Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 4202 din 10.05.2011


DOSAR NR. 9772/318/2010 Numar operator 2445

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG -  JIU

SECTIA CIVILA

SENTINTA  CIVILA  NR. 4202

SEDINTA  PUBLICA DIN DATA  DE: 10.05.2011

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 03.05.2011, cu privire la contestatia la executare formulata de contestatorii Consiliul Local al orasului Rovinari, si  Primaria orasului Rovinari, cu în contradictoriu cu intimatii BE J T N, L M, domiciliata în.... si în contradictoriu cu tertul poprit SC Complexul Energetic Rovinari.

Dezbaterile si cuvântul partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 03.05.2011, ce face parte integranta din prezenta sentinta când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera,  a amânat pronuntarea astazi, 10.05.2011.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cauzei civile de  fata constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.06.2010, sub numarul 9772/318/2010, Consiliul Local al orasului Rovinari a formulat, în contradictoriu cu intimata  L M si tertul poprit SC Complexul Energetic Rovinari, contestatie la executare prin care a solicitat anularea procedurii de executare silita ce face obiectului dosarului de executare nr. 82/E/2010 al B EJ  T N si pe cale de consecinta anularea tuturor actelor de executare efectuate, a adreselor de înfiintare a popririi, a procesului verbal de cheltuieli de executare si a raportului de expertiza; De asemenea, pâna la solutionarea contestatiei la executare, contestatorul a solicitat suspendarea executarii silite; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca prin adresa de înfiintare a popririi din data de 15.06.2010, emisa de catre Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor s-a dispus înfiintarea popririi asupra sumelor pe care tertul poprit SC Complexul Energetic Rovinari le datoreaza Consiliului Local Rovinari, pâna la concurenta sumei de 1.097.156 lei.

Contestatorul a apreciat ca nelegala executarea silita, invocând exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, în conformitate cu  prevederile articolului 405, alineat 1 si 3 Cod de Procedura Civila, având în vedere ca sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj a ramas  definitiva prin decizia nr. 23/28.03.2001, pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 467/C/2001 iar, cererea de executare a fost formulata în anul 2010, dupa împlinirea termenului de prescriptie de trei ani, în acest sens pronuntându-se si Judecatoria Tg Jiu prin încheierea nr. 1315/30.04.2010, pronuntata în dosarul nr. 6083/318/2010, prin care a respins cererea de încuviintare a executarii silite a sentintei nr. 635/2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj.

A mai aratat contestatoarea ca procedura de executare silita prin poprire a fost efectuata cu încalcarea prevederilor articolului 373, alineat 1 Cod de Procedura Civila, având în vedere ca desi cererea prin care se solicitase încuviintarea executarii silite a sentintei nr. 635/2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj a fost respinsa, executorul judecatoresc a continuat procedura de executare silita prin emiterea adresei de înfiintare a popririi catre tertul poprit, aspect fata de care se impune anularea actelor de executare efectuate de catre executorul judecatoresc în dosarul nr. 82/E/2010.

Contestatorul a mai aratat ca a achitat creanta rezultata din titlul executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj în dosarul nr. 484/2000,  la data de 06.07.2001 conform notei contabile nr. 514/06.07.2001 a Trezoreriei Rovinari, catre S.C Olt Arba Prod S.R.L Tg- Jiu, cesionar al S.C  Con Invest S.R.L, creanta fiind achitata anterior încheierii contractului de cesiune nr. 32/01.08.2001 între SC CONINVEST SRL Tg Jiu în calitate de cedent si L Mîn calitate ed cesionar, achitarea creantei fiind retinuta si în considerentele hotarârilor penale pronuntate în dosarul nr. 185.3/95/2006, precum si prin sentinta nr. 1315/30.04.2010, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 6083/318/2010.

Contestatorul a apreciat ca în atare situatie este indubitabil ca întreaga procedura de executare silita prin poprire initiata în conditiile în care debitul a fost deja achitat este desfasurata cu încalcarea prevederilor art.  379, alin. 3 Cod de Procedura Civila care impune ca si prima exigenta a creantei, caracterul cert al acesteia.

