Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 440/2014 din 06.03.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Civilă Nr. 440/2014

Şedinţa publică de la 06 Martie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L.I. B

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect ordonanţă preşedinţială, formulată de reclamantul  P.  I. C., domiciliat în comuna T., sat  C., nr. …, judetul  G. în contradictoriu cu pârâţii P. P.  - V., domiciliat în  comuna B., sat  S., judetul  D., P. I., domiciliată în  comuna B., sat  S., judetul  Dolj şi  P.  I.  L., domiciliat în  comuna B., sat  S., judetul  D..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au  răspuns pârâţii P. P. V. şi P. I. personal şi asistaţi de avocat D. I., pârâta P. I. L. prin avocat D. I., lipsind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după  care,

Instanţa, constatând că avocat D. I. nu a făcut dovada calităţii de avocat, pune în vedere acestuia să depună dovada calităţii de membru al UNBR pentru a putea formula excepţii şi a propune probe.

Pârâţii P. P. V. şi P. I. depun la dosarul cauzei întâmpinare şi sentinţa civilă nr. …/05.02.2013 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. …/317/2012.

Instanţa, din oficiu, invocă excepţia de necompetenţă teritorială, potrivit disp. art. 114 C. proc. civ şi art. 997 C. proc. civ. şi acordă cuvântul părţilor asupra excepţiei invocate.

Pârâţii P. P. V. şi P. I. lasă soluţia la aprecierea instanţei.

INSTANTA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. …/230/2014 la data de ...02.2014,  reclamantul P.  I. – C. a chemat în judecată pe pârâtii  P. P. V., P. I. şi  P. I.  L., pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună: stabilirea locuinţei minorului  P.  I. S., născut la data de ….11.2008 la domiciliul reclamantului din comuna T., sat  C., nr. …, judetul  G. .

 În motivarea acţiunii, în fapt, reclamantul  a  arătat că  ,la data de  05.12.2012 pârâta P. I.  L. a  promovat pe  rolul Judecătoriei  Tîrgu  Cărbuneşti acţiune  de  divorţ,  înregistrată  sub nr. …/317/2012, prin care  a solicitat să  se  stabilească  locuinţa minorului la  domiciliul  său, exercitarea  autorităţii părinteşti în comun de către  ambii  părinţi,  revenirea la numele  avut  anterior căsătoriei şi obligarea  lui la  pensie  de  întreţinere în beneficiul minorului corespunzător venitului minim pe economie, precum şi obligarea părinţilor săi să-i  restituie o  serie  de  bunuri proprii aflate în locuinţa  acestora.

A arătat reclamantul că, prin  sentinţa  civilă nr. …/05.02.2013 a fost  admisă  acţiunea civilă . Impotriva  acestei  sentinţe a  declarat  apel  tatăl său, P.  I., iar prin încheierea din  şedinţa publică  de la  16.05.2013 , tribunalul  G. a dispus  suspendarea apelului în baza art. 242 alin. 1 pct. 2 din Codul  de procedură civilă  republicat.

A susţinut  reclamantul  că din luna  ianuarie  anul  curent, minorul  a fost  lăsat  de către mama pârâtă în locuinţa bunicilor materni, întrucât aceasta  a plecat în  Spania însă  bunica maternă P. Ioana  are probleme psihice, fiind internată din această cauză în mai multe  rânduri. De  asemenea, a  arătat că bunicii materni  consumă băuturi  alcoolice, motiv pentru care minorul în permanenţă  este într-un grav pericol.

A mai  învederat  că  aceştia nu  au  condiţii  corespunzătoare  de trai, precum şi faptul că din luna  noiembrie  2012 nu i s-a permis  să vadă minorul,  motiv pentru care este  îngrijorat.

A mai  arătat  reclamantul  că minorul  se  află la o vârstă fragedă  la care  are nevoie  de  supraveghere permanentă.

A solicitat  ca ordonanţa să fie dată  fără  citarea părţilor potrivit  prevederilor  art. 998 alin. 2  din Codul  de procedură  civilă  republicat.

In drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 996 - 1001 C.proc.civ., art. 919 Cod proc. civ..

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar în copie:  cartea  de identitate, sentinţa civilă nr. …/2013  a  judecătoriei  T.  C., încheierea  de  şedinţă din data de 16.05.2013 a Tribunalului  G. , comunicare şi chitanţă taxă timbru de 20 lei.

Prin sentinţa civilă nr. …/14.02.2014 pronunţată de Judecătoria F. în dosarul nr. …/230/2012 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tg. Cărbuneşti, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Cărbuneşti la data de 21.02.2014 sub nr. …/230/2014.

Prin rezoluţia din data de 24.02.2014 instanţa a stabilit termen de judecată la data de 24.02.2014, dispunând citarea părţilor.

Analizând  actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine că:

În conformitate cu dispoziţiile art.114 cod procedură civilă, dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită.

Conform art. 997 cod procedură civilă, cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului.

Instanţa constată că reclamantul a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială stabilirea domiciliului minorului P.  I. S., născut la data de 19.11.2008 la domiciliul reclamantului din comuna T., sat  C., nr. …, judetul  G., domiciliul actual al minorului fiind stabilit la domiciliul pârâţilor, respectiv în  comuna B., sat  S., judetul  Dolj.

Instanţa competentă să se pronunţe asupra fondului cauzei este Judecătoria Filiaşi, instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul persoana ocrotită, faţă de dispoziţiile imperative ale art. 114 Cod procedură civilă, astfel încât, în baza art. 132 alin. 2 Cod procedură civilă va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Filiaşi, judeţ Dolj.

Întrucât prin sentinţa civilă nr. …/14.02.2014 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. …/230/2012 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tg. Cărbuneşti, în baza art. 133 alin. 2 Cod procedură civilă instanţa va constata ivit conflictul negativ de competenţă.

În baza art. 134 Cod procedură civilă va suspenda din oficiu judecarea cauzei şi va înainta dosarul instanţei competente să soluţioneze conflictul, respectiv Curţii de Apel Craiova.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetenţei teritoriale, invocată din oficiu, de instanţă şi în consecinţă:

În temeiul disp.art.133 alin. 2 C.p.civ., declină competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect ordonanţă preşedinţială, formulată de reclamantul  P.  I. C., domiciliat în comuna T., sat  C., nr. 76, judetul  G. în contradictoriu cu pârâţii P. P.  - V., domiciliat în  comuna B., sat  S., judetul  Dolj, P. I., domiciliată în  comuna B., sat  S., judetul  Dolj şi  P.  I.  L., domiciliat în  comuna B., sat  S., judetul  Dolj, în favoarea Judecătoriei Filiaşi, jud. G..

Constată ivit conflictul negativ de competenţă , suspendă din oficiu judecarea cauzei şi înaintează dosarul pentru soluţionarea excepţiei Curţii de Apel Craiova .

Fără cale de atac.

Pronunţată azi, 6.03.2014, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M. M.

Grefier,

L.I. B