Plângere contravenţională. Domeniu asociat : Amenzi

Sentinţă civilă 3017 din 12.10.2012


R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.*******  - plângere contravenţională-

Sentinţa civilă nr. 3017/2012

Şedinţa publică din 12.10.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE -  MCL

Grefier -  AI

Pe rol soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul N D. O- Intreprindere Individuală, cu sediul în localitatea T.C, , judeţul Gorj, reprezentată legal de ND. O, în contradictoriu cu  intimata  Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Regional Vîlcea, cu sediul în mun. Rm.Vâlcea,..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile, petentul  fiind reprezentat de avocat P I şi procurator N iar intimata, de consilier juridic N C.

Procedura  de  citare legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care invederează că la dosar cu adresa nr.244112/10.10.2012 emisă de Secţia nr. de Poliţiei Tg-Cărbuneşti a fost înaintat procesul verbal pentru executarea mandatului de aducere privind pe martorul B G.

A fost ascultat sub prestare de jurământ martorul B G, după legitimarea acestuia , depoziţie consemnată şi ataşată la fila 64 din dosar.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat s-a  constatat  cauza în stare de  judecată  şi s-a acordat  cuvântul pe fond:

 Avocat P I, pentru petent, a solicitat admiterea plângerii contravenţionale, anularea procesului verbal contestat şi exonerarea de plata amenzii aplicate ,iar într-o a doua teză admiterea în parte a plângerii şi înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment,petenta având în derulare o lucrare ce nu necesita decât la finalizare acord de mediu.

Consilier juridic N C, pentru intimată a solicitat respingerea plângerii formulată.

I N S T A N Ţ A

Deliberând  asupra cauzei civile faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de  22.06.2012, sub numărul unic de dosar 2502/317/2012, petentul N D. O –Întreprindere Individuală în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Regional Vâlcea, a solicitat anularea procesului verbal de sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 43854 din data de 11.06.2012 întocmit de Comisariatul Regional Vîlcea prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei, pentru fapta prev. de art. 94 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 96 alin . 2 pct. 1 din OUG 195/2005,  iar în subsidiar, a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea avertismentului şi înlăturarea măsurii complementare.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că procesul  verbal este anulabil în raport de dispoziţiile art. 16-17 din OG nr. 2/2001, astfel cum a fost modificată şi completată, în sensul că nu se face o reală descriere a faptei în actul de constatare şi sancţionare a contravenţiei, împrejurare ce a dus la nerespectarea dispoz. art. 16 de către agentul constatator, referitoare la descrierea faptei, cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii ei.

De asemenea a solicitat ca instanţa să constate că menţiunile din procesul verbal sunt ilizibile, că deşi contravenientul nu a fost de faţă, procesul verbal nu a fost semnat de martori conform art. 19 din  OG 2/2001, urmând a se face aplicarea dispoziţiilor art. 17 din OG 2/2001 şi să anuleze procesul verbal.

A mai arătat petentul faptul că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa, astfel că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. a din OUG 195/2005, cu atât mai mult cu cât activitatea desfăşurată de petent nu trebuie supusă procedurii de autorizare, iar agentul constatator nu poate dovedi cu niciun mijloc de probă cele reţinute în procesul verbal de contravenţie, că, potrivit disp. art. 21 alin. 3 din OG 2/2001 sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ori în cazul de faţă cuantumul amenzii este nejustificat în raport cu gradul de pericol social concret.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe disp. OG  2/2001, art. 6 CEDO, art.20 alin.2 din Constituţie, art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.

În dovedire a ataşat în copie : adresa nr. 1171/CJ Gorj/13.06.2012 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Regional Vâlcea, procesul verbal de sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 43854 din data de 11.06.2012 întocmit de Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Regional Vâlcea.

 La data de 27.08.2012  a fost depusă întâmpinare de către intimată, prin care a solicitat respingerea plângerii formulate de petentul N D. Oca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal, ca fiind temeinic şi legal .

 În motivare a arătat că urmarea sesizării înregistrată sub nr. 995/16.05.2012 cu privire la existenţa unui depozit de motorină şi azotat de amoniu în zona locuinţa din satul P comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Gorj, au efectuat un control petentei în vederea verificării aspectelor sesizate, constatându-se că pe amplasamentul inspectat, respectiv locaţie limitrofă gospodăriei domnului V I, ND. O- Întreprindere Individuală desfăşura activitate de depozitări- instalaţii de depozitare produse petroliere, petrochimice şi chimice-cod CAENV5210, activitate care în conformitate cu OM 1798/2007 se supune procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului, în sensul că avea amplasat un rezervor carburant cu o capacitate de 9000 l, care în data de 17.05.2012 a fost încărcat cu o cantitate de 5848 kg conform avizului de însoţire a mărfii, ataşat în copie, rezervor ce a fost achiziţionat de la S.C.C SRL.

