Obligatie de plata

Sentinţă comercială 47 din 21.01.2010


Dosar nr. ______/318/2009Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta comerciala Nr. 47

Sedinta publica de la 21 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta B.T., împotriva  pârâtei SC A. SA si a cererii de chemare în garantie formulata de pârâta împotriva SC R. SA.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns procuratorul reclamantei, B.V. si avocat S:A., reprezentând reclamanta, consilier juridic S.G., reprezentând pârâta SC A. SA si consilier juridic B.G., reprezentând chemata în garantie SC R. SA.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, consilier juridic S.G. pentru pârâta SC A. SA a solicitat încuviintarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili daca reclamanta prezinta invaliditate care sa fie încadrata în riscurile asigurabile conform contractului de asigurare.

Avocat S.A. pentru reclamanta a solicitat respingerea acestei cereri, considerând ca reclamanta a facut dovada intervenirii riscului asigurat.

Consilier juridic B.G., reprezentând chemata în garantie SC R. SA a lasat solutionarea cererii la aprecierea instantei.

Deliberând asupra cererii privind încuviintarea expertizei medico-legale, instanta a constatat faptul ca la fila 92 din dosar a fost depusa decizia asupra capacitatii de munca a reclamantei nr.906/13.08.2009, iar din cuprinsul acesteia rezulta ca reclamanta se încadreaza în gradul de invaliditate, cauza acestei invaliditatii fiind accidentul de munca. Prin urmare, instanta a apreciat proba ca nefiind utila solutionarii cauzei, motiv pentru care cererea pârâtei a fost respinsa.

Constatându-se cauza în stare de judecata , instanta a acordat cuvântul pe fond.

Avocat S.A. pentru reclamanta a solicitat admiterea cererii, considerând ca aceasta a facut dovada îndeplinirii conditiilor prevazute în contractul de asigurare pentru a beneficia de despagubiri ca urmare a accidentului de munca suferit. A depus la dosar concluzii scrise.

Consilier juridic S.G. pentru pârâta SC A. SA a solicitat în principal respingerea actiunii formulata de reclamanta, motivat de faptul ca nu au fost respectate prev. art.58 din Conditiile generale ale politei de asigurare, întrucât reclamanta nu s-a prezentat în termen de 3 lui de la încheierea tratamentului pentru a fi examinata de medici desemnati de A. în vederea stabilirii gradului de invaliditate. În subsidiar, în situatia în care instanta ar aprecia ca actiunea reclamantei este întemeiata, a solicitat admiterea cererii de chemare în garantie a SC R. SA, cu motivarea ca aceasta societate avea obligatia de a informa angajatii cu privire la detaliile contractului de asigurare. A depus la dosar concluzii scrise.

Consilier juridic B.G., reprezentând chemata în garantie SC R. SA a solicitat respingerea cererii de chemare în garantie, cu motivarea ca angajatorul nu-si asumase obligatia informarii angajatilor cu privire la conditiile contractului de asigurare, iar în temeiul acestui contract, pârâtei îi revine obligatia de a achita reclamantei despagubiri.

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr. ____/318/2009,  reclamanta B.T., prin procurator B.V. a chemat în judecata pe  pârâta SC A. SA, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa fie obligata pârâta la plata sumei de 12250 lei, reprezentând despagubiri civile.

În motivarea cererii, asa cum a fost precizata, reclamanta a aratat ca a fost victima unui accident de munca ce s-a produs la SC R. Gorj, iar în temeiul contractului de asigurare încheiat de SC R. Gorj cu SC A. SA, este îndreptatita sa solicite suma de 10.000 lei pentru invaliditate decurgând din accident, suma de 20 lei pentru fiecare zi de spitalizare si suma de 10 lei pentru fiecare zi de incapacitate de munca.

A precizat reclamanta ca nu a avut cunostinta despre existenta contractului de asigurare ce a fost încheiat între SC R. SA si SC A. SA, nefiind informata de niciuna dintre acestea.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, adresa nr.2283/VIII/1/2006 emisa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu, un memoriu adresat SC A. SA la data de 12.03.2009, ordonanta pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.731/P/2008, adresa nr.1639/06.09.2006 emisa de Serviciul de Medicina Legala Gorj, o serie de certificate de concediu medical, referatul de avizare a dosarului privind accidentul de munca încheiat la data de 26.06.2006 de ITM Gorj, adeverinta nr.2988/04.05.2009 emisa de Primaria Matasari, încheierea pronuntata la data de 25.03.2009 în dosarul nr.2668/95/2009 de Tribunalul Gorj, sentinta nr.919/24.03.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj, procesul verbal de cercetare încheiat la data de 14.08.2006, o plansa fotografica, ordonanta de respingere a plângerii emisa în dosarul nr.1353/II/2/2009 de Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg-Jiu, declaratii date în acest dosar, decizia nr.120/09.06.2006 emisa de SC R. SA Gorj.

