Civil - plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

Hotărâre 7875 din 20.10.2011


Deliberând, constată următoarele :

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 9130/320/2011 din 08.07.2011, petiţionara SC FEBUS PRODIMPEX SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimatul BEJ Szekely Szabolcs Barna, si pentru opozabilitate cu paratul KM, obligarea executorului la continuarea şi finalizarea dosarului execuţional nr. 44/E/2009.

În motivarea plângerii petentul a arătat că, a înaintat intimatului la data de 22.06.2011, cererea de executare silită a titlului executor constând în sentinţa civilă nr. 3099/03.06.2008 pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş în dosarul nr. 7977/320/2007, prin care a fost admisă acţiunea sa şi a fost obligate paratul din dosarul de faţă (KM), la respectarea proprietăţii petentei asupra suprafeţei de 141 mp evidenţiata în CF nr. 1979/N Ernei, evacuarea necondiţionată  a lui KM de pe terenul său  şi demolarea gardului ridicat pe proprietatea petentei.

Intimatul executor judecatoresc SZEKELY SZABOLCS a comunicat însă petentei la 05.07.2011, că refuză continuarea executării silite începută  în dosarul execuţional nr. 44/E/2009 , datorită faptului că a fost contactat de numita Beres Ilona, care i-a adus la cunostinta că dânsa este noua proprietara a terenului despre care se face vorbire în sentinţa civilă nr. 3099/03.06.2008 pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş în dosarul nr. 7977/320/2007, dar nu a depus acte doveditoare şi nici nu a formulat contestaţie la executare.

Petentul a invocat prevederile art. 6 din Legea nr. 188/2000 si art. 53 din acelaşi act normativ, aratand că în principiu refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează, dacă părţile stăruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului, iar în cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 188/2000 şi ale art. 274 din Cod procedură civilă.

Intimatul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă.

Instanţa a administrat în cauză proba cu înscrisuri.

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: adresa din 22.06.2011 emisa de către executorul judecătoresc Szekely Szabolcs,  dosarul execuţional nr. 44/E/2009 al BEJ Szekely Szabolcs Barna.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată urmatoarele :

Examinând în drept cererea formulată, instanţa constată că potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/2000 „executorii judecătoreşti sunt investiţi să îndeplinească un serviciu de interes public”, iar în baza art. 6 din acelaşi act normativ „executorii judecătoreşti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competenţa lor, decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”.

De asemenea, art. 53 din Legea nr. 188/2000 dispune că „refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită se motivează dacă părţile stăruie ”, iar potrivit alin. 2 „ în cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act parte interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă despre acest refuz, la Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul Biroul executorului judecătoresc”.

După cum reiese din sustinerile petentei, necontestate de catre intimati, coroborate cu inscrisurile existente in dosarul executional nr. 44/E/2009 depus in copie certificata, starea de fapt din speta este urmatoarea:

La data de 26.02.2009 petenta SC FEBUS PRODIMPEX SRL a depus la BEJ Szekely Szabolcs cerere inregistrata sub nr. 44/E/2009 prin care a solicitat acestuia sa procedeze la punerea in executare silita a titlului executoriu constand in sentinta civila nr. 3099/03.06.2008 pronuntata de Judecatoria Tg. Mures fata de debitorul KM. Petenta a achitat onorariul executional solicitat si taxele judiciare de timbru necesare demararii executarii silite.

La 27.02.2007 BEJ Szekely Szabolcs a emis somatie de executare fata de KM solicitandu-i acestuia sa se conformeze dispozitiilor din titlul executoriu mentionat, inclusiv cu privire la achitarea cheltuielilor de executare si de judecata.

Fata de opozitia debitorului de a se conforma, executorul judecatoresc insotit de fortele de politie din cadrul Politiei Ernei a procedat la data de 08.04.2009 la evacuarea paratului KM din imobilul mentionat in titlul executoriu, intocmindu-se in acest sens procesul verbal aflat la f. 23-27 din dosarul executional.

Avand in vedere ca in titlul executoriu- sentinta civila nr. 3099/2008, petenta creditoare nu era autorizata sa demoleze gardul in discutie, acest lucru fiind stabilit in sarcina paratului, si fiind vorba despre o obligatie de a face, petenta a solicitat la 21 mai 2009 autorizarea sa demoleze gardul ridicat de parat pe terenul reclamantei pe cheltuiala paratului. Cererea a fost admisa prin sentinta civila nr. 5617/04.06.2010 a Judecatoriei Tg. Mures, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelare. Sentinta a fost investita cu formula executorie, petenta solicitand punerea ei in executare in dosarul executional nr. 44/E/2009 ( f. 49-50).