A mai arătat că, N D. O Întreprindere Individuală, are în derulare un proiect FEADR, măsura 121, achiziţii utilaje şi echipamente agricole în oraş T.C, propus a se realiza în oraş, iar caracteristicile specifice ale investiţiei le reprezintă achiziţionarea unor utilaje agricole:1 tractor de 80-90 CP, 1 tractor de 120-140 CP, un încărcător frontal, două pluguri reversibile cu 3 şi 4 trupite, scarificator, frez ca tăvălug, colivie, grapă cu discuri, semănătoare cereale păioase, semănătoare cereale prăşitoare, cultivator, maşină de erbicidat, maşină de împrăştiat îngrăşăminte cositoare, presă de balotat, greblă, remorcă, tocătoare furaje cu două rânduri, maşină de irigat cu tambur. Că, prin adresa nr.1835/21.03.2008 emisă de A.P.M. Gorj, această întreprindere a fost notificată cu privire la faptul că proiectul „Achiziţie utilaje şi echipamente agricole”, nu necesită acord de mediu, dar la finalizarea lucrărilor activitatea cod CAEN 0161, declarată prin proiect necesită autorizaţie de mediu.

Astfel, la data controlului s-a constatat că atât rezervorul de carburanţi (motorina), cât şi utilajele şi echipamentele agricole achiziţionate în baza proiectului mai sus menţionat sunt amplasate pe terenul limitrof gospodăriei domnului V I, deşi proiectul era propus să se realizeze în oraş T.C, , că  îngrăşămintele chimice erau depozitate ambalate şi într-o magazie metalică, protejată şi bine aerisită, dare neinscripţionată la data controlului, amplasată tot în locaţia limitrofă gospodăriei domnului V I, locaţie pentru care nu s-a putut face dovada proprietăţii, constatându-se de asemenea existenţa pe respectivul amplasament a uleiului uzat, stocat în bidoane de plastic neinscripţionate, amplasate în spaţiu neasigurat şi neinscripţionat şi a acumulatorilor uzaţi depozitaţi necorespunzător, pentru care petenta nu a solicitat şi nu a obţinut act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea „Depozitări”, obligaţie ce-i revenea conform art.94 alin.1 lit.a din  OUG nr.195/2005 .

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115-118 Cod procedură civilă.

A ataşat alăturat materialul probator care a stat la baza întocmirii procesului verbal contestat , respectiv în copie: procesul verbal seria AA nr.43854 încheiat în data de 11.06.2012 cu  confirmarea de primire, adresa nr.1171/CJ Gorj/13.06.2012, adresa nr. 995/CJ Gorj/13.06.2012, procesul verbal de control nr.493/05.06.2012, procura autentificată sub nr.703/21.06.2011 de B.N.P. D B, adeverinţa nr.1835/21.03.2008, fişa tehnică, aviz de însoţire a mărfii, contract de închiriere încheiat în data de  23.04.2012, anexa de la contractul de vânzare nr. 53/20.02.2012 , act adiţional din data de 20.02.2012, rezoluţia nr. 121/26.06.2008,  carte de identitate a procuratorului N D, certificatul de înregistrare seria B nr. 1488970/07.07.2008, certificatul constatator din data de 27.06.2008, sesizarea din data de 17.05.2012 şi 4 planşe fotografice.

La termenul de judecată din data de 07.09.2012, apărătorul petentei a depus la dosar în copie:contract de finanţare nr.C1211010842000001/29.08.2008, actul adiţional nr.4/29.07.2011, adeverinţa nr.1835/21.03.2008, fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru obţinerea acordului de mediu.

Instanţa a încuviinţat petentei proba cu înscrisuri şi proba testimonială, fiind audiat martorul Butură Gheorghe(fila 64).

La solicitarea instanţei, cu adresa nr.12030/27.09.2012, Agenţia Naţională de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit –Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 4 Sud Vest Oltenia , a comunicat că petenta nu are investiţia finalizată până în prezent conform contractului de finanţare nr.C1211010842000001/29.08.2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţine următoarele:

Prin procesul verbal de sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 43854 din data de 11.06.2012 întocmit de Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Regional Vîlcea, petentul ND. O- Întreprindere Individuală a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea faptei  prev. de art.94  alin.1 lit.a OUG 195/2005 cu modif.şi complet.ulterioare şi măsura suspendării activităţii „Depozitări”.

S-a reţinut că în urma verificării aspectelor semnalate prin  petiţia nr. 995/16.05.2012 s- a constatat că N D. O- Întreprindere Individuală desfăşura activitate de depozitări- cod CAEN 5210 la punctul de lucru din T.C nr.F.N., judeţul Gorj fără să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, deşi activitatea desfăşurată se supune procedurii de autorizare, conform prevederilor OM 1798/2007 fiind astfel încălcate prevederile prevederile OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, art. 94 alin. 1, lit. a, aspectele constatate fiind consemnate în nota de constatare nr. 493/05.06.2012 iar dovada se face pe suport foto.

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii îndreptate împotriva procesului-verbal, verifică legalitatea şi temeinicia acestuia, hotărând, totodată, şi cu privire la sancţiunea aplicată de agentul constatator.

