Rectif carte funciara

Sentinţă civilă 1835 din 15.06.2011


Dosar nr. 1850/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TC

Sentinţa civilă nr.1835

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii având ca obiect rectificare carte funciară, formulată de reclamantul I.P., domiciliat în oraş TC, str. Pădurea M, bl.B3, sc.1, ap.9, judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că s-a depus la dosar răspunsul solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive,  după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a reţinut dosarul în pronunţare.

I N S T A N Ţ A .

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr….. la data de  11.05.2011, reclamantul I.P., în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa;

- să se dispună rectificarea  Cărţii  funciare  nr…. a comunei  V, în sensul radierii de la poziţia sa a numărului cadastral 247;

- să desfiinţeze încheierea nr….. din …, dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj şi să se admită cererea sa cu privire la intabularea dreptului de proprietate în favoarea sa pentru terenul  de 1 ha 6100 m.p. teren cu vegetaţie  forestieră, situat în Tarlaua 148, Parcela  9028/22, UP II, UA 23 A%, 24B, 24 A, 23 C%.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin sentinţa civilă nr….. pronunţată de Judecătoria TC în dosarul nr….., a dobândit dreptul de  proprietate asupra unui teren cu vegetaţie  forestieră în suprafaţă de 1 ha şi 6100 m.p. situat în comuna V – Gorj, teren  pentru care  fusese iniţial  reconstituit dreptul de proprietate  în favoarea  lui IG, conform titlului nr.396/30.01.2004, în baza acestei sentinţe la cererea sa fiind intabulat  dreptul de proprietate în favoarea sa pentru suprafaţa  de 1 ha  6100 mp, primind numărul cadastral 247. Ulterior, prin sentinţa civilă nr….. a  Judecătoriei TC a fost constatată nulitatea absolută a titlului de proprietate nr….. şi s-a dispus  eliberarea unui nou titlu de proprietate, astfel fiind emis titlul de proprietate pentru IG nr.1514728/25.03.2010, fiind  evident  că în prezent primul număr cadastral atribuit, respectiv 247 nu mai corespunde realităţii, actul de proprietate ce a stat  la baza  înscrierii  acestui drept  în favoarea  sa, fiind  desfiinţat astfel  încât  în conformitate  cu art.35, art.36 din Legea  7/1996 i se impune  capătul 1 de cerere urmând  a rectifica  Cartea funciară nr.123 a comunei V, în sensul  radierii  numărului cadastral  247 de la poziţia sa.

A mai arătat reclamantul că prin sentinţa civilă nr……. el a devenit  proprietarul terenului de 1 ha 6100 mp, teren cu vegetaţie forestieră situat în comuna V T.148, Parcela  9028/22, UP II, UA 23 A% 24 B, 24 A, 23 C%, pentru acest teren fiind reconstituit  dreptul de proprietate în favoarea vânzătorului  său IG, conform titlului de proprietate  1514728/25.03.2010, astfel cum a  fost modificat  prin sentinţa civilă  3125/28 oct. 2010, fiind evident că pentru acest  teren ţinând  cont şi de primul  capăt  de cerere din acţiunea  de faţă este îndreptăţit  a se face  înscrierea în Cartea funciară a comunei  V în favoarea sa, astfel  încât i  se  impune capătul II de cerere.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii  nr.7/1996.

Reclamantul a depus în copie, încheierea nr…. a OCPI Gorj, sentinţa civilă nr…. pronunţată de Judecătoria TC, titlul de proprietate nr.1514728/25.03.2010, sentinţa civilă nr…… din data de 18.05.2010 pronunţată de Judecătoria  TC  în dosarul nr….., sentinţa civilă nr.3125 pronunţată la data  de  28 octombrie 2010 de Judecătoria  TC în dosarul nr……, sentinţa civilă  nr….. pronunţată la data  de 13 aprilie 2009 de Judecătoria TC în dosarul nr…../317/2009tehnic, plan de încadrare în zonă, plan de amplasament şi delimitare şi fişa  corpului de proprietate.

