Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală 208 din 22.07.2010


Obiect: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală Nr. 208/22.07.2010

Prin cerea înregistrată la această instanţă, petenţii D.E., C.F. şi C.A. au formulat plângere împotriva rezoluţiei din 30.09.2009 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Neamţ prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul D.X. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290, art. 291 şi art. 293 Cod penal solicitând desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătorie în vederea începerii urmăririi penale împotriva intimatului pentru aceste fapte.

În motivarea plângerii petenţii au arătat următoarele:

Au formulat plângerea împotriva intimatului D.X. pentru săvârşirea infracţiunilor arătate mai sus, acesta profitând de coincidenţa de nume cu autorul lor (D.X.) a vândut către numitul Iosub I. Petru un bun imobil fără a avea nici o calitate în acest sens.

Intimatul a declarat şi menţinut această falsă identitate atât cu ocazia vânzării bunului către cumpărător cât şi în faţa Judecătoriei, instanţa care a perfectat contractul de vânzare-cumpărare prin sentinţa civilă nr. 2xxx/03.12.2008.

Bunul imobil vândut de intimat a aparţinut intimatului D.X. decedat la data de xx.xx.1997.

Cât priveşte consecinţele juridice produse prin aşa-zisa vânzare, ei, petenţii în calitate de moştenitori au fost prejudiciaţi cu suprafaţa de 8 prăjini teren situată în satul X., la moştenirea cărora erau îndreptăţiţi conform certificatului nr. xxxx/21.04.2009.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia nr. xxxx/P/2009 din 29.09.2009 dată de Parchetul de pe lângă Judecătorie s-a dispus în temeiul art. 226 al. 6 şi art. 10 lit. „d” Cod procedură penală neînceperea urmăririi penale împotriva intimatului D.X. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290, art. 291 şi art. 293 Cod penal.

Analizând probele administrate în dosarul de urmărire penală instanţa reţine următoarele:

La data de xx.xx.1997 a decedat D.X., moştenitori ai acestuia fiind petenta D.E., intimatul D.X., descendenţi de gradul I, petenţii C.F., C.A. şi numiţii Z.A. şi C.C. reprezentând pe C.A. fiică predecedată.

Deci petenţii sunt rude de gradul 2 repectiv 3 cu intimatul.

La decesul defunctului D.X. nu s-a făcut partajul averii succesorale.

Printre bunurile rămase moştenire la decesul acestuia se află şi suprafaţa de 5220 mp teren situată în intravilanul satului X. comuna Y..

La data de 19.08.2008 între intimat în calitate de promitent vânzător şi numitul I.P. a fost încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare intitulat „chitanţă” având ca obiect promisiunea vânzării-cumpărării suprafeţei de 8 prăjini de teren din suprafaţa de 5220 mp teren arătată mai sus.

Prin sentinţa civilă nr. 2xxx/03.12.2008 s-a perfectat această vânzare-cumpărare având ca obiect suprafaţa de 8 prăjini (1440 mp) teren.

În ceea ce priveşte săvârşirea de către intimat a infracţiunilor  reclamate reţine că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infracţiuni.

Instanţa nu poate reţine că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 19.08.2008 intitulat „chitanţă” a fost falsificat prin contrafacerea scrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de altfel nici petenţii nu au arătat în ce mod a fost falsificat acest înscris.

În condiţiile în care nu se poate reţine falsificarea acestui înscris nu se poate reţine nici săvârşire infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 Cod penal.

De asemenea instanţa nu poate reţine săvârşirea de către intimat nici a infracţiunii de fals privind identitatea prevăzută de art. 293 Cod penal.

În faţa instanţei de judecată la soluţionarea dosarului civil nr. xxxx/321/200x s-a prezentat sub adevărata identitate fiind identificat cu CNP xxxxxxxxxxxxxxxx.

Dispoziţiile legale nu împiedică ca unul din moştenitori să vândă un bun din masa succesorală, dar validitatea contractului de vânzare-cumpărare depinde de rezultatul partajului. Dacă bunul înstrăinat va cădea în lotul altui copartaj, actul de înstrăinare va fi ineficace retroactiv.

Faţă de cele reţinute, instanţa apreciază că soluţia adoptată în dosarul nr. xxxx/P/2009 este legală şi temeinică şi nu se impune a fi desfiinţată şi în consecinţă în temeiul art. 2871 al. 8 lit. „a” Cod procedură penală va respinge plângerea ca nefondată urmând să menţină rezoluţiile atacate.

În temeiul art. 193 Cod procedură penală va obliga petenţii la plata către intimat a cheltuielilor judiciare reprezentând onorariu avocat.

În temeiul art. 192 al. 2 Cod procedură penală va obliga petenţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.