Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2462 din 07.09.2012


Titlu : contestatie la executare

Domeniu asociat : executare silită

Dosar nr. 2165/317/2012 Cod operator 3924

-contestaţie la executare-

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI

JUDEŢUL GORJ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2462

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 07 Septembrie 2012

INSTANŢĂ CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE : M.C..L.

Grefier : A.I.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de contestatorul BI domiciliat în Tg.C, Str. T, nr. 82, Judeţul G, în contradictoriu cu intimaţii C I, domiciliat în Tg.C, Str. T, nr. 80, judeţul G şi B.E.J. C M C, cu sediul în Tg.C, str. T, nr. 22, Judeţul G, având ca obiect contestaţie la executare şi suspendarea executării silite .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat  contestatorul, lipsă fiind intimaţii CI şi B.E.J. TEC.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care precizează că  procedura de citare este completă.

Contestatorul depune la dosar în copie factura nr. 00004085/30.12.2010.

Din oficiu, instanţa a luat o precizare contestatorului B I care a precizat că nu înţelege să depună cauţiunea, declaraţie consemnată şi ataşată la fila 56 din dosar.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond:

Contestatorul, având cuvântul, a solicitat admiterea  cererii de suspendare a executării silite şi a contestaţiei la executare.

 

 INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele,

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.05.2012 sub nr. unic de dosar 2165/317/2012, şi precizată la datele de 12.06.2012 , 22.06.2012, contestatorul B I a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornite de B.E.J. C M C, ca fiind lovită de nulitate absolută, solicitând ca până la soluţionarea acestei contestaţii, să dispună suspendarea executării .

În motivare a arătat că, iniţial în baza titlului executoriu reprezentat de hotărârea judecătorească pronunţată în dosarul nr…./317/2010, creditorul C I a solicitat declanşarea procedurii de executare silită la B.E.J. TEC, dar că s-a conformat acestei hotărâri judecătoreşti, fapt consemnat de executorul judecătoresc în procesul verbal nr.175/28.2.2012, astfel că , creditorul C I a renunţat la o contestaţie la executare în dosarul nr…./317/2012 al Judecătoriei Tg-C.

A mai arătat contestatorul că executarea silită ulterioară prin B.E.J. C M C este astfel lovită de nulitate absolută, deoarece nu mai avea nici un drept de executare.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Spre dovadă, la dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: adresa de comunicare nr.27/E/2012, iar  în copie: notificarea emisă de B.E.J. C M C,procesul verbal nr. 175 încheiat la 28.02.2012 , adresa nr. 27/E/2012 din 23.05.2012 către Casa Judeţeană de Pensii Gorj; procesul verbal nr.27/E/2012 încheiat de către executorul judecătoresc la data de 23.05.2012, încheierea nr. 72 din 23 aprilie 2012 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti  în dosarul nr. …/317/2012 şi dovada comunicării acesteia,  procesul verbal nr. 175 încheiat de executorul judecătoresc la data de 28.02.2012.

Cererea a fost timbrată corespunzător cu 194 lei taxă de timbru şi 0,60 lei timbru judiciar.(fila 29).

Prin serviciul registratură din cadrul instanţei, la 13.06.2012 BEJ TEC a comunicat la dosar în copie dosarul de executare nr.175/2011 (filele 13-30 din dosar).

Prin încheierea de şedinţă din data de 15 Iunie 2012, s-a constatat că, faţă de precizarea depusă la dosar de contestator în sensul că înţelege să se judece în contradictoriu cu B.E.J. CMC şi nu cu BEJ TEC, s-a dispus introducerea în cauză a B.E.J. CMC şi înlăturarea din citativ a BEJ  TEC .

De asemenea , având în vedere că titlul executoriu priveşte şi pe creditorul CI, la termenul de judecată din data de 29.06.2012 a dispus şi introducerea acestuia în proces în calitate de intimat.

Prin serviciul registratură al instanţei din data de 22.06.2012, contestatorul la precizarea formulată, a depus un set de înscrisuri în copie: sent. civ nr.3416 /17.11.2010 pronunţată de Judecătoria TG-C în dosarul nr….. /317 /2010 şi procesul verbal nr.175 încheiat de către executorul judecătoresc la data de 28.02.2012.

Prin serviciul registratură al instanţei din data de 22.06.2012, B.E.J.CMC a înaintat la dosar în copie dosarul de executare nr…. /E /2012.(filele 41-51).

La termenul de judecată din data de 07.09.012, instanţa din oficiu a luat o precizare contestatorului, acesta arătând că nu înţelege să consemneze cauţiunea.

Examinând cererea contestatorului în raport de înscrisurile existente la dosar şi de dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Prin sent.nr… /17.1.2010, pronunţată de Judecătoria Tg-C în dosarul nr…. /317 /2010, rămasă definitivă prin nerecurare, instanţa a dispus admiterea în parte a acţiunii având ca obiect servitute formulată de reclamantul CI în contradictoriu cu pârâtul BI, fiind obligat pârâtul să-şi monteze la construcţia sa- casă de locuit, situată în strada Trandafirilor nr.82, jud.G, geamuri mate fără deschidere laterală la cele trei ferestre ale faţadei posterioare orientate către reclamant(două ferestre la parter şi o fereastră la etaj), respingând capătul doi al cereri, şi, dispunând obligarea pârâtului către reclamant la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 510,7 lei.

