Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate

Sentinţă civilă 139 din 04.03.2015


Instanţa, constată că la data de  17 decembrie 2010, petenta XXX în contradictoriu cu intimata XXX, a solicitat anularea adresei nr. 7571/IV/C3/12 din 12.11.2010, emisă de intimată, precum şi obligarea acesteia la validarea adresei nr. 3925/02.11.2010, prin care a fost înaintată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea VVVVV, pentru suprafaţa de 416,756 ha, în temeiul art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000. Cu cheltuieli de judecată.

În motivare, se arată că, la data de 02.11.2010, petenta a formulat adresa nr. 3925 prin care a solicitat a se da curs cererii VVVV, nr. 3344/17.09.2010, înregistrată la VVVV, sub nr. 86/20.09.2010, prin care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate a terenurilor menţionate conform CF în suprafaţă totală de 416,756 ha, terenuri ce se află pe raza teritorială a VVVV. Cererea de reconstituire a fost formulată de VVVV, la data de 17.09.2010, în temeiul art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000, completată prin prevederile Legii nr. 160/2010. Deşi la documentaţia înaintată intimatei, au fost anexate extrase CF şi copii coală din care rezultă faptul că suprafaţa totală de 416,756 ha, a fost deţinută de către petenta VVVV în anul 1945, intimata nu a găsit de cuviinţă a respinge adresa, justificându-şi atitudinea la modul superficial, în sensul că din actele doveditoare anexate, nu rezultă că suprafaţa de teren ar fi fost în proprietatea VVVV.

Faţă de cele precizate, petenta consideră că poziţia intimatei, nu reprezintă altceva decât obstrucţionarea activităţii petentei, în detrimentul persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate şi a intenţiei avute, în vedere de legiuitor la adoptarea Legii nr. 160/2010.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 112 C.pr.civ., art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, art. 6 lit. e din HG  nr. 890/2005, art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000 completată şi modificată prin prevederile Legii nr. 160/2000.

În probaţiune s-au depus înscrisuri.

Intimata VVVV, prin întâmpinare invocă excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Lipova, pe care o apreciază fondată, astfel că solicită admiterea acesteia şi pe cale de consecinţă, declinarea competenţei de soluţionare a cauzei, în favoarea VVVV. Mai invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei, pe care o consideră fondată, astfel că solicită admiterea acesteia, şi pe cale de consecinţă, respingerea plângerii exercitate de petentă, ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă. În cazul în care instanţa va aprecia ca neîntemeiată excepţia invocată anterior, intimata invocă excepţia inadmisibilităţii acţiunii exercitate de petentă, pe care o apreciază ca fiind întemeiată, solicitând admiterea acesteia şi pe cale de consecinţă, respingerea ca inadmisibilă a acţiunii formulate de către petentă. Pe fondul cauzei, solicită respingerea ca neîntemeiată  a acţiunii exercitate de petentă.

Prin răspuns la întâmpinare, petenta solicită respingerea excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Lipova, invocată de intimată. Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei, solicită respingerea acesteia, precum şi respingerea excepţiei inadmisibilităţii invocate de către intimată, ca nefondată.

Prin cererea de intervenţie, intervenienta XXX, solicită admiterea acţiunii formulate de către petentă.

În drept, cererea de intervenţie, este întemeiată pe dispoziţiile art. 49, art. 51, art. 52 C.pr.civ., art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, art. 6 lit. e din HG nr. 890/2005, art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000.

Prin precizare de acţiune, petenta solicită obligarea intimatei la validarea adresei  nr. 3925/02.11.2010, prin care a fost înaintată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea XXX pentru suprafaţa de 416,756 ha, în temeiul art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000, şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În cauză a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 497 din data de 19 mai 2011.

Cauza a fost recurată.

VVVV a admis recursul formulat şi a trimis cauza spre rejudecare.

Astfel, Judecătoria Lipova a fost reinvestită cu soluţionarea cererii.

În rejudecare s-a procedat la efectuarea unui raport de expertiză de către expert VVVV, având ca obiective: Să stabilească expertul desemnat în cauză, - în raport de înscrierile cuprinse în cărţile funciare existente la dosar, - totalitatea suprafeţelor de teren deţinute de VVVV în anul 1945, suprafeţe la care ar fi îndreptăţită spre reconstituire în lumina dispoziţiilor Legii nr. 160/2010, să stabilească dacă aceste terenuri - înscrise în Cărţile funciare depuse la - dosar - au format obiectul altor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea XXX.

Cauza a fost suspendată din culpa petentei care nu a achitat onorariul expertului, la termenul din 18.03.2013 şi a fost repusă pe rol la termenul din 4.02.2015.

Din probele administrate în cauză, instanţa reţine in fapt următoarele:

În urma precizării acţiunii, se reţine în primul rând că instanţa mai este sesizată în prezent de către petentă doar cu capătul de cerere prin care aceasta solicită obligarea intimatei la validarea operaţiunilor de reconstituire a petentei prin adresa  nr. 3925/02.11.2010 şi cererea de intervenţie accesorie, interveinenta VVVV. În cauza care face obiectul acestui dosar, prin adresa menţionată mai sus a fost înaintată cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea XXX pentru suprafaţa de 416,756 ha, în temeiul art. 23 alin. 5 din Legea nr. 1/2000 completată prin prevederile Legii nr. 160/2010, cerere înregistrată la data de 17.09.2010.

În susţinerea cererii, au fost anexate extrase CF şi copii după coli funciare din care rezultă faptul că suprafaţa totală de 416,756 ha, a fost deţinută de către petenta XXX în anul 1945. Intimata nu a uzat de procedura prevăzută legal în sensul de a se pronunţa prin hotărâre, fie în sensul admiterii, fie înn sensul respingerii cererii în urma înaintării documentaţiei de validare, ca petenta să poată formula contestaţie care să fie soluţionată de către Comisia judeţeană tot printr-o hotărâre, mărginindu-se să restituie documentaţia cu menţiunea că petenta şi intervenienta nu fac dovada că suprafaţa solicitată de cea din urmă a fost în proprietatea ultimei la nivelul anului 1945 şi că a făcut obiectul unei preluări de către statul român.

Cum de la data depunerii acţiunii, 17.12.2010, nefiind soluţionată definitiv până în prezent acesteia îi sunt aplicabile, în baza art. 4, prevederile Legii nr. 165/2013.

În conformitate cu art. 11 aliniat 1 din legea nr. 165/2013 comisiile locale şi cele judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de punere în posesie şi de a elibera titluri de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016.

În conformitate cu prevederile aliniatului 2 ale aceluiaşi articol numai în cazul neîndeplinirii obliogaţiilor în termenul prevăzut în aliniatul 1 persoana îndreptăţită poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială se află terenul.

Faţă de aceste prevederi legale, acţiunea reclamantei apare ca fiind prematură.

Faţă de starea de fapt reţinută, în baza art. 4, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 165/2013, va respinge, ca prematură, cererea reclamantei, precum şi cererea de intervenţie formulată de XXX.

Constată că nu se pune problema cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca prematură, plângerea formulată de petenta XXX în contradictoriu cu intimata XXX, precum şi cererea de intervenţie formulată de XXX.

Domenii speta