Contestatie la executare

Sentinţă civilă 700 din 07.03.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 22.01.2016 sub nr. ……/207/2016, contestatoarea M .G. a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită în dosarul de executare nr. 972/E/2015 al BEJ Ionilete Raoul Florin din Craiova , solicitând instanţei anularea actelor de executare silită întocmite în acest dosar şi comunicate acesteia la data de 11.01.2016, respectiv a încheierii din 30.09.2015 de admitere a cererii de executare silită formulată de creditor, a încheierii de stabilire cheltuieli din 30.09.2015 şi înştiinţarea privind măsura popririi pe pensie din 30.09.2015.

Contestatoarea a mai solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, se arată că la data de 04.08.2006 contestatoarea a încheiat cu B.C.R. un credit de nevoi personale nr.2009/04.08.2006 în cuantum de 1800 lei, pentru o durată de 60 de luni, scadenţa acestuia fiind stipulată expres pentru data de 20.07.2011, din care a achitat suma de 3608 lei, rambursând integral acest credit aşa cam rezultă din documentul pe care îl anexează.

Având în vedere că titlul executoriu este un contract de credit, acesta trebuia investit cu formula executorie, aşa cum prevede disp.art.641 din Cpc. lipsa investirii constituind un impediment la încuviinţarea executării silite potrivit art.666 alin.5 pct.3 din Cpc.

Prin urmare, executorul judecătoresc, cu încălcarea vădită a normelor procesual civile, a dispus încuviinţarea executării, aşa cum rezultă din cuprinsul încheierii respective (,,înscrisul depus împreună cu cererea ele executare este titlu executoriu, fiind vorba in speţa de o hotărâre judecătorească executorie, nefiind necesară investirea cu formulă executorie ").

Suma solicitată de către intimatul creditor este de 3962.96 lei din care 1028.39 lei cheltuieli de executare.

Contestatoarea a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a SeCAPITAL, S.a.R.l. de a solicita investirea cu formulă executorie a contractului de credit.

Calitatea procesuală activă presupune o identitate între titularul dreptului şi persoana care formulează acţiunea civilă. În prezenta speţă, în raport de înscrisurile comunicate, nu rezultă că intimata s-a subrogat în drepturile BCR în ceea ce priveşte contractul de credit.

In lipsa comunicării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale, către debitorul cedat (împrumutatul din contractul de credit), cesiunea de creanţă nu produce niciun efect, astfel că executarea silită demarată de cesionar (firma de recuperări creanţe) este nelegală.

Contestatoarea a precizat ca niciodată nu a fost informată cu privire la intervenirea cesiunii de creanţă, iar înscrierea acestei operaţiuni în AERGM nu-i poate fi opozabilă, fiind  aplicabile prevederile art. 3 şi art. 102 din  Legea 71/2011, potrivit cărora cesiunea de creanţă, fiind un contract, rămâne supusă dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiată, disp. art. 1578 C.civ.

Chiar dacă o instanţa de judecata pronunţa o încheierea de admitere a încuviinţării procedurii de executare silita, ceea ce nu este cazul-încheierea fiind emisă de executor fapt sancţionat deja de Curtea Constituţională, nu înseamnă că aceasta a verificat integral legalitatea actelor înfăţişate creditor şi că a constatat respectarea prevederilor legale

Prin urmare, întrucât societatea pârâtă intimata SC SeCapital prin SC KRUK SRL nu face dovada calităţii de creditoare faţă de debitorul cedat- contestatoarea, trebuie constatată nelegalitatea executării silite, întrucât intimata nu are calitate pentru a solicita executarea titlului de creanţă a cărui cesiune nu a fost efectuată potrivit dispoziţiilor legale.

Contestatoarea a invocat excepţia prescripţia dreptului de a solicita executarea silită.

Se arată faptul că  în prezenta speţă, în considerarea datei contractării creditului şi coroborat cu dispoziţiile art.201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, instituţia prescripţiei este supusă dispoziţiilor Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă.

