Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 467/2014 din 11.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 467/2014

Şedinţa publică de la 11 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE L.M.P.

Grefier E.I.

Pe rol fiind judecarea plângerii contravenţionale formulată de petentul B.C., domiciliat în comuna Ţ., judeţul G., împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria R13 nr.0174701/02.12.2013, şi în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R. S.A. - C.S.T.R.I. - C., cu sediul în B., bd. I.M., nr. 401 A, sector 6.

La primul apel nominal făcut în şedinţa publică, conform ordinii stabilite prin lista de şedinţă, şi la al doilea apel nominal făcut la sfârşitul şedinţei de judecată au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Instanţa, verificând competenţa de soluţionare a cauzei, potrivit art. 131 Cod procedură civilă, a constatat că este competentă general, material şi teritorial, conform art. 94 pct. 3 C.p.c. şi art. 10 ind. 2 OG 15/2002, să soluţioneze prezenta cauză.

Luând în discuţie cererile de probatorii formulate de părţi şi apreciind că probele cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei sunt admisibile potrivit legii şi duc la soluţionarea cauzei, în raport de disp. art. 255 şi art. 258 Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei iar pentru intimată a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat, constatând terminată cercetarea judecătorească şi cauza în stare de judecată, instanţa a reţinut-o în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele: 

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei T-G la data de 16.12.2013, sub nr. …/317/2013, petentul B.C. a contestat, în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R. S.A.- C.S.T.R.I. - C., procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R13 nr. 0174701/02.12.2013 întocmit de intimată, solicitând anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R13, nr. 0174701 din data de 02.12.2013 prin care petentul a fost sancţionat cu suma de 250 lei.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 12.12.2013 a primit prin poştă de la  C.N.A.D.N.R. S.A.- C.S.T.R.I. - C., procesul verbal de contravenţie seria R13, nr. 0174701din data de 02.12.2013, prin care a fost sancţionat cu amendă pe motiv că a circulat pe drumurile publice cu autoturismul cu nr. de înmatriculare GJ- 04-WOV, fără a deţine rovinietă valabilă.

A mai învederat petentul că, întrucât a vândut la data de 15.12.2011 autoturismul menţionat, serie motor 348289 d.nei V.M.I., se impune admiterea plângerii deduse judecăţii, pentru motivul că el nu a condus autoturismul şi nici nu-i mai aparţine autoturismul, aşa cum reiese din contractul de vânzare-cumpărare, ataşat la dosarul cauzei, precizând, totodată că a mai avut o asemenea plângere şi în dosarul cu nr. 3241/317/2013, pentru aceleaşi motive.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune, petentul a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererii de chemare în judecată i-au fost ataşate, în copie, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R13, nr. 0174701/02.12.2013 întocmit de C.N.A.D.N.R. S.A.- C.S.T.R.I. - C., cu confirmarea de primire; copia cărţii de identitate a petentului; chitanţa nr. 24071 din 16.12.2013 în sumă de 20 lei reprezentând taxă judiciară de timbru; adresa nr. 9433 din 13.12.2013 eliberată de  Primăria comunei Ţ. - Impozite şi Taxe; contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit din data de 15.12.2011 şi sentinţa civilă nr. 2871 din 04 decembrie 2013 pronunţată de Judecătoria T-G în dosarul nr. 3241/317/2013 (filele 4-11).

Prin rezoluţia din data de 20.12.2013 s-a dispus comunicarea cererii şi a înscrisurilor către intimată, cu menţiunea că are obligaţia de a depune întâmpinare, în termen de 25 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art. 165 C. proc. civ. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, şi cu menţiunea de a depune în copie documentaţia care a stat la baza emiterii procesului verbal de contravenţie contestat.

Prin serviciul registratură al instanţei, intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi Drmuri Naţionale din România S.A.- C.S.T.R.I. - C., a înaintat înscrisuri la dosar, respectiv: confirmarea de primire 1231626 ca urmare a comunicării procesului verbal către contravenient; certificat calificat; imagine foto detaliu din 02.12.2013, ora 09:15 ( în dublu exemplar, filele 15-22).

Prin rezoluţia din data de 13.02.2014 a fost fixat primul termen de judecată la data de 11.03.2014, pentru când s-a dispus citarea părţilor.

La termenul de judecată din data de 11.03.2014 instanţa a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria R13 nr. 0174701/02.12.2013 întocmit de C.N.A.D.N.R. S.A.- C.S.T.R.I. - C., petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare 250 lei, conform art. 8 alin. (1) din O.G. nr. 15/2002 cu modificările şi completările ulterioare, reţinându-se în sarcina sa că la data de  13.11.2013, ora 15:12, vehiculul categoria A cu numărul de înmatriculare GJ-04-WOV, aparţinând petentului, a fost depistat circulând pe DN 65 km.15+550 m în localitatea P., judeţul D., fără a deţine rovinietă valabilă.

Procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în lipsa contravenientului sau a martorilor, întrucât constatarea contravenţiei a fost efectuată cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei SIEGMCR, conform prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) al O.G. nr. 15/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de contravenţie, în termen legal, s-a formulat prezenta plângere de către petent.

Potrivit art. 8 alin.(1) din O.G. nr. 15/2002, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.

Potrivit art. 7 din O.G. 15/2002 „responsabilitatea achitării tarifului de utilizare si a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar in cazul utilizatorilor străini, aceasta revine in exclusivitate conducătorului auto al vehiculului”.

Instanţa reţine că prin art. 1 alin. 1 lit. b) din acelaşi act normativ legiuitorul a înţeles prin noţiunea de utilizatori „persoanele fizice sau juridice înscrise in certificatul de înmatriculare, care au in proprietate sau care, după caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule înmatriculate in România, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise in certificatul de înmatriculare, care au in proprietate sau care, după caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule înmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori străini”.

În speţă, instanţa constată că prin contractul de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit (fila 9) petentul a înstrăinat la data de 15.12.2011 (deci anterior constatării faptei contravenţionale) numitei V.M.I. vehiculul marca D., serie motor …., cu numărul de înmatriculare …..

Potrivit adresei nr.9433/13.12.2013 emisă de Primăria comunei Ţ. (fila 6), autoturismul marca D., serie motor 348289, a fost radiat din evidenţele fiscale la data de 16.12.2011, conform contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat la data de 15.12.2011 între vânzător B.C. şi cumpărător V.M.I..

Potrivit art.11 alin.(4)din OUG 195/2002, “In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu in evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni si emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”

Din textul legal invocat rezultă că noul proprietar are obligaţia de a solicita transcrierea dreptului de proprietate în termen de 30 de zile de la dobândirea acestui drept autorităţii competente care eliberează un nou certificat de înmatriculare.

Astfel, începând cu data de 15.12.2011, noul proprietar al autoturismului, V.M.I., avea obligaţia de a efectua demersurile arătate anterior.

Se constată că disp. alin. 4 al art. 11 din OUG 195/2002 au fost introduse la data de 29.06.2007, prin OUG 69/2007, iar art. 24 alin. 2 lit. d) din Ordinul 1501/2006 a avut în vedere  conţinutul articolului 11 din OUG 159/2002, în forma existentă până la modificarea sa prin OUG 63/2006 sau prin OUG 69/2007.

Forma actuală a actului normativ care a impus emiterea Ord. 1501/2006 conduce la concluzia  că art. 24 alin. 2 lit. d) a devenit  desuet şi că nu mai poate produce efecte în ce priveşte obligaţia fostului proprietar de a cere radierea autovehiculului.

În sensul celor reţinute anterior vor fi  interpretate şi disp. art. 17 alin. 2 din OUG 195/2002 (în forma modificată prin OUG 63/2006) referitoare la obligaţia noului proprietar de a solicita efectuarea operaţiunilor prevăzute de art. 11 alin. 4 din OUG 195/2002.

Nu se poate reţine săvârşirea faptei contravenţionale de către petent, chiar dacă acesta mai figurează înscris în certificatul de înmatriculare al autoturismului, deoarece datele furnizate  agentului constatator conform art. 3 din OG 15/2002 nu au fost actualizate din vina noului proprietar.

Interpretarea dată noţiunii de utilizator în art. 1 lit. b din OG 15/2002 priveşte  îndeplinirea cumulativă a ambelor calităţi, atât aceea de persoană înscrisă în certificatul de înmatriculare, cât şi care are în proprietate autovehiculul înscris în România.

În speţă, începând cu data de 15.12.2011, petentul B.C. nu mai avea în proprietate autovehiculul din înregistrarea făcută de intimată, situaţie care nu mai impunea acestuia obligaţia de plată a taxei prevăzute de OG 15/2002.

Împrejurarea că datele furnizate de Serviciul înmatriculări nu au fost actualizate din vina noului proprietar este de natură a înlătura culpa celor două autorităţi în întocmirea datelor, dar nu poate conduce la concluzia încheierii unui proces-verbal de contravenţie legal şi temeinic.

Pentru considerentele expuse, instanţa va admite plângerea şi va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul B.C., CNP ……., domiciliat în comuna Ţ., judeţul G., împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria R13 nr.0174701/02.12.2013, şi în contradictoriu cu intimata C.N.A.D.N.R. S.A. - C.S.T.R.I. - C., cu sediul în B., bd. I.M., nr. 401 A, sector 6.

Anulează procesul verbal de constatare a contravenţiei seria R13 nr.0174701/02.12.2013.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.03.2014.

Preşedinte,

L.M.P.

Grefier,

E.I.