Reconstituire vechime

Sentinţă civilă 2168 din 13.10.2011


Dosar nr. 1492/89/2011asigurări sociale

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 2168/2011

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta BM, în contradictoriu cu pârâţii CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VASLUI şi PRIMĂRIA COMUNEI FRUNTIŞENI, având ca obiect litigiu de asigurări sociale - reconstituire vechime.

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Deliberând asupra litigiului de asigurări sociale de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 1492/89 la data de 03.06.2011 reclamanta Boidache Maria, în contradictoriu cu pârâtele Primăria Comunei Fruntişeni şi Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, a solicitat reconstituirea vechimii în muncă, pentru perioada în care a  lucrat ca membru cooperator la Cooperativa Agricolă de Producţie Fruntişeni respectiv de la 01.01.1961 până la 31.12.1974.

……………………………………………………………………………………

Faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta BM a susţinut că a lucrat în perioada 01.01.1961 – 31.12.1974 ca membru cooperator la Cooperativa Agricolă de Producţie Fruntişeni

Dispoziţii legale incidente : 

Codul Muncii: art. 296 alin 1  „ (1) Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2003 se probează cu carnetul de munca. În cazul în care o persoana nu posedă carnet de munca, vechimea în munca se reconstituie la cerere de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. ” . 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar public de pensii publice : art. 17 alin  3 „ (3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioara datei de 1 aprilie 2001.” Art. 159 alin 1 : „ (1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.”

HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii publice,  art. 121 alin 1 şi 2  : „ 1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 17 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează.” .

Din analiza materialului probator administrat în cauză, prin prisma dispoziţiilor legale  incidente, rezultă că acţiunea reclamantei este întemeiată.

În primul rând, instanţa constată că, din declaraţiile martorilor, rezultă că, în perioada 01.01.1961 – 31.12.1974, reclamanta a lucrat  ca membru cooperator la Cooperativa Agricolă de Producţie Fruntişeni, îndeplinindu-şi normele lucrând muncile specific agricole.

Declaraţiile martorilor se coroborează cu decizia de pensionare nr. 59262/30.11.2003 şi cu adeverinţa nr. 1538/30.05.2011.

De asemenea, instanţa reţine că probele avute în vedere se circumscriu dispoziţiilor art. 296 alin 1 teza finală din Codul Muncii, apreciate de către instanţă şi prin prisma dispoziţiilor decretului nr. 92/1976, aşa cum dispune expres alin 3 al art. 17 din Legea nr. 263/2010.

În acest sens, instanţa reţine şi statuările Curţii Constituţionale potrivit cu care  „Ca  atare,  în ideea de a nu îngrădi, de a nu  afecta dreptul unor categorii de cetăţeni de a solicita  reconstituirea vechimii în muncă  în baza unor acte imposibil de preconstituit,  era suficient probatoriul testimonial, administrat de altfel în  procedura urmată de pârâtă, argumentele respingerii cererii petentului încălcând Constituţia României.” Curtea Constituţională .

De asemenea, din textele normative invocate, coroborate cu situaţia de fapt dovedită prin depoziţia martorilor, anume că reclamanta a prestat munci specific agricole, instanţa reţine că acesta a realizat  în perioada 01.01.1961 – 31.12.1974 normele de muncă votate de Adunarea generală a CAP.

În speţa de faţă, instanţa constată că, într-o situaţie identică, cea a martorului  M G, care a fost de asemenea membru cooperator, a fost luată în calcul vechimea şi perioadele în care acesta a fost membru cooperator, stabilindu-i-se prin Decizia nr. 59262/30.11.2003 dreptul de pensie pentru perioada lucrată în sectorul agricol.

Pentru toate aceste considerente, urmează ca instanţa să admită acţiunea şi să constate că reclamanta a lucrat în perioada 01.01.1961 – 31.12.1974  ca membru cooperator la Cooperativa Agricolă de Producţie Fruntişeni, perioadă care constituie vechime în muncă.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui instanţa o apreciază ca întemeiată urmând să o admită pentru următoarele considerente: în primul rând, calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată (pârâtul) şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii .

În conformitate cu dispoziţiile art. 121 alin. 4 din HG 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii publice  timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

Astfel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui nu are calitate procesuală vis-a-vis de acţiunea promovată de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Vaslui.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta B M, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Admite acţiunea formulată de reclamanta B M, în contradictoriu cu pârâta Primăria comunei Fruntişeni, cu sediul în comuna Fruntişeni, judeţul Vaslui.

Constată că reclamanta a lucrat în perioada 01 ianuarie 1061 – 31 decembrie 1974 ca membru cooperator la Cooperativa de Producţie Fruntişeni, perioadă care constituie vechime în muncă.

Definitivă şi executorie.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13 Octombrie 2011.

Preşedinte,Grefier,

Asistenţi judiciari,

Dosar nr. 1492/89/2011asigurări sociale

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de Consiliu de la 10 Noiembrie 2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE

Asistent judiciar

Asistent judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta BM, în contradictoriu cu pârâţii CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VASLUI, şi PRIMĂRIA COMUNEI FRUNTIŞENI, având ca obiect litigiu de asigurări sociale - reconstituire vechime – pentru îndreptarea erorii materiale a Sentinţei civile nr. 2168 din 13 octombrie 2011 pronunţată în prezenta cauză.

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Asupra cererii de îndreptare de faţă;

Prin cererea  înregistrată la această instanţă la data de 07 noiembrie 2011, reclamanta a solicitat îndreptarea erorii materiale a Sentinţei civile nr. 2168/2011 din 13 octombrie 2011, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1492/89/2011, în sensul modificării datei de „01 ianuarie 1061 – 31 decembrie 1974” în perioada „01 ianuarie 1961 – 31 decembrie 1974”, cum din eroare a fost menţionat în dispozitivul hotărârii.

Instanţa, verificând Sentinţa civilă nr. 2168/2011 pronunţată la data de 13 octombrie 2011 în prezenta cauză, constată că într-adevăr din eroare s-a menţionat în dispozitivul acesteia perioada 01 ianuarie 1061 – 31 decembrie 1974, drept pentru care, în temeiul art. 281 Cod procedură civilă, urmează să admită cererea şi să dispună în consecinţă.

Faţă de aceste aspecte;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de reclamanta.

În temeiul art. 281 Cod procedură civilă, dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Sentinţei civile nr. 2168 din 13 octombrie 2011, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1492/89/2011, în sensul că instanţa:

La aliniatul 4 din dispozitivul Sentinţei civile nr. 2168/13.10.2011 se va citi corect: „Constată că reclamanta a lucrat în perioada 01.01.1961 – 31.12.1974 ca membru cooperator la Cooperativa Agricolă de Producţie Fruntişeni, perioadă care constituie vechime în muncă”.

Prezenta încheiere face parte integrantă din Sentinţa civilă nr. 2168 din 13.10.2011.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din  10 Noiembrie 2011.

Preşedinte,Grefier,

Asistenţi judiciari,

Domenii speta