Prin urmare, în prezenta speţă, luând în considerare teza susţinută de creditor în sensul că mai avea de achitat rate restante, dreptul material de a solicita executarea contractului de credit, în sensul obţinerii unui titlu executoriu, se prescria, potrivit dispoziţiilor art.3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 în termen de 3 ani de zile de la data la care datoria era scadentă.

Or, în raport de data scadenţei agreate de părţi şi stipulate expres în Contract, respectiv 20.07.2011, orice sumă reprezentând debit restant putea fi solicitată de către creditoare cu beneficiul puterii de stat, până la data de 20.07.2014.

Concluzionând, la data încuviinţării executării Contractului de credit, respectiv data de 30.09.2015, dreptul de a solicita executarea silită era prescris potrivit art.706 din C.p.c, fapt ce atrage stingerea dreptului de a obţine executarea silită a unui titlu care ţi-a pierdut puterea executorie.

Apreciază contestatoarea că sunt întrunite condiţiile pentru suspendarea executării silite, întrucât aparenţa dreptului îmi este favorabilă fiind vădit de multe clemente de nelegalitate şi netemeinicie a actelor de executare silită, iar menţinerea acesteia îi aduce un grav prejudiciu întrucât, prin poprirea pensiei îi este periclitat traiul zilnic iar în condiţiile admiterii contestaţiei la executare ( în cazul respingerii cererii de suspendare a executării) având în vedere sediul creditorului ( Marele Ducat al Luxembourgului) i-ar fi imposibil a solicita întoarcerea executării silite.

Se mai arata că este evident nelegal şi disproporţionat cuantumul cheltuielilor de executare silită, aşa cum au fost stabilite prin încheierea emisa de BEJ Ionilete Racul Florin întrucât aceste sume nu sunt dovedite: 124 lei comunicare acte de procedura, 248 lei publicitate procedură, 248 lei consultanţa.

În dovedirea, s-a solicitat  proba cu acte.

În drept, s-a invocat art.711 şi următoarele C. civ.

La dosar s-au depus înscrisuri: taxa judiciara de timbru, împuternicire avocaţială,  actele de executare întocmite în dosarul 972/E/2015 de BEJ Ionilete Racul Florin.

Intimata SECAPITAL S.a.R.L. prin reprezentant legal KRUK ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti a depus la dosar la data de 05.02.2016 întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nelegala si neîntemeiata a contestaţiei la executare formulate împotriva executării silite insesi si a actelor de executare încheiate de BEJ Ionilete Raol Florin, in dosarul executional nr. 972/2015, pentru următoarele motive:

În fapt, la data de 04.08.2006 a fost încheiat contractul de credit nr. 2009 intre Banca Comerciala Romana SA. si M. G. a în calitate de împrumutat.

Ulterior, între Banca Comerciala Romana SA. în calitate de cedent si SeCapital S.a.R.L. în calitate de cesionar a fost încheiat în data 20.11.2013 contractul de cesiune de creanţe prin care Cedentul a cedat Cesionarului un portofoliu de creanţe neperformante, intre care se regăseşte si cea rezultata din contractul de credit nr. 2009 de data de 04.08.2006.

Intimata a invocat excepţia netimbrarii acţiunii, arătând că netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata, iar în conformitate cu prevederile art. 10 alin.2 din OUG 80/2013 " in cazul contestaţiei la executare silita, taxa se calculează la valoarea bunurilor, a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, cand acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferenta acestei contestaţii nu poate depasi suma de 1000 de lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executării silite nu este evaluabil in bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 de lei."

Fata de aceste aspecte, s-a solicitat instanţei admiterea prezentei excepţii si anularea cererii formulate de către reclamant, in cazul in care nu au fost respectate dispoziţiile legale, privind timbrarea cererii de chemare in judecata, iar la dosarul cauzei nu se regăseşte la primul termen de judecata dovada taxei judiciare de timbru datorate de către reclamant, achitata la valoarea pretenţiilor solicitate, sau dovada insuficientei timbrări.

