Fond funciar

Sentinţă civilă 1609 din 10.03.2010


Fond funciar

Data publicarii pe portal: 30 martie 2010

Respinge plangerea formulata de reclamanta R.M. impotriva hotararii nr. 958/10.02.2008 in contradictoriu  cu parata Comisia Judeteana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică azi 10.03.2010

 

 Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 21.01.2009, sub nr 473/311/2009,  reclamanta RM., în calitate de  unică moştenitoare a autorului său R.S, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală Oporelu şi Comisia Judeteana Olt, ambele pentru  reconstituirea dreptului  de proprietate private asupra terenurilor, a formulat plângere împotriva hotărârii nr 958 din 10.12.2008 emisă de Comisia Judeteana Olt pentru  reconstituirea dreptului  de proprietate  privată  asupra terenurilor şi a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să se dispună anularea  hotărârii contestate şi înscrierea în anexa nr 22 la HG nr 890/2005 a suprafetei de 3.3725 ha teren, din care  1,5000  ha pădure şi 1,8725 ha teren agricol.

În  motivare s-a arătat că prin hotărârea  nr. 958/2008 s-a dispus înscrierea  în anexa nr 22 la HG nr 890/2005 a suprafetei de 3,3725 ha teren  agricol, reconstituită  cetăţeanului Rădulescu Ştefan în calitate de moştenitor al autorului R.M prin hotărâre judecătorească “.

In fapt, prin sentinţa civilă nr. 2942 din 10.04.2008, pronunţată de Judecatoria Slatina în dosarul nr 2844/311/2007, sentinţă prin care a fost anulată  o hotărâre anterioară aceleiaşi comisii, s-a dispus  reconstituirea dreptului de proprietate pe numele autorului  pentru  o suprafaţă de 3.3725  ha teren, situat pe raza localităţii Oporelu.

Petenta arata ca din actele  care au stat la baza reconstituirii această suprafaţă trebuia să fie insa  compusă din 1,5000 ha pădure şi 1,8725 ha teren agricol si in totalitate teren agricol, asa cum a stabilit comisia intimata  .

În drept au fost invocate dispoz.art. 53 ( 2) din Leg. nr 18/1991 modificată şi completată prin Leg. 24/2005.

In dovedirea acţiunii reclamanta a depus copii de pe hotărârea nr  958/2008.

La solicitarea instantei la dosar au fost inaintate actele ce au stat la baza emiterii hotararii contestate.

Totodata, la solicitarea reclamantei, in cauza a fost administrate si proba cu expertiza in specialitate agricultura avand ca obiective stabilirea categoriei de folosinta a suprafetei de teren de 3,3725 ha in functie de actele de proprietate in momentul preluarii terenurlui de la titularul initial al dreptului, sa se precizeze categoria de folosinta actuala a suprafetei de teren ce face obiectul litigiului sis a se specifice ce suprafata de teren reprezinta teren arabil si ce suprafata de teren reprezinta teren forestier.

Reclamanta a formulat obiectiuni la raportul de expertiza, obiectiuni ce au fost admise de catre instanta, fiind astfel dispusa completarea raportului de expertiza.

Analizand actele dosarului se constata ca plangerea petentei este neintemeiata pentru urmatoarele motive :

Prin sentinta civila nr. 2492/10.04.2008, pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 2844/311/2007, instanta de judecata a dispus obligarea Comisiei Locale Oporelu si a Comisiei Judetene Olt, ambele pentru reconstituirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, sa reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,3725 ha teren situate pe teritoriul com Oporelu, in favoarea reclamantului R.S in calitate de mostenitor al autoarelor R. Z. si R..M.

Pentru a pronunta acesta sentinta instanta a retinut ca reclamantul RS.  este mostenitorul autoarelor R Z  si R.M , care u detinut pana in anul 1946 suprafata de 31,6875 ha teren din care au instrainat prin acte de donatie suprafata de 11,525 ha.

In temeiul legilor fondului funciar i-au fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 16,7900 ha , ramand deci de reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3,3725 ha.

Ulterior, respectiv la data de 08.01.2009, reclamanta a formulat contestatie la executare impotriva sentintei civile nr. 2492/10.04.2008, solicitand lamurirea intinderii si intelesului dispozitivului acesteia.

In motivarea contestatiei reclamanta a aratat ca punerea in executare a sentintei este impiedicata ca urmare a faptului ca nu se arata cat din suprafata de 3,3725 ha teren are categoria de folosinta teren arabil si cat teren forestire.

Totodata, reclamanta arata ca desi din actele depus la dosarul cauzei rezulta ca suprafata de reconstituit este de 4,5064 ha, prin sentinta mai sus mentionata, instanta a retinut ca ramasa de reconstituit doar suprafata de 3,3725.

Prin incheierea din data de 20.02.2009 s-a dispus suspendarea cauzei in temeiul art. 242 alin.2 Cpc, ramanand in nelucrare si in prezent.

Sentinta civila nr. 2492/10.04.2008 a ramas definitive si irevocabila prin respingerea recursului promovat de recurentul reclamant R. S. si continuat de mostenitoarea legala R.M.

In decizia civila nr. 1243/03.09.2008 a Tribunalului Olt, prin care s-a respins recursul recurentului R. S., s-a retinut ca singura problema ce poate face obiectul unei controverse este suprafata totala la care are dreptul reclamantul, fara a se face insa si vreo precizare cu privire la categoria de folosinta a terenului.

Ca urmare a dispozitiilor sentintei civile nr. 2492/10.04.2008, a fost emisa hotararea nr. 958/10.12.2008 prin care s-a dispus inscrierea in anexa nr. 22 la HG nr. 890/2005 a suprafetei  de 3,3725 teren  agricol, reconstituită  cetăţeanului R. Ş. în calitate de moştenitor al autorului R. M. prin hotărâre judecătorească “.

In consecinta, se constata ca hotararea contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale si in conformitate cu dispozitivul sentintei civile nr. 2492/10.04.2008.

In ceea ce priveste categoria de folosinta a terenului in suprafata de 3,3725 ha se are in vedere faptul ca, potrivit concluziilor raportului de expertiza intocmit in prezenta cauza,  nu exista acte de proprietate din momentul preluarii terenului de la titularul initial din care sa rezulte categoria de folosinta a suprafetei de 3,3725 ha.

Pe de alta parte, din motivrea contestatiei la executare, se desprinde concluzia ca aceasta suprafata de teren nu cuprinde si teren din categoria de folosinta forestier.

Pentru toate aceste motive, urmeza a se respinge plangerea reclamantei R.M. ca neintemeiata.

 

Domenii speta