În drept au fost invocate dispozitiile articolelor 399 si 403  Cod de Procedura Civila.

Au  fost anexate, în fotocopie, încheierea nr. 1315/30.04.2010, pronuntata de catre Judecatoria Tg- jIu, în dosarul nr. 6083/318/2010, adresa emisa de catre Biroul Executorului Judecatoresc Pasarin Ionel, catre Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, somatie emisa  în dosarul de executare nr. 78/E/2001, extras de cont Consiliul Local Rovinari, nota de contabilitate, cesiune de creanta încheiata între S.C Con - Invest S.R.L,  adresa emisa de catre Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor catre Complexul Energetic Rovinari, în dosarul de executare nr. 82/E/2010, proces verbal de cheltuieli încheiat la data de 15.06.2010, proces verbal încheiat la data de 15.06.2010,  modul de calcul a inflatiei si a dobânzii legale conform O.U nr. 59/2001, chitanta nr. 0000027/12.03.2010, sentinta civila nr. 635/20.12.2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în valoare de 194 lei, conform ordinului de plata nr. 1362/22.06.2010.

În sedinta publica din data de 31.08.2010 contestatorul a depus o completare a contestatiei formulate prin care a aratat, fata de cererea de executare a creditoarei Lupescu Marieana prin care se pretinde reactualizarea cu indicele de inflatie a sumei stabilite prin sentinta nr. 635/2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj, ca exista autoritate de lucru judecat întrucât prin sentinta nr. 8440/28.08.2001, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu în dosarul nr. 13578/2001, s-a constatat ca Consiliul Local al Orasului Rovinari a executat obligatia impusa prin sentinta nr. 635/2000 si ca acest titlu executoriu nu mai poate fi pus din nou în executare pentru alte sume de bani.

A mai aratat contestatoarea ca prin sentinta nr. 8440/28.08.2001, pronuntata de catre Judecatoria Tg - Jiu, în dosarul nr. 13578/2000 a fost admisa contestatia la executare pe care a formulat-o  si s-a dispus anularea formelor de executare emise în dosarul nr. 78/E/2001 al Biroului Executorului Judecatoresc Pasarin Ionel.

Prin încheierea de sedinta din data de 31.08.2010, aparatorul intimatei Lupescu Marieana a invocat exceptia prematuritatii formularii contestatiei la executare si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei Lupescu Marieana, afirmând ca în continutul prezentei contestatii la executare se face referire la dosarul nr. 6083/318/2010, acesta aflându-se pe rolul Tribunalului Gorj în recurs, cu termen de judecata la data de 13.09.2010, apreciind ca, din moment ce acest dosar nu este solutionat nu exista suport legal pentru formularea prezentei contestatii la executare.

Prin încheierea de sedinta din data de 26.10.2010, instanta a dispus introducerea în cauza, în calitate de intimata, a Administratiei Finantelor Publice Rovinari, având în vedere ca a fost dispusa executarea popriri asupra conturilor pe care contestatorul Consiliul Local al Orasului Rovinari le are deschise la Administratia Finantelor Publice Rovinari, astfel cum rezulta din continutul dosarului de executare nr. 82/E/2010.

Prin încheierea de sedinta din data de 12.04.2011 instanta a dispus conexarea dosarelor nr. 1434/318/2011 si nr. 1508/318/2010 la dosarul nr. 9772/318/2010.

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1434/318/2011 contestatorul Consiliul Local Rovinari a solicitat anularea procedurii executarii silite ce face obiectul dosarului nr. 82/E/2010 al BEJ Tranca Nicusor, anularea tuturor actelor de executare efectuate, a somatiei imobiliare, a procesului verbal de cheltuieli de executare, a procesului verbal de situatie, a raportului de  expertiza si a actului aditional la acesta si suspendarea executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 82/E/2010 pâna la solutionarea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca prin somatia imobiliara înregistrata la Primaria Rovinari nr. 1725/20.01.2011 BEJ Tranca Nicusor i-a pus în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea somatiei sa se conformeze titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj în sensul de a achita creditoarei Lupescu Marieana urmatoarele sume de bani: 1.215.626,48 lei reprezentând lucrari executate, suma actualizata în raport cu rata inflatiei si dobânda legala, 50 lei onorariu expert si 22.812 lei onorariu executor judecatoresc, cheltuieli de executare, în caz contrar urmând a se proceda la vânzarea imobilului bloc L4 situat în Rovinari, bulevardul Minerilor, nr. 3, judetul Gorj.

