Civil - partaj judiciar - partaj succesoral

Hotărâre 6176 din 30.07.2009


Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.06.2006 sub nr. de mai sus, reclamanta OE a solicitat în contradictoriu cu pârâţii HL ŞI HT, să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate:

- că moştenitorii defunctului HI sunt HD, HL şi HT în calitate de fii;

 - că după HD, decedat la 18 ianuarie 2004 şi HMS, decedată la 23 decembrie 2004, unica moştenitoare este reclamanta OE în calitate de legatar universal conform certificatului de moştenitor de calitate nr. 25/2005;

 - că masa succesorală după defunctul HD se compune din1/3 parte din terenul extravilan şi intravilan în suprafaţă totală de 8 ha 3900 mp teren situat în localitatea Bărdeşti, conform Titlului de proprietate nr. 111707/1993;

 - ieşirea din indiviziune asupra terenului în 1/3 cota parte respectiv 2 ha 796 mp teren în sensul atribuirii şi predării efective acestuia în favoarea reclamantei, iar a restului în favoarea celorlalţi moştenitori şi întabularea terenului intra şi extravilan , în Cartea Funciară în favoarea reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanta a arătat că este unica moştenitoare a defuncţilor HD şi Hădărău Maria-Sabina conform certificatului de calitate moştenitor nr.25/24.05.2005. Defunctul HD a moştenit cota de 1/3 din terenurile reconstituite prin  Titlul de proprietate nr.111707/09.12.1993 şi deşi a încercat dezbaterea succesiunii  prin procedura notarială, fraţii lui HD s-au opus acestei căi amiabile.

În drept au fost invocate prev. art. 728, 747, 673, 786 şi 741 C.civ.

Pârâţii prin note scrise depuse la dosar au arătat că se impune constatarea nulităţii testamentului de care se prevalează reclamanta deoarece acesta este inserat într-un contract de întreţinere, act bilateral.

În răspunsul la întâmpinare reclamanta a arătat că reclamanţii HL şi HT nu au vocaţie succesorală după defuncţii  HD şi Hădărău Maria-Sabina iar testamentul a cărui anulare se solicită nu are caracter conjunctiv. De asemenea se arată că testamentele 10042 şi 10043 au rămas valabile şi după încheierea contractului de întreţinere nefiind anulate explicit.

În ceea ce priveşte contractul de întreţinere reclamanta arată că acesta a fost încheiat cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege.

La termenul de judecată din data de 5.06.2007 instanţa a admis excepţia de conexitate şi a dispus conexarea la prezenta cauză a dosarului nr. 2010/1692/2007.

În dosarul conexat, prin cererea înregistrată la data de 12.03.2007 reclamanţii HL şi HT, au solicitat în contradictoriu cu pârâta OE, să se pronunţe o hotărâre prin care instanţa să dispună anularea testamentului deghizat instituit de către defuncţii HD şi HMS în favoarea pârâtei OE, testament cuprins în contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1379/25.06.2003 a Notarului Public Onea Victor; anularea certificatului de moştenitor de calitate nr. 25/2005 al Notarului Public Onea Victor de pe urma defuncţilor HD şi HMS, eliberat în favoarea pârâtei OE; să constate că reclamanţii sunt moştenitorii legali ai defuncţilor HD şi HMS; să constate că masa succesorală rămasă după defunctul HD se compune din cota de 1/3 din terenurile extravilane şi intravilane înscrise în titlul de proprietate nr. 111707/09.12.1993; de asemenea s-a solicitat atribuirea în favoarea reclamanţilor a masei succesorale rămasă după defuncţii HD şi HMS, masă care excede contractului de vânzare cumpărare autentic de întreţinere încheiat în favoarea pârâtei cu privire la apartamentul  nr. 7 compus din 2 camere şi dependinţe, situat în  Tg.Mureş, str. Argeşului nr. 16.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că faţă de prevederile art. 856, 857 şi 858 C.cvi. legatul universal instituit prin contractul de întreţinere este nul absolut, actul intitulat legat fiind semnat de 2 legatari. De asemenea s-a arătat că reclamantul HL are calitatea de moştenitor legal faţă de HD iar  HT este moştenitorul testamentar al lui HT, fratele lui HD.

