Plangere contraventionala

Hotărâre 23 din 16.01.2014


Prin plângerea contravenţională adresată acestei instanţe la data de 29.05.2013, şi înregistrară sub nr.1832/332/2013, petenta  D.A. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie  seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013 de Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Timişoara – D.J.A.O.V Mehedinţi, solicitând anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

În motivarea plângerii contravenţionale, petenta a menţionat faptul că în data de 20.07.2012, locuinţa sa a fost supusă unei percheziţii de către

lucrători din cadrul I.P.J. Mehedinţi care l-au întrebat dacă deţine în casă ţigarete. În mod sincer şi  fără nici cea mai mică reţinere a declarat că deţine 5 cartuşe de ţigări, respectiv 50 de pachete marca Fast, pe care le-a achiziţionat din piaţa Mircea din Drobeta Turnu-Severin pentru consumul propriu şi pentru a le oferi persoanelor care îl ajută la desfăşurarea muncilor agricole.

Cu această ocazie  i-au fost ridicate ţigările în vederea efectuării de cercetări penale, s-a întocmit dosarul 1296/P/2012 şi a fost instrumentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, iar prin ordonanţa din 15.02.2013 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, considerându-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute şi s-a dispus înaintarea acesteia către DJAOV Mehedinţi.

 Astfel, în data de  19.05.2013, inspectorii vamali din cadrul D.J.A.O.V. MH au dispus sancţionarea sa cu amendă de 20.000 lei considerând că au fost încălcate disp. art 206 ind  21  alin. 10 şi art. 206 ind 61 alin. 3 din Codul fiscal.În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar în copie: procesul verbal seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013 de Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Timişoara – D.J.A.O.V Mehedinţi, ordonanţă nr.1295/P/2012 din data de 15.02.2013 de scoatere de sub urmărire penală, şi a solicitat proba cu martora Z.I..

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 15 lit.I şi din Legea nr.147/1996 raportat la art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, cu completările şi modificările ulterioare, şi de plată timbrului judiciar, conform art. 1 din OG nr. 32/1995, aprobată prin Legea nr.106/1995.

Intimata Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova  a depus la dosar întâmpinare şi a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată şi pe cale de consecinţă menţinerea ca temeinic şi legal a procesului verbal de contravenţie şi a sancţiunilor dispuse prin acesta.

În susţinerea celor invocate, a ataşat la întâmpinare copii de pe următoarele înscrisuri respectiv: procesul verbal seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013, ordonanţă nr.1295/P/2012 din data de 15.02.2013 de scoatere de sub urmărire penală, proces verbal nr.5629/09.10.2012, şi o cerere prin care a solicitat introducerea sa în cauză în calitate de intimat. 

Petenta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat înlăturarea apărărilor formulate de D.R.A.O.V.M. Timişoara  ca fiind nelegale şi nefondate având în vedere următoarele considerente:

Petenta a menţionat că, a declarat sincer că, la data efectuării

controlului, nu a deţinut în scopul comercializării ţigaretele confiscate şi că

niciodată nu a avut intenţia de a comercializa aceste ţigarete precum şi faptul că, iar veniturile sale fiind foarte mici, preţul de vânzare este unul accesibil şi de aceea a cumpărat mai multe ţigări odată, nu se poate reţine că a săvârşit vreo contravenţie pentru faptul că îşi face aprovizionarea cu ţigări, aşa cum se aprovizionează  şi cu alte produse de care are nevoie pentru consumul propriu.

In cauză a fost audiată martora Z.I., din depoziţia căreia s-a reţinut că, aceasta lucrează ocazional la petentă, la diverse munci. A arătat că în vara anului 2012 s-a întâlnit cu petenta în piaţa din localitatea Drobeta Turnu Severin, de unde dorea să cumpere ţigări, pentru a le da  persoanelor care lucrează pentru acesta, cumpărând astfel 5 cartuşe de ţigări. A mai arătat că, a luat la cunoştinţă faptul că, la domiciliul petentei a fost efectuată o percheziţie, de unde au fost ridicate cartuşele de ţigări. Martora a menţionat că, petenta nu deţine magazin spre comercializarea acestora.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine în fapt şi în drept  următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013 de către reprezentanţii  intimatei, petenta a fost sancţionată contravenţional  cu suma de 20.000 lei reprezentând amendă contravenţională, şi s-a dispus confiscarea bunurilor constând în 50 pachete de ţigări marca Fast cu timbru fiscal Serbian, pentru încălcarea disp. art. 221 ind.3 alin.3 lit.a din Legea  nr. 571/2003.

În baza autorizaţiei nr.62/2012 emisă de Judecătoria Vînju Mare s-a efectuat o percheziţie la domiciliul petentei unde a fost găsită cantitatea de 50 pachete de ţigări marca Fast, cu timbru fiscal Serbian, pe care aceasta nu le-a declarat organelor vamale.

Prin ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 15.02.2013 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vînju Mare în dosarul 1295/P/2012 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  colectare, deţinere şi desfacere a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă, faptă prev. şi ped. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 modificată prin OUG nr.54/2010 şi deţinere în afara antrepozitului fiscal de mărfuri accizabile nemarcate sau marcate necorespunzător peste limita prevăzută de lege, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 296 ind.1 alin. 1 lit. l din Legea 571/2003 modif. prin OUG 54/2010 rap la art. 296 ind. 1 alin. 2 lit. a din Legea 571/2003 modif. prin OUG 54/2010.