Contestatorul a invocat prescriptia dreptului de a cere executarea silita în conformitate cu  prevederile articolului 405, alineat 1 si 3 Cod de Procedura Civila, având în vedere ca sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de catre Tribunalul Gorj a ramas  definitiva prin decizia nr. 23/28.03.2001, pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 467/C/2001 iar, cererea de executare a fost formulata în anul 2010, dupa împlinirea termenului de prescriptie de trei ani, în acest sens pronuntându-se Judecatoria Tg Jiu prin 2 sentinte irevocabile, respectiv sentinta nr. 1315/30.04.2010 pronuntata în dosarul nr. 6083/318/2010, irevocabila prin decizia nr. 166/13.09.2010 a Tribunalului Gorj si sentinta nr. 1477/13.05.2010 pronuntata în dosarul nr. 6807/318/2010, irevocabila prin nerecurare.

Pe fondul cauzei contestatorul a aratat ca a achitat creanta ce rezulta din titlul executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj la data de 06.07.2001 conform notei contabile nr. 514/06.07.2001 a Trezoreriei Rovinari catre SC OLT ARBA PROD SRL Tg Jiu, cesionar al SC CON INVEST SRL Tg Jiu ca urmare a executarii silite ce s-a derulat în dosarul nr. 78/E/2001 al BEJ Pasarin Ionel, achitarea creantei având loc înainte de încheierea contractului de cesiune nr. 32/01.08.2001 între SC CONINVEST SRL Tg Jiu în calitate de cedent si L n calitate de cesionar.

A aratat contestatorul ca dupa executarea silita a sumei de 618.520.393 lei reprezentând creanta rezultata din sentinta nr. 635/2000, în cadrul dosarului de executare nr. 78/E/2001 al BEJ Pasarin Ionel SC CONINVEST SRL a pretins suma de 439.682.795 lei cu titlu de actualizare a sumei executate initial, suma ce a fost platita la data de 03.08.2001, prin sentinta civila nr. 8440/2001 fiind admisa contestatia la executare formulata de Primaria Rovinari si anulate formele de executare efectuate în dosarul nr. 78/E/2001 al BEJ Pasarin Ionel, suma de 439.682.795 lei fiind restituita contestatoarei.

Contestatoarea a aratat de asemenea ca suma de 1.215.626,48 lei reprezentând reactualizarea sumei executate în baza sentintei nr. 635/2000 solicitata de intimata Lupescu Marieana nu este datorata, neexistând nici un titlu executoriu pentru aceasta suma, invocând în acest sens sentinta nr. 8440/28.08.2001 pronuntata în dosarul nr. 13578/2001.

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1508/318/2011 contestatoarea Primaria Rovinari a solicitat, în contradictoriu cu intimatii Lupescu Marieana si BEJ Tranca Nicusor anularea procedurii de executare silita ce face obiectul dosarului nr. 82/E/2010 al BEJ Tranca Nicusor si pe cale de consecinta anularea tuturor actelor de executare efectuate, a somatie imobiliare din 18.01.2011, a procesului verbal de cheltuieli de executare din aceeasi data si a procesului verbal de situatie din data de 17.01.2011, suspendarea executarii silite ce face obiectul acestui dosar pâna la solutionarea contestatiei la executare, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei contestatoarea a invocat lipsa titlului executoriu fata de Primaria Rovinari si prin urmare lipsa calitatii de debitor a acestei institutii, astfel ca actul de executare imobiliara privitor la imobilul din Rovinari, bulevardul Minerilor, nr. 3, bloc L4, judetul Gorj compus din 12 apartamente si 2 spatii comerciale este nelegal, proprietar al acestui imobil fiind Primaria Rovinari.

