Anulare act

Sentinţă civilă 49 din 05.05.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA Nr.49

Sedinta din Camera de Consiliu din  05 Mai 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 21.04.2010 privind judecarea actiunii civile pentru  anulare act, formulata de catre reclamanta X., în contradictoriu cu pârâta Y.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au lipsit partile.

Procedura completa, din ziua dezbaterilor.

Deliberând , instanta pronunta urmatoarea sentinta :

JUDECATA

 Prin cererea  înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 294/318/2010 si  la data de 06.01.2010, reclamanta X. a chemat în judecata pe pârâta Y.,  solicitând instantei ca, prin hotarârea ce va fi pronuntata, sa se dispuna anularea procesului - verbal al " A.G Extraordinara" a TFF, din data de 13.12.2009, precum si a hotarârilor din întâlnirea respectiva, constatând nulitatea absoluta a tuturor deciziilor luate cu aceasta ocazie, atât de iure cat si de fado, mentinând ca temeinica si legala situatia juridica anterioara.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în data de 13.12.2009, conform procesului - verbal contestat, s-a hotarât, printre altele, schimbarea reclamantei din functia de presedinte al asociatiei, într-un mod total abuziv si discretionar, fara posibilitatea de a participa la respectiva întâlnire.

Hotarârile luate nu au nici un fel de argumentatie, fiind cel mult simple supozitii, fara vreo justificare si motivare coerenta, pertinenta si responsabila.

A mai învederat instantei ca, in conformitate cu art.23 alin.2 din OG. Nr.26/2000 actualizata, privind asociatiile si fundatiile, ce constituie actul normativ cu caracter juridic general, s-au ignorat in totalitate prevederile exprese si limitative ale statutului Y.

Concret, art.8 din acesta, prevede, la alin.2 ca : "Adunarea Generala (care poate fi conf. alin.6, ordinara si extraordinara) este convocata de presedintele Consiliului de Conducere", in speta de presedintele organizatiei.

Astfel, fata de acest aspect, potrivit asa-zisului Convocator, el nu poarta nici semnatura petentei si nici stampila organizatiei, asa cum ar fi fost normai Fata de textul legal citat, reiese in mod clar faptul ca nu se poate face convocarea decât de catre presedintele asociatiei, sau cu derogare de la acesta, de catre vice-presedinte.

Asadar, convocarea este nula absolut, cu atât mai mult cu cat ea este semnata de persoane care nu au aceasta calitate, facându-se o confuzie flagranta intre membrii A.G. si reprezentantul legal al acesteia, singurul îndrituit in a convoca A.G fie ea simpla sau extraordinara. Reiteram ca întrunirea a 2/3 din membrii este o conditie sine qua non, pentru legalitatea desfasurarii întâlnirii, ei neavând nici un fel de atributie juridica si statutara in convocarea sedintei, dupa cum am aratat.

Totodata, a invocat si art.13 din statut, care precizeaza ca :"Presedintele asociatei conduce Consiliul de Conducere si deschide sedinta Adunarii Generale" si ca, asadar, si pe acest considerent, procesul-verbal contestat este nul absolut, o persoana fara atributii si functie de conducere, subrogându-se in drepturi presedintelui, fara nici un temei legal si juridic.

Mai mult decât atât, nu a fost convocata la aceasta sedinta, neavând in nici un fel posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, fundamentat asupra acuzelor ce i s-au adus in mod total injust si subiectiv. Desi acest asa-zis convocator a fost adus la cunostinta prin semnatura olografa membrilor A.G, însasi presedintele a fost ignorat cu buna stiinta, ea nefiind convocata nici macar de aceasta maniera.

De asemenea, deciziile sunt nule absolut si din punct de vedere al nerespectarii dispozitiilor alin. 5 din articolul 8 al statutului, act juridic ce a fost ignorat in totalitate. Astfel, in acesta, se stipuleaza ca : "deciziile sunt luate prin vot cu majoritate absoluta".

