Art. 2781 C.proc.pen.

Sentinţă penală 1381 din 16.09.2011


Dosar nr. 9570/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2444

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA PENALA

SENTINTA NR. 1381

Sedinta publica de la 06 septembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror  .

din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu

Pe rol fiind solutionarea plângerii formulata de petitionarul AV  împotriva rezolutiei de neîncepere a  urmarire penala, adoptata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 5979/P/2010 în contradictoriu cu intimata AM.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petitionarul AV, lipsa fiind intimata AM..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,  nemaifiind cereri de formulat, instanta a constatat dosarul în stare de judecata si s-a acordat cuvântul:

Petentul AV  a solicitat admiterea plângerii asa cum a fost formulata.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea plângerii, desfiintarea rezolutiei de neîncepere a  urmaririi penale nr. 5979/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu si trimiterea cauzei la procuror in vederea începerii urmaririi penale.

J U D E C A T A

Prin plângerea înregistrata sub nr. 9570/318/2011 la  Judecatoria Tg-Jiu, la data de  15.06.2011, petitionarul AV  în contradictoriu cu intimata AM,  a solicitat  ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna desfiintarea rezolutiei de neîncepere a  urmaririi penala, adoptata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.  5979/P/2010  si trimiterea cauzei la procuror in vederea începerii urmaririi penale pentru savârsirea infractiunii pentru care au fost sesizate organele de urmarire penala.

In motivarea plângerii, s-a aratat ca fosta sa sotie nu a platit cu rea-credinta, o perioada mai mare de doua luni, pensia de întretinere stabilita în favoarea minorului AV prin sentinta civila nr. 7962 din 30.11.2009 a Judecatoriei Tg-Jiu, în cuantum de 150 lei lunar. A mai aratat ca prin rezolutia contestata, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu a dispus în mod nelegal neînceperea urmaririi penale fata de intimata, justificând aceasta solutie prin aceea ca, din motive obiective,  numita AM nu s-ar face vinovata de savârsirea infractiunii de abandon de familie.

Pentru o justa solutionare a cauzei si în conformitate cu prevederile art. 2781 C.proc.pen., instanta a dispus atasarea dosarului nr. 5979/P/2010  al Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 15.09.2010, patentul AI a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu cu privire la faptul ca intimata AM, fosta sa sotie, nu si-a executat obligatia de plata a pensiei de întretinere stabilita în sarcina sa prin sentinta civila nr. 7962/30.11.2009 si în favoarea copilului minor rezultat din casatoria partilor.

Cauza a fost înregistrata la Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu sub nr. 5979/P/2010  .

În cadrul actelor premergatoare, a fost ascultata partea vatamata, aceasta mentinându-si aspectele relatate în plângerea prealabila. În urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca intimata nu este  salariata cu contract individual  de munca si nu este încarcerata în vreun penitenciar din tara.

Având în vedere cercetarile efectuate, prin rezolutia nr. 5979/P/2010  din data de 9.03.2011, procurorul a dispus, în baza art. 228 al. 6 C.pr.pen. rap. la art. 10 al. 1 lit. d C.pr.pen., neînceperea urmaririi penale fata de intimata A M sub aspectul savârsirii infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 alin. 1 lit. c C.pen., retinând ca din actele premergatoare rezulta ca  neplata pensiei de întretinere nu s-a datorat relei-credinte a intimatei, ci unei imposibilitati obiective de plata, nefiind asadar întrunite elementele constitutive ale infractiunii de abandon de familie.

Împotriva acestei rezolutii de neîncepere a urmaririi penale, A V a formulat plângere în conformitate cu dispozitiile art. 278 C.proc.pen., pe care a adresat-o prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu, criticând solutia ca fiind netemeinica si nelegala.

Prin rezolutia nr. 1689/II/2/2011 din data de 7.04.2011, în temeiul art. 278 C.proc.pen., prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu a respins ca neîntemeiata plângerea formulata de petentul A V împotriva rezolutiei nr. 5979/P/2010, retinând ca solutia de neîncepere a urmaririi penale dispusa în cauza este în concordanta cu probele administrate.

Nemultumit de modul de solutionare a plângerii sale,  petentul s-a adresat, în conditiile art. 2781 C.proc.pen., instantei de judecata.

Examinând  actele si lucrarile dosarului, în raport de criticile formulate, instanta retine ca plângerea este fondata pentru considerentele ce se vor arata în cele ce urmeaza:

Petentul AV a solicitat tragerea la raspundere penala a intimatei AM pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 alin. 1 lit. c C.pen. sustinând în fapt, prin plângerea penala prealabila formulata prin procurator, ca intimatul, fosta sa sotie, nu si-a executat mai mult de doua luni obligatia de plata a pensiei de întretinere stabilita în sarcina sa si în favoarea minorului rezultat din casatoria lor.

Art. 305 alin. 1 lit. c C.pen. incrimineaza ca infractiune de abandon de familie neplata cu rea-credinta, timp de 2 luni, de catre persoana care are obligatia legala de întretinere, fata de cel îndreptatit la întretinere, a pensiei stabilita pe cale judecatoreasca.