În ceea ce priveşte legalitatea procesul-verbal de contravenţie, instanţa constată că, din punct de vedere formal, aceasta îndeplineşte cerinţele legii,  cuprinzând toate elementele obligatorii prevăzute de art. 17 din OG 2/2001.

Nu se reţin criticile petentei referitoare la nedescrierea corespunzătoare a faptei, a faptului că scrisul din procesul verbal contestat este ilizibil, deoarece agentul constatator a realizat o descriere corespunzătoare a faptei, iar scrisul din procesul verbal de contravenţie contestat este lizibil.

Cu privire la nerespectarea art.19 din O.G. nr.2 /2001, în sensul că procesul verbal contestat încheiat în absenţa petentei, nu a fost semnat de către un martor asistent, instanţa reţine că agentul constatator a consemnat motivele pentru care nu a putut fi semnat de către un martor asistent, prin menţiunea „la data întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu erau de faţă persoane care să nu aibă calitatea de agent constatator”, fiind respectate de către acesta  prevederile art.19 alin.3 din O.G. nr.2 /2001, care prevăd că „în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului verbal în acest mod”.

Referitor la temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că menţiunile făcute de agentul constatator în cuprinsul acestuia corespund realităţii.

Procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit pe baza constatărilor făcute de comisarii din cadrul Comisariatului Regional Vâlcea al Gărzii Naţionale de Mediu cu ocazia controlului desfăşurat la data de 05.06.2012, la punctul oraş TGC.

Cu ocazia controlului  petenta a fost depistată desfăşurând pe raza localităţi P, oraş Tg-C, activităţi de depozitare- instalaţii de depozitare produse petroliere, petrochimice şi chimice-cod CAENV5210, activitate care ,în conformitate cu OM 1798/2007 se supune procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.

Potrivit art. 96 al.2 pct. 1 O.U.G. 195/2005 modificată prin Legea 265/2006 „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice, încălcarea următoarelor prevederi legale: 1. Obligarea persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale(art.94 alin.1 lit.a din acelaşi act normativ.

Apărarea petentei în sensul că la data controlului nu avea finalizată investiţia conform contractului de finanţare nr.C1211010842000001/29.08.2008, instanţa nu  o poate reţine ca fiind întemeiată, ci eventual ca pe o circumstanţă atenuantă, deoarece pe lângă activitatea achiziţii utilaje şi echipamente agricole –cod CAEN 0161, în oraş T.C, propus a se realiza în oraş T.C, pentru care avea în derulare un proiect FEADR, măsura 121 şi pentru care beneficia de contractul de finanţare nr.C1211010842000001/29.08.2008, la a cărui finalizare potrivit adresei nr.1835 /21.03.2008 emisă de A.P.M. Gorj , urma să necesite autorizaţie de mediu, petenta a fost depistată desfăşurând şi o altă activitate, aşa cum s-a arătat şi anterior, „depozitare”-COD CAEN 5210, pentru care necesita autorizaţie de mediu.

În concluzie, având în vedere forţa probantă a procesului-verbal de contravenţie, ţinând seama şi de faptul că petenta nu a reuşit să  facă dovada contrară, instanţa reţine că menţiunile făcute de agentul constatator corespund realităţii.

Potrivit  art.5 alin. 5 din O.G  2/2001, sancţiunea stabilită de organul constatator trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol al faptei săvârşite, iar conform  dispoziţiilor art. 21 alineat 3  din  acelaşi act  normativ, la  aplicarea  acesteia  trebuie să se ţină seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta,  scopul urmărit, urmarea produsă  şi circumstanţele personale ale contravenientului.

Raportat la situaţia de fapt reţinută ,  instanţa va reduce cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal contestat de la 10000,00 lei la minimum prevăzut de lege pentru această faptă, respectiv 5000 lei .

Pentru aceste motive, instanţa  în temeiul art.34 alin.1 din  OG 2/2001 privind regimul juridic la contravenţiilor, va admite în parte plângerea contravenţională şi va modifica procesul  verbal seria AA ***********încheiat de Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Regional Vâlcea-Gorj, în sensul că  va reduce amenda contravenţională aplicată petentului, de la 10 000,00 lei la 5000, 00 lei  şi  va menţine restul dispoziţiilor procesului verbal de contravenţie contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petentul ND. O- Întreprindere Individuală, cu sediul social în localitatea Tg.Cărbuneşti, sat. Pojogeni, nr. 139, judeţul Gorj, reprezentată legal de N D. O, în contradictoriu cu  intimata  Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Regional Vîlcea, cu sediul în Municipiul Rm.Vâlcea, Str. Spătar Preda Buzescu, nr. 3, judeţul Vâlcea.

Modifică procesul  verbal seria AA ***********încheiat de Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Regional Vâlcea-Gorj, în sensul că  reduce amenda contravenţională aplicată petentului, de la 10 000,00 lei la 5000, 00 lei  şi menţine restul dispoziţiilor procesului verbal de contravenţie contestat.

Cu recurs,în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.10.2012

 

Preşedinte,

ML

Grefier,

AI

Domenii speta