Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 4406 din 10.05.2010


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 4406

Sedinta publica de la 10 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier DIANA-GEORGIANA COTOI

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta .... împotriva pârâtei ......, titular a cabinetului de avocat DD, având ca obiect obligarea acesteia sa depuna documentele privind înfiintarea cabinetului de avocat, sa-si declare veniturile conform deciziei de impunere anuala, sa încheie cu reclamanta contract de asigurare si sa întocmeasca declaratii trimestriale, urmând ca pe baza acestora sa calculeze sumele datorate FNUASS pâna la data introducerii actiunii si sa faca plata acestora.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatându-se cauza în stare de judecata, s-a trecut la solutionare.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei Tg-Jiu sub nr.5995/318/2010 reclamanta  ....... a chemat în judecata pârâta......., titulara a cabinetului de avocat DD, solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, aceasta sa fie obligata sa  depuna documentele privind înfiintarea cabinetului de avocat, sa-si declare veniturile, conform deciziei de impunere anuala, sa încheie cu reclamanta contract de asigurare si sa întocmeasca declaratii trimestriale, urmând ca pe baza acestora sa calculeze sumele datorate FNUASS pâna la data introducerii actiunii si sa faca plata acestora.

În motivarea actiunii reclamanta  a aratat ca  pârâta exercita profesia de avocat în cadrul baroului Gorj, o profesie liberala, obtinând venituri din aceasta activitate independenta, încadrându-se în dispozitiile art.46 alin.3 C. fiscal.

Ca, desi avea obligatia sa înregistreze si sa declare veniturile realizate, urmând sa deconteze contributia la FNUASS, aceasta nu si-a îndeplinit pâna în prezent obligatia, fapt pentru care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si ANAF, prin protocolul P5282/26.10.2007/95896/30.10.2007, au convenit sa furnizeze date cu privire la plata contributiilor datorate de angajator si angajat.

În drept, reclamanta a invocat dispozitiile art.1073,1075, 1077, 1078 si 1079 C. civil, art.211, 215 alin. 1, 2 si 3, art.216 din Legea 95/2006, Ordinul 617/2006 al CNAS.

Pârâta, legal citata, nu a formulat întâmpinare si nu a depus la dosar dovezi care sa infirme starea de fapt invocata de reclamanta.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt.

Pârâta exercita o profesie liberala, fiind avocat în cadrul Baroului Gorj, iar potrivit sustinerilor reclamantei, necontestate de catre pârâta, aceasta nu a încheiat cu reclamanta contract de asigurari sociale de sanatate si nu a virat contributia la fondul FNUASS.

FNUASS  este un fond special, care se constituie si se utilizeaza potrivit legii 95/2006, constituirea acestuia facându-se din contributia pentru asigurari sociale de sanatate, suportata de asigurati.

Sistemul national de asigurari sociale de sanatate este un sistem obligatoriu si nu  unul facultativ, astfel ca toate persoanele prevazute de lege au obligatia sa contribuie la constituirea acestui fond.

Articolul 213 alin. 4 din Legea 95/2006 stipuleaza ca persoanele care nu au calitatea de asigurat fara plata contributiei( persoanele prevazute în alin. 1 si 2), au obligatia sa se asigure în conditiile art.211 din Legea 95/2006 si sa plateasca contributia la asigurarile sociale de sanatate.

Potrivit art.215 din Legea 95/2006 obligatia virarii contributiei se aplica si pentru persoanele care exercita profesii liberale.

Cum, pârâta exercita o astfel de profesie, acesteia îi revine obligatia sa contribuie la constituirea fondului unic national de asigurari sociale de sanatate, prin virarea contributiei.

În acest scop, articolul 211 prevede ca ,, sunt asigurati, potrivit legii, toti cetatenii români( ....), care fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii, în aceasta calitate, persoana în cauza încheie un contract de asigurare cu casele nationale de asigurari sociale de sanatate, direct sau prin angajator.

Astfel, pârâta va trebui mai întâi sa încheie contract de asigurare cu reclamanta, pe baza documentelor referitoare la functionarea cabinetului de avocat, si sa depuna declaratii cu privire la veniturile realizat si  contributiile la fond, iar pe baza acestora reclamanta va putea sa  procedeze la aplicarea masurilor de executare silita în conditiile în care contributiile nu au fost achitate, potrivit art.216 din Legea 95/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta ......., ce sediul în str. ..., nr..., judetul ...împotriva pârâtei ..... titular a cabinetului de avocat DD, cu domiciliul în ..., str.... ...nr...., judetul Gorj.

Obliga pârâta, titulara a cabinetului de avocat DD, sa încheie cu reclamanta contract de asigurari sociale de sanatate, în baza documentelor privind înfiintarea cabinetului de avocat.

Obliga pârâta sa depuna declaratii privind obligatiile fata de fond si dovada platii contributiilor, precum si declaratii cu privire la veniturile realizate.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10 Iunie 2010, la judecatoria TG-Jiu. 

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

DIANA-GEORGIANA COTOI

O.P. 15 Iulie 2010/4ex

1