Dupa cum se poate observa, la o simpla lecturare a procesului verbal contestat, nici acest aspect nu a fost respectat.

Ca  nici una dintre decizii nu a fost luat in unanimitate, neexistând unanimitate nici pentru înlocuirea reclamantei, asa cum ar fi fost legal. Astfel din cele 15 persoane prezente (pana la finalul sedintei), doar 13 au votat. Asadar, însasi decizia in sine releva un grad major de ilegalitate, atât din punct de vedere procedural cat si pe fondul problemei.

In drept, actiunea a fost întemeiata pe C.P.C. pe O.G. 26/2000 actualizata, precum si pe statutul Y."

La cererea de chemare în judecata, reclamanta a anexat în copie statutul asociatiei, convocator  emis de catre asociatie pentru adunarea generata extraordinara pentru data de 13.12.2009, proces verbal al adunarii generale extraordinare din 13.12.2009, tabel cu prezenta la adunarea generala si semnatarii procesului verbal de la adunarea generala extraordinara din 13.12.2009, proces verbal încheiat la data de 11.09.2008 cu ocazia sedintei adunarii generale si a consiliului director  ale asociatiei.

Pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a invocat exceptia tardivitatii introducerii actiunii.

În motivarea acestei exceptii a aratat ca data introducerii este 06.01.2010, iar reclamanta a luat la cunostinta de hotarârea adunarii generale a asociatiei din data de 13.12.2009 si de continutul procesului verbal încheiat cu ocazia acestei adunari înca din data de 14.12.2009.

S-a mai învederat ca la data de 14.12.2009, respectiv 17.12.2009, fostul vicepresedinte, actual presedinte al asociatiei, domnul C.R., i-a comunicat reclamantei prin intermediul e-mail-ului acesteia hotarârea adunarii generale din data de 13.12.2009 si ca despre luarea la cunostinta a hotarârii nu exista nici un fel de îndoiala, mai ales ca reclamanta comunica asociatiei o adresa prin care confirma luarea la cunostinta (adresa nr.1/09.01.2010).

În acest sens au fost invocate prevederile art. 23 alin.2 din OG 26/2000.

Cu privire la fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii cu urmatoarea motivare : s-a aratat ca fosta presedinta a asociatiei, reclamanta, avea într-adevar posibilitatea convocarii adunarii generale însa acest atribut nu-i apartine exclusiv si, s-a precizat ca, adunarea generala din data de 13.12.2009 a fost convocata atât de membrii consiliului director cât si de un numar de 13 din cei 21 de membrii  activi ai asociatiei.

Totodata s-a subliniat ca prin vot deschis , s-a decis ca sedinta adunarii sa fie condusa de catre domnul P.F. si domnul C.M.R. - secretar si ca domnul P.F. nu este un simplu membru al asociatiei, ci este unul dintre membrii fondatori ai acesteia si ca propunerea a fost aprobata în unanimitate de membrii prezenti.

S-a mai subliniat ca, în conformitate cu prevederile art.8 alin.7 din Statutul asociatiei, adunarea generala a fost convocata în data de 5.12.2009 pentru data de 13.12.2009 cu respectarea termenului de 7 zile prevazut de statut.

Ca la sedinta adunarii generale a asociatiei a fost convocata inclusiv reclamanta, atât prin scrisoare recomandata cât si prin publicitate într-un ziar local , dar aceasta nu a dorit sa participe la sedinta.

S-a mai precizat ca la adunarea generala au fost prezenti un numar de 15 membrii din totalul de 21, mai mult de 2/3, deci asa cum prevede art.8 alin.3 din statut, iar din cei 15 membrii 13 au votat "pentru" (favorabil) si ca majoritatea absoluta a membrilor prezenti a fost atinsa si chiar cu mult depasita.

La întâmpinare, s-au anexat, în copie, înscrisuri.

