Pl hcj

Sentinţă civilă 445 din 16.02.2011


Dosar nr. 4174/317/2010 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

-  plângere HCJ  -

Sentinţa Nr. 445/2011

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.S.

Grefier E.I.

Pe rol fiind judecarea plângerii formulată de petenţii C.I., domiciliat în Ţ., str. B., nr. 69, judeţul Gorj, P.L., domiciliată în Ţ., str. P., nr. 349, judeţul Gorj, şi M.D., domiciliată în Ţ., str. P., nr. 318, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond  Funciar Ţ., cu sediul în Ţ., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj  de Fond Funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, şi Direcţia Silvică Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, petenţii fiind reprezentanţi de avocat B.E.A..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei că prin Serviciul Registratură a fost depus raportul de expertiză, după care;

Avocat B.E.A. a arătat că precizează acţiunea în sensul că solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,9719 ha, teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul localităţii Ţ., judeţul Gorj, provenit de la autorul petenţilor, defunctul C.I., şi menţionată în raportul de expertiză întocmit în cauză. Totodată, a precizat că nu formulează alte cereri. Că, au fost audiaţi toţi martorii vecini ai terenului, martorul Mărgineanu Vasile fiind audiat atât pentru vecinătatea de la est cât şi pentru vecinătatea de la vest a terenului identificat de către expert în suprafaţă de 1,17923 ha.

În temeiul art.132 alineat 2 pct.2 din Codul de procedură civilă, instanţa a luat act de precizarea la acţiune.

Date fiind acestea, nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat B.E.A. a solicitat admiterea plângerii, aşa cum a fost precizată; cu cheltuieli de judecată.

J U D E C A T O R I A

Prin plângerea înregistrată la această instanţă  sub nr. 4174/317/2010 la data de 12.10.2010, precizată în şedinţa publică din data de 16.02.2011 potrivit art.132 alineat 2 pct.2 Cod proc.civ., petenţii C.I., P.L. şi M.D. au solicitat, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond  Funciar Ţ., Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj şi Direcţia Silvică Gorj, anularea HCJ nr. ………… privind invalidarea terenului cu vegetaţie forestieră, poziţia 50 din anexă, şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5,9719 ha, teren cu vegetaţie forestieră, provenit de la autorii C.I. şi C. M..

In motivarea plângerii petenţii au arătat că, deşi au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenurile cu vegetaţie forestieră, nu au primit nici-un răspuns după care s-au adresat instanţei de judecată care a admis cererea prin sentinţa civilă nr. 1119/07.04.2010; ca urmare a acestei sentinţe, li s-a comunicat invalidarea HCJ nr. …………….. pentru terenul cu vegetaţie forestieră.

Au mai arătat reclamanţii că sunt moştenitorii autorilor C.I. şi C. M. şi că solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru următoarele terenuri: terenul cu vegetaţie forestieră curea lată de 4 m ce ţine din hotar B. până în hotar M., cu vecinii: E – moşt. lui V. M., V –moşt. lui V. M., N – hotar B., S – hotar M.; terenul cu vegetaţie forestieră curea lată de 10 m ce porneşte din hotar Br. până în hotar M., cu vecinii: E- P. I., V – P. M., N – hotar B., S – hotar M..

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 247/2005.

Pentru dovedirea plângerii petenţii au depus la dosar, în copii, acte de stare civilă, filele 4-15, solicitând încuviinţarea probelor cu martorii vecini şi cu expertiza de specialitate.

La solicitarea instanţei, cu adresa nr. …………………. Comisia Locală de Fond Funciar Ţ. a comunicat la dosar întreaga documentaţie ce a stat la baza HCJ nr. ………….., arătând prin aceeaşi adresă că, anterior Legii nr. 247/2005, petenţilor nu le-a mai fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire la terenuri cu vegetaţie forestieră, că vechiul amplasament al terenului în litigiu este parţial ocupat şi că nu a fost predat prin protocol Comisiei Locale, filele 21-52.

În cadrul probei cu martori încuviinţată petenţilor au fost audiaţi martorii M. V., P. M. şi P. Iu., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei, filele 58-60.