Contestatoarea a invocat exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, învederând ca sentinta nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj a ramas definitiva prin decizia nr. 23/28.03.2001 a Curtii de Apel Craiova iar cererea de executare silita a fost formulata în anul 2010 si prin urmare dupa împlinirea termenului de prescriptie de 3 ani.

Contestatoarea a invocat de asemenea exceptia prematuritatii executarii silite imobiliare raportat la dispozitiile OG nr. 22/2002, în speta nefiind respectate dispozitiile art. 1, 2 si 3 din OG nr. 22/2002, executarea silita imobiliara potrivit codului de procedura civila neputându-se efectua mai înainte de expirarea celor 6 luni de la somatie precum si exceptia autoritatii de lucru judecat în raport de sentinta nr. 8440/2001 a Judecatoriei Tg Jiu.

Prin serviciul registratura, la data de 06.04.2011, Consiliul Local al Orasului Rovinari a depus note de sedinta prin care a invocat exceptia prematuritatii executarii silite raportat la dispozitiile O.G 22/2002, exceptia lipsei calitatii de creditor a numitei Lupescu Marieana si exceptia autoritatii de lucru judecat  în raport de sentinta civila nr.8440/2001 a Judecatoriei Tg -Jiu.

În ceea ce priveste exceptia prematuritatii executarii silite raportat la dispozitiile O.G 22/2002, contestatorul a apreciat ca nu s-au respectat dispozitiile O.G 22/2002, executarea silita imobiliara, potrivit Codului de Procedura Civila, neputându-se efectua mai înainte de expirarea celor sase luni de la somatie, în speta, nefiind emisa o somatie conform dispozitiilor art. 387 C.pr.civ si la care face referire articolul 2, teza 2 din O.G 22/2002, fiind astfel evidenta nelegalitatea executarii silite.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii de creditor a numitei L M, contestatorul a aratat ca potrivit cesiunii de creanta încheiata la data de 11.06.2001, cedentul S.C Con Invest S.R.L a cesionat creanta obtinuta prin sentinta nr. 635/2000 catre cesionarul S.C Olt Arba Prod S.R.L Tg- Jiu, astfel ca prin cesiunea 32/01.08.2010 pârâtei LM nu i-a fost transmisa nici o creanta întrucât, la data respectiva, S.C Con Invest S.R.L nu mai era detinatoarea creantei ce face obiectul sentintei nr. 635; A mai aratat contestatorul ca cesiunea de creanta nr. 32/01.08.2001, nu poate constitui titlu executoriu întrucât, pe de-o parte aceasta nu îi este opozabila, având în vedere dispozitiile art. 1393, alineat 1 Cod Civil iar, pe de alta parte, pentru a putea face executarea silita, în situatia în care au fost îndeplinite conditiile impuse de art. 1393, alineat 1 Cod Civil, cesionarul L M trebuia sa investeasca cesiunea de creanta, ori asa cum rezulta cesiunea invocata de L M, nu este investita cu formula executorie, fapt care nu îi confera un drept de creanta.

A mai aratat contestatorul ca lipsa titlului executoriu este fondata si din privinta sumei ce face obiectul titlului executoriu, respectiv sentinta nr. 635/2000, suma cuprinsa în aceasta fiind de 593.982.856 lei rol  iar executarea silita invocata de catre L M este de 1.215.626,48 lei ron  la care se ajunge prin actualizare si aplicare  dobânda legala, plecând de la o suma de 439.682.795 lei rol, fiind evident ca aceasta suma de 439.682.795 lei rol nu este cuprinsa în titlul executoriu si prin urmare nu sta la baza executarii acestui titlu; iar respectiva suma s-a încercat a fi executata si în anul 2001, instanta de judecata, definitiv si irevocabil, concluzionând ca S.C S.C Con Invest S.R.L nu detine o astfel de creanta si ca la data judecatii creanta din sentinta 635/2000 fusese executata în întregime, în acest sens fiind sentinta nr. 8440/2001, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu, în dosarul nr. 13857/2001, faptul ca suma care se executa în prezent este aceeasi cu cea din 2001, fiind demonstrat si de expertiza efectuata de catre expert Draghici Ionel din care rezulta ca s-a ajuns la valoarea de 1.215.626,48 lei ron plecând de la 439.682.795 lei rol prin actualizare si dobânda, aspect fata de care contestatorul invoca exceptia autoritatii de lucru judecat, solicitând anularea executarii silite ce face obiectul prezentei contestati.

