Contestatie la executare impotriva formelor de executare

Sentinţă civilă 1796 din 18.08.2010


JUDECĂTORIA MOINEŞTI Judecător Carmen -Nela Paţilea SENTINŢA CIVILĂ NR.1796

INSTANŢA

Constată că, contestatoarea D.S.B prin cererea inregistrată sub nr.

......la data de.......a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de

executare emise de B. E. B.J. în contradictoriu cu intimatul M. B. solicitând anularea acestora şi suspendarea executării silite.

în motivare arată contestatoarea că actele de executare începute in acest dosar sunt nule absolut deoarece nu s-a respectat condiţia prevăzută imperativ de art. 371 indice 7 alin2,3,4 Cod. Proc. civ , respectiv executorul judecătoresc nu a solicitat instanţei de executare încuviinţarea executării silite si în ceea ce priveşte titlul executor reprezentat de procesul - verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 26/15.04.2010, nulitatea absoluta a actelor de executare ca urmare a nerespectării prevederilor stabilite de art. 373 indice 3 Cod. Proc. civ., având in vedere nerespectarea prevederilor art. 391 / Cod proc civ coroborat cu prevederile art. 387 / Cod proc civila, respectiv necomunicarea somaţiei.

Pe fond, au fost considerate nefondate cuantumul următoarelor taxe: taxa reprezentând onorariu executor, taxa reprezentând comunicarea actelor de procedura, onorariu avocat , proces- verbal de îndeplinire a procedurii si redactare adresa , emitere somaţie , emitere adresa poprire . în drept au fost invocate prevederile art.399 şi următoarele Cod proc civilă.

Legal citat intimatul s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Cererea a fost timbrată cu 96 lei prin ordinul de plată 336/27.05.2010, 51 lei prin ordinul de plată nr.288/28.04.2010, 0,50 lei timbru judiciar.

La fila 17 dosar, contestatoarea arată că înţelege să renunţe la capătul de cerere privind suspendarea executării.

în cauză s-au depus acte, s-a ataşat dosarul de executare în copie, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Prin adresa de înfiinţare a popririi comunicata la 19.04.2010, se aducea la cunoştinţa debitoarei că are de achitat suma de 1 900 RON ce urmează a fi poprită rezultată din titlul executor respectiv, sentinţa civilă nr. 1446/30.06.2009 definitiva si irevocabila si din procesul - verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 26/15.04.2010.

Prin procesul verbal de constatare a erorilor materiale din 28.04.2010 (fila 54 dosar), executorul judecătoresc a adus la cunoştinţa debitoarei că suma pentru care se va face executarea este de 1703.4 lei.

Această îndreptare de eroare a fost comunicată şi debitoarei care prin adresa de la fila 60 dosar aduce la cunoştinţa executorului că dacă va îndrepta eroarea şi în ceea ce priveşte onorariul de apărător , va renunţa la judecarea prezentei.

La fila 46 dosar există o copie a chitanţei emise de C. A.I. reprezentând suma de 500 lei, onorariu apărător executare.

Sumele trecute în procesul verbal aşa cum a fost îndreptate prin procesul verbal din data de 28.04.2010, corespund onorariilor stabilite de Ordinul M.J. nr. 2550/2006.

Conform art. 371 indice 7 Cod proc. civilă, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu cheltuielile se avansează de către creditor. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt in sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare si pana la data realizării obligaţiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntară.

Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, in condiţiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Astfel, procesul verbal arătat anterior nu poate fi supus prevederilor legale privind încuviinţarea executării deoarece el face parte din etapa de executare a unui titlu executoriu şi nu este unul de sine stătător.

La data de 21.06.2010, contestatoarea a virat în contul executorului judecătoresc, suma totală care reprezintă creanţa datorată numitului Moisă Bobeică Neculai(filele 62,63 dosar).

Pentru aceste considerente, va fi respinsa contestaţia ca nefondată.