La data de 14.05.2007 reclamanta a formulat cerere reconvenţională şi întâmpinare – cerere pe care instanţa la termenul de judecată din data de 23 iulie 2009 a calificat-o ca fiind în întregime o întâmpinare. Reclamanta a arătat că nu s-a încheiat un testament deghizat, conjunctiv ci un contract de întreţinere valabil. De asemenea, la momentul încheierii contractului de întreţinere au existat două testamente prin care defuncţii şi-au testat întreaga avere unul în favoarea altuia întrucât nu aveau descendenţi. Prin urmare, prin redactarea testamentelor din 1993 şi din 2003 de către HD şi HMS, reclamanţii HL şi HT nu au vocaţie succesorală.

La termenul de judecată din data de 26 mai 2009 instanţa a admis excepţia de conexitate şi a dispus conexarea la prezenta cauză a dosarului nr. 1779/320/2009. Prin cererea înregistrată în dosarul conexat la data de 02.03.2009, sub nr. 1778/320/2009, reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Onea Victor, HL şi HT, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună validarea clauzei la punctul nr. 5 a contractului de întreţinere nr. 1379 autentificat din 25 iunie 2003 de Notar Public Onea Victor; validarea certificatului de moştenitor de calitate nr. 25/24.05.2005, emis de Notar Public Onea Victor de pe urma defuncţilor HD şi HMS în favoarea reclamantei; să se constate că masa succesorală rămasă după defuncţii HD şi HMS se compune din cota de 1/3 din terenurile extravilane, respectiv 2,533 ha şi intravilane de 500 mp, din întregul de 8 ha 3900 mp extravilan, 1500 mp intravilan înscris în Titlul de proprietate nr. 111707 din 9 decembrie 1993; atribuirea către reclamantă a cotelor teren intravilan şi extravilan, respectiv 500 mp şi 2,533 ha a masei succesorale rămase după HMS şi HD, reprezentând 1/3 parte din Titlul de proprietate nr. 111707/09.12.1993. De asemenea reclamanta a solicitat prin completarea de acţiune daune-interese pentru orice zi de întârziere pentru tărăgănarea pârâţilor de a o despăgubi. Cu cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea depusă, pârâţii au solicitat respingerea acţiunii. De asemenea s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Onea Victor.

La termenul de judecată din data de 24.04.2009 în dosar 1179/320/2009 reclamanta a precizat petitul 1 al cererii solicitând să se constate calitatea sa de moştenitoare testamentară.

La termenul de judecată din data de 26 mai 2009 în dosar7878/320/2007, reclamanta şi-a precizat petitul privind obligarea pârâţilor la plata de daune-interese pentru fiecare zi de întârziere şi a solicitat obligarea acestora la plata sumei de 500 lei cu titlu de daune morale.