S-a dispus totodată sesizarea intimatei pentru sancţionarea contravenţională a contravenientei conform art. 220 alin.1 lit.c din OG 92/ 2003.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Referitor la legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanţa retine că acesta a fost întocmit cu respectarea art.16-17 din O.G 2/2001, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulităţii absolute.

În  aceste condiţii, observând că procesul verbal de contravenţie  a fost încheiat cu respectarea prevederilor OG 2/2001, neexistând nici unul dintre motivele de nulitate prevăzute de art.16 şi art.17 din acest act normativ, instanţa reţine că procesul verbal  este legal  şi temeinic , acesta beneficiind de prezumţia de legalitate şi temeinicie, prezumţie unanim acceptata in literatura de specialitate şi in practica instantelor de judecata,  şi care nu încalcă prezumtia de nevinovătie şi dreptul petentului la un proces echitabil .

Conform jurisprudenţei CEDO in materie penală problema administrării probelor trebuie analizată in temeiul paragrafelor 2 şi 3 ale art 6 din Covenţie, care consacră principiul prezumţiei de nevinovăţie şi implică printre altele, ca  in exercitarea funcţiilor lor membri tribunalului să nu plece de la ideea preconcepută că acuzatul a comis actul incriminat, sarcina probei apartine acuzării iar dubiul profită celui acuzat .

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Cauza Salabiaku impotriva  Franţei, Hotărârea  din 7 oct. 1988,  Cauza Telfner impotriva Austriei nr.33501/96 pct.16 din  20 martie 2001, Cauza Anghel impotriva României ,nr. 28183/03, 860 din 4 .10.2007) a constatat că  prezumţiile de fapt şi de drept  sunt recunoscute în  orice sistem de drept, însă in materie penală, asa cum este calificată prin raportare la CEDO şi materia contravenţională,  obligă statele să nu depăşască un anumit  prag şi impun acestora să aibă in vedere aceste prezumţii, in limite rezonabile tinând cont de gravitatea faptelor şi de dreptul la apărare .

In cauză de faţă, atât miza litigiului (aplicarea unei amenzi în cuantum de 20.000 lei ) cât şi asigurarea posibilităţii petentei de a-şi dovedi susţinerile, de a  combate  prezumţia  de  legalitate şi temeinicie  îndreptăţesc  aplicarea acestei prezumţii.

Ordonanţa  nr.1295/P/2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare, jud.Mehedinţi a fost comunicată Direcţiei Judeţene pentru Acccize şi Operaţiuni Vamale Mehedinţi, pentru care intimata a fost sesizată de organele de cercetare penală  cu privire la faptul că, fapta de a deţine produse din tutun nemarcate sau marcate corespunzător sub limita a 10 000  de ţigări  constituie contravenţie  conform art 220 alin 1 lit c  din OG 92/2003 iar DJAOV Mehedinţi este organul competent  să aplice sancţiunea contravenţională petentului.

Având în vedere data la care a fost încheiat procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ANV/200 nr.0108164, respectiv 19.05.2013 instanţa reţine că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei  a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art 30 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  în interiorul termenului de prescripţie de 6 luni.

În ceea ce priveşte  temeinicia procesului verbal instanţa reţine că situaţia de fapt descrisă în procesul-verbal este confirmată de probele administrate în dosarul penal nr.1295/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare, iar petenta nu a probat o situaţie contrară.

De altfel, petenta  nu a contestat faptul că la locuinţa sa au fost găsite cu ocazia efectuării unei percheziţii domiciliare mai multe pachete de tigări cu marcaj fiscal necorespunzător, ci doar a susţinut, că respectivele bunuri nu erau procurate pentru comercializare, ci pentru uzul propriu, susţinere lipsită de relevanţă juridică pe planul angajării răspunderii contravenţionale având în vedere că legiutorul a incriminat simpla deţinere de produse accesibile fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, indiferent de scopul deţinerii.

Cu toate acestea, relativ la individualizarea sancţiunii aplicate de către intimat, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 5 alin. 5 al O.G. nr.2/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

De asemenea, potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr.2/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale petentei şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal, iar conform art. 7 alin 3 din OG 2/2001 avertismentul se aplică şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor respective nu prevede în mod expres această sancţiune.

Instanţa de judecată, în temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr.2/ 2001, administrează probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

Astfel, instanţa consideră că sancţiunea aplicată de către intimat nu respectă principiul proporţionalităţii cu fapta săvârşită şi apreciază că aplicarea sancţiunii „avertismentului” este o măsură suficientă atât pentru restabilirea ordinii de drept, cât şi pentru atenţionarea petentei cu privire la conduita sa viitoare.

În sprijinul celor reţinute mai sus, instanţa constată  că, petenta a avut o atitudine sinceră recunoscând fapta reţinută în sarcina sa, respectiv deţinerea pachetelor de ţigări nemarcate.

La aprecierea sancţiunii instanţa mai are în vedere circumstanţele persoanale ale petentei.

Pentru aceste considerente, instanta urmează a admite în parte plangerea formulată de petentă şi a dispune înlocuirea sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, cu sancţiunea „avertisment”, menţinând restul dispoziţiilor din procesul verbal de contravenţie seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013.

Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petenta D.A.,  împotriva procesului verbal de contravenţie seria ANV/200 nr.0108164 încheiat la data de 19.05.2013 de Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Timişoara – D.J.A.O.V Mehedinţi, în contradictoriu cu intimatele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi Direcţia Regională Vamală Timişoara.

Dispune  înlocuirea  sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 20.000 lei cu sancţiunea „avertisment”.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la sediul Judecătoriei Vînju Mare, judeţul Mehedinţi.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.01.2014 la sediul Judecătoriei Vînju Mare, judeţul Mehedinţi.