Constatare nulitate absolută titlu de proprietate

Sentinţă civilă 6249 din 07.07.2011


Dosar nr. 20975/318/2010 operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA  CIVILA NR. 6249

Sedinta publica de la 07 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta SC... SA Bucuresti - Sucursala ...  împotriva pârâtei  .....-  decedata, cu  mostenitoarea .... si în contradictoriu cu intimatele  Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii  18/1991 si Comisia Judeteana Gorj, având ca obiect  constatare  nulitate absoluta titlu de proprietate  nr. 1330092/11.11.2005.

La apelul nominal facut in sedinta publica, a  raspuns  reclamanta, prin consilier juridic CC  si avocat TT si intimata Comisia Locala Bumbesti-Jiu prin consilier juridic XX, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,  nemaifiind  alte  cereri  de formulat sau probe  de administrat, instanta  constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe  fond.

Avocat TT si consilier juridic CC, pentru reclamanta, au solicitat admiterea actiunii, cu  cheltuieli de  judecata. S-a  sustinut  ca terenul cuprins în titlul  de proprietate contestat a facut obiectul  Decretului de Expropriere  nr. 40/1989, iar prin Ordinul nr. 245/1989 a fost  predat reclamantei  pentru amenajarea  râului Jiu, reclamanta  predând la  rândul ei alte terenuri  în compensare, astfel ca titlul  de  proprietate  eliberat  pârâtei  este  lovit de  nulitate  absoluta.

Consilier juridic XX pentru Comisia Locala Bumbesti-Jiu, a solicitat respingerea actiunii, aratând ca nu sunt  motive de  nulitate  absoluta a actului de proprietate contestat,  în conditiile  în care reclamanta nu face dovada ca unitatile amenajistice  transferate  în anul 1989, în baza Ordinului  nr. 245/1989  se  suprapun  cu  terenul pentru care s-a eliberat titlul  de proprietate contestat.

INSTANTA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu si înregistrata sub nr. 20975/318/2010 reclamanta SC... SA - Sucursala ..a chemat în judecata pârâta ...-  decedata, cu  mostenitoarea ...., solicitând instantei ca, prin  hotarârea ce  se  va  pronunta,  în contradictoriu cu intimatele  Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii  18/1991 si Comisia Judeteana Gorj,  sa  se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1330092/11.11.2005.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin Decretul 40/1989 s-a aprobat ocuparea  si  scoaterea din productia agricola si  din fondul  forestier a terenurilor necesare începerii  executiei lucrarilor de amenajare hidroenergetica  pe  sectorul  Valea Sadului - Vadeni, dispunându-se ca  ocuparea  acestor  terenuri  sa  se  faca  esalonat  pe baza  planurilor  întocmite  de  proiectantul  general.

Ca, printre aceste  terenuri  se afla  si terenul situat în zona malului  stâng  al Jiului, la  Nord  de SC ... SA, preluata  de la Inspectoratul  Silvic Tg-Jiu.

S-a  mai  sustinut ca prin Ordinul 245/27.09.1989 terenurile  forestiere  au  fost  scoase  din circuitul  silvic  si predate cu  titlu definitiv catre Întreprinderea Electrocentrale Portile de Fier, pentru obiectivul de investitii- amenajarea hidroenergetica a râului Jiu, pe sectorul Vadeni - Valea Sadului, în schimbul terenului dându-se în compensare alte terenuri, conform proceselor verbale anexate, iar pentru suprafetele primite cu titlu definitiv s-a achitat o contravaloare catre Ocolul Silvic Bumbesti Jiu si Ocolul Silvic Tg Jiu, conform ordinelor de plata nr. 347 si 348/09.12.1989, aceasta  stare de fapt  fiind confirmata prin adresa nr. 3914/09.06.2010 a Directiei Silvice Gorj, decizia nr.201/02.06.1989, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa nr. 5098/1988 a Inspectoratului Silvic Gorj, respectiv adresa nr. 457/1989 cu zonele si suprafetele de compensare.

Ca, desi se cunostea situatia juridica a terenului, precum si detinatorul terenurilor necesare realizarii obiectivului mai sus mentionat,  iar lucrarile  de  investitii  erau de  notorietate  si în plina  desfasurare, în mod eronat Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din orasul Bumbesti Jiu a procedat la punerea în posesie si la emiterea titlului de proprietate nr. 1330092/2005 în favoarea  pârâtei Ispas  Octavia, încalcând  dispozitiile  art.  42  alin.3  si art. 45  alin.2  din Legea 1/2000, astfel ca actele  eliberate sunt  lovite de  nulitate absoluta, cauza de  nulitate fiind prevazuta  de art. III  alin.1  lit a) din Legea  169/1997.