Intimata a invocat şi  excepţia tardivităţii formulării contestatiei la executare, avand in vedere disp. art. 714 alin. 1 Cpc, potrivit cărora contestaţia se poate face in termen de 15 zile, de la data cand contestatorul a luat cunoştinţa de actul de executare pe care-l contesta,  cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind poprirea, din comunicarea încheierii de încuviinţarea  executării silite sau somaţiei.

Termenul de 15 zile prevăzut în art. 715 alin. (1) C. proc. civ. este un termen imperativ, a cărei nerespectare duce la respingerea cererii ca tardiv introdusă.

Intimata a solicitat instantei să  verifice depunerea contestaţiei in termenul legal de 15 zile de la primirea de către contestatoare a înştiinţării privind începerea executării, înştiinţării privind poprirea conturilor bancare, a încheierii de încuviinţare, a încheierii de stabilire a cheltuielilor, conform art. 714 C. proc. civ.

S-a mai invocat excepţia inadmisibilitatii cererii privind capătul de cerere referitor la prescripţia extinctivă.

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural specific prin intermediul căruia oricare dintre parti sau terţele persoane interesate pot obţine desfiinţarea masurilor ilegale de executare silita. Aceasta reprezintă un mijloc procedural special, prin care se poate obţine anularea sau indepartarea actelor de executare îndeplinita fara respectarea dispoziţiilor legale.

Astfel, având in vedere faptul ca prin intermediul contestaţiei la executare pot fi anulate/indepartate doar actele de executare nelegale, care prezintă vicii din punct de vedere procedural, sau o executare silita demarata fara respectarea prevederilor legale, iar prin contestaţia la executare formulata nu se arata nicio încălcare a legii, motivele invocate fiind lipsite de temei legal, va rugam a respinge ca nelegala si neîntemeiata contestaţia la executare ce face obiectul prezentului dosar.

Prescripţia poate fi opusă pe cale de excepţie, de apărare, formulată de cel în folosul căruia curge prescripţia, iar excepţia de prescripţie constituie o excepţie de drept material substanţial, iar nu de drept procesual, deoarece are ca obiect un drept subiectiv civil (dreptul material la acţiune) şi nu un drept procedural născut în timpul procesului.

Art. 713 alin. (2) NCPC, sub titulatura "condiţii de admisibilitate" stabileşte motive de inadmisibilitate a contestaţiei la executare si fixează limite procedurale in utilizarea acestei proceduri, dupa cum urmează: "In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătoreasca, se pot invoca in contestaţia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legătura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiinţarea lui" .

In ceea ce priveşte invocarea prescripţiei prin intermediul unei contestaţii la executare trebuie sa avem in vedere art. 2513 NCC care prevede: "prescripţia poate fi opusa numai in prima instanţa, prin întâmpinare sau, in lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecata la care părţile sunt legal citate."

Potrivit art. 205 NCPC, întâmpinarea trebuie să cuprindă „excepţiile de procedură ce paratul ridică la cererea reclamantului..." în consecinţă, paratul este cel care, prin întâmpinare, are posibilitatea să invoce excepţiile de procedură privitoare la cererea reclamantului.

Aşadar prescripţia extinctiva nu poate fi invocata prin intermediul unei contestaţii la executare deoarece natura juridica a unei contestaţii este aceea a unei veritabile cereri de chemare in judecata si contravine aplicării art. 2513 NCC.

Contestatorul care o invoca este reclamant, deci nu poate invoca excepţii direct pe calea cererii de chemare in judecata ci poate invoca incidente procedurale de executare cu efecte directe asupra validităţii executării sau respectiv asupra dreptului material in sine. Astfel invocarea unei excepţii pe calea cererii de chemare in judecata este inadmisibila.

