoire, atât timp cât aceasta avea obligaţia de a se asigura că cererea i-a fost aprobată.