Pretentii comerciale

Sentinţă comercială 19 din 11.01.2010


Pretentii comerciale

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Admite acţiunea formulată de reclamanţii NA, SD, SI, şi  SŞ, în contradictoriu cu pârâta SC.

Obliga pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 7.695 lei reprezentând contravaloare arendă.

Obligă pârâta la plata sumei de 488,5 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi.

Pe rol se află soluţionarea cauzei comerciale având ca obiect „pretenţii comerciale” formulată de reclamanţii NA, SD,  SI,

şi  SŞ, în contradictoriu cu pârâta SC.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică reclamanţii au fost reprezentaţi de avocat VR, iar pârâta a fost reprezentată de

avocat RI.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă  după care,

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă

cuvântul părţilor în dezbateri asupra fondului cauzei.

Apărătorul reclamanţilor solicită instanţei admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată cu cheltuieli de judecată conform

chitanţei depuse, arătând că în 19.09.2002, a fost încheiat contractul de arendă între reclamanţi şi societate pe o perioadă

de 5 ani, iar conform acestui contract societatea s-a angajat să achite 500 kg/ha, la filele 6 şi 8 sunt două adrese prin

care s-a solicitat pârâtei eliberarea dreptului de folosinţă, iar prin adresele emise de Primăria Comunei Cungrea se arată

că nu a fost înregistrat contractul.

Apărătorul pârâtei solicită respingerea acţiunii, art 6 al 4 din Legea 16/1994 privind arendarea prevede inregistrarea

contractului de arendare, in speţă nu a fost înregistrat contract de arendare, a fost încheiat un contract în condiţiile în

care nu exista titlul de proprietate, se solicită o sumă de bani pentru un contract care nu a fost încheiat. Nu solicită

cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei comerciale, constată:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 21.09.2007, reclamanţii NA, SD, SI şi SŞ au chemat în judecată pe

pârâta SC, prin reprezentantul legal DN, în calitate de administrator, pentru ca prin hotărârea judecătorească ce se va

pronunţa să se dispună obligarea acesteia la plata sumei de 7.695 lei, reprezentând contravaloarea arendei datorată pentru

suprafata de 5,13 ha teren arabil pentru perioada 2004-2006, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea in fapt a acţiunii, reclamanţii arată că au încheiat cu pârâta un contract de arendă pentru suprafaţa

de 5,13 ha teren arabil situat pe raza comunei Poboru, judeţul Olt, teren înscris în titlul de proprietate nr. 15123/14/2002,

arenda fiind stabilită pentru anii 2004, 2005 şi 2006 la 500 kg grâu/ha sau echivalentul în lei la preţul pieţei.

Reclamanţii mai arată că deşi au predat terenul arendaşului şi şi-au îndeplinit obligaţiile legale, inclusiv plata

impozitelor aferente, pârâta nu a achitat niciodată arenda datorată, nici în lei si nici în produse.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus la dosar, în copie următoarele înscrisuri: contract de arendă, titlul

de proprietate nr. 15123/14/03.12.2002, cerere formulată de NA în nume propriu şi ca mandatar pentru fraţii săi SI, SD, SŞ

la data de 10.03.2005 adresată pârâtei, procuri autentificate sub nr. 1123/2002, nr. 1832/2002, 2486/2002.

În şedinţa publică din data de 11.02.2008, pârâta prin avocat a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea

acţiunii ca inadmisibilă, deoarece a fost prematur introdusă deoarece reclamanţii nu au notificat pârâta la conciliere

prealabilă directă potrivit art. 720/1 C.p.c. şi ca neîntemeiată, deoarece pârâta nu are obligaţie de plată, cu cheltuieli

de judecată. Au fost anexate întâmpinării următoarele înscrisuri în copie: adresa nr.88/2004 emisă de SC, tabel nominal cu

suprafeţele arendate in localitatea Cungrea şi copiile contractelor de arendă, procesul verbal nr. 1578/2003.

La termenul din data de 31.03.2008 reclamanţii au depus la dosar precizare în sensul obligării pârâtei la plata

sumei de 7695 lei pretenţii pe ultimii trei ani în baza contractului de arendă şi la plata cheltuielilor de judecată, la

care au anexat în copie hotărârea Comisiei Judeţene Olt de fond funciar nr. 1504/26.09.2002.

Prin încheierea de şedinţă din data de 05.05.2008 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii

acţiunii invocată de pârâtă prin întâmpinare, s-au consemnat susţinerile părţilor şi instanţa a rămas în pronunţare pe

excepţie. Prin aceeaşi încheiere s-a dispus repunerea cauzei pe rol, fiind necesare noi lămuriri pentru soluţionarea

excepţiei, a fixat termen şi a dispus citarea părţilor, pârâta cu menţiunea de a depune copie de pe statutul societăţii.

În şedinţa publică din data de 02.06.2008, pârâta prin avocat a depus la dosar certificat de înregistrare la O.R.C.

de pe lângă Tribunalul Olt, iar la 09.06.2009 a depus în copie actul constitutiv al societăţii pârâte, părţile au expus

concluzii pe fondul cauzei, care a fost reţinută spre soluţionare.

Prin sentinţa comercială nr. 299 pronunţată la data de 16.06.2008, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Reclamanţii au declarat recurs împotriva acestei sentinţe, iar Tribunalul Olt – Secţia Comercială şi de Contencios

Administrativ prin decizia comercială nr. 9 pronunţată la data de 22.01.2009 a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis

cauza spre rejudecare, reţinând din inscrisurile depuse la filele 5-6 dosarul de fond că acestea îndeplinesc cerinţele art.