Pârâta SC A. SA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii formulata de reclamanta, cu motivarea ca aceasta a formulat la data de 12.03.2009 o cerere de acordare a despagubirilor, învederând faptul ca la data de 21.04.2006 a fost victima unui accident de munca în urma caruia a ramas invalida, accident de munca ce nu a fost declarat la ITM Gorj în momentul producerii acestuia, de catre conducatorul unitatii; cererea petentei a fost avizata nefavorabil, asiguratorul considerând ca reclamanta nu a respectat dispozitiile art.58 din Conditiile de asigurare, dispozitii ce prevedeau ca aceasta avea obligatia de a se prezenta dupa 3 luni de la încheierea tratamentului medical, dar nu mai târziu de un an de la data producerii accidentului pentru a fi examinata de medici desemnati de ARDAF.

Pârâta a formulat si o cerere de chemare în garantie împotriva SC R. Gorj si a solicitat instantei ca în situatia în care actiunea principala ar fi admisa, chemata în garantie sa fie obligata sa plateasca pârâtei suma stabilita cu titlu de despagubiri catre B.T..

În motivarea acestei cereri, pârâta a aratat ca la data de 15.12.2005 a încheiat cu SC R. SA Gorj, societate la care reclamanta este angajata, un contract de asigurare colectiva HORA, printre beneficiarii acestei polite aflându-se si reclamanta.

A sustinut pârâta ca SC R. SA cunostea clauzele stipulate în contract si avea obligatia de a informa angajatii cu privire la termenul în care acestia trebuia sa se prezinte la asigurator pentru a primi despagubiri.

În drept a invocat disp. art.60-63 C.proc.civ., art.969, 998, 999 C.civ. si Conditiile generale ale politei de asigurare HORA.

În aparare, a depus la dosar, în copie, contractul de asigurare colectiva de accidente, spitalizare, incapacitate temporala de munca sau deces din accident si baremul medical pentru stabilirea gradului de prejudiciu corporal permanent corespunzator gradului de invaliditate permanenta posttraumatica.

SC R. SA Gorj a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii de chemare în garantie, cu motivarea ca nu avea obligatia legala de a aduce la cunostinta persoanei asigurate conditiile generale de asigurare, obligatia apartinând în exclusivitate asiguratorului SC A. SA.

De asemenea, chemata în garantie a precizat ca reclamanta a luat cunostinta de faptul ca ar fi trebuit sa se prezinte la firma asiguratoare.

A depus la dosar contractul de asigurare nr.3401440/15.12.2005, nomenclator personal, ordinul de plata nr.3446/15.12.2005, adresa nr.1796/20.11.2009 si a solicitat audierea martorilor C.A. si H.D..

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Reclamanta B.T. a fost angajata a SC R. SA Gorj.

La data de 21.04.2006 a fost victima unui accident de munca ce a avut loc la SC R. SA, în urma acestui accident reclamanta prezentând un traumatism prin strivire picior drept cu necroza tegumentara profunda, fiind încadrata în gradul II de invaliditate.

Gradul II de invaliditate stabilit dupa producerea accidentului se mentine si în prezent, din înscrisul aflat la fila 92 din dosar rezultând ca în luna august 2009 reclamanta a fost examinata de un medic expert al asigurarilor sociale si gradul II de invaliditate se mentine. Acesta a fost si motivul pentru care cererea pârâtei privind încuviintarea unei expertize medico-legale a fost respinsa de instanta.

De asemenea, instanta retine ca reclamanta nu are vreo culpa în producerea acestui accident, aspect stabilit prin sentinta nr.919/24.03.2009 pronuntata de Tribunalul Gorj, sentinta care a înlaturat mentiunea privind ignorarea unor prevederi legate de protectia muncii de catre reclamanta din procesul verbal de cercetare întocmit de ITM Gorj la data de 14.01.2006, sentinta aflata la filele 37-39 din dosar.

