Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 8556 din 13.12.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8556

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta .....  si pe intimatul I.T.M GORJ, având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica  s-a prezentat pentru petitionara avocat ...., lipsa fiind intimata , prezent fiind si martorul .....

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, sub prestare de juramânt  se asculta martorul ....., declaratie atasata la dosar, dupa care nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat  ...., pentru petitionara solicita admiterea plângerii ,anularea procesului verbal, întrucât contractul fusese încheiat si semnat de parti la momentul controlului, motiv pentru care sa fie exonerata de plata amenzii , cealalta contraventie pentru care s-a aplicat avertisment ramânând evident fara obiect, fara cheltuieli de judecata depunând si concluzii scrise.

INSTANTA

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 23636/318/2010 petenta ......... a chemat în judecata pe intimatul I.T.M GORJ ,solicitând anularea procesului verbal seria GJ nr. 0007185/19.10.2010 .

În motivare arata ca numita GE a încheiat contractul de munca în data de 13.10.2010, ca acest contract a fost înaintat la ITM în termenul legal de 20 de zile fiind înregistrat sub nr. 216119/22.10.2010, ca nu a mai fost sanctionata niciodata.

În drept îsi întemeiaza cererea pe art.31 alin. 1 din OG 2/2001.

În dovedire depune contractul individual de munca si înregistrarea registrului de evidenta a salariatilor.

Intimata depune întâmpinarea prin care solicita  verificarea daca plângerea a fost depusa în termen si respingerea plângerii , întrucât la munca s-a gasit o persoana fara forme de angajare, ca legislatia obliga sa aiba încheiate contracte de munca si pe perioada probei de munca. În copie depune la dosar procesul verbal contestat si procesul verbal de control, planul de masuri, fisa de identificare.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, statele de plata si proba cu martori, fiind ascultat martorul GE.

Petenta depune concluzii scrise.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal  seria GJ nr. 0007185/19.10.2010 petitionara a fost sanctionata  cu amenda în cuantum de 3000 lei si avertisment în baza art. 276 alin. 1 lit. e din Legea 53/2003 si art.8 alin. 1 lit. a din HG 161/2006, întrucât în data de 18.10.2010 s-a gasit la munca numita GEN fara sa aiba forme legale de munca si transmiterea cu întârziere a registrului general de evidenta a salariatilor.

În conformitate cu disp. art.276 lit. e din Legea 53/2003 primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1),reprezinta contraventie ce se sanctioneaza  cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

Controlul a avut loc în data de 18.10.2010 la ora 15,10. Martorul GEN gasita la munca a completat fisa de identificare în sensul ca nu a semnat contractul individual de munca, însa instanta a constat personal la ascultarea martorului ca acesta este o persoana emotiva care a recunoscut ca la momentul controlului semnase contractul de munca înca din data de 13.10.2010. Nu sunt de neglijat nici urmatoarele aspecte: contractul individual de munca a fost încheiat în data de 13.10.2010 , a fost înregistrat în REVISAL , un registrul creat de intimat la data de 19.10.2010 si înregistrat efectiv sub nr. 216119/22.10.2010.

În cauza de fata din toate probele existente la dosar se retine ca martorul GE avea încheiat contractul de munca la momentul controlului, nefiind reale sustinerile intimatei înscrise în procesul verbal de control , respectiv, ca acea persoana nu avea semnat contract. Pe de alta parte se mai constata ca petenta a respectat disp. HG 161/2006, iar societatea nu a mai avut nici o sanctiune pe domeniile verificate.

Fata de cele aratate mai sus , în baza art. 34 din OG 2/2001, instanta urmeaza sa admita plângerea si sa anuleze procesul verbal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite plângerea formulata de petitionara ....., cu sediul în  ...... în contradictoriu cu  intimatul  I.T.M GORJ.

Anuleaza procesul verbal  seria GJ nr. 0007185/19.10.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 Decembrie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red.L.C./tehn. MS/ 22 Decembrie 2010/nr. ex.4