Nulitate titlu

Sentinţă civilă 2821 din 07.11.2011


Dosar nr. 2491/317/2009 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

fond funciar

Sentinţa Nr. 2821/2011

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE N.M.P.

Grefier E.R.

Pe rol pronunţarea  dezbaterilor asupra  cauzei civile privind pe reclamantul pârât G.V.,domiciliat în T. ,str. P. nr. 737 , judeţul G ,în contradictoriu cu  pârâtul reclamant G.C.,domiciliat în T. , str. P. , nr. 739 , judeţul G. şi pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar T. , cu sediul în T. ,judeţul G. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. , cu sediul în Târgu Jiu , judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică ,lipsă părţile.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 05.10.2011 ,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.06.2009 ,reclamantul G.V.,în contradictoriu cu  pârâţii G.C., Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. , a formulat plângere împotriva HCJ nr. 55/1991 , a adeverinţei nr. 5554/19.06.2008 şi a procesului-verbal de punere în posesie , emise pe numele pârâtului G.C. , solicitând anularea acestor acte pentru suprafaţa de teren ce se suprapune cu terenul inclus în titlul de proprietate nr. 1350164/02.06.2004 ,emis pe numele său.

În motivarea acţiunii reclamantul G.V.a precizat că prin actele  contestate , pârâtului G.C. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate  pentru suprafaţa de 0,1732 mp , situat în intravilanul oraşului T. , tarlaua 27 ,parcelele  2093/1,2094 şi 2096 , având ca vecini la N- DJ 675, E-G.C., S-pârâul Cioiana ,iar la V- A. E.

În aceste acte de reconstituire a fost însă inclus şi un teren cu lăţimea de aproximativ 2 m ,teren inclus şi în titlul de proprietate nr. 13201564/2004 emis pe numele reclamantului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. III ,pct. 1 lit. a din Leg. Nr. 169/1997.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

Prin nota de şedinţă de la data de 03.02.2010 ,reclamantul a invocat excepţie lipsei  de interes şi a lipsei calităţii procesuale active a pârâtului reclamant G.C.,cu privire la cererea conexată,invocând faptul că acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce provin de la tatăl părţilor,aspect confirmat şi de pârâta Comisia Locală de Fond Funciar T.. Acesta ar justifica un interes numai în măsura în care la rândul său ar avea reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu ,în caz contrar nu ar avea niciun folos practic în urma anulării actelor contestate.

La termenul de judecată din data de 03.02.2010  ,în temeiul art 137 alin Cod de procedură civilă ,instanţa a unit excepţia invocată cu fondul cauzei ,pentru motivele  menţionate în încheierea de la acea dată.

În dovedirea acţiunii au fost depuse următoarele înscrisuri:adeverinţa nr. 5554/19.06.2008,procesul-verbal de punere în posesie din data de 19.06.2008,titlul de proprietate nr.13201564/02.06.2004,procesul-verbal de punere în posesie aferent , schiţa terenului, ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală ,dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr.  1501/P/2009,adresele nr. 9 şi 10/10.01.2011 eliberate de Primăria T.,HCJ 55/1991,anexa,cerere de reconstituire formulată de autoarea G.J.,cererea nr.1443/1995 ,adeverinţa nr. 978/19.04.1994,adresa nr. 7139/18.05.2011, extras CF nr.35150 T.,rezoluţia nr. 1235/II/2/2011 , referatul cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală, filă BAP, titlul de proprietate nr. 1517536 emis pe numele autoarei  G.J..

La data de 28.06.2011 , reclamantul G.V.a depus un memoriu în care a precizat că terenul din  adeverinţa contestată a aparţinut mamei sale G.J. , conform ordonanţei de adjudecare  nr. 1 din data de 30.05.1958,iar Parchetul de pe lângă  judecătoria Tg. Cărbuneşti a stabilit că adeverinţa contestată este falsă. Titlul de proprietate emis pe numele său , a fost emis în baza unei decizii de atribuire dată de Primăria T. .S-a mai invocat lipsa unor înscrisuri de la dosar ,fără a menţiona despre care înscrisuri este vorba.

