Fond funciar plangere hcj

Sentinţă civilă 2433 din 06.09.2010


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 2188/317/2006 (Număr în format vechi 5878/2006) - plângere HCJ -

Sentinţa Civilă Nr. 2433

Şedinţa publică din 06 Septembrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea plângerii formulată de petenta G.I., domiciliată în Tg-Cărbuneşti, str. …, bl. …, ap. …, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală de Fond Funciar J, cu sediul în comuna J, judeţul Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, Direcţia Silvică Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, B M, domiciliată în comuna J, sat V, judeţul Gorj şi B M, domiciliat în Tg-Jiu, …., bl. …, ap. …, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile, petenta fiind reprezentată de procurator G A asistat de avocat B A, iar intimata B M reprezentată de procurator V V.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că a fost depusă la dosar completarea la raportul de expertiză, a fost depusă o notă de şedinţă formulată de petentă, după care nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat B A pentru petenta G.I. a solicitat admiterea plângerii aşa cum a fost precizată, anularea HCJ nr. 3948/07.04.2006 şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentei pentru suprafaţa de 9,37 ha pe alt amplasament, cu cheltuieli de judecată, conform notei depusă la dosar.

Procurator V V pentru intimata B M a solicitat respingerea plângerii.

I N S T A N Ţ A

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de  19.09.2006 sub nr. 2188/317/2006 (număr în format vechi 5878/2006) petenta G.I., în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală de Fond Funciar J, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, B M şi B M a solicitat anularea parţială a HCJ nr. 3948/07.04.2006 în ceea ce priveşte autorul B D (poziţia 11) şi reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa şi a intimaţilor B M şi B M, în calitate de moştenitori ai autorului B D pentru suprafaţa de 30 ha teren cu vegetaţie  forestieră pe vechiul amplasament, pe raza comunei J, judeţul Gorj.

A solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că în calitate de moştenitoarea a autorului B D a formulat cerere de reconstituire pentru terenul cu vegetaţie forestieră ce a aparţinut autorului, tatăl său, al intimatului B M şi al lui B P , decedat în anul 1992, intimata B M fiind soţia supravieţuitoare a acestuia.

Că şi intimaţii B M şi B M au formulat cerere de reconstituire pentru terenul cu vegetaţie forestieră ce a aparţinut autorului B D, iar prin hotărârea contestată le-au fost validate parţial aceste cereri, deşi au făcut dovada că autorul a avut în proprietate o suprafaţă de 30 ha.

A mai arătat petenta că terenurile solicitate se găsesc în punctele „Boia”, „Rogoaze-Piscul Lung”, „Câmpul Iepii-Valea Iepii”, „Valea Pârâului” şi „Copăcioasa”.

În drept a invocat dispoziţiile Legii nr. 247/2005 şi art. 274 Cod procedură civilă.

În dovedirea plângerii, petenta s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosar în copie: HCJ Gorj nr. …./07.04.2006 cu tabelul nominal anexat, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere, certificatul de deces privind pe B D, adresa nr. …./31.08.2006 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Gorj, HCJ Gorj nr. …./07.03.2002, referat privind modul de întocmire a anexei nr. 53, tabel nominal, de proba testimonială, în cauză fiind audiat martorul Z. V. a cărui depoziţie a fost consemnată şi ataşată la dosar şi de proba cu expertiză tehnică.

Intimata B M prin procurator V V şi intimatul B M au formulat întâmpinare.

Cu adresele nr. 2093/17.11.2006 şi nr. 2265/08.12.2006 emise de Comisia Locală de Fond Funciar J s-a înaintat în copie documentaţia care a stat la baza emiterii HCJ Gorj nr. 3948/07.04.2006, precum şi titlurile de proprietate emise pentru terenurile cu vegetaţie forestieră.

Prin nota de şedinţă depusă la data de 12.12.2006 petenta a solicitat şi următoarele terenuri: un teren lat de 8 m şi lung de 500-600 m, cu vecinii: E- moştenitori V. N., V- B., S- hotar J; un teren cu vecinii: E- pădure stat, N- pădure stat, S- C., N., lat de 19 m şi lung de 1000 m şi un teren în punctul „Câmpul Iepii”, lat de 6 m.

Avocat B A a depus la dosar copie de pe rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale din 15.11.2006 dată în dosarul nr. 268/P/2003 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, cauza fiind suspendată în şedinţa publică din data de 06.02.2007 în baza art. 244, alin. 1, pct. 1 şi 2 Cod procedură civilă.

Cauza a fost repusă pe rol la data de 25.09.2007, fiind depusă la dosar ordonanţa de respingere a plângerii din 20.06.2007 în dosarul nr. 1107/II/2/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

De asemenea cauza a fost suspendată în şedinţa publică din data de 10.12.2007 în baza art. 1551 Cod procedură civilă, fiind repusă pe rol la data de 26.08.2008.

Procuratorul petentei a depus la dosar în fotocopie detalii cu privire la dosarul nr. 3692.3/317/2007, adresele nr. 107723 din 10.07.2003 şi nr. 46717 din 06.11.2006, emise de Poliţia oraşului Tg-Cărbuneşti, o plângere adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria  Tg-Cărbuneşti.

Pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză a fost numit la data de 12.11.2007 expertul V. N. care a fost înlocuit cu expertul N. P. la termenul de judecată din 19.01.2009.

