Art. 220 Cod penal

Sentinţă penală 69/2014 din 06.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Penală Nr. 69/2014

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. M.

Grefier L. I. B.

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti a fost reprezentat de prim procuror Caragea Camelia

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B. D., trimis în judecată prin sentinţa penală …/02.07.2013 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. …/317/2013 pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 220 alin. 2 Cod penal şi pe partea vătămată B. P..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat P. I., partea vătămată prin procurator C. E. şi asistată de avocat C. I..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin Serviciul Registratură, la data de 30.01.2014 a fost înaintat suplimentul la raportul de expertiză tehnică, după care,

Instanţa pune în discuţia participanţilor recalificarea faptei în raport de dispoziţiile noului cod penal.

Reprezentantul Ministerului Public solicită recalificarea faptei.

Avocat P. I. pentru inculpat, inculpatul şi avocat C. I. pentru partea vătămată arată că sunt de acord cu recalificarea faptei.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond:

Reprezentantul Ministerului Public expune pe scurt starea de fapt şi solicită achitarea inculpatului, întrucât deşi fapta există, este lipsită de pericolul social specific unei infracţiuni.

 În raport de disp. art. 397 alin. 3 coroborat cu art. 256 Cod procedură penală solicită restabilirea situaţiei anterioare, iar în baza art. 275 Cod procedură penală să fie obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat C. I., pentru partea vătămată, precizează că fapta subzistă, este incriminată, iar fapta s-a săvârşit cu vinovăţie şi prezintă pericol social. Precizează că părţile au avut un alt litigiu anterior, iar inculpatul a atacat toate actele de proprietate de două ori.  Mai mult, acesta a săvârşit infracţiunea când partea vătămată nu era acasă, aceasta fiind o persoană în vârstă. Solicită condamnarea inculpatului, restabilirea situaţiei anterioare, obligarea inculpatului la respectarea liniei de hotar şi la cheltuieli de judecată către partea vătămată reprezentând onorariu avocat, onorariu expertiză. Depune o listă cu cheltuielile efectuate.

Avocat P. I. pentru inculpat solicită achitarea acestuia în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţie, nu mai există pericolul social prev. de art. 15, 16 Cod penal. Solicită ca instanţa să aibă în vedere că inculpatul a declarat că a mutat gardul în urma discuţiilor cu partea vătămată. Depune o listă cu cheltuielile efectuate.

Avocat C. I. pentru partea vătămată, în replică, precizează că din declaraţia părţii vătămate din data de 23.11.2011 rezultă că inculpatul a distrus gardul despărţitor, neexistând o înţelegere anterioară. Solicită obligarea inculpatului şi la cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. 1707/317/2013.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, îşi însuşeşte concluziile apărătorului său.

I N S T A N Ţ A

Prin plângerea formulată la data de ….04.2013 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti sub numărul …/317/2012, petentul B. D. a solicitat desfiinţarea ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de 07.03.2013.

În motivarea plângerii a arătat fapta de tulburare de posesie nu există, B. P. nu se afla în posesia terenului, existând o hotărâre de grăniţuire care nu fusese însă pusă în executare.

Prin plângerea formulată la data de ….05.2013 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti sub numărul …/317/2013, petenta B. P. a solicitat desfiinţarea ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de ….03.2013.

În motivarea plângerii a arătat că B. D. trebuie să  fie obligat să repare gardul întrucât acesta a profitat de lipsa petentei de acasă şi a demontat gardul care le despărţea terenurile de mai multe zeci de ani, lucrând din terenul petentei

Cele două dosare au fost conexate, din oficiu, instanţa solicitând înaintarea dosarului de urmărire penală, acesta fiind ataşat la dosarul cauzei.

Examinând plângerile formulate de petenţi, instanţa a reţinut că plângerea formulată de B. D. este neîntemeiată în timp ce plângerea formulată de B. P. este întemeiată urmând ca, în baza art.278 1 alin.8 lit.c) C.proc.pen., să o admită pe aceasta din urmă, să desfiinţeze ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de 07.03.2013 şi să  reţină cauza spre judecare, în complet legal constituit.

A reţinut instanţa că, la data de ...11.2012, a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti plângerea prin care petenta B. P. solicita tragerea la răspundere penală a vecinului său, B. D. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie.

În motivarea plângerii a arătat B. D. a distrus gardul care le desparte proprietăţile şi i-a lucrat din teren

 În cursul urmăririi penale au fost audiat petentul, mai mulţi martori, s-e efectuat o cercetare la faţa locului şi s-au depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri.