In cursul anului 2010, dupa pronuntarea sentintei civile nr. 5617/2010 anterior mentionata, singurele acte de executare intreprinse de catre executorul judecatoresc pentru aducerea la indeplinire a celor doua titluri executorii au fost incheierea a 3 procese verbale de situatie ( f. 51-53 din dosarul executional).

In 19 mai 2011, executorul judecatoresc procedeaza la somarea debitorului cu privire la demolarea gardului ridicat pe proprietatea reclamantei in conformitate cu dispozitiile cuprinse in titlurile executorii mentionate ( f. 54 din dosarul executional).

Printr-un email aflat la f. 59 in dosarul executional, executorul este instiintat la data de 25 mai 2011 de catre tertul Beres Imola ca aceasta este una din noii proprietari ai imobilului-constructie si ca doreste sa faca contestatie la executare impotriva executarii silite din dosarul executional nr. 44/E/2009.

Ulterior acestei date, toate actele de executare efectuate in dosarul executional in discutie privesc doar executarea creantei banesti prin poprire la diversi terti ( unitati bancare, societati comerciale, etc.).

Raportand aceasta stare de fapt la cuprinsul hotararilor judecatoresti in discutie, instanta constata ca nu exista nici un impediment intemeiat care sa indreptateasca executorul judecatorsc sa nu mai continue executarea silita.

Astfel, conform extrasului de CF nr. 50544 Ernei, nr. top. 303/2 ( f. 61-63 dosar executional) dreptul de nuda proprietate asupra imobilului inscris in acest CF apartine lui Pop Ilona Ester si Beres Imola, iar paratul KM are inscris drept de usufruct viager. Dobandirea dreptului de nuda proprietate de catre cele doua persoane-terte s-a facut la data de 10.08.2010, deci ulterior pronuntarii sentintei civile nr. 5617/2010. Astfel, dobanditorii dreptului de nuda proprietate dobandesc cu titlu particular toate sarcinile imobilului existente la data la care au devenit nuzi proprietari.

Pe de alta parte, titlurile executorii in discutie vizeaza o obligatie de a face ( aceea de a demola un gard), obligatie cu privire la care, prin sentinta civila nr. 5617/2010, petenta a fost autorizata sa o indeplineasca ea insasi, pe cheltuiala paratului. Astfel, pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari judecatoresti nu este necesar concursul unei alte persoane, nici macar a debitorului KM, operatiunea putand fi efectuata chiar de catre petenta, iar costurile urmand a fi suportate de catre parat.

In plus, existenta emailului anterior mentionat nu face dovada unei opozitii efective si intemeiate din punct de vedere legal la punerea in executare a titlurilor executorii, atata vreme cat respectivii terti ( subdobanditori ulteriori ai dreptului de nuda proprietate asupra unor constructii) nu au inteles sa uzeze de procedura prevazuta de art. 399 C. proc. civ., adica nu au formulat contestatie la executare ca si terti interesati si pretins afectati de aceasta executare. De asemenea, analizand descrierea constructiilor din CF nr. 50544 Ernei, nr. top. 303/2 nu rezulta ca gardul in discutie figureaza printre bunurile cu privire la care cele doua persoane terte au un drept de nuda proprietate, in realitate acel gard din titlurile executorii fiind un gard ridicat pe proprietatea petentei.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca refuzul executorului de a finaliza executarea silita I ceea ce priveste demolarea gardului conform celor stabilite prin cele doua titluri executorii nu este justificat, iar executorul judecatoresc a dat dovada de pasivitate deoarece perioade mari de timp nu a indeplinit nici un act de executare in scopul finalizarii dosarului executional.

Faţă de aceste considerente instanţa constată că sunt incidente dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 188/2000, motiv pentru care va admite plangerea formulata si va obliga executorul judecatoresc SZEKELY SZABOLCS BARNA in calitate de reprezentant al BEJ SZEKELY SZABOLCS BARNA de a proceda la continuarea si finalizarea dosarului executional nr. 44/E/2009 .