Stabilire hotar

Sentinţă civilă 1143 din 16.02.2010


DOSAR NR. cod  operator 2445

Revendicare imobiliara, granituire

R O M Â N I A

JUDECATORIA  TG- JIU.

SENTINTA  CIVILA  NR. 1143

SEDINTA  PUBLICA  DIN DATA  DE:  16.02.2010

PRESEDINTE: 

GREFIER: 

Pe rol solutionarea  actiunii civile având ca obiect revendicare imobiliara si granituire formulata de reclamantii B I si B A, domiciliati în..... în contradictoriu cu pârâta PA, domiciliata în.....î

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta B A, lipsa fiind celelalte parti, reclamantul B I fiind reprezentat de procurator N M,  pârâta P A fiind reprezentata de avocat M A

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca, prin serviciul registratura, la data de 28.01.2010, expertul topograf M M a depus raspunsul la obiectiunile formulate la raportul de expertiza efectuat în cauza (fila 54).

Cei prezenti învedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta  constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Procuratorul reclamantului învedereaza instantei ca îsi mentine concluziile scrise depuse la termenul de judecata anterior.

Aparatorul pârâtei P Asolicita respingerea actiunii pentru motivele invocate în întâmpinarea formulata în cauza.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cauzei civile fata constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.06.2009, sub numarul....., reclamantii B si B A au  solicitat instantei de judecata ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâta P A sa dispuna stabilirea liniei de hotar dintre proprietatile partilor situate în intravilanul satului Curtisoara, oras Bumbesti Jiu, judetul Gorj; sa fie obligata pârâta sa le lase în deplina proprietate si linistita  folosinta suprafata de 196 mp teren prevazut în procesul verbal încheiat la data de 19.05.2009 de reprezentantii primariei; sa fie obligata pârâta sa ridice gardurile aflate pe terenul în litigiu, iar în caz de refuz sa fie autorizati reclamantii sa execute aceste lucrari pe cheltuiala pârâtei; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca în baza contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3293/10.05.2005 de B.N.P S B au dobândit imobilele cu numerele cadastrale 447 si 448, intabulate în C.F la nr. 497/N a localitatii Bumbesti Jiu, jud. Gorj, dupa cum urmeaza: imobilul cu nr. cadastral 447 format din teren pasune si curti - constructii, tarlaua 15, parcelele 633, 634 si 635 în suprafata de 2975 mp din act si 2538 mp din documentatia cadastrala împreuna cu o casa cu trei camere, construita din lemn, acoperita cu eterit, imobil ce se învecineaza la N - Grigoroiu Grigore, la S- mostenitorii lui Muru Constantin si Pînisoara Aurica, la E- Gaman Ioana, Filip Victoria si mostenitorii lui Gologan Maria, la V- DC 657  si mostenitorii lui Muru Constanti si imobilul cu nr. cadastral 448 format din teren vii, tarlaua 17, parcela 751, în suprafata de 240 mp din act, respectiv 252 mp din documentatia cadastrala cu vecini la N- mostenitorii lui Olaru Fimita, la S- Hîrsu Dumitru, la E- Hîrsu Dumitru si la V- De13497

Reclamantii au aratat de asemenea ca fosta proprietara a terenului Stroescu Cozinia Maria avea documentatia cadastrala întocmita si înregistrata la numerele 447 si 448, iar din documentatie reies suprafetele de 2538 si respectiv 252 mp teren.

Au mai aratat reclamantii ca în urma neîntelegerilor cu familia P s-au adresat Primariei Bumbesti Jiu, iar cu ocazia deplasarii în teren a reprezentantilor acestei institutii si ai politiei a fost încheiat  procesul  verbal din data de 19.05.2009, din cuprinsul caruia reiese ca suprafata detinuta de pârâta nu este identica cu cea din titlul sau de proprietate, aceasta folosind în plus 196 mp teren.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 480 Cod civil, art. 584 Cod civil, art.1073 -1075 Cod Civil si art.274 Cod procedura civila.

Au fost anexate în fotocopie contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3293/10.05.2005 de B.N.P Silvia Badea, documentatia cadastrala întocmita pe numele fostei proprietare S C M, procesul verbal încheiat la data de 19.05.2009, procesul verbal de punere în posesie eliberat pe numele P E pentru suprafata de 3215 mp.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 57  lei si timbru judiciar de 1,3 lei.

Prin întâmpinarea formulata în cauza pârâta a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamantii B Isi B A, învederând ca linia de hotar între proprietatile partilor este stabilita de peste 50 de ani, fiind marcata de un rând de pruni ce au fost taiati de  fosta proprietara, din radacinile acestora rasarind lastari si prin urmare hotarule este vizibil si în prezent.

Pârâta a aratat de asemenea ca în jurul anului 1980 a plantat vie pe terenul sau ce se învecineaza cu imobilul reclamantilor, stabilind de comun acord cu fosta proprietara ca primul rând de vie sa fie plantat la o distanta de 50 cm de linia de hotar, fara sa existe neîntelegeri cu fostii proprietari cu privire la hotarnicie.

Cu privire la capatul de cerere având ca obiect revendicare imobiliara pârâta a aratat ca reclamantii nu dovedesc ca sunt proprietari exclusivi ai bunului revendicat, procesul verbal încheiat la data de 19.05.2009 de reprezentantii Primariei Bumbesti Jiu neconstituind  titlu de proprietate, iar cu privire la capatul de cerere având ca obiect obligatie de a face pârâta a invocat faptul ca reclamantii au cumparat imobilul învecinat în anul 2005, iar de atunci si pâna în prezent nu a fost construit de nici una  dintre parti vreun gard între proprietati, astfel încât solicitarea reclamantilor de a ridica gardurile aflate pe teren este nefondata.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 si art. 274 Cod de procedura civila.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost administrate proba testimoniala, fiind audiati în acest sens martorii S C M, V V, T P, proba cu expertiza tehnica de specialitate, proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul pârâtei. 