La termenul de judecată din data de 09.11.210, s-a dispus extinderea cadrului procesual al părţilor în sensul că a fost introdusă şi citată în cauză Direcţia Silvică Gorj, în calitate de intimată, iar la termenul de judecată din data de 07.12.2010 a fost încuviinţată pentru petenţi proba cu expertiză topografică, a fost numit expert G. L., s-a stabilit un onorariu iniţial în cuantum de 500 lei, în sarcina petenţilor, şi au fost încuviinţate următoarele obiective: să se identifice terenurile cu vegetaţie forestieră solicitate de petenţi în funcţie de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi de actele depuse la dosar (schiţă, dimensiuni, amplasament, UP,UA,Tarla, Parcelă, categorie de folosinţă); să se precizeze dacă terenurile identificate au fost solicitate de petenţi  prin cererea formulată în baza Legii 247/2005 şi dacă au fost invalidate prin hotărârea comisiei judeţene atacate; să se precizeze dacă terenurile din litigiu au fost solicitate anterior Legii 247/2005 de petenţi şi dacă au fost reconstituite în tot sau în parte în favoarea petenţilor, altor moştenitori ai autorului sau în favoarea unor terţe persoane; să se precizeze dacă în prezent terenurile din litigiu sunt deţinute de alte persoane., (schiţă, dimensiuni, amplasament); să se precizeze dacă amplasamentele identificate sunt libere sau sunt ocupate în prezent ; să se precizeze care este suprafaţa de teren solicitată de petenţi şi nereconstituită până în prezent, dacă reconstituirea s-a făcut pe vechiul amplasament, urmând a transpune pe schiţă, raportul de expertiză fiind depus la dosarul cauzei, prin Serviciul Registratură, în data de 26.01.2011, filele 69-76.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa  constată întemeiată acţiunea promovată de petenţi,  astfel cum a fost precizată în şedinţa publică din data de 16.02.2011, în condiţiile art.132 alineat 2 pct.2 Cod proc.civ., , pentru următoarele considerente:

 Potrivit art.6 alin.1 din Legea nr.1/2000, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare.

Prin cererea de reconstituire formulată de petenţi şi înregistrată la pârâta Comisia Locală Ţ. sub nr. ……………., aceştia au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,4998 ha teren cu vegetaţie forestieră, teren situat pe raza oraşului Ţ., judeţul Gorj, cererea fiindu-le invalidată prin Hotărârea Comisiei Judeţene Gorj nr. ……………...

Instanţa reţine că în susţinerea cererii de reconstituire formulată de petenţi, aceştia au depus declaraţii de recunoaştere reciprocă a limitelor proprietăţii terenului forestier deţinut pe teritoriul oraşului Ţ. de către autorii lor, declaraţii date de proprietarii vecini sub sancţiunea art. 292 Cod penal, înscrisuri de care s-a folosit şi în dovedirea acţiunii de faţă.

De asemenea, în dovedirea prezentei acţiunii, petenţii s-au folosit şi de proba cu martorii M. V., Po. M. şi P. I., declaraţii consemnate şi ataşate la dosar, filele 58-60, aceştia declarând că sunt proprietarii vecini cu terenurile solicitate de petenţi şi provenite de la autorul C.I., calitate cerută de art. 6 alin. 13 din Legea 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, text potrivit căruia aceştia se bucură de prezumţia de proprietate. 

Prin raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul desemnat a fost identificată suprafaţa de 5,9719 ha., teren forestier situat pe raza localităţii Ţ., vechile amplasamente fiind ocupate.

Coroborând declaraţiile martorilor audiaţi în cauză cu concluziile raportul de expertiză întocmit în cauză, instanţa constată că autorul petenţilor a deţinut pe raza localităţii Ţ. teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de  5,9719 ha, teren forestier, nereconstituit până în prezent, reţinând că în cauză s-a făcut dovada dreptului de proprietate potrivit art. 6 alin. 13 din Legea 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează ca, în  temeiul art.1 din Primul Protocol adiţional la CEDO, art.44 din Constituţia României, art.53 din Legea 18/ 1991, art.2 şi 24 din Legea nr.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, să admită acţiunea precizată, să anuleze parţial HCJ nr. ……………… cu privire la poziţia de invalidare nr.50 din tabelul anexă, să dispună reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de  5,9719  ha, teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul localităţii Ţ., judeţul Gorj, provenit de la autorul petenţilor, defunctul C.I..

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, dată fiind culpa procesuală,  având în vedere dovezile depuse la dosarul cauzei, instanţa va obliga intimata Comisia Locală de Fond Funciar Ţ. către petenţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei, reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Admite plângerea precizată, formulată de petenţii C.I., domiciliat în Ţ., str. B., nr. 69, judeţul Gorj, P.L., domiciliată în Ţ., str. P., nr. 349, judeţul Gorj, şi M.D., domiciliată în Ţ., str. P., nr. 318, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală de Fond  Funciar Ţ., cu sediul în Ţ., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj  de Fond Funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, şi Direcţia Silvică Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Anulează parţial HCJ nr………….. cu privire la poziţia de invalidare nr.50 din tabelul anexă.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de  5,9719  ha, teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul localităţii Ţ., judeţul Gorj, provenit de la autorul petenţilor, defunctul C.I..

Obligă intimata Comisia Locală de Fond Funciar Ţ. către petenţi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1000 lei, reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat.

Cu drept de  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.02.2011 la Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

Preşedinte,

M.S.

Grefier,

E.I.

RED.SM./ tehnodact I.E/8 EX/22 Februarie 2011