Prin ordonanţa nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de ….03.2013 a reţinut procurorul că B. D. a demontat gardul care despărţea terenul său de al petentei şi a săpat pe lăţimea de 1 metru spre terenul acesteia, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art.220 alin.2 C.pen. A apreciat însă procurorul că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi a dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui B. D. şi aplicare unei amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 500 lei.

Instanţa a reţinut că în fapt, B. D. şi B. P. sunt vecini, terenurile acestora fiind despărţite de un gard din lemn edificat de soţul petentei.

B. D. a recunoscut că a demontat acest gard care delimita hotarul dintre proprietăţi de mai mulţi ani întrucât a apreciat că hotarul delimitat de gard nu e corect. A recunoscut şi că a săpat circa un metru înspre terenul lui B. P., apreciind că terenul lucrat îi aparţine.

Instanţa a apreciat că în mod greşit a reţinut procurorul că fapta săvârşită de B. D. nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Fapta acestuia de a desfiinţa gardul care delimita de mai mulţi ani terenul său de terenului lui B. P., de a lucra terenul care se afla în posesia acesteia prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

 S-a reţinut că B. D. a recunoscut că între părţi exista o situaţie conflictuală cu privire la delimitarea terenului, prin sentinţa civilă nr…./25.09.2007 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti, stabilindu-se linia de hotar. Petentul, nemulţumit de soluţia instanţei, a decis că îşi facă dreptate singur şi să îşi însuşească terenul care, apreciază el, i-ar aparţine, împrejurarea că respectiva sentinţă nu a  poate pusă în executare nu poate conduce la concluzia că B. P. nu se afla în posesia terenului, inclusiv din declaraţia petentului rezultând că terenul se afla în curtea acesteia, fiind deci posedat de petentă.

Prin sentinţa nr. …/02.07.2013 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. …/317/2013 a fost respinsă plângerea formulată de petentul B. D. împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de 07.03.2013 şi a fost admisă plângerea formulată de petenta B. P. şi desfiinţată ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală nr…./P/2012 dată de Parchetul de pe lângă Judecăţoria Tg.-Cărbuneşti la data de 07.03.2013, fiind de asemenea reţinută cauza spre judecare, în complet legal constituit.

Totodată, instanţa a dispus sesizarea preşedintelui instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, formându-se dosarul nr. …/317/2013.

Prin Serviciul Registratură, la data de 02.10.2013 partea vătămată a depus la dosarul cauzei note de şedinţă prin care a expus starea de fapt şi a solicitat obligarea inculpatului la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, precum şi obligarea inculpatului la plata sumei de 5000 lei, reprezentând daune morale, anexând în copie declaraţia dată de inculpat la Poliţia oraşului Ţicleni, judeţ Gorj în dosarul nr. …/P/2012, plângerea  nr. ../23.11.2012 adresată de partea vătămată comandantului Poliţiei Ţicleni, copia sentinţei civile nr. …/25.09.2008 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. …/317/2008, adeverinţa nr. …./18.09.2013 eliberată de Primăria oraşului Ţicleni, Gorj, proces-verbal de punere în posesie nr. …/2001 emis pe numele B. P. şi Bobeanu Costel în calitate de moştenitori ai defunctului Bobeanu C. Constantin, titlul de proprietate nr. ../19.06.2001, sentinţa civilă nr. …/27.06.2003 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. …./2002.

În şedinţa publică din data de 03.10.2013 instanţa a procedat la audierea inculpatului, care a învederat că nu recunoaşte săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, întrucât terenul în litigiu îi aparţine, pe acest teren are o plantaţie de pomi fructiferi de peste 30 de ani, iar partea vătămată, fără drept, în anul 1991 a amplasat un gard pe terenul ce îi aparţine inculpatului, gard care putrezise între timp, pe care l-a dat la o parte întrucât căzuse pe terenul acestuia.

A mai arătat că la 1 metru de gardul pe care acesta l-a dat la o parte se află linia de hotar dintre proprietăţi, iar partea vătămată i-a spus să dea gardul la o parte şi să îl pună pe terenul ei.

Instanţa a procedat la audierea martorilor propuşi de părţi, respectiv S. C., B. C.,  Ş. V. şi B. C. care au relatat că inculpatul a fost cel care a ridicat gardul despărţitor dintre proprietăţi, însă acesta nu a folosit terenul părţii vătămate, întrucât acest teren este necultivat.

În şedinţa publică din data de 07.11.2013 instanţa a încuviinţat proba cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, fiind desemnat pentru efectuarea expertizei expertul G. R..

