Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 885/2013 din 12.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 885

Şedinţa publică de la 12 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE NMP

Grefier IA

Pe rol fiind judecarea contestaţiei la executare formulate de contestatorul SMP, cu domiciliul în comuna C ,judeţul Gorj şi domiciliul procesual ales în  R str. MC, bloc *, ap.*, judeţul Nţ ,la  familia SV ,în contradictoriu cu intimata Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC, str. Trandafirilor, nr.*, et.*,  judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că  prin serviciul registratură al instanţei  la data de 08.03.2013  contestatorul a depus notă de şedinţă pin care a solicitat judecarea cauzei chiar şi în lipsa părţilor ,timbru judiciar şi  chitanţa  privind achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 74 lei, la data de 26.02.2013 intimata  AFP Tg. Cărbuneşti a depus adresa nr. 11639/25.02.2013,somaţia nr.184040022499424/29.01.2013,titlul executoriu nr. 184040013791280/29.01.2013 ,dovada comunicării către petent, iar la data de 27.02.2013 ,DGFP Gorj a depus întâmpinare ,raport datorii cu privire la contestator,decizia nr. 133880989758/31.05.2012,dovada comunicării , decizia de impunere nr. 310869/28.07.2011,situaţia contribuţiilor declarate ,încasate şi restante şi a majorărilor calculate ,încasate şi restante,decizia de impunere nr. 229835/09.06.2011,decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii din data de 31.12.2012.

Instanţa, verificând potrivit art. 1591 alin. 4 Cod procedură civilă, competenţa de soluţionare a cauzei, constată că faţă de dispoziţiile art. 1, art. 3733 alin 2 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare a cauzei revine Judecătoriei Tg.Cărbuneşti

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat,instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I N S T A N ŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.02.2013 sub nr. …/317/2013, contestatorul SMP , în contradictoriu cu intimata Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC, a formulat contestaţie la executare împotriva titlului  executoriu  nr.****** din 29.01.2013 şi a somaţiei  nr.18/40/4/2013 din 29.01.2013 solicitând  anularea acestor acte de executare silită.

 În motivarea contestaţiei s-a precizat prin somaţia şi titlul  executoriu de  mai sus  s-a pus  în vedere contestatorului să plătească suma  de  780 lei reprezentând contribuţia  de asigurări sociale  de  sănătate. Că nu are cunoştinţă pentru ce trebuie să plătească  această sumă, iar din cele  două înscrisuri , titlu executoriu şi somaţie , nu  rezultă  nimic concret.

Precizează  faptul că s-a  stabilit în Irlanda din anul 2007, este încadrat  în muncă şi plăteşte în această ţară toate obligaţiile către statul  irlandez, aşa cum rezultă din înscrisurile pe care le anexează.

Contestatorul a solicitat a fi citat  în R, str. MC, bl.*,  judeţul Neamţ, la domiciliul numitei SV.

A solicitat judecarea cauzei  în lipsa acestuia.

Nu a fost invocat temeiul de drept al acţiunii.

Cererea a fost timbrată cu 74 lei taxă judiciară de timbru şi 1,5 lei timbru judiciar.

În dovedirea cererii contestatorul a solicitat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele:adresa din 17.08.2011,adresa din 14.07.2011decizia  referitoare la obligaţiile  de  plată  accesorii din 31.12.2012, titlu executoriu  nr.184040013791280 din data de 29.01.2013, somaţie  nr. 18/ 40/ 4/2013/184040018567054 din data de 29.01.2013  emise de  Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC,

Cu adresa nr.11639 din data de 25.02.2013 ,intimata Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC  a înaintat somaţia nr.184040022499424/29.01.2013,titlul executoriu nr. 184040013791280/29.01.2013 ,dovada comunicării către petent

La data de 27.02.2013 prin Serviciul registratură al instanţei  a fost depusă la dosar întâmpinare  formulată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj ,pentru intimata Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC, prin care  a  solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare acţiunii, menţionându-se că intimata  a  emis aceste acte de  executare  în vederea stingerii creanţei  în valoare totală  de  780 lei datorată  bugetului general  consolidat ,reprezentând contribuţii  pentru  asigurări sociale de  sănătate.

