Evacuare

Sentinţă civilă 959 din 03.02.2011


Operator 2445

DOSAR NR. 21240/318/2010 evacuare

ROMANIA

JUDECATORIA TÂRGU - JIU, JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA NR. 959

SEDINTA PUBLICA DIN  03.02.2011

PRESEDINTE: BERCULESCU LUMINITA

GREFIER :BARA ELENA

Pe rol fiind judecarea actiunii civile pentru evacuare formulata de reclamantul B. M. M., împotriva pârâtilor SPCLEP T.J. - S.E.P. si P.D.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul asistat de avocat M.M. C., lipsa fiind pârâtii.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,  constând dosarul în stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat M.M.C, pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii în modalitatea în care a fost formulata.

J U D E C A T A

Obiectul cererii de chemare în judecata si argumentele reclamantului:

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu  sub nr. 21240/318/2010 reclamantul B.M.M., a chemat în judecata pe pârâtii SPCLEP T.J. - S.E.P. si P.D., solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna evacuarea pârâtei din spatiul locativ, în sensul obligarii acesteia, sa-si schimbe cartea de identitate, în care sa fie mentionat domiciliul sau actual, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca este beneficiarul unui imobil, situat în comuna Balesti, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 8600 din 15.07.1994, iar în luna septembrie 2009, pârâta P.D., l-a rugat sa o i-a în spatiul locativ, întrucât dorea sa se încadreze în munca si i se cerea sa aiba domiciliul pe raza comunei Balesti.

Dezvoltând acest motiv, reclamantul a aratat ca, initial aceasta i-a relatat ca doreste sa-si faca doar viza de flotant pentru un an de zile, însa ulterior a aflat ca si-a obtinut cartea de identitate cu valabilitate pâna la data de 15.02.2016.

A mai aratat reclamantul ca în cursul anului 2010 s-a prezentat la P. B pentru asi achita impozitul pentru imobilul în care locuieste, ocazie cu care a aflat ca la adresa sa, sunt debite de peste 4000 lei, ca urmare a unor amenzi primite de catre pârâta.

În drept actiunea a fost întemeiata pe disp. OG 97/2002 modificata prin Legea 290/2005.

În dovedirea actiunii a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri si de interogatoriul pârâtei P.D.

Pozitia procesuala a pârâtilor:

Pârâta P.D.nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în instanta pentru a formula aparari cu privire la actiunea promovata împotriva sa.

Pârâta SPCLEP T.J. - S.E.P, prin reprezentantul legal, a formulat întâmpinare, prin care a aratat ca Serviciul Evidenta, din cadrul acestei directii, a eliberat actul de identitate al pârâtei, respectând normele legale în vigoare, astfel, pârâta a completat în fata lucratorului din cadrul serviciului evidenta, cererea pentru eliberarea actului de identitate, înregistrata sub nr. 16038/2009, fiind luata în spatiu de reclamant, cu consimtamântul acestuia.

În dovedirea apararilor din întâmpinare, pârâta a atasat cererea pârâtei P.D., pentru eliberarea actului de identitate, precum si consimtamântul scris al titularului spatiului de locuit, respectiv, al reclamantului.

Stare de fapt - Institutiile legale incidente:

Analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta, retine ca prin cererea înregistrata sub nr. 16038/2009, adresata Serviciului Evidenta din cadrul DPCLEP Tg Jiu, pârâta P.D., a solicitat eliberarea actului de identitate în baza consimtamântului titularului spatiului de locuit, respectiv, al reclamantului B.M.M, de a fi luata în spatiu, ce reprezinta domiciliul acestuia.

Instanta, a fost învestita cu actiunea reclamantului BMM, prin care solicita scoaterea pârâtei din spatiu locativ ce-i apartine, în sensul obligarii acesteia sa-si schimbe cartea de identitate, în care sa fie mentionat domiciliul sau actual.

Verificând atât sustinerile reclamantului cât si apararile pârâtei DPCLEP, în opinia instantei, actiunea reclamantului  nu poate fi admisibila, din urmatoarele considerente:

Conform art. 13 din OG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, un nou act de identitate se elibereaza la cererea scrisa a persoanei, cerere ce trebuie semnata în fata lucratorului din cadrul Serviciului Evidenta, si care trebuie însotita de documentele care fac potrivit legii dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a domiciliului si dupa caz a resedintei.

În speta, s-a constatat ca actul de identitate eliberat pârâtei a fost emis cu respectarea normelor legale în vigoare, în sensul ca pârâta PD, a completat în fata lucratorului din cadrul Serviciului Evidenta, o cerere înregistrata sub nr. 16038/2009, prin care a solicitat eliberarea actului de identitate, fiind luata în spatiu de catre reclamant, acesta manifestându-si în scris consimtamântul pentru a o lua în spatiu.

Împrejurarea ca, ulterior, au intervenit neîntelegeri între reclamant si pârâta, nu este de natura a obliga institutia care a emis actul de identitate, ca la rândul sau, sa oblige pe cea care a fost luata în spatiu, sa se prezinte la ghiseul serviciului evidenta, pentru asi schimba actul de identitate.

De asemenea, reclamantul nu justifica un drept nascut si actual, de a solicita obligarea pârâtei sa-si schimbe cartea de identitate, atâta timp cât acesta si-a dat consimtamântul de a o lua în spatiu si implicit de a i se încheia actul de identitate acesteia, cu valabilitate pâna la data de 15.02.2016, numai dupa expirarea acestei perioade, pârâta are obligatia de a se prezenta la serviciul evidenta, pentru asi întocmi un nou act de identitate, cu respectarea dispozitiilor legale privind emiterea acestor acte.

În baza considerentelor aratate, va fi respinsa actiunea reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de reclamantul B. M. M., împotriva pârâtilor SPCLEP T.J. - S.E.P. si P.D.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica din  03.02.2011  la Judecatoria Târgu-Jiu.

Presedinte, Grefier, 

Red. L.B.

Tehnored. EB - 21 Februarie 2011- 5 ex.

1