Reclamanta a chemat în judecata SC A. SA, invocând existenta unui contract de asigurare încheiat între pârâta si SC R. SA, a carei beneficiara este.

Instanta retine ca într-adevar între SC R. SA si A. SA s-a încheiat un contract de asigurare cu nr.3401440 la data de 15.12.2005 pentru asigurarea colectiva în situatia unor accidente.

Suma asigurata potrivit acestui contract (fila 72 din dosar) era de 10.000 lei în caz de invaliditate din accident, 20 lei/zi reprezentând indemnizatie de spitalizare din accident si suma de 10 lei, reprezentând indemnizatia pentru incapacitatea de munca.

Durata asigurarii era de 12 luni, respectiv pentru perioada 17.12.2005 - 16.12.2006, iar asigurarea trebuia sa acopere accidentele de munca.

Cu ordinul de plata nr.3446/15.12.2005 prima de asigurare a fost achitata de catre SC R. SA, astfel ca polita de asigurare era valabila la momentul producerii accidentului pentru salariatii trecuti în nomenclatorul personal. Reclamanta B.T. se afla printre acestia.

Reclamanta s-a adresat însa cu cererea de despagubire la data de 12.03.2009, iar SC A. SA a avizat nefavorabil aceasta cerere, invocând prev. art.58 din conditiile de asigurare ale contractului. Potrivit dispozitiilor invocate de pârâta, asiguratul este obligat ca dupa 3 luni de la încheierea tratamentului medical, dar nu mai târziu de un an de la data producerii accidentului sa se prezinte spre a fi examinat de medici desemnati de A.

A considerat pârâta ca din moment ce reclamanta nu s-a prezentat în termenul prev. de art.58 din Conditiile contractului de asigurare, aceasta nu mai poate pretinde sa fie despagubita în temeiul contractului.

La rândul sau reclamanta a sustinut ca nerespectarea termenului de 3 luni si respectiv de un an de la producerea accidentului nu-i poate fi imputata, din moment ce nu a avut cunostinta despre existenta contractului de asigurare.

Pârâta SC A. SA a considerat ca cea care avea obligatie sa informeze salariatii despre existenta contractului de asigurare si continutul contractului era SC R. SA, aspect contestat de aceasta din urma.

În plus, SC R. SA a sustinut ca reclamanta, care avea calitatea de angajat, avea cunostinta despre faptul ca este beneficiara unei polite de asigurare. A încercat sa demonstreze acest lucru prin intermediul martorilor H.D. si C.A..

Instanta observa în primul rând faptul ca martorul C.A. era director al SC R. SA, iar H.D. avea atributii legate de protectia muncii, fiind angajat al SC R. SA pâna în august 2008.

Cei doi au sustinut faptul ca salariatii aveau cunostinta despre existenta contractului de asigurare încheiat între societate si SC A. SA, întrucât oferta de asigurare ar fi fost prezentata de catre reprezentantii SC A. SA tuturor angajatilor. Martorii audiati nu au putut confirma însa faptul ca angajatilor li s-a înmânat o copie a contractului de asigurare.

Instanta apreciaza ca nici pârâta SC A. SA si nici SC R. SA nu au facut dovada faptului ca au informat în mod corect beneficiarii politei de asigurare cu privire la toate clauzele contractului si în special cu privire la termenele pe care acestia trebuiau sa le respecte în caz de accident pentru a se prezenta la asigurator în vederea obtinerii de despagubiri.

Niciuna dintre aceste doua parti nu a putut face dovada ca într-adevar copia contractului de asigurare a fost comunicata reclamantei pentru ca aceasta sa poata observa toate clauzele prevazute în contract.

Mai mult, din declaratia martorului C.A. rezulta ca angajatii au fost prezenti în momentul în care reprezentantii SC A. SA au venit cu oferta de asigurare, moment preliminar încheierii contractului de asigurare.

Pâna la momentul încheierii contractului puteau interveni modificari în ceea ce priveste continutul acestuia si oricum contractul nu a fost semnat de catre reclamanta.

În aceasta situatie reclamantei nu i se poate imputa faptul ca s-a prezentat la aproape trei ani de la data producerii accidentului pentru a solicita despagubiri de la asigurator, în conditiile în care este cert faptul ca nu s-a aflat în posesia politei de asigurare.

