Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 6808 din 20.10.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Sentinta civila nr. s.c. nr. 6808

Sedinta publica de la 20 Octombrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE ANDREEA DANIELA TITERLEA

Grefier ELENA VODISLAV

Pe rol solutionarea plângerii contraventionale formulata de petenta G. A.,a împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria AY nr. 3313046/14.07.2010, întocmit de intimat

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat D. C. pentru petenta , lipsa fiind intimata.

Procedura de citare legal îndeplinita.

 S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, avocat D. C. depune la dosar împuternicire avocatiala nr. 0079912, delegatie de substituire nr. 18/2010 si procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria AY nr. 3313046/14.07.2010 în original.

Constatând ca nu mai sunt alte cereri de formulat, instanta a  acordat cuvântul pe probe.

Avocat D. C., pentru petenta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Deliberând asupra probei cu înscrisuri solicitata de catre aparator, instanta constata ca aceasta este pertinenta, concludenta si utila cauzei, motiv pentru care  o încuviinteaza, în temeiul art. 167 din Codul de procedura civila.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, instanta constata plângerea în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Avocat D.C. pentru petenta solicita admiterea plângerii si restituirea bunurilor confiscate, întrucât petenta a facut dovada actelor de provenienta si de însotire a marfii, iar în subsidiar , având în vedere pericolul social redus al faptei a solicitat înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment.

I N S T A N T A

 Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.07.2010, sub nr. 15767/318/2010, petenta G. A. a solicitat instantei de judecata ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria AY nr. 3313046/14.07.2010 întocmit de catre intimatul IPJ Gorj, exonerarea de plata amenzii aplicate si restituirea bunurilor confiscate. 

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca nu se face vinovata de savârsirea faptei retinuta în sarcina sa prin procesul verbal de contraventie contestat, întrucât la momentul controlului factura fiscala nr. 7075709 din data de 14.07.2010 emisa de catre S.C. L S.R.L. se afla numitul F. D.

În drept, au fost invocate disp. OG 2/2001 si Decizia nr. 1 din 18.02.2002 pronuntata de Sectiile Unite ale  CSJ.

Plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, conform dispozitiilor art. 15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, raportat art. 36 din OG nr.2/2001  si a fost formulata cu respectarea termenului  de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii prevazut de art.31 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, termen calculat conform disp.art.101 alin.1 C.proc.civ.

A fost anexat, în xerocopie si în original procesul verbal de contraventie contestat, chitanta seria GJ-LUZC nr. 7068808 din data de 14.07.2010, factura fiscala seria GJ-LUZC nr. 7075709 din data de 14.07.2010

. Intimatul,  desi legal citat, nu a formulat întâmpinare în cauza si nici nu s-a prezentat în fata instantei pentru a combate sustinerile petentei.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria AY nr. 3313046/14.07.2010, petenta G. A., în calitate de administrator la SC T. S.R.L. , a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 1000 lei, retinându-se în sarcina sa savârsirea contraventiei prevazuta de art. 1, litera e din Legea nr. 12/1990, constând în aceea ca în data de 14.07.2010 a fost depistata având expus spre vânzare un numar de 10 pachete de tigari Kent si 10 pachete de tigari Ronson  fara a avea acte de provenienta pentru acestea.

Totodata, s-a luat masura confiscarii bunurilor gasite fara acte de provenienta.

La rubrica "Alte mentiuni" din procesul-verbal, s-a mentionat ca factura nr. 7075709/14.07.2010  se afla la numitul Fratilescu Daniel care era plecat si a revenit.

În conformitate cu disp. art 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta va analiza legalitatea si temeinicia procesului verbal si va hotarî asupra sanctiunii.

În ceea ce priveste legalitatea procesului verbal, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din OG 2/2001 sub sanctiunea nulitatii, nulitate ce poate fi constatata si din oficiu.

Desi sub aspectul legalitatii întocmirii sale, instanta retine ca procesul-verbal contestat a fost încheiat cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sub sanctiunea nulitatii, acesta este netemeinic, întrucât fapta retinuta a fi fost savârsita de contestatoare nu întruneste elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionat, în ceea ce priveste latura obiectiva a acesteia.