La data de 18.02.2010, reclamanta a depus la dosarul cauzei raspuns la întâmpinare , însotit, în copie, de înscrisuri.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a respinge exceptia de tardivitate a introducerii cererii formulata de catre pârâta si pe fond a admite cererea cu urmatoarea motivare:

În ceea ce priveste exceptia de tardivitate a introducerii cererii, instanta retine urmatoarele:

Art. 23 alin.2 din OG 26/2000 stabileste ca  hotarârea adunarii generale poate fi atacata în justitie de catre oricare dintre membrii asociati  care  nu au luat parte la adunarea generala în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotarâre.

Din interpretarea aliniatului 2, rezulta ca a lua la  cunostinta de hotarâre presupune ca aceasta hotarâre sa fie comunicata celui care a lipsit si care o contesta pentru a putea cunoaste continutul acesteia si  pentru a-si putea dea seama daca a fost afectat de hotarârea luata.

Reclamantei i s-a comunicat hotarârea la data de 24.12.2009, asa cum rezulta din copia plicului depus la dosarul cauzei, în sedinta publica din 10.03.2010 de catre procurator M.G.V.A., deci, de la aceasta data, se calculeaza termenul de 15 zile , termen ce a fost respectat deoarece actiunea a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 06.01.2010.

Pe fond, instanta urmeaza a admite cererea cu urmatoarea motivare:

Se retine ca, la data de 13.12.2009, a avut loc adunarea generala extraordinara a asociatiei .

Instanta a fost sesizata prin prezenta cerere  cu privire la anularea acestei hotarâri a adunarii generale din data de 13.12.2009, invocându-se încalcarea a mai multor articole din statut. 

Analizându-se statutul petentei, cât si actele întocmite cu ocazia adunarii generale, instanta retine ca a fost încalcat statutul petentei:

Astfel, art. 8 alin.1 din statut prevede ca adunarea generala este constituita din membrii fondatori si persoanele care au dobândit calitatea de membru activ.

Acest aliniat a fost încalcat deoarece, din procesul verbal încheiat la data de 13.12.2009,  rezulta ca la adunarea generala au participat urmatorii membrii ai asociatiei, si anume: G.F.A., A.A.R., G.N.C., M.M.L., C.C.I., A.M., A.D., T.A., G.A., F.P., M.S., S. S., R.C.M., L.F. si E.B.

Din tabelul depus la dosarul cauzei la data de 31.03.2010 de catre procurator M.G.V.A., rezulta ca asociatia are 21 de membrii.

În tabel, la numarul curent 5,  se afla P.F.I. care are calitatea de membru de onoare, prin urmare, nu avea calitatea de a participa la adunarea generala.

G.N.C. a participat la adunarea generala însa, la dosarul cauzei, se afla, în copie, cererea acestuia prin care a solicitat sa nu mai fie membru al asociatiei  nefigurând nici în tabelul cu membrii asociatiei.

C.C.I. a participat la adunarea generala însa, la dosarul cauzei, se afla, în copie, cererea acestuia prin care a solicitat sa nu mai fie membru al asociatiei  nefigurând nici în tabelul cu membrii asociatiei.

S.S. a participat la adunarea generala, însa aceasta nu figureaza în tabelul cu membrii asociatiei.

L.F. a participat la adunarea generala , însa, la dosarul cauzei, se afla, în copie, cererea acesteia prin care a solicitat sa nu mai fie membru al asociatiei,  nefigurând nici în tabelul cu membrii asociatiei.

Având în vedere cele expuse mai sus , instanta urmeaza a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge exceptia de tardivitate a introducerii cererii formulata de catre pârâta Y., cu sediul în ............

Pe fond, admite cererea formulata de X., domiciliata în .........., în contradictoriu cu pârâta Y., cu sediul în ...........

Anuleaza H.A.G.E.a A.A. si M. pentru C. si T. T.F.F. Nr.1/13.12.2009.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 05.05.2010, la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

DANIELA DUMITRESCU

Red. SC

Thred. ED  09 Mai 2010

Ex.4