Întrucât expertul desemnat a arătat că nu poate să răspundă la obiectivele nr. 5 şi 6, întrucât nu fac obiectul specializării sale, în şedinţa publică din data de 11.05.2009 a fost numit expertul M. I. având specialitatea silvicultură, iar raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 08.01.2010.

Petenta a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, depunând la dosar şi o notă de şedinţă, adrese emise de Primăria comunei J, Poliţia oraş Tg-Cărbuneşti şi Ocolul Silvic Cărbuneşti, proces verbal din 05.09.1991, cerere formulată de Borcan Pompiliu la data de 16.08.1991 şi adresată şefului Ocolului Silvic Cărbuneşti, proces verbal din 07.11.1999, cerere formulată de B M şi adresată şefului Ocolului Silvic Cărbuneşti, bonuri, copie-extras din Borderoul populaţiei, proprietăţilor şi exploataţiilor agricole din comuna J, satul V, plasa Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj întocmit conform Recensământul agricol şi al populaţiei din ianuarie 1948, fila din registrul agricol din perioada 1959-1963.

Răspunsul expertului la obiecţiuni a fost depus la dosar la data de 09.03.2010, iar ca urmare a revenirii cu adresă către acesta pentru a se identifica toate terenurile cu vegetaţie forestieră solicitate a fost depusă la data de 08.07.2010 o completare la raportul de expertiză, fiind identificată suprafaţa de 9,37 ha teren cu vegetaţie forestieră, din care suprafaţa de 5,46 ha teren cuprins în amenajamentul silvic şi suprafaţa de 3,91 ha teren necuprins în amenajamentul silvic.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin HCJ Gorj nr. … din 07.04.2006 a fost validată propunerea Comisiei locale din comuna J privind  reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,4600 ha teren cu vegetaţie forestieră moştenitorilor defunctului B D, respectiv petenta G.I. - fiica autorului şi intimatul B M - fiul autorul, la poziţia nr. 11 din tabelul anexa nr. 37 fiind trecută ca moştenitoare şi intimata B M, soţia supravieţuitoare a defunctului B. P. - fiul autorului.

S-au avut în vedere cererea nr. 178/21.09.2005 şi copia-extras din Borderoul populaţiei, proprietăţilor şi exploataţiilor agricole din comuna J, satul V, plasa Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj întocmit conform Recensământul agricol şi al populaţiei din ianuarie 1948, autorul figurând cu suprafaţa totală de 28,8930 ha din care suprafaţa de 15,4600 ha păduri, fiind reconstituită suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Instanţa reţine că pentru suprafaţa reconstituită anterior Legii nr. 247/2005 s-a eliberat titlul de proprietate nr. …./26.11.2002 moştenitorilor defunctului B D I, respectiv B M, B M şi G.I. cu privire la suprafaţa de 1 ha, precum şi titlul de proprietate nr. 135/17.09.2004 pe numele lui B M, ca moştenitoare a defunctului B D cu privire la suprafaţa de 9 ha, terenuri cu vegetaţie forestieră situate pe teritoriul comunei J, judeţul Gorj.

De asemenea din concluziile expertului se reţine că reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha nu s-a făcut pe vechiul amplasament.

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 la stabilirea prin reconstituirea a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale  şi comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare.

Prin cererea nr. 178/21.09.2005 s-au solicitat următoarele terenuri: arabil - 1,8525 ha, fâneţe- 3910 mp, păduri - 5,46 ha, păşuni - 2,8562 ha, vii - 2500 mp, menţionându-se că pădurea se află în Boia, iar terenurile cu celelalte categorii de folosinţă sunt împădurite.

Din probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile depuse, declaraţia martorului Z. V. şi concluziile expertului, instanţa constată că moştenitorii solicitanţi au defunctului B D sunt  îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de 9,37 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul comunei J, judeţul Gorj.

Dreptul de proprietate al persoanei este garantat de art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa în baza art. 53 din Legea nr. 18/1991, urmează să admită în parte plângerea precizată de petenta G.I., să anuleze parţial HCJ Gorj nr. …../07.04.2006 cu privire la poziţia 11 din tabelul anexa nr. 37 şi să dispună  reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor solicitanţi ai defunctului B D pentru suprafaţa de 9,37 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul comunei J, judeţul Gorj.

În baza art. 52 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 raportat la art. 274 Cod procedură civilă, intimatele Comisia Locală de Fond Funciar J şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj vor fi obligate, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată către petentă, în sumă de 700 lei, constând în onorariu de expert.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte plângerea precizată de petenta G.I., domiciliată în  Tg-Cărbuneşti, str. …, bl. …, ap. …., judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală de Fond Funciar J, cu sediul în comuna J, judeţul Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, Direcţia Silvică Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, B M, domiciliată în comuna J, sat V, judeţul Gorj şi B M, domiciliat în Tg-Jiu, …., bl. …., ap. …, judeţul Gorj.

Anulează parţial HCJ Gorj nr. …/07.04.2006 cu privire la poziţia 11 din tabelul anexa nr. 37.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor solicitanţi ai defunctului B D pentru suprafaţa de 9,37 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul comunei J, judeţul Gorj.

Obligă intimatele Comisia Locală de Fond Funciar J şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, în solidar, la plata sumei de 700 lei, cheltuieli de judecată, către petentă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.09.2010.

Preşedinte,

Grefier,

Domenii speta