Prescripţia extinctiva poate fi invocată pe cale principală, prin formularea unei acţiuni în constatare, ori de câte ori există interesul clarificării, pe cale judecătorească, a unei situaţii incerte.

În acest caz, constatarea prescripţiei in cadrul unei contestaţii la executare este inadmisibila deoarece debitorul are la dispoziţie in acest scop o alta posibilitate, respectiv acţiunea in constatare.

Intimata a mai invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant, faţă de dispoziţiile art. 83 alin. 1 teza 1 coroborate cu art. 85 NCPC, arătând că nu i s-a comunicat dovada calităţii de reprezentant a reclamantului in persoana domnului avocat M. S. D., prin împuternicirea avocaţiala pe care el avea obligaţia sa o emită si sa o depună o data cu cererea de chemare in judecata.

Fata de acest aspect, solicita admiterea prezentei excepţii si pe cale de consecinţa, respingerea contestaţiei la executare pentru nedovedirea calităţii de reprezentant a reclamanţilor, in cazul in care pana la primul termen de judecata, la dosarul cauzei nu se regăseşte imputernicirea avocaţiala in original, semnata de ambele parti.

Pe fondul  cauzei,  referitor la invocarea de către contestator a lipsei calităţii procesuale active a SeCapital SARL se arata ca la data de 04.08.2006 a fost încheiat contractul de credit nr. 2009 intre Banca Comerciala Romana SA. şi M. G. in calitate de imprumutat.

BANCA in calitate de cedent si SeCapital S.a r.l. în calitate de cesionar au încheiat in data de 20.11.2013 contractul de cesiune de creanţe prin care Cedentul a cedat Cesionarului un portofoliu de creanţe neperformante, intre care se regăseşte si cea rezultata din contractul de credit bancar nr. 2009 de data de 04.08.2006.

Cesiunea de creanţe a acoperit toate cerinţele Legii si prin acest contract de cesiune nu i-au fost încălcate drepturile clientului. Toate scrisorile emise in atenţia reclamantului, cuprind toate cerinţele Legii 31/1990 si in antetul scrisorilor se regăsesc toate datele de identificare ale societăţii noastre, inclusiv denumire, adresa, CUI, cat si faptul ca societatea noastră este operator de date cu caracter personal, numărul notificării prin care am fost autorizaţi sa prelucram date cu caracter personal.

Debitorului i s-a comunicat prin scrisoare, cesiunea de creanţa, mai mult, s-a dovedit opozabilitatea si in momentul înregistrării in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2015-00041675039747-AGK/2015-00041676899301-WET.

Mai mult decât, exista depusă la dosar confirmarea de primire a notificării de cesiune a creanţei din data de 23.12.2013  prin care SeCapital S.a r.l. împuterniceste pe KRUK România S.R.L. in vederea reprezentării in fata tuturor persoanelor fizice si juridice si in fata oricărei autorităţi romane in vederea colectării creanţelor, având incheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 6866/05.11.2010.

Societatea  a făcut dovada calităţii de creditoare atat prin contractul de cesiune de creanţe cat si prin avizul de inscriere al creanţei in Arhiva Electronica, ca a îndeplinit toate condiţiile cerute de Legea 99/1999 si a făcut publicitatea cesiunii, astfel cum este prevăzut de lege.

Referitor la solicitarea contestatoarei M. G. de „anulare a actelor de executare silita efectuate in dosarul executional nr. 972/2015", intimata arăta instanţei faptul ca toate documentele întocmite in cadrul procedurii de executare silita au fost transmise la adresa menţionata in Contractul de credit nr. 2009 de data de 04.08.2006 încheiat de contestatoare cu Banca Comerciala Romana SA si anume Caracal, Strada D…, Nr 5, Bl . ., Sc ., Et ., Ap 8, Judeţul Olt, acesta fiind domiciliul declarat de către contestatoare.

Executarea silita insesi, cat si toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond si de forma impuse de dispoziţiile Codului de procedura civila, motiv pentru care anularea acestora este lipsita de temei legal.