La termenul de judecată din data de 23 iulie 2009 instanţa a admis excepţia de litispendenţă în ceea ce priveşte cererea reclamantei având ca obiect constatarea calităţii de moştenitor a reclamantei faţă de defuncţii HD si  Hădărău Sabina, astfel cum aceasta cerere a fost formulata prin petitele 1 si 2, in dosarul 7878/320/2007 petite identice cu petitele 1 si 2 din dosarul 1779/320/2009, astfel cum acestea au fost precizate de reclamantă la termenul de judecată din data de 24.04.2009 în dosarul conexat. De asemenea instanţa a reţinut că cererea privind constatarea masei succesorale după defunctul HD, astfel cum aceasta cerere a fost formulata prin petitul 3 in dosarul 7878/320/2007 este litispendentă cu petitul 3 din dosarul 1779/320/2009; ieşirea din indiviziune si înscrierea partajului in Cartea Funciara, astfel cum aceasta cerere a fost formulata prin petitul 4 in dosarul 7878/320/2007 petit litispendent cu petitul 4 astfel cum a fost precizat, in dosarul 1779/320/2009.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost administrată proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar în probaţiune: Titlul de proprietate nr.111707/09.12.1993 (f.3), certificat de deces pentru HMS (f.4),certificat de deces pentru HD  (f.5), testament autentificat sub nr.10042/26.03.1993 (f.6), testament autentificat sub nr.1043/26.03.1993 (f.7), certificat de calitate moştenitor nr.25/24.05.2005 (f.8), copie contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.6321/17.12.2001 (f.27), copie contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.6326/17.12.2001 (f.28), extras CF 751/N Bărdeşti (f.25), extras CF 765/N Bărdeşti (f.30), contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.268/01.04.1998 (f.31), contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1075/11.06.1997 (f.32-33), extras CF 174 Bărdeşti (f.34), certificat de deces pentru Hădărău Sofronica (f.35), certificat de deces pentru HT (f.36),adeverinţa nr.301/2006 (f.38), testament autentificat nr.951/31.07.2001(f.39), testament autentificat nr.950/31.07.2001(f.40), contract de întreţinere autentificat sub nr.952/31.07.2001 (f.41), contract de întreţinere autentificat sub nr.1379/25.06.2003 (f.58), filă de punere în posesie pentru Hădărău S.Ioan (f.63),cerere de reconstituire a dreptului de proprietate (f.93), adeverinţă de la SC AGR MUREŞUL (f.169),înscrisuri emise de Asociaţia de Proprietari nr.4 Tg.-Mueş (f.179-180), copie certificat de naştere HL (f.191), adeverinţa 83/2009 (f.192).

De asemenea instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu interogatoriu reclamantei (f.138), şi pârâţilor HL şi HT (f.139-140). S-a efectuat expertiză topo (raport la filele 145-160).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 9.12.2009 a fost emis titlul de proprietate nr. 111707 pentru moştenitorii lui HI, respectiv HD, HL şi HT.  Conform contractelor de vânzare-cumpărare depuse la dosar (f. 27,28 şi 31,32) ulterior au fost vândute terenurile înscrise în CF 751/N/Bărdeşti, top 15/10/1, top 15/10/2, CF 174  Bărdeşti, top 582/1/2, top 583/3, top 584/2/3, top 585/3, top 586/3 şi CF 164 Bărdeşti, top 431, 452, 482/2, 432,  453, 483/2.

Prin contractul de întreţinere 952/31.07.2001 HT şi Hădărău Sofronica au cedat nuda proprietate asupra imobilul înscris în CF 174 Bărdeşti, nr. top 120/2, 121/1 soţilor HT şi Eleonora. Prin testamentele autentice 950 şi 951 din 31 iulie 2001 HT şi Hădărău Sofronica i-au instituit legatari universali pe soţii HT şi Eleonora.

HD, prin testamentul autentic 10042/1993 a instituit-o legatară universală pe soţia sa, Hădărău Maria-Sabina. La rândul său, Hădărău Maria-Sabina l-a instituit legatar universal pe soţul său, HD, prin testamentul autentic 10043/1993.  Ulterior, prin contractul de întreţinere 1379/25.06.2003 Hădărău Maria-Sabina şi HD au cedat reclamantei OE nuda proprietate asupra apartamentului nr. 7 situat în Tg-Mureş, str. Argeşului, nr. 16. În cuprinsul aceluiaşi act, se menţionează : „ Întreţinuţii declară cu această ocazie că şi până acum au beneficiat de întreţinere şi că acest contract se completează cu instituirea întreţinătoarei ca legatară universală asupra bunurilor prezente şi viitoare”.

Cu privire la clauza sus menţionată, pârâţii HL şi HT au invocat prin întâmpinarea depusă în dosar 7878/320/2007 precum şi prin cererea de chemare în judecată formulată în dosarul 2023/320/2007 (2010/1629/2007) conexat la dosarul 7878/320/2007, nulitatea absolută a legatului universal astfel instituit în favoarea reclamantei. Raportat la susţinerile pârâţilor şi la cererea reclamantei privind constatarea calităţii sale de moştenitor faţă de defuncţii HD si Hădărău Sabina, instanţa va analiza cu prioritate valabilitatea clauzei testamentare sus-menţionate.