În cauza de fata trebuie clarificat atât aspectul legat de neplata, mai mult de doua luni consecutive a pensiei de întretinere stabilita prin hotarâre judecatoreasca în favoarea minorului, cât si daca aceasta s-a datorat relei credinte, conditie esentiala pentru calificarea faptei ca infractiune de abandon de familie.

În aceasta privinta, instanta constata ca cercetarile efectuate de organele de politie au un caracter sumar si superficial si, în nici un caz, nu sunt suficiente pentru a fundamenta concluzia îmbratisata de procurorul de caz si confirmata de prim-procuror în sensul ca neplata pensiei de întretinere nu se datoreaza relei-credinte a intimatului. Se constata astfel ca aceasta concluzie a procurorului se întemeiaza exclusiv pe faptul ca intimata u este încadrata în munca in România si nici nu beneficiaza de ajutor de somaj,  astfel ca a fost în imposibilitate de a mai plati pensia de întretinere si, astfel,  neplata pensiei de întretinere nu s-a datorat prin urmare relei sale credinte, ci unei imposibilitati obiective de plata.

Nu poate fi retinuta aceasta motivare, fiind  necesar sa se dovedeasca faptul ca aceasta a depus diligentele necesare pentru a stabili o modalitate prin care se putea face plata.

În cazul infractiunii de abandon de familie în forma prevazuta de art. 305 alin. 1 lit. c C.pen., reaua-credinta ce trebuie sa caracterizeze inactiunea debitorului presupune ca acesta sa fi avut posibilitatea îndeplinirii obligatiei si, cu toate acestea, sa fi ramas în pasivitate. Posibilitatea de plata trebuie însa analizata atât sub aspect obiectiv, material, în sensul existentei sau inexistentei unor venituri care sa permita achitarea pensiei de întretinere, cât si sub aspect subiectiv, al atitudinii psihice a debitorului fata de obligatia stabilita în sarcina sa, ce se poate deduce din manifestarile sale exterioare caracterizate prin diligenta sau, dimpotriva, indiferenta.

Reaua-credinta este asadar un element distinct al probatiunii si, oricât de dificil ar fi, sarcina probei incumba organelor judiciare, care trebuie sa manifeste rol activ si nu se pot limita la a invoca prezumtia bunei-credinte fara a efectua minime cercetari sub acest aspect. Astfel, argumentul prim-procurorului, în sensul ca faptuitoarea nu realizeaza venituri impozabile sau ca nu are în proprietate bunuri mobile sau imobile,  nu este suficienta pentru a constata ca nu sunt  îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru existenta infractiunii de abandon de familie, în masura în care pozitia psihica a intimatei, buna sau reaua sa credinta în neexecutarea obligatiei, nu au fost efectiv cercetate.

In acest sens, este de observat ancheta sociala  efectuata de reprezentatii Primariei Farcasesti, din care reiese ca numita AM  este plecata  în strainatate la munca, aspect relatat de numitului SG.

În consecinta, instanta retine ca solutia de neîncepere a urmaririi penale dispusa în cauza fata de intimata AM, în temeiul art. 10 alin. 1 lit. d C.proc.pen., pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 305 alin. 1 lit. c C.pen., cu motivarea ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de abandon de familie sub aspectul laturii subiective, neplata pensiei de întretinere nedatorându-se relei-credinte a intimatei, se bazeaza pe cercetari vadit incomplete, ceea ce impune trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea cercetarilor sub aspectul tuturor elementelor constitutive ale infractiunii si solutionarea cauzei în functie de rezultatele unor cercetari complete.

Organele de urmarire penala vor proceda la ascultarea partilor si a martorilor  pentru a se clarifica aspectele privind perioada in care faptuitoarea nu si-a îndeplinit obligatia de plata a pensiei întretinere, precum si daca aceasta nu a realizat venituri  datorita starii de sanatate, care nu i-a permis sa desfasoare vreo activitate  retribuita.

 Intimata AM  va fi ascultata cu privire la demersurile pe care le-a facut pentru a gasi un loc de munca si, implicit pentru a-si achita pensia de întretinere.

Se vor identifica mijloace de verificare a sustinerilor partilor, urmând a fi audiate eventual persoane apropiate acestora, care pot da relatii cu privire la atitudinea intimatei si a relatiilor acesteia cu minorul.

În functie de rezultatele cercetarilor, se va verifica întrunirea elementelor constitutive ale infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 alin. 1 lit. c C.pen. se va da o solutie motivata în cauza.

Pentru toate aceste considerente, instanta va admite plângerea, va desfiinta rezolutia nr. 5979/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu si va trimite cauza la procuror , în vederea începerii urmaririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petitionarul AV, în contradictoriu cu intimata AM, desfiinteaza rezolutia de neîncepere a urmaririi penale nr. 5979/P/2010 din 09.03.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu, si trimite cauza la procuror în vederea începerii urmaririi penale.

Cheltuielile  judiciare ramân în sarcina statului.

 Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 06 septembrie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

Grefier,

1