 A precizat  că potrivit  dispoziţiilor  art.172,pct.3 din OG  nr.92/2003 republicată, privind Codul de  procedură fiscală”contestaţia  poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul  căruia  a fost pornită  executarea,în cazul  în care  acest titlu  nu este  o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt  organ  jurisdicţional şi dacă  pentru  contestarea  lui nu există o altă procedură  prevăzută de lege”.

Întrucât  nu au fost contestate deciziile  în baza cărora  s-au stabilit  aceste contribuţii, acestea fiind titluri  executorii  şi nici nu a achitat  de  bună voie  aceste sume, în mod  corect  organele  de executare  au procedat  la întocmirea  actelor de executare silită  în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

În temeiul art.242 al.2 din Codul de  procedură civilă a  solicitat  judecarea  cauzei  şi în lipsă.

A depus la dosar următoarele înscrisuri: raport datorii cu privire la contestator,decizia nr. 133880989758/31.05.2012,dovada comunicării ,decizia de impunere nr. 310869/28.07.2011,situaţia contribuţiilor declarate ,încasate şi restante şi a majorărilor calculate ,încasate şi restante,decizia de impunere nr. 229835/09.06.2011,decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii din data de 31.12.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine  următoarele;

Prin decizia nr. 13388089758/31.05.2012  emisă de Casa de Asigurări de Sănătate N ,s-au stabilit, în sarcina contestatorului, obligaţiile fiscale în sumă de 780 lei reprezentând contribuţii  pentru asigurări sociale de sănătate,debit principal restant şi 3662,81 lei accesorii restante,calculate în conformitate cu declaraţia iniţială estimativă nr. 870105/09.06.2011. S-a menţionat faptul că sumele trebuie achitate  în termenul prevăzut de art.111 alin 2 din OG 92/2003.

Potrivit acestui text de lege „pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Decizia nr. *****  a fost comunicată contestatorului la data de 20.06.2011 la domiciliul său în comuna Cţ, judeţul Gorj,astfel că termenul de plată era până la data de 20 a lunii iulie 2012.

Împotriva contestatorului  s-a început executarea silită pentru recuperarea sumei de 780 lei  stabilite prin decizia nr. 13388089758/31.05.2012  emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ , fiind emise de către Administraţia Finanţelor Publice Tg. Cărbunşeti , titlul executoriu nr.184040013791280/29.01.2013 şi  somaţia  nr. 18/ 40/ 4/2013/184040018567054 / 29.01.2013 .

Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. 2 din OG 92/2003 ,”titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege”.

Potrivit art. 172 alin. 1 şi 3 din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de procedură fiscală, iar contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

În situaţia în care contestatorul aprecia că nu datorează sumele de bani pentru care au fost emise actele de executare silită, avea posibilitatea de a contesta decizia prin care au fost stabilite aceste obligaţii de plată , posibilitate prevăzută de art. 206-207 din OG 92/2006 , astfel de apărări neputând fi formulate pe calea contestaţiei la executare.

În cauză, actele de executare contestate au fost emise în baza deciziei nr. 13388089758/31.05.2012  emisă de Casa de Asigurări de Sănătate N ,decizie emisă  cu respectarea dispoziţiilor art.141 şi următoarele din O.G. nr.92/2003, necontestată , titlul de creanţă devenind titlu executoriu la data expirării termenului de plată.

 Pentru considerentele menţionate anterior ,instanţa reţine că actele de executare silită contestate  sunt emise conform dispoziţiilor legale , urmând a fi respină ca neîntemeiată contestaţia la executare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul SMP, cu domiciliul în comuna C ,judeţul Gorj şi domiciliul procesual ales în  R, str. MC, bloc *, ap.**, judeţul N,la  familia SM ,în contradictoriu cu intimata Administraţia  Finanţelor  Publice a oraşului TC str. Trandafirilor, nr.**, et*,  judeţul Gorj.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12.03.2013.

PREŞEDINTE

NMP

Grefier

IA