A mai aratat contestatorul ca un alt motiv de nelegalitate a executarii vizeaza modul în care s-a actualizat suma de 439.682.795 lei ron si pentru care nu exista titlu, aplicându-se atât inflatia cât si dobânda legala iar, potrivit  O.G 9/2000, aceasta dobânda se aplica în materie comerciala atunci când între parti exista un contract, în speta neexistând un astfel de contract ceea ce conduce la nelegalitatea acestui mod de actualizare, mai mult decât atât creanta ce rezulta din titlul executoriu a fost achitata la data de 06.07.2001 potrivit notei contabile nr. 514/06.07.2001 a Trezoreriei Rovinari, fiind executata silit suma de 618.520.393 lei catre creditorul cesionar S.C Olt Arba Prod S.R.L Tg- Jiu.

În concluzie contestatorul a apreciat ca indubitabil întreaga procedura de executare silita, în conditiile în care debitul a fost deja achitat, este desfasurata cu încalcarea prevederilor art. 379, alin. 3 Cod de Procedura Civila care impune ca si prima exigenta a creantei, caracterul cert al acesteia. 

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând cu prioritate exceptiile invocate în cauza instanta constata ca este întemeiata exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000, celelalte exceptii fiind neîntemeiate pentru urmatoarele considerente:

În ceea ce priveste exceptia dreptului de a cere executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000 instanta constata ca aceasta a ramas irevocabila prin decizia nr. 233/28.03.2001 a Curtii de Apel Craiova iar conform art. 405, alineat 1 Cod de procedura civila dreptul de a cere executarea silita se prescrie în termen de 3 ani daca legea nu dispune altfel, iar conform alineatului 3 al aceluiasi articol termenul de 3 ani începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita. Cum în speta dreptul de a cere executarea silita a sentintei nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj a început sa curga de la data pronuntarii acesteia conform art. 374 si 377 Cod de procedura civila, fiind vorba de o hotarâre definitiva, termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acesteia s-a împlinit la data de 20.12.2003, or cererea de executare silita ce face obiectul dosarului de executare nr. 82/E/2010 a fost formulata de intimata L M la data de 22.04.2010 (fila 41). Astfel instanta constata ca exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj este întemeiata, urmând a fi admisa.

În ceea ce priveste exceptia prematuritatii executarii silite raportat la OG nr.22/2002 instanta retine ca în conformitate cu acest act normativ creantele stabilite prin titluri executorii în sarcina institutiilor publice se achita din sumele aprobate prin bugetele acestora de la titlurile de cheltuieli la care se încadreaza obligatia de plata respectiva iar daca executarea creantei stabilita prin titluri executorii nu începe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca în termen de 6 luni sa faca demersurile necesare pentru a-si îndeplini obligatia de plata, termenul de 6 luni urmând sa curga de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare la cererea creditorului. În cazul în care institutia publica nu-si îndeplineste obligatia de plata în termenul aratat creditorul poate solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila sau altor dispozitii legale aplicabile în materie.

Analizând dosarul de executare depus în fotocopie la dosarul nr. 9772/318/2010 instanta constata ca executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj a început la data de 15.06.2010 când s-a dispus înfiintarea popririi (fila 63), poprire de care contestatorul a avut cunostinta atâta timp cât la data de 22.06.2010 formuleaza contestatie la executare împotriva acestei executari.

Este adevarat ca la dosarul cauzei nu exista dovada ca debitorul ar fi primit somatia de plata la care face referire OG nr. 22/2002, dar având în vedere faptul ca de la data începerii executarii silite în dosarul nr. 82/E/2010 pâna la invocarea de catre contestator a exceptiei prematuritatii executarii silite raportat la OG nr.22/2002, exceptie ce a fost invocata în contestatia ce a facut obiectul dosarului nr. 1508/318/2011 la data de 27.01.2011 (fila 3, dosar nr. 1508/318/2011), au trecut mai mult de 6 luni instanta apreciaza ca exceptia este neîntemeiata, urmând a fi respinsa.

Cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat raportat la sentinta nr. 8440/28.08.2001, pronuntata de catre Judecatoria Tg- Jiu în dosarul nr. 13578/2001 (fila 20, dosar nr. 1508/318/2011) instanta constata ca aceasta este neîntemeiata, urmând a fi respinsa, între cele doua cauze neexistând identitatea de parti, obiect si cauza ceruta de dispozitiile art. 1201 Cod civil.

Instanta constata de asemenea ca este neîntemeiata si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei L M invocata de intimata prin notele de sedinta aflate la fila 46 din dosarul nr. 1434/318/2011 atâta timp cât aceasta este cea care a solicitat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj, executare care a fost contestata în prezentele dosare, subiectele contestatiei la executare fiind practic partile procedurii de executare, în principal debitorul urmarit si creditorul urmaritor.

În ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii de contestatii invocata de intimata Lupescu Marieana prin notele de sedinta aflate la fila 47 din dosarul nr. 1434/318/2011, instanta constata ca în sustinerea acesteia intimata a invocat decizia în interesul legii nr. 36/14.12.2009, decizie care însa se refera la art. 403 si 462 cu referire la art. 460 Cod de procedura penala, nefiind aplicabila în speta de fata. Mai mult instanta constata ca intimata a invocat de asemenea dispozitiile art. 137, alineat 1 din Codul de procedura civila conform caruia ins6tanta trebuie sa se pronunte mai întâi asupra exceptiilor de procedura sau de fond care fac de prisos cercetarea fondului si art. 1201 Cod civil care reglementeaza autoritatea de lucru judecat, dar în speta, pe de o parte nici una din contestatiile la executare formulate împotriva executarii începute în dosarul de executare nr. 82/E/2010 nu a fost definitiv solutionata pentru a se putea analiza o eventuala exceptie a autoritatii de lucru judecat, iar  pe de alta parte între acestea nu exista identitate de obiect sau parti. Astfel instanta urmeaza sa respinga exceptia inadmisibilitatii de contestatii invocata de intimata LM

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale a Primariei Rovinari, instanta constata ca aceasta este neîntemeiata atâta timp cât la data de 18.01.2011 a fost emisa somatia imobiliara în dosarul nr. 18.01.2011, somatie ce priveste imobilul situat în Rovinari, bulevardul Minerilor, nr. 3, bloc L4, judetul Gorj proprietatea Primariei Rovinari astfel cum aceasta sustine în contestatia ce a facut obiectul dosarului nr. 1508/318/2011 (fila 4).

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii de creditor a intimatei L M ca urmare a lipsei titlului executoriu si exceptia lipsei calitatii de debitor a Primariei Rovinari, instanta constata ca acestea sunt aparari de fond, urmând a fi analizate ca atare, neputând fi încadrate în categoria exceptiilor de fond sau de procedura la care face referire art. 137 Cod de procedura civila.

Pe fondul cauzei instanta constata ca prin sentinta civila nr. 635/20.12.2000 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000 (fila 19) definitiva prin decizia nr. 233/28.03.2001 a Curtii de apel Craiova si irevocabila prin decizia nr. 1605/2010 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie (fila 55) a fost obligat Consiliul Local Rovinari sa plateasca SC CON INVEST SRL suma de 567.929.271 lei contravaloare lucrari si 26.053.585 lei cheltuieli de judecata.

La data de 11.06.2001 SC CON INVEST SRL a cedat creanta sa cesionarului SC OLT ARBA PROD SRL (fila 12) iar la data de 01.08.2001 a fost încheiat contractul de cesiune nr. 32 (fila 30, dosar nr. 1508/318/2011) prin care SC CON INVEST SRL cesioneaza în favoarea intimatei L M creanta rezultata din titlul de creanta 635/20.12.2000.