 La solicitarea instanţei cu adresa nr.3/8293 din data  de  31.05.2011 Oficiul de  Cadastru  şi Publicitate  Imobiliară Gorj a înaintat documentaţia care a stat la baza emiterii încheierii nr.16773/06.04.2011, respectiv: cerere de recepţie şi înscriere;  chitanţa  în sumă de 120 lei  a  OCPI Gorj; încheiere nr.16773, titlu  de proprietate nr.396/30.01.2004; tabel  cu suprafaţa primită în proprietate; sentinţa  civilă  nr…… din 13.04.2009 pronunţată de Judecătoria  TC  în dosar  nr…../317/2009; borderou; cerere de  solicitare informaţii; declaraţii; descrierea lucrărilor topografice şi geodezie; trei hărţi  cadastrale; două  planuri de  amplasament şi delimitare  a imobilului; tabel de  mişcare  parcelară; fişă de măsurători prin metode clasice; calculul analitic al suprafeţei; inventar  de coordonare în sistem  stereo 70;  anexa 8; sentinţa  civilă  nr….. din 18.05.2010; titlu de proprietate nr. 1514728 din 25.03.2010; încheiere de legalizare copie nr.945/29.03.2011; proces  verbal de  punere  în posesie nr.10 din 05.10.2009; schiţă, decizie de impunere  anuală nr.253; chitanţă în sumă  de  258  lei pentru  încasare de impozite  şi taxe; certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice  şi dovada  comunicării încheierii către  OCPI Gorj.

Cu adresa nr.3/9762 din data  de  10.06.2011 Oficiul de  Cadastru  şi Publicitate  Imobiliară Gorj a comunicat  cele solicitate de instanţă şi a comunicat în copie dosarul  nr.900/2004, în baza căruia a fost pronunţată încheierea de carte funciară nr.900 din 18.11. 2004, respectiv cerere de înscriere, încheierea nr.900/18.11.2004, sentinţa civilă nr.1044/20.04.2004, memoriu tehnic, plan  de încadrare în zona corpului de proprietate, plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate.

Pârâtul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj a invocat excepţia lipsei calităţii  procesuale pasive, iar în baza  art.242 alin.2 Cod procedură civilă a solicitat  judecarea  cauzei în lipsă.

Instanţa reţine ca întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.501 din Legea nr.7/1996 soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial, urmând să admită excepţia, cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj.

Asupra fondului cauzei instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr……/20.04.2011 pronunţată de judecătoria TC  a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul I.P. împotriva pârâtului IG, s-a constatat valabilă vânzarea-cumpărarea intervenită între reclamant, în calitate de cumpărător şi pârât, în calitate de vânzător, cu privire la un teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 1 ha 6100 m.p., situat în comuna V, judeţul Gorj, cu vecinii: N – O.S. TC, S- O.S. TC, E- moşt. VR, V – O.S. TC, imobile dobândite de pârât prin reconstituirea dreptului de proprietate prin titlul de proprietate nr.396/2004.

Prin încheierea nr.900/2004 a fost admisă cererea formulată de  I.P. cu privire la imobilul: 16100 m.p. teren pădure înscris în cartea funciară nr.123 a localităţii V cu număr cadastral 247, proprietatea lui I.P., să se întabuleze dreptul de proprietate.

Prin sentinţa civilă nr…../13.04.2009 pronunţată de Judecătoria TC în dosarul nr…../317/2009 s-a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr.396/30.01.2004 şi a procesului - verbal de punere în posesie nr.1/23.01.2004 eliberate pe numele pârâtului IG pentru suprafaţa de 1,6100 ha teren cu vegetaţie forestieră şi s-a dispus emiterea unui nou titlu de proprietate şi a unui nou proces-verbal de punere în posesie pentru aceeaşi suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul comunei V.

În baza acestei sentinţe a fost emis în favoarea lui IG titlul de proprietate nr.1514728/25.03.2010, pentru suprafaţa de 1,6100 ha teren cu vegetaţie forestieră, iar prin sentinţa civilă nr…./18.05.2010 a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul I.P. împotriva  pârâtului IG, s-a constatat valabilitatea  convenţiei  părţilor  cu  privire la  vânzarea - cumpărarea  terenului  cu vegetaţie  forestieră ,în suprafaţă de  1,6100 ha amplasat  în  comuna  V, T.148,P 9028/22, UP ll, UA 24 B şi 24 A, cu vecinii : Nord - Ocolul  Silvic  Tg Cărbuneşti, Sud- Ocolul Silvic  Tg Cărbuneşti, Est- BVA, Vest- Ocolul  Silvic  Tg Cărbuneşti , hotărâre ce  ţine loc de act autentic de vânzare - cumpărare pentru terenul forestier de 1,6100 ha .