Pârâtul G.C. a solicitat proba cu înscrisuri ,depunând la dosar următoarele:fila  BAP, sentinţa civilă nr. 36633/1996,actul dotal din 07.04.1915, certificatul de moştenitor  nr. 105/1989, acte de stare civilă , declaraţia de 54/1989, adresa nr. 12386/08.11.2010 emisă de Primăria T.,titlul de proprietate nr. 13501654/2004, procesul –verbal aferent, schiţa terenului cererea înregistrată sub nr. 3833/317/2009,adresa nr. 12386/2010,adresa nr. 12076/2009, decizia nr. 35/1984, act de donaţie din 1984 ,sentinţa civilă nr. 3663/1996, copie plângere HCJ, decizie  de respingere a notificării nr. 235/13.09.2004,adresa nr. 9484/2005,încheierea de şedinţă din data de 03.07.2006 pronunţată în dosarul nr. 3418/2006, ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală dată în dosarul nr. 1501/P/2009, certificat de deces privind pe autoarea G.J.,sentinţa civilă nr. 3546/24.11.2010 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti , decizia civilă nr. 834/01.06.2011 pronunţată de Curtea de  Apel Craiova, în dosarul nr. 2183/317/2009,decizia nr. 35/1984,adeverinţa nr. 9461/05.10.2011, ti.

La solicitarea instanţei  pârâta Comisia Locală de Fond Funciar T. a înaintat adresa nr. 12076/26.10.2009 şi documentaţia care  a stat la baza emiterii adeverinţei contestate ,cu menţiunea că această adeverinţă a fost în baza certificatului de moştenitor nr.  105/1989 ,iar titlul de proprietate emis pe numele  reclamantului a fost emis în baza deciziei nr. 35/1984 şi a actului de donaţie nr. 492/1984.Au fost anexate următoarele înscrisuri:HCJ 55/1991, anexa, situaţia centralizatoare, cererea de reconstituire  nr. 4268/20.03.1991 formulată de autoarea G.J., cererea nr. 5554/08.06.2008 formulată de pârâtul G.C., certificatul de moştenitor nr. 105/01.02.1989,adeverinţa nr. 5554/19.06.2008 ,procesul-verbal aferent,schiţa terenurilor , decizia nr. 35/14.06.1984, actul de donaţie din 14.06.1984,sentinţa civilă nr. 3663/05.09.1996 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 5591/1995, plan cadastral, filă BAP.

A mai fost depusă adresa nr.13960807.01.2010 în care s-a precizat că părţile au mai formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate , respectiv cerere nr. 9111/29.11.2005 depusă de pârât ,şi cererea din aceeaşi dată formulată  de  reclamant, ambele cereri  fiind invalidate prin HCJ 3979/2006 şi HCJ nr. 4635/2007, hotărâri comunicate conform legii şi necontestate de părţi.

Au fost anexate următoarele înscrisuri: HCJ 3979/21.04.2006 şi anexa,HCJ nr. 4635/25.05.2007 şi anexa,dovada comunicării acestor hotărâri,cererile nr. 9111/29.11.2005 şi nr. 743/29.11.2005 formulate de pârâtul G.C., cererea nr. 9282/02.12.2005,cererile din 29.11.2005 şi ce cererea fără număr formulate de reclamant,schiţa terenurilor, decretul de expropriere,notificarea nr. 262N , notificarea din data de 23.02.2002,declaraţii de vecinătate ,schiţă teren,acte de stare civilă , certificatul de moştenitor nr. 105/01.02.1989,filă BAP,decizia nr. 520/16.06.1958,procesul-verbal din data de 12.09.1958,HCJ55/1991,anexa,situaţia centralizatoare,cerere de reconstituire formulată de autoarea G.J.,titlul de proprietate nr. 13501564/02.06.2004,procesul-verbal aferent,schiţa terenurilor,cererea nr. 5554/2008 ,adeverinţa nr. 5554/2008,procesul-verbal aferent.

La data de 05.10.2011 pârâtul reclamant G.C.a depus notă de şedinţă în care a invocat excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului G.V., acesta din urmă renunţând la succesiunea autorului G.D.. Mai precizează că doar el şi autoarea G.J. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cererile fiind validate prin HCJ nr. 55/1991, în mod nelegal fiind emis titlul de proprietate pe numele reclamantului.

În temeiul art. 137 alin 2 Cod de procedură civilă ,excepţiile invocate au fost unite cu fondul ,pentru motivele menţionate în încheierea de şedinţă din data de 05.10.2011.