Astfel, intimata solicita ca instanţa  sa observe faptul ca niciunul dintre motivele invocate de contestatoare nu pot fi reţinute de către instanţa de judecata drept motive de anulare a executării silite sau a vreunui act de executare silita, atat executarea silita pornita impotriva acesteia, cat si toate actele de executare silita efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc Ionilete Raol Florin, respectând toate prevederile legale impuse de legiuitor.

De asemenea, contestatoarea nu indica si nu dovedeşte in niciun fel încălcarea legii in ceea ce priveşte procedura de executare silita pornita impotriva lui, o contestaţie la executare prin care se invoca simple motive ce tin de aprecierea sau conduita pe care acesta o doreşte a o avea subscrisa, fara a indica vreun temei legal, sunt de natura atat a şicana creditorul, cat si a incarca instanţa de judecata cu „false" cauze de judecata.

Astfel, contestatoarea prin contestaţia formulata doreşte sa se sustragă de la plata datoriei. Procedura de executare silita a început întrucât contestatoarea nu a dorit in niciun fel sa-si achite obligaţiile asumate prin semnarea contractului de credit.

Intimata a precizat ca dreptul său de a cere executarea silita a contestatoarei nu este prescris, intrucat de la momentul cesiunii, s-a născut dreptul material la acţiune al creditorului cesionar, respectiv 20.11.2013 si a început sa curgă termenul de prescripţie in conformitate cu dispoz. art.2523 Noul Cod Civil in favoarea acestuia.

Ca urmare a intervenim acestei cesiuni, contestatoarea a fost notificata in data de 23.12.2013. Parata din prezenta cauza, a incercat in nenumărate rânduri soluţionarea pe cale amiabila a diferendului creat, de la acel moment, dovada facand adresele si notificările trimise in acest sens, pe care le ataşam prezentei intampinari, observând astfel cu uşurinţa buna credinţa de care parata a dat constant dovada.

Cesiunea de creanţa a fost înregistrata în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare, potrivit dovezilor ataşate la dosar, fiind transmisa calitatea de creditoare a persoanei împrumutate, întrucât este considerat a fi un tert fata de contractul de cesiune, debitorul cedat poate sa ignore acest contract pâna în momentul îndeplinirii formalităţilor prevăzute de art. 1393 C.civ.

Prin încheierea pronunţata de Judecătoria Caracal in dosarul nr. 2155/207/2015, s- a dispus investirea cu formula executorie a contractul de credit nr. 2009 din 04.08.2006, urmând ca ulterior dosarul sa fie înregistrat pe rolul BEJ Ionilete Raol Florin, in vederea recuperării,  pe calea procedurii executării silite a creanţei datorate de către contestatoare creditoarei.

Aceasta cerere de investire a întrerupt termenul de prescripţie conform dispoz. art. 2537 pct. 2 Noul Cod Civil si s-a efectuat in interiorul termenului de prescripţie care a început sa curgă pentru noul creditor de la momentul cesiunii din anul 2013.

Dupa momentul admiterii cererii de investire a luat naştere dreptul creditorului de a cere executarea silita in temeiul dispoz. art. 706 NCPC. In interiorul acestui termen de prescripţie de 3 ani a fost depusa cererea de executare silita in anul 2015 care a intrerupt termenul de prescripţie privind dreptul de a cere executarea silita, in conformitate cu dispoz. art. 709 alin. (1) pct. 3 NCPC.

Începând  cu data de 30.09.2015 si pana in prezent, Executorul Judecătoresc întreprinde in mod constant acte de executare silita in formele prevăzute de lege, acte care de asemenea intrerup cursul prescripţiei extinctive conform prevederilor legale in vigoare.

