Partaj

Sentinţă civilă 662 din 20.03.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

COD

Dosar nr.2658/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 662 Şedinţa publică de la 20 martie.2012

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei M la data de 7.03.2011 sub nr. 2658/260/2011, reclamanta V R, domiciliată în sat B, jud. B, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual de Avocatură S C G, cu sediul în Bucureşti, str. V nr. 207-209, bl. 31, se. A, et. 1, aop.8, sector 3, a chemat în judecată pe pârâta S M O, domiciliată în B, str. H nr. 7, bl.2, sc.2, et.7, ap.lll, sector 4, solicitând instanţei să constate deschisă succesiunea de pe urma defunctului V P, decedat la data de 18.10.2010, calitatea de moştenitoare a reclamantei şi pârâtei, cota ce le revine din moştenire, masa succesorală şi să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile ce compun masa succesorală după defunctul V P, cu atribuirea în natură a bunurilor succesorale, pârâtei St M O.

în motivarea cererii reclamanta a arătat că de pe urma defunctului V P au rămas ca moştenitoare, cu vocaţie succesorală legală la moştenirea acestuia, reclamanta, în calitate de soţie supravieţuitoare, precum şi pârâta, în calitate de fiică-descendentă de gr. I, că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din cota de Vi din bunurile dobândite de defunct, împreună cu reclamanta, în timpul căsătoriei, respectiv: 14 ari teren arabil, 300 ari teren fâneţe, 3 ha pădure, 3 ari teren curţi construcţii, un imobil casă în suprafaţă de 55 mp construită în anul 1958, un grajd din lemn în suprafaţă de 40 mp şi anexe în suprafaţă de 32 mp, bunuri care figurează pe rolul defunctului, în Registrul Agricol a satului B, voi. II, poziţia 21.

în drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 492,659,669,700 şi 728 C.civ.

La cerere, reclamanta a anexat în xerocopie conformă cu originalultcertificat de deces VP, certificat de naştere V M O, certificat de căsătorie şi carte de identitate S M-O, adeverinţă de rol nr. 159 din 14.01.2011 eliberată de Primăria corn. B, jud. B, 9 înscrisuri sub semnătură privată intitulate Chitanţe, certificat de naştere F R, certificat de căsătorie V P şi F R, carte de identitate V R-filele 3-19 dosar.

Cererea de chemare în judecată a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei şi timbru judiciar de 3 lei, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 1.11.2011, instanţa admiţând în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamantă, în conformitate cu dispoziţiile OUG 51/2008 şi dispunând scutirea acesteia de la plata a 50% din cuantumul taxei judiciare de timbru datorată pentru cererea de chemare în judecată, respectiv de la plata sumei de 471 lei.

Reclamanta a achitat diferenţa de taxă judiciară de timbru în cuantum de 271 lei , conform chitanţei nr. 0012249-fila 50 dosar.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 24.05.2011, instanţa a dispus supendarea judecării cauzei, conform art. 242 alin 1 pct. 2 C.pr.civ.

Prin cererea înregistrată prin serviciul registratură al instanţei la data de 16.09.2011, reclamanta a solicitat repunerea cauzei pe rol, precum şi pronunţarea unei hotărâri de expedient prin care să se ia act şi să se consfinţească voinţa părţilor privind partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defunctului V P, conform tranzacţiei anexată cererii, încheiată la data de 10.06.2011, înregistrată în Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat, aparţinând Cabinetului Individual de Avocatură S C G, sub.8561 din 10.06.2011.

Cererea de repunere pe rol a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 235,5 lei şi timbru judiciar de 2,65 lei.

2

La termenul de judecată din 10.01.2012, instanţa a admis cererea de repunere pe rol, conform art.245 pct. 1 C.pr.civ şi a repus cauza pe rol, reclamanta solicitând ca instanţa să ia act de conţinutul tranzacţiei încheiată cu pârâta şi să pronunţe o hotărâre de expedient.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 10.01.2012 instanţa a dispus respingerea cererii de pronunţare a unei hotărâri de expedient şi continuarea judecării cauzei.

La termenul de judecată din 21.02.2012, instanţa a solicitat reclamantei să depună la dosar încheierea emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul Civil şi de lege cu privire la succesiunea defunctului V P reclamanta precizând că nu s-a emis o astfel de încheiere, motiv pentru care instanţa a invocat din oficiu, excepţia prematuritătii acţiunii, conform dispozţiilor art. 109 alin 4 C.pr.civ şi a acodat termen la data de 20.03.2012 pentru ca părţile să poată pune concluzii pe excepţia invocată.

Deliberând cu prioritate asupra excepţiei procedurale şi peremptorii a prematuritătii acţiunii, invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, în cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în condiţiile stabilite de acea lege, dovada îndeplinirii procedurii anexându-se la cererea de chemare în judecată.

în conformitate cu dispoziţiile art. 109 alin 4 C.pr.civ, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea 202/2010 , intrată în vigoare la 26.11.2010 : "La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevăzute de Codul civil si de lege. In acest caz neindeplinirea procedurii prealabile poate fi invocata nu numai de către parat, ci si de către instanţa, din oficiu."

Din dispoziţiile legale invocate rezultă că instanţa competentă să soluţioneze cererea de partajarea a averii succesorale poate fi sesizată numai după obţinerea de către moştenitori a încheierii emisă de notarul public în care sunt consemnate rezultatele verificărilor efectuate de către notar în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici, Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale, Registrul naţional de evidenţă a testamentelor autentice şi în orice ale registre prevăzute de lege, această încheiere urmând a fi depusă la instanţă odată cu cererea de chemare în judecată.

în lipsa îndeplinirii acestei proceduri prealabile sesizării instanţei, procedură cu caracter obligatoriu, acţiunea de partajare a averii succesorale apare ca prematur introdusă, urmând a fi respinsă ca atare.

Cum reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii acestei proceduri notariale prealabile cu caracter obligatoriu în ce priveşte succesiunea defunctului V P, după care se solicită partajarea averii succesorale în cauză, rezultă că cererea introductivă este prematur introdusă, instanţa urmând a admite excepţia prematuritătii, invocată din oficiu, respingând pe cale de consecinţă acţiunea de ieşire din indiviziune ca prematur introdusă.