 La cererea reclamantului ,s-a administrat proba cu interogatoriul pârâtului ,răspunsul dat de acesta fiind consemnat şi ataşat la dosar (f.144).

A fost încuviinţată proba cu expertiză topografică ,raportul şi suplimentul la raportul de expertiză fiind întocmite de expertul topograf T.I..

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţa sub nr. 3833/317/2009 , reclamantul G.C.,în contradictoriu cu pârâţii G.V.,Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. a solicitat constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr.13501564/02.06.2004  şi a actelor primare şi obligarea comisiei  pârâtelor Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G.  să elibereze un nou titlu de proprietate  pentru reclamant ,întrucât pârâtul a renunţat la succesiune. Solicită cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii , reclamantul precizează că atât el ,cât şi pârâtul G.C. sunt fiii autorului G.D. ,însă pârâtul a renunţat la moştenirea acestui autor , potrivit declaraţiei de renunţare nr. 53/1989.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. III alin  lit a din Leg. Nr. 169/1997.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

 În dovedirea acţiunii reclamantul a depus următoarele înscrisuri:act identitate , titlu de proprietate 13501564/2004, procesul-verbal aferent,schiţa terenului, certificatul de moştenitor nr. 105/1989.

La termenul de judecată din data de 16.12.2009, prezenta cerere a fost conexată la cererea înregistrată sub nr. 2941/317/2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

În temeiul  art. 137 Cod de procedură civilă ,instanţa se va pronunţa  mai întâi asupra  excepţiei lipsei de interes şi a lipsei calităţii procesuale active a reclamantului G.V., excepţie invocată de pârâtul G. V..

 Din raportul de expertiză întocmit de expertul topograf  T.  I. , rezultă că  actele  de reconstituire  emise  în favoarea părţilor se suprapun  pentru o suprafaţă de 20 mp.

În aceste condiţii ,având în vedere faptul că în favoarea  ambelor  părţi au  fost emise acte de reconstituire a dreptului de proprietate  ,  nu se poate reţine apărarea pârâtului în sensul că reclamantul nu poate justifica nici un interes legitim sau că nu ar avea calitate procesuală în promovarea acţiunii pentru desfiinţarea titlului de proprietate  , excepţia invocată de pârât urmând a fi respinsă  ca neîntemeiată.

Pentru aceleaşi considerente vor fi respinse şi excepţia lipsei de interes şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului G.C.,cu privire la cererea conexată , excepţii invocate de pârâtul G. V.

Cu privire la fondul cauzei instanţa reţine că  la data de 02.06.2004 a fost emis titlul de proprietate nr. 13501564 ,prin care reclamantului pârât G.V.i-a fost  reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 0,2369 mp ,teren situat în intravilanul oraşului T.. Titlul de proprietate menţionat anterior a fost emis  conform procesului-verbal de punere în posesie din data de 02.07.2002.

Din răspunsul formulat de pârâta Comisia Locală de Fond Funciar T. ,rezultă că acest titlu de proprietate a fost emis în baza Deciziei nr. 35/1984 şi a actului de donaţie nr. 492/1984.

La data de  19.06.2006 a fost emisă în favoarea pârâtului reclamant G.C., adeverinţa de proprietate nr. 5554 pentru suprafaţa de 0,1732 ha, fiind întocmit şi procesul-verbal din aceeaşi dată .

În adresele emise , această pârâtă menţionează că adeverinţa contestată a fost emisă în baza HCJ nr. 55/1991.

Din raportul de expertiză întocmit  de expertul topograf ,rezultă că titlul de proprietate emis pe numele reclamantului pârât G.V.şi adeverinţa de proprietate emisă  în favoarea pârâtului reclamant G.C., se suprapun p eo suprafaţă de 20 mp , individualizată în anexele 3 şi 4 la raportul de expertiză , fiind delimitate de punctele 6-aa-b-c-32-28-17-12-11-8-6 , având ca vecini la N –drum judeţean ,la E-G.V.,iar la V şi S- G.C..

Potrivit adresei nr.13960 /01.01.2010 ,  pârâtul reclamant G.C.a formulat doar cererea de reconstituire înregistrată sub nr. 9111/29.11.2005 pentru terenul cu vegetaţie forestieră ,iar reclamantul pârât G.V.a formulat la aceeaşi dată cerere de reconstituire pentru terenul agricol şi acordare de despăgubiri , cereri invalidate prin HCJ  3979/2006 şi HCJ 4635/ 2007 , necontestate de părţi.

