Rectificare titlu de proprietate; excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti

Sentinţă civilă 1090 din 18.06.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 303/254/2014 la data de 12.02.2014, reclamantul T. T.  a chemat în judecată pârâtele C. L. P. S. D. P. T. M şi C. J. P. S. D.P.T.C, pentru ca instanţa , prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună rectificarea titlului de proprietate nr. …….02.12.1992 eliberat de C. J. P. S. D.P.T.C, în sensul menţionării corecte a prenumelui reclamantului, respectiv, T.T.

În scop probator, reclamantul  a depus la dosar, în copie: titlul de proprietate contestat, actul de identitate.

Prin întâmpinarea formulată la data de 25.02.2014, pârâta  C. L. P. S. D. P. T. M a invocat excepţia  necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti, în temeiul art. 129 alin. 2 pct. 1 coroborat cu art. 59 ind. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Pârâta C. L. P. S. D. P. T. M a mai invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive în prezenta cauză, cu motivarea că aceasta nu are legitimare procesuală în raport de actul a cărui rectificare se solicită.

Analizând, cu prioritate, excepţia  necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti în soluţionarea cauzei, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

Prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat instanţei să dispună rectificarea titlului de proprietate nr. ……/02.12.1992, eliberat de C. J. P. S. D.P.T.C, în sensul menţionării corecte a prenumelui reclamantului, respectiv, T.T.

În vederea unei juste soluţionări a cauzei, instanţa a examinat cererea prin prisma noilor dispoziţii legale care guvernează materia fondului funciar, aşa cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 219/2012 .

Astfel, potrivit art. 3 din Legea nr. 219/2012, de aprobare a O.U.G. nr. 81/2011 privind(…) modificarea unor acte normative, Legea nr. 7/1996, cu modificarile şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

”(…) 4. La articolul 7, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: „La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:  (32) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară”. 

”(…) 8. La articolul 7, după punctul 3 se introduc 8 noi puncte cu următorul cuprins:  „(32) La articolul 10, alineatele 10 si 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins: (10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru. (11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză”.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 219/2012, de aprobare a O.U.G. nr. 81/2011 privind(…) modificarea unor acte normative, după articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 şi 92, cu următorul cuprins:  ”Art. 92 - Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 2. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins : Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene ”.

Prin urmare, se constată că cererea de rectificare a titlului de proprietate este de competenţa comisiilor de fond funciar şi a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, astfel încât instanţa, constatând că excepţia necompetenţei generale a instanţelor judecătoreşti este întemeiată, urmează să o admită, cu consecinţa respingerii acţiunii reclamantului ca fiind inadmisibilă din perspectiva textelor de lege enunţate.

Domenii speta