Pl cv

Sentinţă civilă 2896 din 14.10.2011


 R O M Â N I A Cod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 2310/317/2011 - plângere contravenţională -

Sentinţa Civilă Nr. 2896

Şedinţa publică din  14.10.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE -  M.C.L.

GREFIER - P.A

Pe rol soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul D.C., cu domiciliul în  T.J., str. N.T.bl...., ap.9, judeţul G., în contradictoriu cu  intimata I.P.J. G.  - Serviciul  Poliţiei Rutiere, cu sediul în T.J., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat petentul, lipsă fiind  reprezentantul intimatei.

Procedura  de  citare legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, a fost depus la dosar răspunsul solicitat de instanţă, prin  adresa nr........ din 26.09.2011  emisă de  intimată prin care  a depus la  dosar  materialul probator ce a stat la baza întocmirii procesului verbal contestat(, raportul  agentului  constatator din data de 12.08.2011, 6 fotografii video –radar, buletinul de  verificare  metrologică a aparatului  radar nr.0101622/31.08.2010  şi cazierul auto al petentului,filele  20 -25) şi faţă de precizarea părţii prezente că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat s-a  constatat  cauza în stare de  judecată  şi instanţa a acordat  cuvântul pe fond;

Petentul a solicitat admiterea plângerii şi  anularea procesului verbal.

I N S T A N Ţ A

Deliberând  asupra cauzei civile faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.06.2011, sub numărul unic ......./317/2011, petentul D.C., a solicitat anularea procesului verbal  Seria CC nr. .…. încheiat la data de 28.05.2011 de către un agent  constatator  din cadrul Serviciului Public Rutier G., prin care  a fost sancţionat  cu amenda şi reţinerea permisului de  conducere,  solicitând admiterea  plângerii contravenţionale, anularea  procesului  verbal de  contravenţie , exonerarea sa  de  la plata  amenzii  şi restituirea  permisului de conducere.

În motivarea plângerii, petentul a  arătat că prin procesul verbal contestat s-a reţinut că în ziua  de  28.05.2011, ora 7,26 în timp ce  conducea  autoturismul marca  Ford cu numărul  de  înmatriculare GJ -88- ….., în localitatea S. a depăşit  viteza  legală cu mai mult  de  50 km/ h , faptă  prevăzută şi pedepsită  de art.102 alin.(3) lit.e din OUG 195/2002.

Arată  petentul că această stare de fapt reţinută nu este cea reală, întrucât în data respectivă se deplasa din direcţia  Scoarţa  în direcţia  T.J. împreună  cu alte  persoane,nu a depăşit  viteza  cu mai mult  de  50 km/h în vreo localitate şi consideră  că se afla  în afara localităţii atunci când a fost înregistrat de aparatul video radar.Mai arată că autoturismul echipajului de poliţie  pe care era amplasat radarul cu care  i-a fost  măsurată viteza, se afla în mişcare  venind  din sens opus, iar  conform Biroului Român  de Metrologie Legală  marjele de eroare  a cinemometrelor(radare) în regim de deplasare sunt; 4 km/ h pentru  viteza de până  la 100 km/h şi 5% pentru viteze de peste 100 km/h(art.3.1.1. Norma  de  Metrologie  Legală 021 -05/23.11.2005  aprobată  prin ordinul  nr.301/23.11.2005 din Monitorul Oficial  al României).

Având în vedere  că deşi a fost  înregistrat cu  101 km/h în afara localităţii, prin aplicarea marjei de eroare  a cinemometrului  cu care  a fost  înregistrată această viteză  rezultă  că nu  putea să aibă o viteză  mai mare de  96 km/h.

De aceea consideră  că s-ar impune  schimbarea  încadrării  juridice a faptei  din art.102 alin.3 şi reducerea sancţiunii amenzii.

A solicitat  admiterea plângerii  şi anularea  procesului  verbal  de  constatare de constatare  a contravenţiei.

În drept şi-a întemeiat plângerea  pe disp. art. 31 din OUG 2/2001.

 În dovedirea plângerii  petentul  a depus la dosar în copie :exemplarul 2 al procesului verbal seria CC nr. ……încheiat la data de 28.05.2011 de S.P.R. G., cartea sa de identitate, dovada Seria  CD nr…… din data de  02.06.2011, decizia nr..  din data de  30 iunie  2008  pronunţată de  Tribunalul G. în dosarul nr……./317/2007, adresa nr…… din data  de  27.08.2007 emisă de  Biroul  Român  de  Metrologie  Legală .

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 36 din OG nr. 2/2001.

În termenul legal, împotriva procesului verbal de contravenţie a fost formulată de către petent prezenta plângere.

La termenul de judecată din data de 08.07.2011, petentul a depus la dosar o notă de şedinţă , prin care a solicitat efectuarea mai multor verificări.

Instanţa a încuviinţat petentului proba testimonială, dar prin declaraţia de la termenul de judecată din 23.09.2011, petentul a renunţat , precum şi proba cu efectuarea unei adrese la Serviciul Judeţean de Metrologie Legală G., pentru a preciza care este marja de eroare a unui cinemometru pentru viteză mai mare de 100 Km/h, când radarul este montat pe un autoturism aflat în mişcare sau staţionat, răspuns ce a fost înaintat cu adresa nr……/08.08.2011.