S-a precizat că pentru terenurile ce provin de la autorul G.D. a formulat cerere de reconstituire numai G.J. , mama părţilor ,cererea formulată de aceasta fiind validată pentru suprafaţa de 0,32 ha ,prin HCJ nr. 55/1991.

 Conform susţinerilor părţilor , terenurile pentru care au fost emise actele de reconstituire contestate provin de la autorul G.D..

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 105/ 105/01.02.1989 , singurul moştenitor acceptant al succesiunii rămase de pe urma autorului  G.D. , este pârâtul reclamant G.C., fiind renunţători  reclamantul pârât G.V., conform declaraţie nr. 54/1989 şi G.J. , conform declaraţiei nr. 53/1989.

În consecinţă reclamantul pârât G.V.nu avea calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, chiar dacă terenurile ce au făcut obiectul reconstituirii nu se regăseau în patrimoniul defunctului la acea dată.

Astfel, potrivit art. 696 Cod civil, eredele care a renunţat la succesiune se consideră că nu a fost niciodată erede, ceea ce presupune că renunţătorul nu poate invoca niciun drept pe care ar putea să îl culeagă în calitate de moştenitor.

Renunţarea este un act de opţiune succesorală cu caracter indivizibil, privind atât bunurile prezente ale autorului, cât şi pe cele viitoare nefiind permisă renunţarea doar cu privire la unele bunuri şi acceptarea altora.

Faptul că renunţarea priveşte atât bunurile prezente, cât şi pe cele viitoare rezultă din aceea că obiectul devoluţiunii succesorale îl constituie patrimoniul defunctului, prin patrimoniu înţelegându-se toate bunurile autorului, prezente şi viitoare.

Articolul 13 din Legea nr.18/1991 repune în termenul de acceptare a succesiunii, prin formularea cererii de reconstituire, numai pe moştenitorii autorului, acceptanţi şi neacceptanţi , noţiune ce îi exclude pe renunţători, tocmai pentru că nu mai au calitatea de moştenitori, în temeiul art.696 Cod civil.

Deşi a renunţat la succesiunea soţului său ,autoarea G.J. a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr.  4268/20.03.1991, precizând că terenurile provin de la soţul său G.D.,  menţionând însă că moştenitori ai acestui autor sunt şi G.V.şi G.C. , solicitând reconstituirea şi în numele acestora, în anexa de validare fiind însă menţionată numai această autoare.

Chiar dacă cererea de reconstituire a fost formulată numai de  autoarea G.J. , pârâtul reclamant G.C.a acceptat consecinţele juridice ce decurg din formularea acestei cereri  ,formulând cerere pentru eliberarea adeverinţei de proprietate, având astfel posibilitatea de a contesta hotărârea de validare nr. 55/1991, emisă în favoarea unui moştenitor renunţător la succesiunea autorului G.D..

 Adeverinţa nr. 5554/2006 ,nu a fost însă emisă în conformitate cu hotărârea de validare susmenţionată.

Cu privire la titlul de proprietate nr. 13501564/02.06.2004 , nu se poate reţine că a fost eliberat conform deciziei nr. 35/1984 şi actului de donaţie nr. 482/1984,întrucât potrivit deciziei menţionate anterior  reclamantului pârât G.V.i-au fost atribuiţi doar 100 mp în vederea construirii  unei locuinţe, iar prin actul de donaţie a fost dobândit numai dreptul de proprietate asupra unor construcţii ce au aparţinut autorului G.D.. Mai mult reclamantul pârât nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate , titlul emis astfel şi procesul-verbal de punere în posesie aferent , nefiind emise în baza unei hotărâri de validare , nefiind respectate ,nici în cazul acesta,dispoziţiile  legilor fondului funciar cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate.

 Deşi instanţa i-a pus în vedere reclamantului pârât G.V.să depună planul de amplasament aferent deciziei nr. 35/1984 ,pentru a se stabili dacă suprafaţa de 20 mp pentru care există suprapunere , face parte din cei 100 mp atribuiţi , reclamantul pârât nu a prezentat acest înscris.