Conform art. 857 C.civ. două sau mai multe persoane nu pot testa prin acelaşi act una în favoarea celeilalte sau în favoarea unei a treia persoane. Textul de lege menţionat instituie o condiţie de formă, esenţială, de validitate a testamentului – forma actului separat – având ca scop să garanteze libertatea de voinţă a testatorului, caracterul personal, unilateral şi irevocabil al dispoziţiilor testamentare.

Raportat la aceste precizări instanţa reţine că în fapt clauza testamentară de care se prevalează reclamanta are caracter conjunctiv, fiind lovită de nulitate absolută. În acest sens se constată pe de o parte faptul că respectivul legat, astfel cum se menţionează în cuprinsul actului autentificat sub nr. 1379/25.06.2003 „completează” contractul de întreţinere în care este inserat astfel încât nu se poate reţine existenţa independentă a clauzei testamentare, modalitatea în care a fost redactată conferindu-i acesteia caracterul de clauză accesorie unui contract bilateral. Soarta unui legat în ceea ce priveşte revocarea acestuia în timpul vieţii dispunătorului, depinde exclusiv de voinţa acestuia, neputând fi subsumată eficacităţii unui contract bilateral.

Mai mult, astfel cum reiese din cuprinsul contractului, reclamanta a fost instituită legatară universală atât de către HD cât si de către Hădărău Sabina, printr-o clauză unică, însuşită de către ambii testatori prin semnătură. În aceste condiţii, actul juridic apare ca fiind expresia unei voinţe comune, aspect ce contravine caracterului esenţialmente personal, individual al testamentului. În condiţiile în care nu se poate stabili existenţa unor dispoziţii testamentare distincte, semnate separat, exprimând voinţa fiecărui testator în parte, se încalcă totodată caracterul esenţialmente revocabil al testamentului, în cazul de faţă nefiind posibilă revocarea/modificarea unilaterală a acestei clauze testamentare de către unul dintre cei doi testatori, dat fiind caracterul acesteia de act juridic comun.

Având în vedere cele ce preced instanţa constată întemeiate susţinerile pârâţilor în ceea ce priveşte nulitatea clauzei testamentare, sens în care va anula testamentul instituit prin clauza de la punctul 5 din contractul de întreţinere 1379/2.06.2003, de defuncţii HD si Hădărău Sabina in favoarea pârâtei OE. Ca o consecinţă a acestui fapt instanţa va dispune totodată şi anularea certificatului de calitate de moştenitor nr. 25 din 24.05.2005 emis de BNP Onea Victor, constatând că acesta a fost emis în baza unui testament nevalabil.

În ceea ce priveşte cererea conexă a reclamanţilor HL si HT prin care s-a solicitat să se constate calitatea de moştenitori legali faţă de defuncţii HD si Hădărău Sabina şi atribuirea masei succesorale, instanţa reţine că reclamantul HL este rudă în grad succesibil  - fratele lui HD iar HT este legatar universal al lui HT – de asemenea fratele lui HD. În ceea ce priveşte pe Hădărău Sabina, nici unul dintre reclamanţi nu a făcut dovada calităţii de moştenitor legal faţă de aceasta.