În drept ,actiunea a fost întemeiata pe prevederile Codului de pr. Civila, Codului Civil si Legii Fondului Funciar.

În dovedire, reclamanta a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri, depunând la  dosar procesul verbal de punere în posesie din data de 07.11.2005, schita terenului  reconstituit , Decretul nr. 40/1989, masuri pentru  realizarea  investitiei  de amenajare a râului Jiu  pe sectorul  de drum Valea  Sadului-Vadeni, plan de situatie, Ordinul nr. 245/1989, decizia  201/1989, adresa 2367/2010, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa  nr. 5098/1989, adresa nr. 557/1989 în care sunt mentionate suprafetele  si amplsamentul  terenurilor necesare  râului Jiu, proces verbal , extras cadastral.

Intimata Comisia Locala Bumbesti Jiu a formulat întâmpinare,  solicitând  respingerea actiunii. S-a aratat ca sustinerile  reclamantei  cu privire la  motivele  de  nulitate a titlului  de proprietate contestat sunt  neîntemeiate deoarece în cursul anului 2005, la solicitarea reclamantei s-au  efectuat  masuratori cadastrale în zona  în care este  situat  terenul în litigiu,  respectiv  punctul "Lunca  Jiului", fiind identificate terenurile si proprietarii din punctul Zavoi",  punct care se afla  situat  în continuarea punctului ,, Lunca Jiului,, masuratori  care  au fost  realizate  în prezenta proprietarilor.

Ca, dupa  efectuarea  masuratorilor  s-a  depus la Comisia Locala Bumbesti-Jiu un tabel  cu proprietarii parcelelor  situate  în tarlale 410  si 414, urmând  sa faca obiectul negocierii  cu  reclamanta, tabelul  fiind  însotit  de un plan  parcelar  pe  care se afla  trasat  axul  unui  dig  ce  urma  sa  fie  construit  de reclamanta  si  care  trebuia sa  afecteze  toate  titlurile  de  proprietate  eliberate în tarlalele respective, inclusiv titlul  de proprietate contestat, astfel ca sustinerile  reclamantei  în ceea ce priveste faptul ca la  data emiterii  titlului  de proprietate  se cunostea  situatia juridica  a terenului nu pot fi primite.

În ceea ce priveste Ordinul  245/1989, prin care s-au transmis  în administrarea Întreprinderii Portile  de Fier terenuri în suprafata  totala  de 191,15  ha,  din care pe  raza  Ocolului Silvic Bumbesti-Jiu  se afla unitatile  amenajistice 92,  93A si  93 B, s-a  aratat ca  în  niciunul  din planurile  depuse la dosar  nu sunt  incluse  sau  evidentiate  unitatile  respective, unitati care nu se suprapun  cu  ternul pentru care s-a  eliberat  titlul  de proprietate  contestat.

Ca,  reclamanta  nu si-a  îndeplinit obligatia prevazuta  de art. 17  din legea 59/1974  în sensul de  a contribui la  transformarea unor  terenuri neagricole sau  neproductive, aspect ce rezulta  din adresa  nr. 457/1989 emisa  de OCOTA  Gorj, prin care se înaintau  Ministerului Energeiei Electrice planuri cadastrale cu  terenurile  puse la dispozitie pentru  împadurire.

S-a  mai aratat ca  reclamanta nu a predat  în  compensare  nicio suprafata  de teren în schimbul  celei primite  si nici  nu a achitat contravaloarea  terenurilor  catre Ocolul Silvic  Bumbesti-Jiu, sumele la care face referire  reprezentând despagubiri pentru  defrisarea arborilor  tineri.

Ca, reclamanta nu  contesta dreptul  de proprietate la  pârâtei în punctul în litigiu  ci doar  modalitatea de solutionare a cererii  de  reconstituire.

În drept,  s-au invocat dispozitiile art. 115-118 Cpr.civ.

Intimata  a depus la  dosar  actul contestat, procesul verbal  de punere în posesie, schita  terenului, HCJ nr. 31/1991, anexa de validare, cererea de  reconstituire nr.  527/1991, declaratii extrajudiciare,  cererea  nr. 161/1991, cererea  de înscriere  în CAP  a autoului pârâtei,  registrul agricol, contract de vânzare cumparare, tabelul  întocmit  la cererea reclamantei cu proprietarii  parcelelor  situate în tarlalele  nr. 410  si 414, ce fac obiectul  negocierii cu  reclamanta, plan parcelar.