720 ind. 1 C.p.c., fiind realizată procedura prealabilă.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 18.02.2009 sub nr.1640/311/2009 şi s-a dispus

citarea părţilor.

Prin încheierea din data de 03.07.2009 s-a dispus repunerea cauzei pe rol pentru noi lămuriri potrivit art. 151

C.p.c.

Prin încheierea de şedinţă din data de 16.11.2009 instanţa a dispus emiterea unei adrese către Primăria Comunei

Cungrea pentru a se comunica dacă în anul 2002 a fost înregistrat în evidenţa Consiliului Local Cungrea, contractul de

arendă încheiat între NA şi SC, dacă în perioada 2003-2007, au fost achitate taxele şi impozitele aferente pe suprafaţa de

5,30 ha teren înscris în TP  nr 15123/14/03.12.2002 şi dacă au fost ridicate cupoanele, subvenţiile, respectiv dacă terenul

a fost înregistrat în evidenţele APIA şi de către cine.

Prin adresa nr. 3817/09.12.2009 emisă de Primăria Comunei Cungrea s-a comunicat faptul că în anul 2002 nu a fost

înregistrat in evidenţele Consiliului Local Cungrea contractul de arendă incheiat intre NA şi SC iar in perioada 2003-2007

taxele şi impozitele locale au fost achitate de moştenitorii lui SG.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa retine următoarele:

Între reclamantul NA in calitate de arendator şi pârâta SC, prin reprezentantul său DN in calitate de arendaş s-a

încheiat un contract de arenă, înscris tipizat identic ca format cu celelalte cinci contracte de arendă depuse de pârâtă la

dosarul cauzei.

Prin contractul de arendă incheiat pentru o perioadă de 5 ani, incepând cu data de 15.09.2002, pârâta a primit in

arendă suprafaţa de 5,30 ha teren, asumându-şi obligaţia de a plăti arenda in produse agricole sau echivalentul in lei, la

preţul pieţei, respectiv  350 kg grâu/ha pentru anul 2003 si 500 kg grâu/ ha pentru anii 2004, 2005, 2006 şi 2007.

In raport cu motivele invocate de pârâta in intâmpinare, respectiv faptul că acest contract de arendă nu a fost

inregistrat in Registrul special tinut de secretarul Consiliului Local deoarece reclamanţii nu aveau anexat titlul de

proprietate pentru a face dovada calitaţii de proprietar, iar pârâta a fost practic indusă in eroare de reclamanti, instanta

retine ca pe numele reclamantilor a fost emis titlul de proprietate nr. 15123/14/03.12.2002, la data incheierii contractului

reclamantii avand posesia terenului, acesta fiind individualizat.

 Susţinerile pârâtei sunt neintemeiate, intrucat aceasta nu a facut in spetă dovada imposibilitatii de executare a

contractului de arendă, respectiv nu a făcut dovada notificării reclamanţilor in vederea depunerii titlului de proprietate,

nu a facut dovada notificării reclamantilor cu privire la rezilierea contractului de arendă pe motivul imposibilitătii de

executare a obligaţiilor contractuale asumate, din culpa reclamaţilor.

Amplasamentul suprafetei de 5,13 ha teren inscrisă in titlul de proprietate al reclamantilor este T 63 P 830/3, iar

amplasamentul suprafetei de 101,52 ha teren mentionată in procesul verbal nr. 1578/15.01.2003  de punere in posesie a

pârâtei in baza contractelor de arendă este tot T 63, confirmând preluarea unei suprafete comasate de teren cu participarea

Comisiei Locale Cungrea, situaţie in care pârâta avea posibilitatea intreprinderii unor demersuri pentru individualizarea

terenului inscris in titlul de proprietate al reclamantilor, cu atat mai mult cu cât punerea in posesie a pârâtei pe

suprafaţa arendată a avut loc ulterior emiterii titlului de proprietate pe numele reclamaţilor.

In ceea ce priveste nulitatea contractului de arendă ca efect al neinscrierii acestuia in evidenţele Consiliului

Local Cungrea, instanţa reţine că potrivit art. 6 alin. 4 din Legea nr. 16/1994 că sunt valabile şi opozabile numai

contractele de arendare incheiate in scris si înregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la primăria in a cărei rază

teritorială se află bunurile arendate, însă conform art. 6 alin. 3 taxele de redactare şi înregistrare a contractului de

arendare sunt in sarcina arendaşului.

În speţă pârâta invocă propria culpă în neînregistrarea contractului de arendare pentru exonerarea de răspunderea

contractuală asumată prin încheierea contractului.

Instanţa reţine că pârâta a contestat contractul de arendă sub aspectul valabilităţii şi opozabilităţii sale, numai

ca efect al neinregistrării, pe fondul cauzei nu a contestat suma solicitată de reclamanţi sub aspectul cuantumului  şi al

modalităţii de calcul la preţul pieţei menţionată de reclamanţi in cererea de chemare in judecată, considerente pentru care

va admite acţiunea şi va obliga pârâta la plata sumei de 7.695 lei reprezentând contravaloare arendă.

Având in vedere dispoziţiile art. 274 C.p.c. va obliga pârâta la plata catre reclamanti a sumei de 488,5 lei cu titlul de

cheltuieli de judecată.