  Astfel, pentru lamurirea tuturor aspectelor de fapt si de drept necesare aflarii adevarului si justei solutionari a cauzei, respectând dreptul la un proces echitabil consacrat prin art. 6 paragraful 1 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si în baza art. 129 alin. 4 si 5 C.pr.civ., instanta a administrat toate probele admise de lege si ale caror pertinenta, concludenta si utilitate le-a verificat cu respectarea principiilor egalitatii partilor, al oralitatii si al contradictorialitatii, instituite ca garantii implicite ale desfasurarii procesului în conditii de echitate.

Sub aspectul temeiniciei ,instanta retine ca prin art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, se prevede ca "efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, în conditiile legii" constituie activitate comerciala ilicita ce atrage raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, instituindu-se si obligativitatea ca documentele de provenienta sa însoteasca marfurile, "indiferent de locul în care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii".

Din dispozitiile mentionate, coroborate cu cele ale art. 2 din aceeasi lege, rezulta ca sanctionarea unei atare activitati ce constituie contraventie, daca nu a fost savârsita în astfel de conditii încât sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, este conditionata de lipsa documentelor de provenienta a marfurilor, indiferent daca aceasta se constata pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii.

Prin factura fiscala depusa la dosar, si având în vedere faptul ca la rubrica "Alte mentiuni" din procesul-verbal, s-a mentionat ca factura nr. 7075709/14.07.2010  se afla la numitul F. D., petenta a facut dovada ca documentele de justificare a provenientei marfurilor existau la data întocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei si ca nu a avut posibilitatea sa le prezinte în momentul efectuarii controlului.

Prin decizia nr. 1 din 18.02.2002 pronuntata de Sectiile unite ale  CSJ în solutionarea recursului în interesul legii s-a stabilit ca, în cazul plângerilor îndreptate împotriva actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute la art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 126 din 29 august 1998, prezentarea ulterioara, în fata instantelor judecatoresti, a actelor prin care se dovedeste provenienta licita a bunurilor ce nu erau însotite, în momentul constatarii contraventiei, de astfel de documente atrage anularea procesului-verbal de contraventie, exonerarea contravenientului de plata amenzii aplicate si restituirea marfii confiscate.

În temeiul art. 329 alin. 3 teza a-II-a C.pr.civ., dezlegarea data problemelor de drept judecate în recursurile în interesul legii este obligatorie pentru instante, urmând astfel ca instanta sa o aplice în consecinta si sa îi dea eficienta juridica deplina în solutionarea prezentei cauze.

Astfel, din probatoriul administrat, instanta retine ca petenta a înlaturat aceasta prezumtie relativa de legalitate si temeinicie, facând dovada contrara asupra situatiei de fapt retinute în procesul-verbal.

Din continutul procesului-verbal, instanta constata ca intimatul i-a aplicat petentului, conform art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990, sanctiunea complementara a confiscarii bunurilor sus-mentionate.

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 rap. la art. 5 alin. 3 lit. a din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990 atrage si confiscarea bunurilor care au fost destinate sa serveasca la savârsirea faptei prevazute la art. 1 lit. e.

Având în vedere ca, pentru motivele mai sus-aratate, procesul-verbal este netemeinic, instanta va înlatura si sanctiunea complementara a confiscarii bunurilor, întrucât a fost dispusa în mod nelegal, si va dispune restituirea acestor bunuri catre contestatoare.

În consecinta, potrivit motivelor de fapt si dispozitiilor legale mentionate pe parcursul considerentelor si în baza probelor pertinente, utile si concludente administrate, constatând ca plângerea este întemeiata, instanta o va admite ca atare, va anula procesul-verbal pentru motive de netemeinicie, va înlatura sanctiunea principala constând în amenda contraventionala în cuantum de 1.000 lei si sanctiunea complementara a confiscarii bunurilor, sanctiuni aplicate prin acelasi proces-verbal, si va dispune restituirea acestor bunuri catre contestatoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petenta G. A., in contradictoriu cu  intimatul IPJ Gorj.

Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventie seria AY nr. 3313046/14.07.2010, întocmit de intimat

Cu  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din  20.10.2010.

Presedinte,

ANDREEA DANIELA TITERLEA Grefier,

ELENA VODISLAV

Red./Tehnored. Jud. A.T.

5 ex.

1