Reclamanta  a raspuns  sustinerilor  organului local , aratând ca  terenurile  situate  în tarlalele  nr. 414  si  410 au  fost  transmise prin Ordinul nr. 245/1989 si  Decretul nr.  40/1989, astfel  ca  emiterea  titlurilor  de proprietate pentru aceste terenuri  s-a facut  cu încalcarea dispozitiilor  art. 4  alin.1, art. 42  alin.3  si art. 45 alin2 din Legea 1/2000.

În  sedinta publica din data de 10.02.2011,  la cererea  reclamantei, a fost  încuviintata proba cu  expertiza tehnica  de specialitate, urmând  a se stabili  daca  terenul  reconstituit  pârâtei  este  cuprins  în Decretul nr.  40/1989  si  Ordinul nr. 245/1989 si  daca  este  afectat  de lucrari  de amenajare a râului Jiu.

Lucrarea de specialitate a fost efectuata de expertul GM, care a concluzionat  ca  terenul  reconstituit  pârâtei  se afla situat  în parcelele 31  si 34, tarlalele 414 si 410.

Ca,  unitatile  amenajistice  ce au  facut  obiectul Ordinului nr.  245/1989  si Decretului nr.  40/1989  nu  se  regasesc în  zona  de situare a terenului  în litigiu, astfel ca nu exista  suprapunere  între  cele  trei acte, terenul  în litigiu  fiind  afectat partial  de constructia  digului si a drumului  de acces, lucrarile fiind  demarate  în  urma cu 2 ani.

Dupa  depunerea raportului  de expertiza,  reclamanta a  depus la  dosar un plan de situatie ( filele  126-130), aratând ca aceasta  este anexa la Decretul nr.  40/1989 iar  prin  raspunsul expertului  depus la fila 142  s-a  aratat ca  nu  exista  dovezi cu privire la  faptul ca aceste planuri reprezinta  anexe  la Decretul nr.  40/1989.

Reclamanta a formulat  obiectiuni  la  raportul  de expertiza, solicitând ca expertul  sa  aiba în vedere si înscrisurile depuse la filele 147-161, respectiv lista anexelor si lista planurilor la  Decret.

Instanta a încuviintat  obiectiunile formulate, iar prin  raspunsul  depus  la fila 165  s-a aratat ca nu  se face dovada ca aceste  înscrisuri  sunt  anexele  Decretului nr.  40/1989, însa, în raport  de acestea, terenul în litigiu se  regaseste partial  în planurile  topografice  prezentate de reclamanta.

Instanta,  analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de  fapt:

Prin cererea  nr. 527/1995 pârâta ...., mostenitoarea autorului  ...., a  solicitat  reconstituirea dreptului  de proprietate pentru  terenurile cu care autorul sau s-a  înscris în CAP,  situate  pe  raza localitatii Bumbesti-Jiu,  judetul Gorj.

Prin HCJ nr. 31/1991 autorul .... a  fost  validat cu suprafata de 2,62 ha, iar  la data de 07.11.2005 mostenitoarea ..... a fost  pusa  în posesie cu suprafata de 1440 mp, situata  pe raza satului Curtisoara, în tarlalele  414  si 410, parcelele 3, 31 si 34, fiind eliberat titlul  de proprietate  nr.  1330092/2005.

Prin Decretul nr. 40/1989 s-a aprobat începerea executiei  lucrarilor pentru amenajarea  hidroenergetica  a râului Jiu  pe  sectorul Valea Sadului-Vadeni  si ocuparea si scoaterea  din productia  agricola  si din fondul  forestier  a terenurilor  necesare  executarii lucrarilor, în limita unei suprafete totale de 191,15  ha situate în judetul Gorj, ocuparea  terenurilor urmând sa se faca  esalonat pe  baza  planurilor întocmite de  titularii investitiei, terenurile urmând a fi  ocupate  si cu acordul  detinatorilor  acestuia.

Prin Ordinul nr. 245/1989 s-a transmis din administrarea Inspectoratului Silvic  Judetean Gorj în administrarea Întreprinderii Portile de Fier a suprafetei  totale  de 191,15 ha situata în raza  Ocolului Silvic Bumbesti-Jiu, unitatea de productie II Sâmbotion, respectiv unitatile  amenajistice  92, 93A si  93B, celelalte unitati  transmise fiind situate pe  raza Ocolului Silvic Tg-Jiu.

