Ordonanţă de plată

Hotărâre 1105 din 04.08.2015


Admite cererea formulată de creditoarea  CH, împotriva debitorului S.A.C.

Obligă debitorul să plătească creditoarei sumele de 1.621,04 lei, reprezentând valoare servicii neachitate, 1.621,04 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, 800 lei, reprezentând taxa de reziliere şi 150 lei, reprezentând costuri de administrare, în termen de 10 zile de la data comunicării ordonanţei.

Obligă debitorul să plătească creditoarei sumele de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Balş la nr. 1399/184/20.07.2015 creditoarea  CH, prin Administrator Active a chemat în judecată pe debitorul S.A.C., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce va pronunţa să emită ordonanţă prin care să someze debitorul să-i plătească suma de 4.192,08 lei, din care 1.621,04 lei, reprezentând valoare servicii neachitate, 1.621,04 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, 800 lei, reprezentând taxa de reziliere şi 150 lei, reprezentând costuri de administrare şi la plata tuturor cheltuielilor de judecată

In fapt, creditoarea a arătat că la data de 27.12.2013 s-a încheiat contractul de cesiune creanţe COS/3596, între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA, în calitate de cedent şi CH în calitate de cesionar, prin care s-au transferat drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de abonament încheiat cu debitorul Stancu Alin Cornel.

De asemenea, creditoarea a arătat că neachitarea contravalorii facturilor de 1.621,04 lei a condus la la suspendarea contractului şi totodată la rezilierea acestuia.

Creditoarea a menţionat că a transmis debitorului o notificare prin care a fost înştiinţat despre cesiune şi, ulterior, înştiinţări de plată, prin care i s-a pus în vedere valoarea debitului şi somaţii cărora debitorul nu le-a dat curs şi i-a comunicat somaţia de plată, prin poştă, cu confirmare de primire.

De asemenea, creditoarea a precizat că în prezent suma datorată este în valoare de 4.192,08 lei, din care 1.621,04 lei, reprezentând valoare servicii neachitate, 1.621,04 lei, reprezentând penalităţi de întârziere prevăzute în contract (0,5%/zi de întârziere), 800 lei, reprezentând taxa de reziliere şi 150 lei, reprezentând costuri de administrare

În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art. 1.014 şi art. 1017 din Noul Cod de Procedură Civilă.

In susţinerea cererii sale creditoarea a depus: contractul de cesiune creanţe COS/3596, procură, certificate constatator ONRC din data de 19.05.2015, împuternicire, lista debitoprilor cedaţi, înregistrarea cesiunii în AEGREM cu nr. 112100032 Stancu Alin Cornel, notificare cesiune, somaţia de plată din 08.05.2015, contractul de abonat încheiat între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA şi debitorul Stancu Alin Cornel, facturi şi acte identitate.

Creditoarea a timbrat cererea cu suma de 200 lei, conform OP nr. 21514/15.06.2015.

Debitorul, legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa apreciază că cererea  formulată de creditoare  este întemeiată. 

Instanţa reţine că s-a încheiat contractul de abonat încheiat între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA şi debitorul Stancu Alin Cornel.

La data de 27.12.2013 s-a încheiat contractul de cesiune creanţe COS/3596, între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA, în calitate de cedent şi CH în calitate de cesionar, prin care s-au transferat drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de abonament încheiat cu debitorul Stancu Alin Cornel.

Deşi creditoarea a transmis debitorului o notificare prin care a fost înştiinţat despre cesiune şi, ulterior, înştiinţările de plată, prin care i s-a pus în vedere valoarea debitului, debitorul nu le-a dat curs.

Instanţa constată că au fost respectate dispoziţiile art. 1015 C. pr. civ., conform căruia creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Instanţa apreciază că în cauză, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1014 NCPC: cererea are ca obiect o creanţă certă, lichida şi exigibilă, actele din care rezultă existenţa creanţei sunt: contractul de abonat încheiat între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA şi debitorul Stancu Alin Cornel şi facturile fiscale şi ataşate prezentei acţiuni; creanţa îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege pentru a fi considerată o creanţă certă, câtimea creanţei este determinata prin contractul de abonat încheiat între Cosmote Romanian Mobile Telecomunications SA şi debitorul Stancu Alin Cornel şi facturile fiscale aferente; creanţa reprezintă obligaţia de plată a unor sume de bani, împrejurare evidentă şi care reiese din facturile fiscale; obligaţia de plată a sumei solicitate de creditoare rezultă dintr-un contract civil.

În consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 1014 C. pr. civ., precum şi lipsa apărărilor debitorului, (art. 1019 alin 3 din  NCPC, în citaţie se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, făcându-se menţiune că, în cazul nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului) instanţa urmează să admită cererea formulată de creditoare şi să oblige debitorul să achite creditoarei suma 1.621,04 lei, reprezentând debit principal.

Având în vedere că potrivit pct. 10.10 din Termenii generali ai contractului de abonament, anexa la contractul de abonament, pentru sumele neplătite la termen creditorul îşi rezervă dreptul de aplica penalităţii în valoare de 0,5% calculate la suma datorată pe fiecare zi de întârzire, instanţa va obliga debitorul să plătească creditoarei, alături de suma de 1.621,04  lei, reprezentând debit principal şi suma 1.621,04  lei, reprezentând penalităţi de întârziere.

De asemenea, instanţa va obliga debitorul să plătească creditoarei suma de 800 lei, reprezentând taxa de reziliere, având în vedere clauzele prevăzute la pct. 17.1, alin. 2 din Termenii generali ai contractului de abonament, anexa la contractul de abonament, respectiv faptul că încetarea contractului a intervenit la mai mult de 12 luni faţă de sfârşitul perioadei iniţiale.

Instanţa va obliga debitorul să plătească creditoarei suma de 150 lei, reprezentând costuri de administrare.

Sumele la plata cărora va obligat debitorul vor fi actualizate la data plăţii efective, în termen de 10 zile de la data comunicării ordonanţei.

Data publicarii pe site:  19.11.2015