Instanta observa ca polita de asigurare, asigura riscul de invaliditate ca urmare a producerii unui accident de munca, suma asigurata ridicându-se la 10.000 lei.

Reclamanta a dovedit,atât faptul ca era beneficiara a contractului de asigurare, cât si faptul ca prezinta o invaliditate gradul II ca urmare a accidentului de munca suferit în aprilie 2006, motiv pentru care în temeiul art.998, 969 C.civ., instanta va obliga pârâta SC A. SA sa achite aceasta suma reclamantei. De asemenea, din cuprinsul actelor medicale aflate la dosar rezulta ca reclamanta a fost spitalizata o perioada de 33 de zile, iar în temeiul contractului de asigurare era îndreptatita sa primeasca suma de 20 lei pentru fiecare zi de spitalizare.

De asemenea, pentru incapacitate temporara de munca era îndreptatita sa primeasca 10 lei pentru fiecare zi, iar suma calculata pentru 225 zile se ridica la 2250 lei.

Ca atare, instanta va admite cererea formulata de reclamanta si va obliga pârâta SC A. SA sa-i achite suma solicitata de aceasta (precizarea de la fila 7 din dosar), respectiv suma de 12250 lei.

Pârâta a sustinut ca exista un barem medical ce trebuie avut în vedere pentru acordarea despagubirilor, a carui copie a fost depusa la filele 146-171 din dosar.

Instanta constata ca nu exista nicio dovada a faptului ca acest barem a fost prezentat asiguratorului, întrucât din cuprinsul politei de asigurare aflata la fila 145 din dosar rezulta ca împreuna cu contractul de asigurare au fost comunicate conducerii SC R. SA Gorj conditiile de asigurare, nicio mentiune nefiind facuta cu privire la baremul medical.

De altfel, nu rezulta ca acest barem a fost acceptat în vreun fel de catre reprezentantii SC R. SA, el nefiind o anexa a contractului de asigurare.

Prin urmare, pârâta SC A. SA nu se poate prevala de acest barem în conditiile în care , asa cum rezulta din cuprinsul politei de asigurare, în art.VI se prevede cuantumul sumei asigurate în caz de invaliditate prin accident si în caz de incapacitate temporara de munca.

În ceea ce priveste cererea de chemare în garantie formulata de catre SC A. SA împotriva SC R. SA, instanta o apreciaza ca neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

SC A. SA a considerat ca SC R. SA avea obligatia de a aduce la cunostinta asiguratului, respectiv reclamantei, faptul ca este beneficiara contractului de asigurare si conditiile necesare a fi îndeplinite pentru ca asiguratorul sa plateasca daune în cazul aparitiei riscului asigurat.

În conformitate cu art.77 din Conditiile de asigurare, SC A. SA putea sa refuze plata despagubirilor în situatia în care beneficiarul asigurarii nu ar fi depus toate documentele solicitate de A. într-un termen de 30 de zile de la data solicitarii.

Se constata ca la încheierea contractului SC R. SA si SC A. SA nu au prevazut posibilitatea de a se refuza de catre asigurator plata daunelor în situatia în care contractantul SC R. SA nu ar fi adus la cunostinta salariatilor sai continutul politei de asigurare. Mai mult, instanta apreciaza ca aceasta obligatie revenea atât SC R. SA, cât si SC A. SA, numai într-o astfel de ipoteza putând invoca neîndeplinirea obligatiilor de catre beneficiarul asigurarii în ceea ce priveste termenul de prezentare pentru a solicita despagubiri.

Având în vedere faptul ca nu a fost prevazuta în contract o astfel de obligatie în sarcina SC R. SA, instanta apreciaza ca raspunderea civila contractuala a acesteia fata de SC A. SA nu poate fi angajata, motiv pentru care cererea de chemare în garantie urmeaza a fi respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamanta B.T., cu domiciliul în _______, jud. Gorj,  împotriva  pârâtei SC A. SA, cu sediul în ________, jud. Gorj.

Obliga pârâta SC A. SA sa plateasca reclamantei suma 12250 lei, reprezentând despagubiri civile.

Respinge cererea de chemare în garantie formulata de pârâta SC A. SA, împotriva chematei în garantie  SC R. SA, cu sediul în ____________, jud. Gorj.

Cu recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica,azi  21.01.2010, la Judecatoria Târgu-Jiu.

Presedinte,

Grefier,

Red._____./Tehn._____.

5 ex. 26 Ianuarie 2010