Prin urmare, in conformitate cu dispoziţiile art. 708. alin. 1 NCPC coroborat cu dispoziţiile art. 2537 Cod Civil, cursul prescripţiei a fost întrerupt de nenumărate ori pe parcursul perioadei 2013-2016, prin actele prin care aceasta a fost pusa in întârziere. Termenul de prescripţie ar fi început sa curgă de la data declarării scadentei anticipate a contractului, numai daca de la acel moment nu ar fi intervenit diverse situaţii prevăzute in mod explicit de legea in vigoare, care sa intrerupa aceasta prescripţie.

Cesiunea de creanţă se încheie valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor, consimţământul debitorilor cedaţi nefiind cerut, deoarece nu sunt parti în contractul de cesiune, contractul fiind valabil încheiat prin simpla remitere a titlului astfel cum rezultă şi din dispoziţiile art. 1391 Cod civil potrivit cărora "la strămutarea unei creanţe ... predarea între cedent şi cesionar se face prin remiterea titlului";.

Efectul cesiunii de creanţă între părţi este transferul dreptului de creanţă din patrimoniul cedentului în patrimoniul cesionarul.

In acest fel nu s-ar justifica existenta unui interes legitim în derularea unui astfel de demers si ar constitui o valorificare a conduitei sale culpabile de a nu executa de bunăvoie obligaţia pe care si-a asumat-o fata de creditorul iniţial.

În concluzie, sunt doua termene de prescripţie, termenul de prescripţie pentru creditorul iniţial care incepea sa curgă  de la momentul semnării contractului si termenul de prescripţie pentru creditorul cesionar care incepe sa curgă de la momentul cesiunii. In ambele cazuri dreptul material la acţiune a luat naştere de la momentul cand titularul dreptului la acţiune a cunoscut naşterea lui.

In ceea ce priveşte susţinerea debitorului contestator referitor la onorariul executorului judecătoresc, acestea sunt in concordanta cu prevederile legale in vigoare, cheltuielile de executare ocazionate de efectuarea executării silite fiind in sarcina debitorului urmărit.

Totodată conform art. 371 indice 7 alin. (2) VCPC debitorul va fi ţinut sa suporte cheltuielile de executare stabilite sau, dupa caz, efectuate dupa înregistrarea cererii de executare si pana la data realizării obligaţiei stabilite de titlul executoriu, chiar daca el a făcut plata in mod voluntar.

In ceea ce priveşte legalitatea stabilirii onorariului executorului judecătoresc, considera ca instanţa nu poate interveni pentru a mari sau micşora cuantumul cheltuielilor de executare reprezentate de onorariul de executor, având în vedere ca legea a reglementat plafoanele minime si maxime intre care trebuie sa fie stabilit, oferind astfel protecţie debitorului. TVA-ul, fiind o taxa pe care executorul nu o retine pentru el, ci o virează imediat la bugetul de stat, nu se include în cuantumul onorariului propriu-zis si nu se are in vedere la aplicarea algoritmului de calcul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 188/2000, dar se imputa tot celui ce se face vinovat pentru declanşarea procedurii de executare silita.

Cu privire la suspendarea executării silite, solicitata de către contestator, precizează următoarele:

Suspendarea executării silite este o măsura vremelnica si excepţionala, care poate fi justificata doar prin existenta unei prejudicieri grave a debitorului prin continuarea executării silite începute împotriva sa si care ar fi greu de reparat sau imposibil de reparat in viitor.

Or, in cauza nu sunt motive care sa justifice suspendarea executării silite, contestatorul nu susţine in niciun fel aceasta solicitare, nu justifica si nu probează in niciun fel necesitatea sau urgenta aplicării unei astfel de masuri, nu arata niciun motiv de nelegalitate al actelor de executare care sa dovedească incalcarea prevederilor legale.

Simplul fapt al solicitării suspendării executării nu constituie o condiţie unica de admisibilitate a cererii de suspendare, aceasta fiind una dintre condiţiile prealabile pricinuite creditorului urmăritor, esenţiala fiind analiza utilităţii luării unei asemenea masuri.