Din nota de contabilitate aflata la fila 11 din dosar instanta retine ca sentinta civila nr. 635/20.12.2000 a fost executata silit în data de 06.07.2001, aspect retinut de altfel si în sentinta civila nr. 8440/28.08.2001 a Judecatoriei Tg Jiu (fila 31) precum si în decizia penala nr. 80/29.01.2009 a Curtii de Apel Craiova (fila 45) în care se retine ca suma de 618.520.393 lei achitata de Consiliul Local Rovinari conform notei contabile nr. 514/06.07.2001 reprezinta suma la plata careia acesta a fost obligat prin sentinta civila nr. 635/20.12.2000 a Tribunalului Gorj actualizata.

Astfel instanta retine ca suma pusa în executare silita în dosarul de executare nr. 82/E/2010 a fost executata de debitor înca din anul 2001 si chiar înainte de încheierea contractului de cesiune nr. 32/01.08.2001.

Instanta constata ca nu poate fi retinuta apararea intimatei L M consemnata în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei (fila 158) în sensul ca suma pusa în executare silita în dosarul nr. 82/E/2010 ar reprezenta actualizarea sumei la plata careia contestatorul Consiliul Local Rovinari a fost obligat prin sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj atâta timp cât plata a fost efectuata la data e 05.07.2001 fata de data scadentei care era la data de 16.10.1999. Or, având în vedere ca este vorba de executarea unei creante stabilita în sarcina contestatorului prin sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj definitiva prin decizia nr. 233/28.03.2001 a Curtii de apel Craiova si irevocabila prin decizia nr. 1605/2010 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, nu este posibil ca data scadentei acesteia sa fie anterioara emiterii titlului executoriu.

Cu privire la executarea silita imobiliara începuta în dosarul de executare nr. 82/E/2010 al BEJ Tranca Nicusor, instanta constata ca aceasta vizeaza imobilul situat în Rovinari, bulevardul Minerilor, nr. 3, bloc L4, judetul Gorj, imobil proprietatea Primariei Rovinari astfel cum rezulta din autorizatia de constructie aflata la fila 26 din dosarul nr. 1508/318/2011, iar prin sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj ce reprezinta titlul executoriu pus în executare silita a fost stabilita obligatia de a plati o suma de bani în sarcina Consiliului Local Rovinari, prin urmare executarea silita imobiliara poarta asupra unui bun ce nu apartine debitorului, actele de executare fiind lovite de nulitate.

Având în vedere cele mentionate instanta constata ca nu exista nici un titlu executoriu pentru creanta pusa în executare în dosarul nr. 82/E/2010 al BEJ Tranca Nicusor, contestatiile la executare formulate de contestatorii consiliul local Rovinari si Primaria Rovinari fiind întemeiate, urmând a fi admise.

Având în vedere considerentele ce preced instanta urmeaza sa admita exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000, sa respingaexceptia prematuritatii executarii silite imobiliare, exceptia autoritatii de lucru judecat în raport de sentinta civila nr. 8440/2001 a Judecatoriei Tg Jiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei L M, exceptia inadmisibilitatii succesiunii de contestatii si exceptia lipsei calitatii procesuale a Primariei Rovinari, sa admita contestatiile la executare formulate de contestatorii Consiliul Local al orasului Rovinari si Primaria orasului Rovinari în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor L Msi în contradictoriu cu tertul poprit SC Complexul Energetic Rovinar âsi sa anuleze formele de executare emise de Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor în dosarul de executare nr. 82/E/2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta nr. 635/20.12.2000, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. E/484/2000.

Respinge exceptia prematuritatii executarii silite imobiliare, exceptia autoritatii de lucru judecat în raport de sentinta civila nr. 8440/2001 a Judecatoriei Tg Jiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei LM, exceptia inadmisibilitatii succesiunii de contestatii si exceptia lipsei calitatii procesuale a Primariei Rovinari.

Admite contestatiile la executare formulate de contestatorii Consiliul Local al orasului Rovinari si Primaria orasului Rovinari,  în contradictoriu cu intimatii Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor, LM, domiciliata în.... si în contradictoriu cu tertul poprit SC Complexul Energetic Rovinari.

Anuleaza formele de executare emise de Biroul Executorului Judecatoresc Tranca Nicusor în dosarul de executare nr. 82/E/2010.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.05.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED SM/ THRED S.M

7 EX/ 02.06.2011

1