Dat fiind faptul că debitorul – contestator în cauza de faţă, nu şi-a executat de bună voie obligaţia de a monta la construcţia sa geamuri în sensul celor stabilite prin hotărârea judecătorească de mai sus şi de a achita cheltuielile de judecată stabilite în sarcina sa prin aceeaşi  hotărâre judecătorească , la cererea intimatului-creditor a fost declanşată executarea silită, iniţial formându-se dosarul execuţional nr.175/2011 al B. E.J. TEC.Prin procesul verbal încheiat executor TEC la data de 28.02.2012, în dosarul de executare 175 /201, s-a constatat într-adevăr că la imobilul din Tg-C, str.T, nr.82, jud.G, debitorul –contestator avea montate trei geamuri mate fără deschidere laterală.

La data de 13.03.2012, creditorul C I a formulat contestaţie la executare, înregistrată sub nr… /317 /2012 la Judecătoria tg-C, prin care a chemat în judecată B.E.J. TEC, solicitând instanţei obligarea intimatului la efectuarea actului de executare constând în recuperarea sumei de 714 lei de la debitorul –contestator BI, reprezentând cheltuielile de executare.

Prin încheierea din data de 23.04.2012, pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.940 /317, instanţa a luat act de renunţarea contestatorului creditor CI la judecata cauzei având ca obiect contestaţie la executare.

Ulterior, prin cererea din data de 25.04.2012, creditorul-intimat C I a solicitat declanşarea executării silite pentru recuperarea creanţei de 714 lei, reprezentând cheltuielile de executare stabilite prin titlul executoriu reprezentat de procesul verbal  nr.175 /28.2.2012 încheiat de B.E.J. TEC, fiind încuviinţată executarea silită prin încheierea nr.125 din data de 30.04.2012, pronunţată de Judecătoria TG-Cărbuneşti în dosarul nr….. /317 /2012.

Singurul motiv invocat în susţinerea contestaţiei la executare se referă la nemulţumirea contestatorului faţă de titlul în baza căruia s-a pornit din nou executarea de către B.E.J. CMC, arătând că de fapt nu mai are nici un debit faţă  de creditor, în condiţiile în care acesta a renunţat la o contestaţie la executare în dosarul nr…. /317 /2012 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti.

Art.399 şi urm C.pr.civ. oferă participanţilor la executarea silită posibilitatea de a invoca, pe calea contestaţiei la executare, neregularităţi cu privire la actele de executare, sau cu privire la executarea silită înseşi.

Motivul invocat de contestator nu vizează critici în legătură cu regularitatea actelor de executare, ci pun în discuţie legalitatea şi temeinicia titlului executoriu prin care s-a stabilit în sarcina sa obligaţia de plată a sumei pentru care este urmărit în dosarul de executare al B.E.J. CMC.

Potrivit art.371 7 alin.4 C.pr. civ, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de judecată încheiat de către executorul judecătoresc, constituie titlu executoriu.

Titlul executoriu, reprezentat de procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită, a fost comunicat contestatorului , fiind încheiat la data de 28.02.2012, anterior constatării de către executorul judecătoresc că debitorul contestator B I, s-a conformat dispoziiilor sent. civ. nr.3416 /17.1.2010, pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti, astfel că prezenta contestaţie la executare formulată de contestator se dovedeşte a fi neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare.

De asemenea , nu se reţine că C I, renunţând la soluţionarea contestaţiei la executare în dosarul nr.940/317/2012 a renunţat la executare, astfel că nu sunt aplicabile nici prev.art.3717 alin.2 C.pr. civ, potrivit cărora „cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege nu se prevede altfel.De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlu executoriu prin executare voluntară”.

Or, contestatorului BI tocmai cheltuielile de executare făcute de creditorul CI după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlu executoriu prin executare voluntară, i se solicită a fi executate silit prin cererea de executare silită înregistrată la B.E.J. CMC.

Faţă de declaraţia contestatorului B  I din data de 07.09.2012 dată în faţa instanţei prin care declară că nu înţelege să achite cauţiunea stabilită de instanţă pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării silite, instanţa potrivit dispoz. art.403 alin.1 C.pr.civ va respinge capătul de cerere privind suspendarea executării silite până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei contestaţii.

Pentru considerentele expuse, văzând şi dispoziţiile prevăzute de art. 400 şi următoarele cod procedură civilă, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul  B  I.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE  :

Respinge cererile având ca obiect suspendarea executări  silite  şi contestaţie la executare, cu precizările ulterioare, formulată de contestatorul B I domiciliat în Tg.C, Str. T, nr. 82, Judeţul G, în contradictoriu cu intimaţii C I, domiciliat în Tg.C, Str. T, nr. 80, judeţul G şi B.E.J. C M C, cu sediul în Tg.C, str. T, nr. 22, Judeţul G.

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 07.09.2012.

PREŞEDINTE,GREFIER,

MCL  A.I.

Red.M.C.L./Tehn.M.M.

5 ex./12.09.2012.