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea formulata de reclamantii B I si B A este întemeiata în parte pentru urmatoarele considerente:

Actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si, pe cale de consecinta, sa-l oblige pe pârât la restituirea posesiei bunului.

Proba dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu revine reclamantului în conformitate cu art. 1169 Cod Civil.

Din cuprinsul raportului de expertiza întocmit în cauza (filele 43-47) instanta retine ca  au fost identificate terenurile partilor, astfel terenul ce apartine reclamantilor conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 3293/10.05.2005 de B.N.P S B are suprafata de 2538 mp, cu vecinii la N - Grigoroiu Grigore, la E - Gaman Ioana + Filip Victoria + m. Gologan Maria, la S - Muru C.tin + Pînisoara Aurica, la V - Muru C.tin + Dc 657 iar terenul ce apartine pârâtei conform titlului de proprietate nr. 1345199/21.07.1999 este situat în tarlaua 15, parcele 640/1 si 640/2 si are suprafata de 946 mp, cu vecinii la N - Bîrca Ilie + Bîrca Aurelia, la E - rest proprietate,  la S - Muru C.tin si la V - Hîrsu Dumitru, fiind stabilita o suprafata de 42 mp din terenul reclamantilor care este ocupata de pârâta, suprafata ce are ca vecini la N Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia, la E m. Gologan Maria, la S Pînisoara Auriac si la V Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia.

Cu privire la capatul de cerere având ca obiect granituire instanta retine ca potrivit art. 584 Cod civil "orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa".

Conditiile speciale pentru introducerea actiunii în granituire ce trebuie îndeplinite cumulativ sunt: inexistenta unei granituiri anterioare, fie conventionala, fie pe cale judecatoreasca; existenta a doua fonduri contigue, proprietate privata, caracterul limitrof al terenurilor fiind de esenta granituirii; cele doua fonduri sa fie proprietatea distincta a doua persoane diferite.

Granituirea este un atribut al dreptului de proprietate care este imprescriptibil, iar exercitarea acestui drept constituie o facultate ce nu se stinge prin nefolosire.

O astfel de actiune este admisibila chiar daca între proprietati exista hotare anterioare, ori de câte ori aceste hotare nu au fost stabilite prin întelegerea partilor sau prin hotarâre judecatoreasca.

Analizând declaratiile martorilor audiati în cauza instanta retine ca între proprietatile partilor nu exista gard despartitor, martorii declarând ca linia de hotar dintre acestea ar fi fost delimitata de un rând de pruni. Prin raportul de expertiza întocmit în cauza a fost stabilita linia de hotar dintre proprietatile partilor, aceasta fiind data de urmatoarele puncte stabilite în functie de gardul despartitor dintre reclamat si vecinul de la N, Grigoroiu Grigore: punctul A unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 21,39 m latime, merge spre est 34,19 m pâna la punctul B unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 20,09 m, în continuare 33,76 m pâna în punctul C cu latimea terenului reclamantilor de 19,0 m, apoi 15,4 m spre E pâna în punctul D unde latimea terenului reclamantilor trebuie sa fie de 18,44 m.

Cu privire la cel de-al treilea capat de cerere, din raportul de expertiza aflat la dosarul cauzei instanta retine ca pe terenul în litigiu nu se afla edificate garduri.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamantii B I si B A în contradictoriu cu pârâta P A, sa oblige pârâta sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 42 mp identificat prin raportul de expertiza întocmit în cauza de expert M M, cu vecinii la N Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia, la E m Gologan Maria, la S Pânisoara Aurica si la V Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia, sa stabileasca linia de hotar dintre proprietatile partilor în sensul ca aceasta este data, conform raportului de expertiza întocmit în cauza de urmatoarele puncte stabilite în functie de gardul despartitor dintre reclamat si vecinul de la N - Grigoroiu Grigore: punctul A unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 21,39 m latime, merge spre est 34,19 m pâna la punctul B unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 20,09 m, în continuare 33,76 m pâna în punctul C cu latimea terenului reclamantilor de 19,0 m, apoi 15,4 m spre E pâna în punctul D unde latimea terenului reclamantilor trebuie sa fie de 18,44 m. si sa respinga celelalte capete de cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamantii reclamantii BI  si  BA, ambii domiciliati în ......în contradictoriu cu pârâta P A, domiciliata în ...

 Obliga pârâta sa lase reclamantilor în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 42 mp identificat prin raportul de expertiza întocmit în cauza de expert MM, cu vecinii la N Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia, la E m Gologan Maria, la S Pânisoara Aurica si la V Bîrca Ilie si Bîrca Aurelia

Stabileste linia de hotar dintre proprietatile partilor în sensul ca aceasta este data, conform raportului de expertiza întocmit în cauza de urmatoarele puncte stabilite în functie de gardul despartitor dintre reclamat si vecinul de la N - Grigoroiu Grigore: punctul A unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 21,39 m latime, merge spre est 34,19 m pâna la punctul B unde terenul reclamantilor trebuie sa aiba 20,09 m, în continuare 33,76 m pâna în punctul C cu latimea terenului reclamantilor de 19,0 m, apoi 15,4 m spre E pâna în punctul D unde latimea terenului reclamantilor trebuie sa fie de 18,44 m.

 Respinge capatul de cerere prin care s-a solicitat obligarea pârâtei sa ridice gardul amplasat pe terenul în litigiu.

Obliga pârâta la plata catre reclamanti a sumei de 640 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16.02.2010

PRESEDINTE, GREFIER,

RED S.M/ THRED S.M

5 EX/ 03.03.2010