Somaţie de plată

Sentinţă civilă 743 din 09.03.2012


Dosar nr. 495/317/2012 Cod operator 3924

-somaţie de plată-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI

JUDEŢUL GORJ

SENTINŢA CIVILĂ NR.743

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 09 Martie 2012

INSTANŢĂ CONSTITUITĂ DIN:

Preşedinte: M.C.L.

Grefier: M.M.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de creditoarea S.C. E. K. R. S.R.L., cu sediul în …, în contradictoriu cu  debitorul S.I.S., cu domiciliul în …., având ca obiect - somaţie de plată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier  după care ,

Nemaifiind alte cereri de formulat au probe de administrat , instanţa, constată dosarul în stare de judecată  în baza art.150 cod procedură civilă şi-l reţine spre soluţionare. 

INSTANŢA :

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. unic 495/317/2012, creditoarea S.C. E. K. R. S.R.L C. a chemat în judecată pe debitorul S.I.S. , pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se emită somaţia de plată împotriva acestuia pentru suma de 1519,03 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate, a abonamentelor pentru servicii, ajustări la desfiinţarea postului telefonic şi dobândă legală.

În motivarea cererii creditoarea  arată că între S.C. R. S.A şi debitorul S.I.S. s-a încheiat contractul nr. SO-3494387 pentru furnizarea de servicii Romtelecom prin care  a prestat servicii integrate de telecomunicaţii, urmând ca şi debitorul să achite contravaloarea acestor servicii într-un anumit termen de la facturarea lor, emiţând o serie de facturi care nu au fost însă achitate integral de debitor, astfel că , contravaloarea acestor facturi împreună cu o serie de regularizări a fot inclusă în ultima factură, respectiv în factura Seria RTGG nr.0461114 din data de 01.10.2009.

 A mai arătat că dreptul de creanţă al SC. R. S.A. faţă de debitorul S.I.S. provenind din contractul de abonament încheiat a fost cesionat către S.C. E. K. R. S.R.L, că, pentru serviciile prestate şi neachitate la termen, SC. R.S.A. a calculat majorări de întârziere având ca temei legal Tarifele Romtelecom. aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, care sunt de 0,15 % pe zi pentru primele 15 zile de întârziere şi de 0,35% pe zi pentru următoarele zile până la deconectare, că ajustările reprezintă al doilea tip de penalizări ce pot fi facturate şi pot fi compuse din majorări la desfiinţarea potului telefonic şi/sau contravaloarea echipament , calculate de R. la data de 01.10.2009 când a deconectat din reţea debitorul, iar între momentul deconectării şi momentul convocării la conciliere, creditoarea a calculat dobânzi legale conform OG nr.9/2000, pentru repararea integrală a prejudiciului suferit prin neplata serviciilor prestate.

A notificat în repetate rânduri debitorul în vederea efectuării plăţii datoriei, dar demersurile sale au rămas fără rezultat

Consideră creditoarea că este titulara unei creanţe lichide, certe şi exigibile, întrucât existenţa creanţei certe rezultă în mod evident din facturile emise şi neachitate, caracterul lichid fiind determinat din punct de vedere al debitului principal din facturi şi determinabilă din punct de vedere al majorărilor şi al dobânzii legale în baza prevederilor condiţiilor generale şi a tarifelor avizate de Oficiul Concurenţei şi OG nr.9/2000, iar caracterul exigibil rezultă din faptul că este ajunsă la scadenţă.

 În drept, cererea se întemeiază pe dispoziţiile O.G. nr.5/2001, art.99,art.1073,art.1101,art.1111 C.civ, art.379 C.pr. civ, art.43 şi art.46 C. Com, art.2 şi art.3 din OG nr.9/2000.

 În conformitate cu disp. art.242 alin.2 C. pr. civ., se solicită judecarea în lipsă.

Cererea a fost timbrată cu 39,00 lei taxă timbru, conform chitanţei nr.4553372/21.02.2012 ( fila 15) şi 0,5 lei timbru judiciar mobil.

Spre dovadă, creditoarea a depus la dosarul cauzei înscrisuri,respectiv în copie: modul de calcul al debitului, factura nr.0461114 /01.10.2009 cu anexa la factură, factura nr.781270/01.09.2010 cu anexa la factură,factura nr.4872027/01.08.2010 cu anexa la factură, factura nr.1919773/01.07.2009 cu anexa la factură, factura nr.9115301/01.06.2009 cu anexa la factură, contractul pentru furnizarea de servicii Romtelecom nr. …, proces verbal de predare primire/returnare echipament din data de 22.05.2009, arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare privind pe creditoare cu privire la debitorii săi la data vizualizării, respectiv 14.09.2011.

Din analiza înscrisurilor de la dosarul cauzei, precum şi a susţinerilor părţilor, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 1 alin.1 din O.G. nr.5/2001, ,,Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”

Procedura instituită de O.G. nr.5/2001, este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun în scopul realizării cu celeritate a creanţelor constatate prin înscrisuri şi recunoscute de părţi.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că prin contractul pentru furnizarea de servicii Romtelecom nr. …., cedat creditoarei S.C. E. K. R. S.R.L C., cea dintâi s-a obligat să presteze servicii integrate de telecomunicaţii, respectiv Serviciul TV Dolce cu pachetul de bază „Variety Star” .

Din analiza conţinutului contractului rezultă că acesta nu cuprinde clauze privind cuantumul unui abonament lunar sau  modalitatea de a se factura plata unui eventual abonament.

Or, în speţă, nu există certitudinea că sumele pretinse constituie sau nu obligaţii de plată ale debitoarei, astfel că cererea urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de creditoarea S.C. E. K. R. S.R.L C.., cu sediul în …, în contradictoriu cu  debitorul S.I.S., cu domiciliul în …,  având ca obiect - somaţie de plată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică din data de 09.03.2012.

Preşedinte,  Grefier

M.C.L. M.M.

Red.+tehn. M.C.L.-4 ex./20.03.2012