Lege 241

Sentinţă penală 412 din 04.10.2011


Dosar nr. 1045/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 412/2011

Şedinţa publică de la 04 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.M.

GREFIER  L. V.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror V. R. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti.

Pe rol judecarea cauzei penale privindu-i pe inculpata M.C., trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti nr…./P/2010 din data de 16.03.2010 pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.6 din Legea nr.241/2005 şi pe partea civilă A.N.A.F.-D.G.F.P. GORJ.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit inculpata, reprezentată de avocat din oficiu B.M., şi partea civilă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că a fost depusă la dosarul cauzei adresa nr.4005/23.09.2011 emisă de Primăria Com.Albeni.

Instanţa pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpata a fost trimisă în judecată din infracţiunea prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 în infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 C.pen.

Reprezentantul Ministerului Public solicită schimbarea încadrării juridice.

Avocat B.M. lasă la aprecierea instanţei.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa declară  terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri:

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt starea de fapt şi arară că din probele administrate în cauză a fost dovedită vinovăţia inculpatei în săvârşirea infracţiunii infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 C.pen. Prin urmare solicită schimbarea încadrării juridice a infracţiunii, condamnarea inculpatei şi obligarea la plata acesteia la plata despăgubirilor materiale şi a cheltuielilor judiciar.

Avocat B.M., pentru inculpată, solicită instanţei ca la individualizarea judiciară pedepsei care îi va fi aplicată acesteia instanţa să aibă în vedere că inculpata nu are antecedente penale iar valoarea prejudiciului produs este relativ redusă.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti nr.303/P/2010 din data de 16.03.2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei M.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. de art.6 din Legea 241/2005.

Ca stare de fapt s-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare că inculpata, în calitate asociat unic şi administrator la S.C.L S.R.L., a reţinut şi nu a virat, cu rea-credinţă, în perioada februarie-august 2009, în termen de 30 de zile de la scadenţă, sumele datorate cu titlu de impozit şi contribuţii cu reţinerea la sursă, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 11675 lei.

Starea de fapt expusă de procuror a fost reţinută prin coroborarea următoarelor probe: înscrisuri şi declaraţia învinuitei.

Deşi legal citată, inculpata nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiată.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, instanţa reţine aceeaşi stare

de fapt cu cea expusă în rechizitoriu.

Astfel, inculpata M.C.  a avut calitatea de asociat şi administrator al S.C. L. S.R.L. Tg.-Jiu din anul 2007 şi până la data de 03.03.2010 când societatea comercială a intrat în insolvenţă, fiindu-i ridicat dreptul de administrare.

În perioada februarie-august 2009 inculpata a reţinut şi nu a virat, cu rea-credinţă, în termen de 30 de zile de la scadenţă, sumele datorate cu titlu de impozit şi contribuţii cu reţinerea la sursă, producând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 11675 lei, astfel cum rezultă din declaraţia inculpatei coroborată cu următoarele înscrisuri: declaraţii privind obligaţiile de plata la bugetul de stat, fişa sintetică totală, balanţele de verificare lunare, registrul lunar, statele de salarii, registre de casă.

Reaua credinţă a inculpatei rezultă din faptul că deşi în această perioadă a dispus de sumele de bani necesare plăţii impozitelor şi contribuţiilor, a preferat să achite alte debite, spre exemplu plăţi către asociaţi în valoare de 8500.

Cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale, inculpata a recunoscut săvârşirea faptei, motivând că banii reţinuţi au fost folosiţi pentru plata facturilor şi efectuarea altor cheltuieli în cadrul contractelor în derulare. Deşi s-a angajat să acopere prejudiciul adus bugetului de stat, inculpata nu şi-a îndeplinit obligaţia în cursul procesului penal.

În drept fapta inculpatei de a nu reţine şi a nu vira, cu rea-credinţă, în termen de 30 zile de la scadenţă, sumele datorate cu titlu de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă în cuantum de 11.675 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005, atât sub aspectul laturii obiective cât şi subiective, urmând a fi condamnată.

Instanţa apreciază însă că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.41 alin.2 C.pen. întrucât inculpata, în fiecare lună, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu a plătit cu rea credinţă sumele datorate cu titlu de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, fiecare faptă în parte întrunind elementele constitutive al infr. prev. şi ped. de art. 6 din Legea 241/2005, motiv pentru care, în baza art.334 C.proc.pen., va schimba încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata a fost trimisă în judecată din infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 în infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 C.pen.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate de art.6 din Legea 241/2005,  gradul de pericol social concret al faptei, împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, de persoana făptuitorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În primul rând, din analiza limitelor de pedeapsă stabilite de către legiuitor pentru această infracţiune, se constată că pedeapsa închisorii este prevăzută alternativ cu pedeapsa amenzii.

 Având în vedere atitudinea sinceră a inculpatei în cursul urmăririi penale, instanţa îi va aplica acesteia o pedeapsa de 5000 lei amendă penală şi îi va pune în vedere dispoziţiile art.631 C.pen.

Pe latură civilă, având în vedere că prin fapta ilicită a produs un prejudiciu bugetului statului, în baza art.14 raportat la art.346 alin.1 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil, va obliga inculpata la plata către partea civilă A.N.A.F.-D.G.F.P.Gorj a sumei de 11.675 lei cu titlu de despăgubiri, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile până la data plăţii efective.

Instanţa va dispune ca, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, să se comunice ONRC o copie a dispozitivului hotărârii.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală va fi obligată inculpata la plata a 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.334 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata a fost trimisă în judecată din infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 în infr. prev. şi ped. de art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 C.pen.

În baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea disp. art.41 alin.2 C.pen. condamnă inculpata M.C., fiica lui G. şi a M., născută la data de …. în Z., Jud.G., domiciliată în Com.A., Sat A., Jud.Gorj, cetăţean român, studii medii, C.N.P. …. la pedeapsa de 5000 lei amendă penală.

Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 631 Cod penal.

În baza art.14 raportat la art.346 alin.1 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil, obligă inculpata la plata către partea civilă A.N.A.F.-D.G.F.P.Gorj a sumei de 11.675 lei cu titlu de despăgubiri, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile până la data plăţii efective.

Dispune ca, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, să se comunice ONRC o copie a dispozitivului hotărârii.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpata la plata a 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpată .

Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.10.2011.

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

L. V.

I.M. 26 Octombrie 2011