La data de 20.12.2013 expertul a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză, iar la data de 30.01.2014 a fost depus suplimentul la raportul de expertiză, urmare a obiecţiunilor încuviinţate părţilor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în ziua de 20.11.2012 inculpatul a desfiinţat, fără consimţământ sau aprobare primită în condiţiile legii, un gard vechi din material lemnos pe lungimea de 24,60 m, ce delimita hotarul dintre proprietatea sa şi proprietatea vecină aparţinând părţii vătămate B. P., după care a săpat terenul pe lăţimea de 1 m pe toată lungimea de 24,60m, ocupând astfel o suprafaţă de teren care până la acea dată s-a aflat în posesia părţii vătămate.

Din probatoriul administrat în cauză rezultă prin acţiunile întreprinse conştient, inculpatul a creat premizele ocupării terenului care este hotărât să îl includă în proprietate.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a demontat gardul despărţitor dintre proprietatea acestuia şi proprietatea părţii vătămate, deşi cunoştea că partea vătămată deţinea acte de proprietate asupra terenului.

Starea de fapt expusă anterior este dovedită declaraţii inculpat, declaraţii martori S. C., B. C.,  Ş. V. şi B. C., raport de expertiză, declaraţie parte vătămată, proces-verbal de cercetare la faţa locului.

În drept, fapta inculpatului B. D. care, în ziua de 20.11.2012 inculpatul a desfiinţat, fără consimţământ sau aprobare primită în condiţiile legii, un gard vechi din material lemnos pe lungimea de 24,60 m, ce delimita hotarul dintre proprietatea sa şi proprietatea vecină aparţinând părţii vătămate B. P., după care a săpat terenul pe lăţimea de 1 m pe toată lungimea de 24,60m, ocupând astfel o suprafaţă de teren care până la acea dată s-a aflat în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 256 alin. 1 din Noul Cod Penal, (art. 220 alin. 2 din Codul penal anterior), astfel cum a fost recalificată în şedinţa publică din data de 06.02.2014, urmare a intrării în vigoare a noului Cod penal, text de lege în baza căruia inculpatul urmează să fie condamnat.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale prevăzute dispoziţiile părţii generale a codului, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei, persoana inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret, instanţa constată că inculpatul B. D. a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie prevăzută de art. 256 alin. 1 Cod penal, pentru care legiuitorul prevede pedeapsa închisorii de la 1 an la 5 ani sau amendă.

Gradul de pericol social concret al faptei este scăzut ţinându-se seama de modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii precum şi de conduita inculpatului, care, deşi nu a recunoscut că acesta a ocupat terenul părţii vătămate, considerând că acest teren îi aparţine, s-a prezentat atât la organele de urmărire penală şi în faţa instanţei de judecată, recunoscând că a demolat gardul despărţitor, astfel încât instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă de 1800 lei  amendă penală , reprezentând 180 zile amendă , în cuantum de 10 lei ziua amendă, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.256 alin. 1  C.pen., cu aplic. disp. art. 5 alin. 1 C.pen.

Va pune în vedere inculpatului disp. art. 63  alin. 1 C.pen.

În baza art. 397 alin. 3 coroborat cu art. 256 Cod procedură penală va dispune restabilirea situaţiei anterioare ocupaţiunii, în sensul că va obliga inculpatul să lase părţii vătămate folosinţa liniştită şi netulburată a  terenului în litigiu, astfel cum a fost individualizat în raportul de expertiză întocmit în cauză.

În baza art. 275 va obliga inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare statului, iar în baza art. 276 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la  1437 lei cheltuieli judiciare către partea vătămată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art.256 alin. 1  C.pen., cu aplic. disp. art. 5 alin. 1 C.pen., condamnă inculpatul B. D., fiul lui … şi .., născut la data de … în Ţ.., judeţ G., domiciliat în Ţ., str. P., nr. …, judeţ G., CNP …, la 1800 lei  amendă penală , reprezentând 180 zile amendă , în cuantum de 10 lei ziua amendă.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 63  alin. 1 C.pen.

Dispune restabilirea situaţiei anterioare ocupaţiunii, în sensul că obligă inculpatul să lase părţii vătămate B. P., cu domiciliul în Ţ., str. P., nr. .., judeţ Gorj, folosinţa liniştită şi netulburată a  terenului în litigiu,astfel cum a fost individualizat în raportul de expertiză întocmit în cauză.

Obligă inculpatul la  1437 lei cheltuieli judiciare către partea vătămată şi la 150 lei cheltuieli judiciare statului

Cu drept de apel.

Pronunţată azi, 06.02.2014, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M. M.

Grefier,

L. I. B.

Domenii speta