Or, in prezenta cauza, nu s-a justificat un motiv considerat de lege ca fiind excepţional si care sa permită aplicarea dispoziţiilor art 718 cod procedura civila.

In drept, invocă dispoziţiile art. 205 si urm Cod proc.civ.

Solicita administrarea de probe cu înscrisuri si orice alte probe ce se vor dovedi utile si pertinente soluţionării prezentei cauze.

Solicita respingerea capătului de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielile de judecata.

In dovedire, s-au depus înscrisurile la care a făcut referire in cuprinsul prezentei intampinari.

In temeiul art. 223 si 411 alin. 1 punctul 2 Cod. Proc. Civ. solicita judecarea cauzei si in lipsă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea  M .G. a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită în dosarul de executare nr. 972/E/2015 al BEJ Ionilete Raoul Florin, solicitând anularea actelor de executare silită întocmite în acest dosar şi comunicate acesteia la data de 11.01.2016, respectiv a încheierii din 30.09.2015 de admitere a cererii de executare silită formulată de creditor, a încheierii de stabilire cheltuieli din 30.09.2015 şi înştiinţarea privind măsura popririi pe pensie din 30.09.2015.

Contestatoarea a mai solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

La  data de 04.08.2006 a fost încheiat între  B.C.R. SA în calitate de împrumutător şi contestatoarea M .G. în calitate de împrumutat, un contract de credit nr.2009/04.08.2006  privind emiterea cardului de credit BCR MasterCard VISA pentru suma de 1800 lei, pentru o durată de 60 de luni, scadenţa acestuia fiind stipulată expres pentru data de 20.07.2011.

Ulterior, între Banca Comerciala Romana SA. în calitate de cedent si SeCapital S.a.R.L. în calitate de cesionar a fost încheiat în data 20.11.2013 contractul de cesiune de creanţe prin care Cedentul a cedat Cesionarului un portofoliu de creanţe neperformante, intre care se regăseşte si cea rezultata din contractul de credit nr. 2009 de data de 04.08.2006.

Debitorului i s-a comunicat prin scrisoare, cesiunea de creanţa, mai mult, s-a dovedit opozabilitatea si in momentul înregistrării in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2015-00041675039747-AGK/2015-00041676899301-WET.

S-a procedat la confirmarea de primire a notificării de cesiune a creanţei din data de 23.12.2013  prin care SeCapital S.a r.l. împuterniceste pe KRUK România S.R.L. in vederea reprezentării in fata tuturor persoanelor fizice si juridice si in fata oricărei autorităţi romane in vederea colectării creanţelor, având incheiere de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 6866/05.11.2010.

Prin încheierea nr. 775/23 iunie 2015 pronunţata de Judecătoria Caracal in dosarul nr. 2155/207/2015, s- a dispus investirea cu formula executorie a contractul de credit nr. 2009 din 04.08.2006, urmând ca ulterior dosarul sa fie înregistrat pe rolul BEJ Ionilete Raol Florin, in vederea recuperării,  pe calea procedurii executării silite a creanţei datorate de către contestatoare creditoarei.

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 1 CPC, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Potrivit art. 712 Cpc, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

De asemenea, potrivit disp. art. 715 alin. 1 Cpc, contestaţia la executare se poate face in termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data cand contestatorul a luat cunoştinţa de executare ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somaţiei sau din alta instiintare primita ori, lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau in alt mod.

Reţine instanţa  că somaţia şi titlul executoriu au fost emise la data de 30.09.2015, data la care de asemenea s-a dispus înfiinţarea popririi pe conturile debitoarei M .G. de către  BEJ Ionilete Raol Florin din Craiova.

Se constată că prezenta contestaţie a fost a înregistrată la Judecătoria Caracal la data de 22.01.2016, cu mult peste termenul de 15 zile prevazut de art. 175 alin. 1 Cpc.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează să admită excepţia tardivităţii, invocată de intimata prin întâmpinare şi să  respingă contestaţia la executare, ca tardiv formulată.

Posta 31.03.2016