Intimata deşi legal citată nu a formulat întâmpinare în cauză, ci cu adresa  nr........ din 26.09.2011  a depus la  dosar  materialul probator care a stat la baza  întocmirii procesului verbal  contestat (raportul  agentului  constatator din data de 12.08.2011, 6 fotografii video –radar, buletinul de  verificare  metrologică a aparatului  radar  şi cazierul auto al petentului) (filele  20 -25)  .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de  contravenţie seria CC nr. …… încheiat la data de 28.05.2011, de către intimata  I.P.J. G. - Serviciul  Poliţiei Rutiere, petentul D.C., a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 603 lei şi avertisment  conform art. art 102 alin.3 pct e  şi 101 alin.1 pct. 18 din  OUG  195/2002 reţinându-se că  în data  de 28.05.2011 în jurul orelor 6:26, pe DN 67, pe raza localităţii Scoarţa, a condus autoturismul  Ford  cu numărul de  înmatriculare  GJ -88- …, cu viteză peste limita legală, fiind depistat de aparatul video radar cu viteza de  de 101 km/h, refuzând să prezinte permisu de conducere agentului constatator.

Procedând potrivit art. 34 alineat 1 din OG nr. 2/2001 la verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului verbal de constatarea contravenţiei contestat, instanţa constată că acesta a fost  încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cauze de nulitate absolută ce ar fi putut fi invocate şi din oficiu.

Asupra temeiniciei procesului verbal de constatare a contravenţiei Seria CC nr. din 28.05.2011, instanţa a reţinut următoarele: deşi în OG nr.2/2001 nu se arată în mod expres care este forţa probatorie a procesului verbal de constatare a contravenţiei, în practica judiciară internă se reţine în mod constant că procesul verbal legal întocmit face dovada până la proba contrarie, iar în temeiul art.1169 C civ, sarcina probei revine celui care contestă realitatea consemnărilor din procesul verbal. Prin urmare este evident  că o persoană care are calitatea de contravenient nu beneficiază de o prezumţie de nevinovăţie, aşa cum s-ar fi întâmplat dacă fapta ar fi fost calificată ca fiind penală. Este adevărat că nu se poate nega forţa probatorie a procesului verbal de constatare a unei contravenţii, acesta fiind totuşi un act întocmit de către un agent al statului, însă toate acestea până la limita de a-l pune pe contravenient în imposibilitatea de a se apăra.

Astfel, în măsura în care procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este susţinut de dovezile în baza căror s-a întocmit, iar contravenientul nu are altă probă de nevinovăţie, nu se mai poate susţine temeinicia procesului verbal fără a se încălca prezumţia de nevinovăţie instituită de art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi recunoscută de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase cauze referitoare la contravenţii.

În speţă, înregistrările foto depuse la dosar sunt neconcludente, în acestea nu se vede dacă înregistrarea s-a făcut în localitate sau în afara localităţii, creându-se un dubiu în ceea ce priveşte vinovăţia contravenientului, dubiu ce profită acestuia(in dubiu pro reo), iar cu privire la fapta de a refuza să înmâneze permisul de conducere agentului constatator nu există nici un fel de dovadă

Mai mult cu privire la calificarea agentului constatator de operator aparat radar, la dosar nu a fost depusă nicio dovadă în acest sens, respectiv nu a fost depus la dosar atestatul de operator radar al agentului constatator.

Cele invocate de către petent că autoturismul echipajului de poliţie  pe care se afla montat  aparatul video radar se afla în mişcare, iar în aceste situaţii trebuie să se aplice  marjele de eroare  a cinemometrelor(radare) care  în regim de deplasare sunt de  4 km/ h pentru  viteza de până  la 100 km/h şi 5% pentru viteze de peste 100 km/h conform art.3.1.1. din Normae  de  Metrologie  Legală 021 -05/23.11.2005  aprobată  prin ordinul  nr.301/23.11.2005 din Monitorul Oficial  al României, nu se poate reţineacestă apărare întrucât aceste marje de eroare sunt atât cu plus , cât şi ci minus, pentru viteze de peste 100 KM/h

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa în temeiul art.34 alin.1 din  OG 2/2001 privind regimul juridic la contravenţiilor, va admite plângerea contravenţională formulată de petentul D. şi va anula procesul verbal de contravenţie Seria CC nr. încheiat la data de 28.05.2011, de către intimata  I.P.J. G. - Serviciul  Poliţiei Rutiere.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul D.C., cu domiciliul în  T.J., str. N.T.bl...., ap.9, judeţul G., în contradictoriu cu  intimata I.P.J. G.  - Serviciul  Poliţiei Rutiere, cu sediul în T.J., judeţul G..

Anulează procesul verbal contestat seria  CC nr.  încheiat la data de 28.05.2011, de către  I.P.J. G. - Serviciul  Poliţiei Rutiere.

 Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.10.2011.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

 M. C.  L. P.A 

RED MCL/4  ex/26.10.2011

Domenii speta