Pentru considerentele menţionate anterior ,având în vedere faptul că terenul pentru care a fost eliberată adeverinţa de proprietate nr. 5554/2006 şi procesul-verbal aferent , provine de la autorul G.D. ,iar G.J. a formulat cererea de reconstituire şi în numele pârâtului reclamant G.C., acesta având astfel posibilitatea de a contesta actele de reconstituire  emise în baza acestei cereri  şi fiind singurul moştenitor acceptant al succesiunii autorului susmenţionat , iar reclamantul pârât  G.V.era persoană neîndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă, aceasta nemaiavând calitatea de moştenitor al acestui autor  , prin efectul renunţării la succesiunea acestuia,  instanţa apreciază acţiunea formulată de acesta ca neîntemeiată ,urmând a fi respinsă ca atare.

Cu privire la cererea conexată , întrucât titlul de proprietate nr.  13501564/02.06.2004 , se suprapune  doar parţial cu adeverinţa susmenţionată ,adeverinţă emisă în baza cererii de reconstituire formulată de G.J. ,cerere formulată şi în numele celor doi fii , instanţa  apreciază ca întemeiată în parte cererea conexată ,respectiv doar pentru suprafaţa de 20 mp pentru care există suprapunere , neexistând nicio dovadă că pârâtul reclamant ar fi solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de teren înscrisă în titlul contestat şi în procesul-verbal aferent şi nici  că prin cererea formulată în numele său s-ar fi solicitat şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru această diferenţă de teren.

În consecinţă ,văzând şi dispoziţiile art. III alin 1 lit. a punctul i din Leg. nr. 169/1997 , instanţa va admite în parte acţiunea  conexată şi va  constata nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate contestat şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent ,doar pentru suprafaţa de 20 mp pentru care există suprapunere ,astfel cum a fost identificată de expert.

 Chiar dacă terenul ar fi fost proprietatea  autoarei G.J. reclamantul pârât G.V.nu ar fi avut calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietatea pentru suprafaţa de 20 mp , fiind solicitată de această autoare ,cererea fiind validată.

În consecinţă , este neîntemeiat, urmând a fi respins  capătul de cerere privind obligarea comisiilor de fond funciar  să întocmească documentaţia şi să  elibereze un alt titlu de proprietate pe numele pârâtului reclamant G.V., atât pentru diferenţa de teren ,cât şi pentru cei 20 mp pentru care există suprapunere , având în vedere că nu au fost contestate actele de reconstituire emise pe numele autoarei  G.J..

În temeiul art. 274 Cod de procedură civilă va obliga reclamant pârât G.V.să plătească pârâtului reclamant suma de 1000 lei ,reprezentând onorariu apărător şi onorariu expert ,conform dovezilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei  de interes şi  excepţia  lipsei calităţii procesuale active a reclamantului G.V., excepţii invocate de pârâtul G.C..

Respinge excepţia lipsei  de interes şi  excepţia  lipsei calităţii procesuale active a reclamantului G.  C., excepţii invocate de pârâtul G.  V. , cu privire la cererea conexată.

Respinge acţiunea  formulată de reclamantul G.V.,domiciliat în T. ,str. P. nr. 737 , judeţul G. ,în contradictoriu cu  pârâtul G.C.,domiciliat în T. , str. P. ,nr. 739,judeţul G. şi pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar T. , cu sediul în T. ,judeţul G. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. , cu sediul în Târgu Jiu , judeţul G..

 Admite în parte acţiunea conexată ,formulată de reclamantul G.  C. în contradictoriu cu pârâţii G. V., Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G..

 Constată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 13501564/02.06.2004 şi a procesului verbal de punere în posesie  din data de 02.07.2002 ,emise pe numele pârâtului G.V., pentru  suprafaţa de 20 mp ,teren delimitat în schiţele anexă 3 şi 4 la raportul de expertiză întocmit de expertul topograf  T.I. , teren delimitat de punctele 6-a-b-c-32-28-17-12-11-8-6 , având ca vecini la N-drum judeţean , E-G.V.,V şi S-G.C..

 Obligă  reclamantul  pârât G.V.să plătească pârâtului reclamant  G.  C. suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 07.10.2011.

Preşedinte,

N.M.P.

Grefier,

E.R.

Red.. tenh. N.M.P. /6ex/17 Octombrie 2011