 Instanţa reţine totodată că la data de 26 mai 1993 HD a instituit-o legatară universală pe soţia sa, Hădărău Maria-Sabina. La rândul său, Hădărău Maria-Sabina l-a instituit legatar universal pe soţul său, HD, prin testamentul autentic 10043/1993. Cele două testamente au fost revocate tacit prin clauza testamentară inserată în contractul de întreţinere 1379/2.06.2003, clauză ce cuprinde dispoziţii testamentare contrare testamentelor iniţiale. Având în vedere faptul că instanţa a constatat nulitatea clauzei testamentare ulterioare, pentru lipsa formei, aceasta nu mai poate produce efecte revocatorii. În consecinţă, în lipsa unei revocări exprese a testamentelor întocmite în anul 1993 şi având în vedere nulitatea clauzei testamentare ulterioare, instanţa reţine că în fapt au rămas valabile şi nerevocate dispoziţiile testamentare cuprinse în testamentele întocmite la data de 26 mai 1993 prin care cei doi soţi s-au instituit reciproc, prin acte distincte, legatari universali. Conform certificatului de deces (f.5) HD a decedat la data de 19 ianuarie 2004, dată la care, în lipsa unor moştenitori legali rezervatari (colateralii privilegiaţi nefiind rezervatari), întreaga masă succesorală s-a transmis ope legis, în baza dispoziţiilor testamentare către Hădărău Sabina, legatar universal.  La data de 24 decembrie 2004 a decedat Hădărău Sabina (certificat f. 4) astfel încât testamentul instituit de către aceasta în favoarea lui HD, predecedat a devenit caduc. În consecinţă, patrimoniul succesoral a fost transmis de la HD către Hădărău Sabina iar la data decesului acesteia din urmă, în lipsa unor moştenitori legali sau testamentari ai acesteia, moştenirea este vacantă.

Din cele ce preced reiese că a reclamanţii HL si HT nu au vocaţie succesorală faţă de Hădărău Sabina, legatară universală a lui HD, sens în care cererea acestora de constatare a calităţii de moştenitor şi de atribuire a patrimoniului succesoral va fi respinsă ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte cererea formulata de reclamanta OE in contradictoriu cu pârâtul Onea Victor, cerere având ca obiect constatarea calităţii de moştenitor a reclamantei faţă de defuncţii HD si  Hădărău Sabina, astfel cum aceasta cerere a fost formulata prin petitele 1 si 2, in dosarul 7878/320/2007 petite litispendente cu petitele 1 si 2 din dosarul 1779/320/2009, astfel cum acestea au fost calificate de instanţă, în soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a paratului Onea Victor, instanţa are în vedere următoarele aspecte:

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între pârât şi persoana obligată în cadrul raportului juridic de drept substanţial. În cadrul acţiunilor având ca obiect constatarea calităţii de moştenitor, calitatea de părţi o au persoanele faţă de care se pot invoca drepturi ce derivă din calitatea de succesor ce se solicită a fi recunoscută. Notarul public nu are calitatea de parte fiind un terţ raportat la problema dezbaterii succesorale, având atribuţii legate de procedura succesorală necontencioasă dar nu şi drepturi sau obligaţii legate de patrimoniul succesoral. Prin urmare se impune admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a paratului Onea Victor sens în care acţiunea reclamantei faţă de acesta va fi respinsă ca atare.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei faţă de pârâţii HL si HT, prin care s-a solicitat atât constatarea calităţii sale de succesor cât şi constatarea masei succesorale, ieşirea din indiviziune si înscrierea partajului in Cartea Funciara, instanţa o va respinge ca neîntemeiată reţinând că reclamanta nu are în fapt calitatea de succesor al lui HD şi Hădărău Sabina şi în consecinţă nu îi pot fi atribuite bunuri din patrimoniul succesoral. Soluţia faţă de această cerere se impune având în vedere faptul că instanţa a constatat nulitatea testamentului prin care reclamanta a fost instituită legatară universală, pentru considerentele expuse anterior.

De asemenea se va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei având ca obiect obligarea pârâţilor la plata sumei de 500 lei cu titlu de daune morale având în vedere că nu se poate reţine existenţa unui delict civil al pârâţilor în ceea ce priveşte contestarea calităţii de succesor a reclamantei şi refuzul de a partaja amiabil masa succesorală.

Faţă de soluţia dată de instanţă cererilor formulate de părţi şi având în vedere prevederile art. 274 şi 276 C.pr.civ, instanţa va compensa cheltuielile de judecată.