Ulterior, prin sentinţa civilă nr…../28.10.2010  s-a dispus modificarea titlului de proprietate nr.1514728/25.03.2010 în sensul că la rubrica „UA” se va consemna „24B, 24A, 23A%, 23C%”, în loc de „24B, 24A”, cum din eroare s-a consemnat.

Prin încheierea nr.16773/06.04.2011 a fost respinsă cererea formulată de reclamantul IP prin care a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului – teren cu vegetaţie forestieră cu suprafaţa de 16100 m.p., în temeiul sentinţei civile 1574/18.05.2010 pronunţată de Judecătoria TC şi a titlului de proprietate nr.1514728/25.03.2010, reţinându-se că se impune mai întâi rectificarea cărţii funciare nr….., în condiţiile art.33 şi următoarele din Legea nr.7/1996.

Reclamantul a sesizat instanţa cu cererea de rectificare a cărţii funciare nr….. a comunei V, în sensul radierii de la poziţia sa a numărului cadastral 247, solicitând totodată  să se desfiinţeze încheierea nr.6773 din 06.04.2011 şi să se admită cererea sa cu privire la intabularea dreptului de proprietate în favoarea sa pentru terenul  de 1 ha 6100 m.p. teren cu vegetaţie  forestieră, situat în Tarlaua 148, Parcela  9028/22, UP II, UA 23 A%, 24B, 24 A, 23 C%.

Potrivit art.33 din Legea nr.7/1997 în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

Rectificarea cărţii funciare urmăreşte radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii în cartea funciară atunci când aceasta nu mai corespunde cu situaţia juridică reală, efectul rectificării fiind unul de înlăturare a operaţiunii juridice sau de îndreptare pentru motivul ca actul în temeiul căruia operaţiunea s-a efectuat nu a fost valabil, dreptul a fost greşit calificat, ori nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă al lui, încetând astfel efectele titlului de proprietate, conform art.34 din Legea nr.7/1996.

Cum, în cauză, a fost anulat titlul de proprietate nr.396/2004 în baza căruia a fost pronunţată sentinţa civilă nr…../20.04.2011, în temeiul căreia s-a făcut înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestieră cu numărul cadastral 247, instanţa reţine că sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute de art.33-34 din Legea nr.7/1996, urmând să dispună radierea dreptului înscris în favoarea reclamantului în cartea funciară nr. …. a localităţii V, pentru terenul în suprafaţă de 16100 m.p. pădure, cu numărul cadastral 247.

Instanţa reţine ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva încheierii nr. 16773/06.04.2011, având în vedere că la data emiterii acestei încheierii imobilul era înscris cu numărul cadastral 247, în cartea funciară nr……, iar până la rectificarea acesteia nu era posibilă intabularea dreptului de proprietate, în baza sentinţei civile nr……/18.05.2010 şi a titlului de proprietate nr.1514728/25.03.2010, reclamantul având posibilitatea să solicite intabularea, după rămânerea definitivă a hotărârii privind rectificarea cărţii funciare nr…... 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj.

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul I.P., domiciliat în oraş TC, str. Pădurea M, bl.B3, sc.1, ap.9, judeţul Gorj în contradictoriu cu pârâtul Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Dispune radierea dreptului înscris în favoarea reclamantului în cartea funciară nr. ….. a localităţii V, pentru terenul în suprafaţă de 16100 m.p. pădure, cu numărul cadastral 247.

Respinge plângerea formulată împotriva încheierii nr. 16773/06.04.2011.

Respinge acţiunea faţă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 15.06.2011.

Preşedinte,

C.V.

Grefier,

M.M.

Red.C.V.Tehn.DA.

4ex/30 Iunie 2011