În baza Decretului nr.  40/1989 si a Ordinului nr.  245/1989 reclamanta a început în anul  2009  sa  execute constructia digului pe  râul Jiu si a drumului de acces, dupa ce anterior,  respectiv  în anul 2005, a solicitat identificarea proprietarilor  de terenuri  situate  în zona, fiind întocmit tabelul depus la fila 67 din dosar, unde la pozitia 31 figureaza mostenitorii autorului ......

Prin actiunea de fata, reclamanta sustine ca terenul în litigiu , respectiv cel situat în tarlalele 410 si 414, a  facut obiectul Ordinului nr. 245/1989, astfel ca  reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtei este lovita  de  nulitate absoluta, cauzele  de  nulitate  fiind  cele  prevazute de art.III alin1 lit a)  din Legea  169/1997.

Sustinerile  reclamantei nu au fost  dovedite.

Astfel, unitatile  amenajistice care au fost date în administrarea reclamantei prin Ordinul nr. 245/1989 aflate pe raza Ocolului Bumbesti-Jiu sunt cele cu nr. 92, 93A  si 93B, iar  potrivit  raportului  de expertiza  efectuat în cauza, aceste unitati amenajistice nu  se  suprapun  cu  terenul  pentru care s-a  eliberat  titlul de proprietate  contestat,  neregasindu-se  în zona  de  situare a terenului  în litigiu.

Reclamanta a depus la dosar o  lista a planurilor, sustinând  ca acestea sunt  anexa la Decretul nr. 40/1989  si la Ordinul nr.  245/1989,  iar  potrivit  raportului  de expertiza terenul în litigiu s-ar  suprapune partial cu  terenurile din planurile topografice  prezentate de reclamanta, însa nu  exista  dovezi în sensul ca aceste planuri sunt  anexa la Decretul nr.  40/1989, asa  cum s-a  retinut  si în cuprinsul raportului  de expertiza.

Chiar si în situatia în care aceste planuri ar constitui anexa la Decretul nr. 40/1989 si la Ordinul nr. 245/1989 terenurile cuprinse în aceste planuri nu ar putea fi decât cele din unitatile amenajistice  92, 93A  si 93B, mentionate  în cuprinsul  Decretului, iar cu privire la aceste  unitati s-a  stabilit ca ele nu se afla  situate în zona de litigiu.

Se are  în vedere si faptul ca în cursul anului 2005, reclamanta a identificat proprietarii  terenului din zona  de efectuare a investitiei pentru a negocia în scopul achizitionarii terenului, ceea ce  demonstreaza , înca  data, ca aceste  terenuri  nu i-au  fost  transmise în administrare.

Fata  de cele  retinute, instanta constata ca  nu exista  motive  de  nulitate absoluta a titlului  de proprietate  contestat, în sensul celor prevazute  la  art. III alin.1  lit a) din Legea 169/1997, pârâta fiind persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate, parcurgând întreaga  procedura prevazuta de Legea 18/1991 ( respectiv a  formulat cerere  de reconstituire a dreptului de  proprietate,  exista  hotarâre de validare a dreptului  de proprietate si înscrisuri  care dovedesc  proprietatea ), iar reclamanta nu  dovedeste  în niciun  mod dreptul  de proprietate cu privire la  terenul reconstituit pârâtei.

Sustinerea  reclamantei ca  terenul în litigiu este  afectat  de  lucrarile  de amenajarea a râului Jiu, prin construirea unui dig si a unui  drum aferent, lucrari  realizate în baza  Decretului nr. 40/1989  si a Ordinului nr.  245/1989, nu  reprezinta cauza  de  nulitate a titlului  de proprietate  eliberat pârâtei, în conditiile în care  nu s-a  dovedit ca terenul  în litigiu este cel  transmis în administrare  reclamantei prin Ordinul nr.  245/1989.

Mai  mult, la  data punerii în posesie a pârâtei ( 07.11.2005), pe terenul în litigiu nu începusera  sa fie  executate  lucrarile de amenajare a râului Jiu, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile art. 4 alin.1 din Legea 1/2000, la data reconstituirii pe terenuri negasindu-se  instalatii  hidrotehnice,  hidroelectrice  sau  hidroamelioratii.

 În  consecinta, actiunea va  fi respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta SC... SA - Sucursala  Tg Jiu, cu sediul în Tg Jiu, ......, nr..., judetul Gorj, împotriva pârâtei ....-  decedata, cu  mostenitoarea ...., domiciliata  în  ...jud. ...si în contradictoriu cu intimatele  Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii  18/1991, jud. Gorj si Comisia Judeteana Gorj,Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica , azi, 07 Iulie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

ELENA CIORTAN

 Red.O.P./tehnE.C.

 13 Iulie 2011/ 6 ex.

1